SOESTERBERGSElilCOURANT Mini-soldaten op open dag Landmacht rouw loopt met krukken ivoiidvierdaagse toch uit Optreden van British Columbia Boys Choir Relatieconcert op vliegbasis Soesterberg BEZORGERS/-STERS Zomerexpositie Mondileder Kofferbakverkoop voor aanschaf spelmateriaal Stenen tijdperk thema van het zesde huttenbouwdorp Odeon luidt zomer in met twee openluchtconcerten KM Wie aan politiek doet, leest de Soester Courant MEDISCHE DIENST HULPVERLENING KERKDIENSTEN Vergunning voor plaatsing tijdelijk kantoorgebouw Carolushof nieuw in Soesterberg "ll ll lil i I |f Zomermarkt op de Pruttelpot Lfslaande auto )orzaak ongeluk [^©OTfTl©^ ingebracfv pullende Zaterdag 22 juni zondag 23 juni Rooms-katholiek, Caroluskerk, Rademakerstraat 75 Zaterdag 19:00 geen opgave Zondag 10:30 pr. H. Goddijn, eucharistieviering Samen op Weg, Vredekerk, Gen. Winkelmanstraat 101 09:30 ds. P. van Breughel, Scherpenzeel Sterrenberg, 't Lichtpunt, Huis ter Heide 10:30 ds. H. Henstra World Outreach Church (info locatie: 32)0346-350458) 10:30 Mark Six Huisarts, vrijdag 18:00 - maandag 08:00 uur: eigen huisarts bellen, dan wordt men doorverbonden Apotheek (lange dienst), vanaf vrijdag 17:30 uur: Van Lennep Apotheek, Zeist, tel. 030-6958019 Apotheek (korte dienst), zaterdag 10:00-18:00 uur; zondag 12:00- 17:00 uur; maandag t/m vrijdag 17:30-20:00 uur: Apotheek Planetenbaan, Bilthoven, tel. 030-2281415 Tandarts, spreekuren 13:00 en 19:00 uur: eigen tandarts bellen; dan hoort men wie er dienst heeft. Dierenarts, weekenddienst na afspraak; H.J.M. Tonino en P.B.E. Tonino-van Schieveen, Kampweg 50, SS352467; in andere gevallen hoort men via het antwoordapparaat wie er dienst heeft. Thuiszorg Stichting Thuiszorg Eemland, 24 uur per dag, 88033-42205Ö0; van 's avonds 17:00 tot 's morgens 08:00 uur en in de weekeinden alleen voor spoedeisende situaties. Politie (Kon. Marechaussee) Veldm. Montgomeryweg 2; werkdagen 12:00-13:00 uur; centrale meldkamer: §8 0900-8844; alarmnummer: SS 1.1.2. Vrijwilligershulp Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp; werkdagen 09:30-11:00 uur, SS 035-6031119. Hulpdienst Stichting Hulpdienst Soesterberg, aanvragen dagelijks 09:00-10:00 uur, SS 351940, b.g.g. 351658. Overige Huisvesting De Drie Eiken, mevr. D. Elie, SS 352391. Gróf vuil, 035-6093666. gevraagd in Soesterberg voor de Soester Courant. Voor vast en de vakantieperiode. Tel. 035 - 602 18 41 of 06 - 229 093 90. Het bestuur van de ijs- en skeelervereniging Soester berg heeft voor zaterdag een kofferbakverkoop georgani seerd. De inkomsten uit de verhuur van de standplaat sen zijn bestemd voor de aanschaf van spelmateriaal voor de jongere bezoekers die buiten het schaatssei zoen nog niet aan skeeleren of skateboarden toe zijn. Op het verlanglijstje staan on der meer twee mini-doelen, skippyballen en een volleybal net. De kofferbakverkoop be gint om tien uur 's morgens en duurt tot vijf uur of zoveel vroe ger als de verkopers 'los' zijn. De entree tot het terrein is gra tis, maar de verkopers betalen 15 euro voor een plek voor de auto en extra 22,50 euro als ze zoveel spullen hebben dat ze er nog een kraam bij willen huren. Deze vergoedingen komen in de kas van de ijs- en skeelerve reniging. Het geld is dus be stemd voor de aanschaf van spelmateriaal. Volgens voorzitter Ab Blokzijl is deze kofferbakverkoop een experiment. 