D OPRUIMING HOGE <fb Voetbal én DWG Soest laten Brazilië even zorgen vergeten i kortingen Boeken ook om in te kijken aanbiedingen^ arttóhocK u 1 CULTUUR WELZIJNI Rangerochtend van WNF op terrein de Paardenkamp DE GEHELE ZOMERCOLLECTIE TEGEN Chorus Line zoekt pianist Cursussen de Bereklauw Tweede literaire filmavond Stenen tijdperk thema van het zesde huttenbouwdorp WOENSDAG 19 JUNI 2002 SOESTER COURANT Weer brief van Els Koops uit Lins jsJmnkel Informatie Soester boer doet mee aan open dagen MODE Alle eiken vloeren nu met 25% korting! Geslaagd concert bij 15-jarig jubileum Beeldhouwen en schilderen Baby's en peuters vertrouwd maken met 'lezen' 'De vierde man' in Artishock '"DSSPRCW# Rommelmarkt en veiling in gebouw Credo Inloopmiddag Volksuniversiteit Soest/Soesterberg PAGINA 17 Blues Night The Others 'Ach, Iaat ons maar alle zorgen even vergeten en genieten van het WK voetbal in Japan en Zuid-Korea,' aldus eindigt een recente brief van Els Koop aan de Derde Wereld Groep (DWG) in Soest. In die brief schrijft ze onder meer ook: 'Drie dozen met medicijnen en een met gebruikte brillen zijn heel goed aangekomen, tot onze vreugde, ook van veel oudere mensen.' De Derde Wereldgroep Soest (DWG) steunt ontwikkelingspro- jecten in de Derde Wereld die vol- doen aan criteria als kleinschalig heid en voortgekomen zijn uit en gedragen worden door de lokale gemeenschap. Een van die projec ten die door de DWG worden on dersteund, is in Lins in Brazilië. Daar is de Nederlandse Els Koop al meer dan 30 jaar actief met Co- munidade Educacional Para o Tra- balho. Daarvan brengt ze geregeld uit. 'Zoals steeds het geval is, is de apparatuur voor oogonderzoek negen van de twaalf maanden ka pot. Deze mensen hebben geen middelen om een particuliere arts te betalen, dus komen ze onze kant uit. Er zitten mooie monturen tus sen, namens hen heel veel dank!' Opleiding en werk Els Koops Comunidade Educacio nal Para o Trabalho (gemeenschap voor opleiding en werk) is een kinderproject. Dagelijks worden •nu 250 tot 300 kinderen van zeer arme ouders gevoed, medisch ver zorgd en na schooltijd getraind in allerlei vaardigheden. Men heeft eigen vee, land- en tuinbouw, een visvijver en een sinaasappelplanta ge. Er is voorts een timmerwerk plaats annex meubelmakerij en de meisjes kunnen leren voor kapster, pedicure of naaister. De biblio theek groeit gestaag en wordt ook graag door volwassenen gebruikt. De Comunidade verstrekt aan kin deren de vereiste schooluniformen en schoolmaterialen, zo'n 100 per kind. Een groot probleem vor men de jongeren die verplicht naar school gaan tot ze veertien tot vijf tien jaar oud zijn. Ze mogen pas werken als ze zestien zijn. De ouders kunnen echter het vervolg onderwijs vaak niet betalen, met Leerlingen van de Comunidade in Lins maken de grond schoon voor nieuwe aanplant. als gevolg verveling, vorming van jeugdbendes en erger. Daar pro beert de Comunidade wat aan te doen, maar de grote financiële en energiecrisis in het enorme land maakt dat heel moeilijk. Ook de bureaucratie en corruptie veroor zaken veel problemen. Els Koop en haar vrijwilligers in Lins houden vol. 'We zijn allang blij met wat aangekomen is. In Brazilië gaat alles anders, maar met veel geduld en hoop lukt het wel. Zo kunnen we een tijdje voor uit met de dozen medicijnen, vita minen en gebruikte brillen. Tegen die tijd dat het op is, verzinnen we er wel wat op. Heel veel dank en liefs van gezinnen en kinderen.' Gevraagd vaste bezorgers in Soest voor de SOESTERiCOURANT Aanmelden: tel. 6014152 M-VS Steenhoffstraat 9A, tel. 602 8132 De aandacht voor eerlijke produc ten groeit. Mensen die geïnteresseerd zijn in eerlijke handel willen graag infor matie over de organisatie, de han delspartners en de producenten. Van veel producenten en hun pro ducten zijn gegevens beschikbaar. Het is erg belangrijk te weten hoe verbetering van de arbeidsomstan digheden van de producenten plaatsvindt. Vaak betekent de aan loop van een product werk en dus inkomen voor de maker. Er is niet veel verbeeldingskracht voor nodig om de positieve gevolgen daarvan te bedenken. Een fatsoenlijk loon en goede arbeidsvoorwaarden