'Als het een succes wordt, willen we er een jaarlijks evenement van maken', zegt hij. Afgaande op de belangstelling die er in Soesterberg altijd is voor activiteiten als deze (vlooien- en rommelmarkten en garageverkopen bijvoorbeeld) verwacht hij veel deelnemers en bezoekers. WOENSDAG 19 JUNI 2002 Redactie-adres: Jan van Steendelaar, tel. 06-22450173. Klachten bezorging C. van Barneveld, Molenstraat 112, Soest tel. 035 - 602 18 41 Burgemeester en wethouders zijn in principe akkoord gegaan met het plan voor verbouwing van het bedrijfspand aan de Rademaker- straat 28a en b. Putman Beheer b.v. had hiervoor een bouwvergun ning gevraagd. Deze kan afgege ven worden met toepassing van een vrijstellingsprocedure op basis van een artikel in de Wet Ruimte lijke Ordening. Voordat men tot een akkoord kwam, werd overeen stemming bereikt over de inrich ting van het parkeerterrein (bereik baarheid en aantal parkeerplaat sen), aanvankelijk een struikelblok voor de vergunningverlening. Inmiddels heeft Putman Beheer b.v. een bouwaanvraag ingediend voor de plaatsing van tijdelijke kantoorunits op de plek van de toekomstige parkeerplaatsen. Aan leiding tot dit verzoek is het feit dat, vooruitlopend op de verbou wing van het bedrijfspand, al per soneel is aangetrokken dat gedu rende de verbouwingsperiode een onderkomen nodig heeft. Dit is mogelijk door plaatsing van semi- permanente gebouwen. Deze zul len worden verwijderd zodra de verbouwing van het bedrijfspand is afgerond. Omdat het om bebouwing en ge bruik ten behoeve van een kan toorfunctie gaat, is ook in dit ge val een vrijstellingsprocedure no dig. Aanvankelijk werden met het oog op de benodigde parkeervoor zieningen vraagtekens geplaatst bij de wenselijkheid van plaatsing van /inits. Mede omdat het om een tij delijke oplossing gaat be.itaan er uit planologisch en stedenbouw kundig oogpunt echter geen be zwaren. Het hofje dat op het terrein van de voormalige Carolusschool is ont staan tussen de huizen aan de Ge neraal Winkelmanstraat en Fok kerstraat in Soesterberg heeft in de volksmond de naam Carolushofje gekregen. Burgemeester en wet houders stemmen ermee in het hofje voortaan officieel zo te noe men. De naam Carolushof zal zichtbaar worden gemaakt door hem aan te brengen op een van de gevels van de woningen. Het is de bedoeling de naam te zijner tijd met een officieel tintje te onthul len. Bij Mondileder aan de Amersfoortsestraat 76 in Soesterberg is tot 30 augustus de dubbel-expositie te zien van werk van Jeanine Veldman uit Eindhoven en Roulien van Aarderen uit Amsterdam. Met uitzondering van maandagmorgen zijn de openingstijden van maandag tot en met za terdag van 9:30 tot 17:30 uur. Sinds 1997 hebben beelden de grote interesse van Jeanine Veldman. De door haarzelf ontworpen beelden schildert ze op doeken. Ze heeft inmid dels meer dan honderd exposities in binnen- en buitenland gehad. Expe rimenteren en uitdagingen zitten haar in het bloed. Ze slaat steeds weer een eigen weg in met telkens een ander thema. Maar de mens laat haar niet los. Roulien van Aalderen exposeert een dertigtal schilderijen die tederheid uitstralen. Door een bijzonder kleurgebruik zijn sfeervolle schilderijen ontstaan die een romantische stemming oproepen. Op de foto: Kop uit Ife (Nigeria); olieverf op linnen door Jeanine Veld man. Wellicht dat The Flintstones dit jaar te zien zullen zijn in het HuttenBouwDorp, want dat staat dit jaar in het teken van het stenen tijdperk. De zesde editie wordt gehouden van woensdag 14 tot en met zater dag 17 augustus. Het dorp zal weer verrijzen op het terrein van Abrona op de grens van Soesterberg en Huis ter Heide. Bij deze meerdaagse zomeractivi- teit van Stichting Balans zal plaats zijn voor 120 kinderen in de leef tijd van 6 tot en met 12 jaar. Natuurlijk zullen er in groepsver band hutten (van steen?) worden gebouwd, maar Balans organiseert tevens verschillende sport en spel onderdelen. Op vrijdag wordt er gezamenlijk gegeten in het Hutten BouwDorp. Kinderen uit Soest die willen deel nemen, kunnen gebruik maken van een speciale bus die hen elke dag naar het HuttenBouwDorp en later weer naar huis brengt. Hier voor wordt een kleine vergoeding gevraagd. Deelname aan het vierdaagse eve nement kost 9,00. Inschrijfavon- den zijn er in buurthuis de Eng aan de Albert Cuyplaan 200 op maan dag 8 en 15 juli, van 19:00 tot 20:00 uur. In Soesterberg kan men zich in schrijven in de Dubbeldekker op woensdag 10 en 17 juli, van 19:00 tot 20:00 uur. Muziekvereniging Odeon luidt het zomerseizoen in met twee openluchtconcerten in Soester berg. Het eerste concert is op maandag 24 juni op het voet balveld in de wijk Mercury (ter hoogte van Mercury nummer 218). Voor het tweede concert, op maandag 1 juli, is gekozen voor het terrein van de ijsvere- niging en skeelerclub op de hoek Kampweg-Banning- straat. Odeon wil op deze wijze de bewo ners van Soesterberg bedanken voor de steun die de muziekvere niging altijd krijgt. Voor de bewo ners is dit een uitstekende gelegen heid om vlak voor het begin van de zomervakantie te genieten van de muzikale klanken van Odeon. Het leerlingenorkest en het har monieorkest van Odeon zullen ge zamenlijk, onder leiding van diri gent Gerrit de Weerd, voor de pauze een zeer gevarieerd pro gramma ten gehore brengen. Ze brengen onder andere de muziek stukken 'Robin Hood', 'The Bells of Notre Dame' (arr. André Waignein) en 'Easy Pop Suite' ten gehore. Na de pauze gaan de mu zikanten van het harmonieorkest van Odeon verder met een licht muzikaal programma. Het orkest voert dan onder meer 'Gloria Es tafette' (arr. P. Kleine Schaars), 'Mambo No. 5' (Lou Bega, arr. S. Rabe) en Oregon (Jacob de Haan) uit. Beide openluchtconcerten begin nen om 20:00 uur. De musici ho pen op 24 juni en 1 juli op goed weer, want bij slecht weer kunnen de concerten niet doorgaan. Het harmonieorkest van Odeon is nog op zoek naar enthousiaste be ginnende en ervaren muzikanten op diverse blaasinstrumenten, zo wel hout als koper en slagwerkers. Voor meer inlichtingen kunnen geïnteresseerden contact opnemen met mevrouw Blommenstein, 88 0346-353167. Het befaamde British Colum bia Boys Choir, dat al vaker in Soesterberg optrad, verzorgt op vrijdag 19 juli een optreden in de Carolus Borromeuskerk aan de Rademakerstraat in Soesterberg, aanvang 20:15 uur. Het koor staat voor deze gelegenheid onder leiding van dirigent Gerard van Wyck; or ganist is Wybe Kooijmans. Het optreden in Soesterberg is de afsluiting van de vijftiende toernee die het koor uit het Canadese Van- couver maakt door Nederland, Oostenrijk en Tsjechië. Het jon genskoor werd in 1968 opgericht en heeft internationale bekendheid verworven door optredens in on der meer de Verenigde Staten, Europa, Rusland en Azië. Het be staat uit veertig zangers in de leef tijd van 8 tot 24 jaar. In Noord-Amerika is het British Columbia Boys Choir een van de weinige vierstemmige, niet-liturgi- sche koren. Gedurende zijn bijna 35-jarig bestaan hebben meer dan Niet alleen trad het koor op in tal loze radio- en televisieprogram ma's in Canada, ook stond het koor centraal in een televisie-do cumentaire, waarin onder meer het regelmatige bezoek aan Nederland wordt belicht. Het British Columbia Boys Choir, dat in 1996 een toernee door het Verre Oosten maakte, treedt van 5 tot en met 19 juli op zes plaatsen in Nederland op. In Soesterberg wordt de Europese toernee afge sloten. 700 jongens uit Vancouver en om geving in het koor gezongen. Ze hebben Canada op ruim twintig internationale toernees vertegen woordigd. In die lange periode heeft het koor een eeuwen om spannend, veeleisend programma ten gehore gebracht: van Grego riaanse gezangen tot hedendaagse werken. De verschillende program ma's omvatten zowel geestelijke als niet-kerkelijke werken, selecties van musicals en opera's en een speciaal voor het koor gecompo neerd arrangement van Canadese volksliedjes. [INRICHTING 26 JUNI TUS- JUR i staat een inloopavond in het programma over de herinrich- n-Laanstraat-Beckeringhstraat. ïen dan tussen 19.30 en an het gemeentehuis terecht Dordgroep. De leden geven een r hen gemaakte ontwerp voor ntwerp kwam tot stand in nau- :t de gemeente Soest. :ekeningen liggen ter inzage in itehuis en bij Ad van Wanroij rondzaken en Verkeer, tele- ^VERGUNNINGEN Zelfs nu de regering besloten heeft de leeftijd om in militaire dienst te gaan tot zeventien jaar terug te brengen, zijn ze nog veel te jong om over een militaire carrière te denken. Dat doen ze dan ook niet, zegt Martin ter Haar, Thomas' va der, 'al denkt hij er wel over om Üelikopterpiloot te worden. Maar hijc Iraagt een bril, dus dat zal wel moeilijk worden.' In het feit dat zijn zoon en diens vriendje gek zijn van alles wat militair is en ze he lemaal opgaan in spel dat zich in die sfeer afspeelt, ziet hij geen kwaad: 'Zij spelen het zoals wij vroeger cowboytje speelden.' Dat moet dan natuurlijk wel in sfeer gebeuren, vandaar de aanschaf van 'echte' militaire uniformkleding in dejdumpwinkel in Soest. Thomas en Michiel waren trou wens niet de enige jeugdige bezoe kers die zich als militair hadden igekleed. Opvallend veel kinde ren waren op hetzelfde idee geko men. Een enkele oudere liet door zijn outfit ook merken interesse te Ifibben in de activiteiten van het leger. Martin ter Haar hoorde daar niet bij. Hij kwam niet alleen als begeleider van zijn zoon en diens vriendje, maar ook omdat hij, als logistiek medewerker van de Bril- mij in Soesterberg, bijzonder geïn teresseerd is in alles wat met logis tiek te maken heeft. Wat dat be treft kwam hij zaterdag aan z'n trekken. Het was overduidelijk dat geen enkele militaire operatie, hoe gering van omvang ook, uitge voerd kan worden zonder logistie ke achtergrond. De demonstraties in Soesterberg hadden overigens een behoorlijke omvang. Er werd veel rollend materieel ingezet, waarbij ook tanks, en zelfs een Apache-helikopter. De belangstelling bleef overigens achter bij de verwachtingen. Dege nen die wel de moeite hadden ge nomen om naar de Soldaat Ketting Olivierkazerne te komen, kregen een uitgebreid en gevarieerd pro gramma voorgeschoteld. Het be stond uit spectaculaire gevechtsac ties, afwisselende logistieke de monstraties, een static show van logistiek materieel en historische )t en met 13 juni 2002 ivoor den kapvdfgunning zijn arix WM sparren en"|;l sten en 1 i istraat - ii hun belangèri te worden ge- uelë vergunninljunnen dit ik binnen 4 wel<^i na deze be- laken bij de afdeling Groen en :e Soest, PostbiMoOO, 3760 5)eèg-36"43f GUNNINGEN Martin ter Haar geflankeerd door twee mini-soldaten, zoon Thomas (rechts) en diens vriendje Michiel, bezoekers van de open dag van de Landmacht op de Soldaat Ketting Olivierkazerne in Soesterberg. Foto: Eemland Pers legervoertuigen. Daarnaast waren er speciale activiteiten voor de kin deren. Voor de echte liefhebbers was het, ook door het mooie weer, een dag waar ze met plezier op zullen terugkijken. Op zaterdag 22 juni houdt de peu terspeelzaal de Pruttelpot aan de Van Angerenstraat van 10:00 tot 13:00 uur een zomermarkt. Be zoekers kunnen daar, naast twee dehands kleding en speelgoed, spulletjes kopen die gemaakt zijn door creatieve kinderen en hun ouders. Onder het genot van een kopje koffie en een zelfgebakken stuk taart of cake kan men bekij ken hoe de kinderen geschminkt worden of meedoen aan een workshop. Daarnaast zijn er voor de kinderen activiteiten zoals een grabbelton en touwtje trekken. De opbrengst van deze Zomer markt komt geheel ten goede aan de peuterspeelzaal. Op deze och tend kunnen ouders hun kind van af anderhalfjaar laten inschrijven. Het komt dan op een wachtlijst en vanaf 2,5 jaar is het welkom op de Pruttelpot. Morgen, donderdag 20 juni, biedt de commandant Vliegba sis Soesterberg, kolonel-vlie ger C.J. Lorraine met mede werking van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht een relatieconcert aan in hangaar 1 op de vliegbasis Soesterberg. Aanvang concert 20:00 uur. Hangaar open vanaf 19:30 uur. Het wordt een tweeledig program ma onder leiding van Hans Schip pers Het concert staat in het te ken van Zuid-Amerikaanse mu ziek. Hoogtepunt van dit concert wordt ongetwijfeld Colette Wickenhagen. Deze zangeres won onder meer de Polaroid Award en Solistenprijs, is winnares Breukelen Jazz Award en maakte reeds drie cd's. Zij werd geboren in 1959 in een gezin waarin muziek en voor al jazzmuziek een belangrijke rol speelde. Ze studeerde vanaf 1972 achtereenvolgens aan het Dans Conservatorium (Den Haag), Arts Educational School (UK), Nel Roos Academie en Kleinkunst Academie (Amsterdam). Zij is gast op de nieuwe cd die van Har- ry Verbeke in aantocht is. Op dit moment werkt zij samen met Clous van Mechelen aan een cd. Beide cd's worden medio 2002 verwacht. Kaarten (maxjmaal twee per per soon) voor dit concert kunnen tij dens kantooruren uitsluitend tele- De jazzzangeres Colette Wicken hagen die een belangrijke bijdrage levert aan het relatieconcert in Soesterberg door het orkest van de Koninklijke Luchtmacht. fonisch worden gereserveerd bij Staf Voorlichting Vliegbasis Soesterberg op 88 0346-336101 of 0346-336102. idoorn ar en enkele douglassparren in tegen het genomen besluit n na verzending van het be- ingediend bij het college van ouders van de gemeente 760 CA Soest. iiyüiki ouders hebben sloopvergun- ïlopen van de daken van de de woningen, Beetzlaan 881 verzenddatum: 4 juni 2002) •ene wet bestuursrecht (Awb) Jen een gemotiveerd be- ils u een bezwaarschrift wilt bezwaarschrift worden ge en Wethouders van Soest, Soest. Het bezwaarschrift i na verzenddatum van de n ingediend. de zijn de volgende weg- >d: xjx intie opjfeïeL 'tedering zullen 'inden-'HetfefèfnS stel endeW' rbereidend ajiiinder oi 7 juni zal hv.nx het i fcuiië m uy Hflistt alle verkeer. Een omleidings- ;even. r hoogte van tuincentrum 't rkeersdrempel worden aan- g zal daarom op 1 en 2 juli verkeer. Een omleidingsroute Een bijzondere prestatie lever- de een deelneemster aan de Avondvierdaagse in Soester berg door het grootste deel van Jit evenement op krukken te Hopen. Ze was daartoe gedwon gen doordat zij al op de tweede avond door een enkel was ge daan. Ze wilde het evenement chter niet missen, verbeet de jlijn en haalde donderdag- rvond onder luid applaus van He vele belangstellenden langs de route de eindstreep van de 5 kilometerroute, kis zij was uitgevallen, zou ze de nige geweest zijn, want de plaat- lelijke regelingscommissie, die het Wandelevenement voor de 49e keer fld georganiseerd, hoefde geen hkele uitvaller te noteren. Alle 440 deelnemers konden na afloop nan ook de gebruikelijke beloning in ontvangst nemen voor de af stand die ze gelopen hadden, vijf of tien kilometer, let was een bonte stoet die zich op de laatste avond op het ijsbaan- Mèrrein verzamelde voor de geza menlijke intocht in het dorp. Tal- Êjke ouders, andere familieleden en belangstellenden waren naar net ijsbaanterrein gekomen om de wandelaars in de bloemetjes te zet ten. De jongste deelnemers werden werwend met snoepkransen of lek kernijen die op een. andere creatie ve manier waren verwerkt Voorafgegaan door de drumfan fa- Jonathan uit Zeist legden de lij een aanrijding op de kruising .mersfoortsestraat-Laan Blussé ivan Oud Alblas liep een 20-jarige vrouw uit Amersfoort vorige week [lichte verwondingen op. Zij hoef de niet naar het ziekenhuis. Het slachtoffer reed op haar bromfiets in de richting Amersfoort. Haar kwam een 21-jarige automobiliste uit Achterberg tegemoet, die de Laan Blussé van Oud Alblas wil de inrijden. Bij het kruisen van het fietspad verzuimde zij de brom fietster vrije doorgang te verlenen, waardoor een aanrijding ontstond. 1\ innen de poort van de Sol- daat Ketting Olivierkazerne aan het Zeisterspoor vielen ze zaterdag niet op, Thomas ter Haar (12) en Michiel de Bruin (9) uit Veenendaal. Eenmaal buiten trokken ze des temeer de aandacht in hun complete militaire outfit. Die hadden ze speciaal aangetrokken voor dc Open Dag van de Koninklijke Landmacht in het Opleidings centrum Logistiek op de Sol daat Ketting Olivierkazerne. •ten met 13 juni 2002 iuni 2002 -1 den en een twee conife- 2ik lst conifeer, 1 vliegden, 4 eiken U LIautobedbijf V de vakgarage voor Soesterberg Reparaties en onderhoud volgens dealerspecificaties APK-keuring 40,- (incl.) Rademakerstraat 3 la Soesterberg - Tel.: 0346 - 351530 Klachten bezorging Soesterberg Voor de abonnees in Soester berg is het klachtennummer 035-6021841 (C. van Barne veld). Dat nummer kan op woensdag tussen 18:30 en 19:30 uur worden gebeld voor nabezorging op dezelfde dag. Belt u later, dan wordt de Soes ter Courant op donderdag na bezorgd. i' wandelaars het laatste deel van de route af naar het eindpunt, het Dorpsplein. De Soesterbergse scholen, de korfballers van KVO, de bewoners van de Sterrenberg en de talrijke particuliere deelnemers werden geestdriftig ingehaald. En kele wandelaars hadden de hond meegenomen en die dieren zullen vast niet eerder zo'n lang 'omme tje' hebben gemaakt... Opvallend was, dat er dit jaar geen jubilarissen waren om in het zon netje gezet te worden. Dit nam niet weg dat het weer een geslaagd en gezellig evenement was waaraan de deelnemers met plezier hebben meegedaan. De plaatselijke rege lingscommissie heeft in ieder geval geen wanklank gehoord. Volgend jaar wordt de vijftigste editie gelo pen van de Avondvierdaagse in Soesterberg, die in 1954 voor de eerste keer werd gehouden. Het is nog niet bekend of hieraan een extra feestelijk tintje zal kunnen worden gegeven, maar de organi satoren rekenen dan wel op een record-deelname. Foto: Eemland Pers Spanning in afwachting van de start van de laatste etappe, vooraf gegaan door de drumfanfare Jona- thctti uit Zeist. Vooral voor de jongste deelne mers aan de Avondvierdaagse in Soesterberg leken de bloemen wel bijzaak. Snoep was de favoriete be loning. Foto: Eemland Pers

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 15