ge ven mensen zelfrespect en een per spectief voor de toekomst. In de Wereldwinkel kan men over de producenten, hun omstandigheden en verschillende andere aspecten gegevens vinden. Openingstijden Wereldwinkel: 13:00-17:30 uur; dins- t/m vrijdag 09:30-17:30; za terdag 09:30-17:00 uur, 88 6028132. De rangers van het Wereld Na tuur Fonds (WNF) bezoeken zaterdag 29 juni de Paarden kamp aan de Birkstraat. Maar: ook kinderen die geen lid zijn, kunnen aan de activiteit mee doen. Om 10:00 uur wordt verzameld bij boerderij Vossevelt van de stich- De Soester A.I.I.M. van de Bree- mer stelt zaterdag 22 juni (van 10:00 tot 16:00 uur) zijn terrein open voor belangstellenden. Hij doet dat in het kader van de lan delijke open dagen bij de biologi sche boer die voor de vijfde keer worden gehouden. Hij zorgt dat er een terras is ingericht en biedt zijn producten te koop aan. In de provincie Utrecht doen acht tien biologische boeren mee, op nationaal niveau niet minder dan 180. Op zondag 23 juni worden de open dagen voortgezet, maar Van de Breemer is dan gesloten. 'Natuur op het bedrijf is dit jaar het thema, 'komen kijken en proe ven' het motto van het jaarlijks evenement. Een programmaboekje is op te vragen bij Platform Bio- logica, 030-2339970 of infn@platfnrmhiologica.nl KONINGINNELAAN 18-20 SOESTDIJK 035-5880780 ting die onlangs het veertigjarig bestaan vierde. De deelnemers krijgen een rondleiding over het terrein, bekijken een video en mo gen natuurlijk de paarden voeren. Hiervoor kunnen ze zelf oud brood, appels en wortelen meene men. Het WNF zorgt ervoor dat er iets te drinken is voor de deelne mende kinderen. Het programma duurt tot ongeveer 12:00 uur. Voor wie het nog niet wist in Soest: op de Paardenkamp verblij ven ongeveer zestig bejaarde paar den. Ze genieten er van hun oude dag en worden goed verzorgd door de medewerkers. Wie de rondleiding wil meemaken, kan zich telefonisch aanmelden bij Hanke Ravesteijn, 88 030- 2322329; mailen mag ook: han-ke.ravesteijn@planet.nl LAMINAAT PLANKENVLOEREN BAMBOEPARKET SCHUREN EN RENOVEREN BESTAANDE VLOEREN *nict in combinatie met andere aanbiedingen Soest, Birkstraat 91 Tel.: 035 60 110 60 24 uur per dag bereikbaar Het Parket Atelier Chorus Line heeft een andere pianist nodig, die op donder dagavonden de muzikale bege leiding kan verzorgen. Het Soester koor houdt nu welis waar zomerpauze, maar begint in september weer met frisse moed. De leden zijn reeds verzekerd van een nieuwe dirigent. Het is Teus de Vries die Mark Omvlee opvolgt. Behalve een pianist begroet het koor overigens tevens nieuwe mannelijke zangers. Chorus Line vierde onlangs het vijftienjarig bestaan met een con cert in de schouwburg van de Ko ninklijke Luchtmachtkapel in Amersfoort. Daarbij werd samen gewerkt met de Big Band Blow, eveneens uit Soest, onder leiding van Elwin van der Molen. Het koor gaf een staaltje van zijn geva rieerder repertoire met uitvoerin gen van onder andere Route 66, Bohemian Rhapsody, maar ook ingetogen stukken als Scarborough Fair en musicalarrangementen uit Chess en Cats. De Big Band Blow speelde composities uit de jaren 30/40 en recenter werk, zoals van Manhattan Transfer en Sade. Na de zomervakantie gaat Chorus Line weer elke donderdag van 20:00 tot 22:00 uur repeteren. Belangstellenden zijn welkom in het St. Josephgebouw aan de Steenhoffstraat, in het deel waar van Artishock gebruik maakt. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met M. van der Putten, 88 6018370. Voor al uw Verzekeringen, Financiële Diensten, Hypotheken en Pensioenen www.soesteronderlinge.nlinfo@soesteronderlinge.nl Soesterbergsestraat 26, Soest. 035 - 6029060 Soester Onderlinge In de Bereklauw aan de Steen hoffstraat worden deze zomer een cursus beeldhouwen, een cursus schilderen en een cursus nat-in-nat schilderen gegeven. In kleine groep zal er van 27 tot en met 29 augustus worden gewerkt tijdens de lessen beeldhouwen in speksteen, serpentijn en albast; begeleidster is M.M. Kluit-Ter- borgh. De schildercursus vindt plaats op 28, 29 en 30 juni én 3, 4 en 5 au gustus en wordt gegeven door Marieke Fielmich. De kunstzinnig therapeute Marije Krul verzorgt de cursus nat-in-nat schilderen aan de hand van de mythe van Kreta over de liefde tussen Ariadne en Thesaus. De data zijn 23, 24 en 25 juli. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met W. Hak- voort, 88 6019176. Openingstijden van de Bereklauw zijn dinsdag vrijdag 10:00-12:00 en 14:00- 17:00 uur, zaterdag 10:00-17:00 uur. In de kunstwinkel is tot eind au gustus de tentoonstelling van An neke Cre Bomen uit het Katharen- gebied met bijzondere ervaringen te zien. Je kunt niet vroeg genoeg be ginnen met boeken lezen of er anders in elk geval in kijken. Baby's en peuters vanaf 8 maanden krijgen daarom de gelegenheid in de Brede Bibli otheek Soest om met hun ouders een goed begin te ma ken. Bij de instelling aan de Willaert- straat komen deze tijd met grote regelmaat begeleiders, kinderen en ouders van peuterspeelzalen over de vloer. Daar is namelijk aan de gang het Dribbelfeest, vernoemd naar het wereldberoemde hondje uit de prentenboeken van Eric Hill. 'Boekjes bekijken is van groot be lang voor de taalontwikkeling', vinden Ilona van Bezooijen, Jac- queline van der Velden en Nelle- ke de Haan die namens de biblio theek het project begeleiden. Over boeken, video's, puzzels en nog veel materialen beschikt de bibliotheek, en ook voor baby's en peuters. Het programma voor peu ters en ouders is dit jaar afgestemd op het thema Dribbel. Het verhaal van deze hond wordt voorgelezen uit een groot boek, daarna mogen de kinderen de vriendjes van deze hond opzoeken, die zich hebben 'verstopt' in het prentenboek. Tijdens het uur in de bibliotheek is er verder limonade en wat lekkers (ook koffie) en kan er worden ge kleurd. De ouders krijgen tekst en uitleg over de jeugdbibliotheek en wat die te bieden heeft aan de kin deren. Om hen vertrouwd met Peuters en ouders luisteren aan dachtig naar de avonturen van Dribbel. Foto: Herman van Dam boeken te maken, zijn er diverse soorten aanwezig, zoals kartonnen prenten-, zoek-, meelees- en uit klapboeken. Alles wordt in het werk gesteld om de ouders enthousiast te maken hun kinderen reeds op vroege leef tijd wegwijs te maken in de boe kenwereld. Gelet op de reacties van de ouders, maar vooral ook de kinderen slaat het project aan. Desgewenst kunnen ouders zich zelf en of hun kinderen natuur lijk aanmelden als lid. Het lidmaat schap is gratis voor kinderen tot en met 15 jaar. Voor de tweede keer dit jaar organiseert Artishock een lite raire filmavond. Het gaat don derdagavond 27 juni om 20:00 uur om de film 'De vierde man' naar het boek van Gerard Reve. In het filmhuis van Artishock houdt de Soester neerlandica drs. Joke Rip een korte lezing over het boek, de film en de schrijver, ge lardeerd met tekstfragmenten, die gelezen worden door leden van de werkgroep literair. In de film van regisseur Paul Ver hoeven en producent Rob Houwer mist de schrijver Gerard Reve (Jeroen Krabbé) na een lezing uit eigen werk in een klein stadje aan de kust de laatste trein naar Am sterdam. Hij belandt in bed met de organisator van de lezing de aan trekkelijke Christine (Renee Sou- tendijk) en hij maakt kennis met haar minnaar Herman (Thom Hoffman). Dankzij de sterke ac teurprestaties en de stijlvolle cine matografie van Jan de Bont mag deze literaire boekverfilming tot een van de beste Nederlandse films gerekend worden. Door veel bloed en bloot, droom en realiteit, kan deze erotisch getinte thriller van 103 minuten best schokkend genoemd worden. Entree: 5 euro, leden/CJP/65+ 3.50 euro; Re serveren is dringend aan te beve len (6019577). SdeLAteeaAltjfiesUi eigen collectie gouden sieraden met edelsteen en brillant zilveren sieraden met edelsteen en colliers reparaties, colliers knopen etc. eigen slijperij Lange Brinkweg 66 - Soest - 035 - 60130 42 Wellicht dat The Flintstones dit jaar te zien zullen zijn in het HuttenBouwDorp, want dat staat dit jaar in het teken van het stenen tijdperk. De zesde editie wordt gehouden van woensdag 14 tot en met zater dag 17 augustus. Het dorp zal weer verrijzen op het terrein van Abrona op de grens van Soesterberg en Huis ter Heide. Bij deze meerdaagse zomeractivi- teit van Stichting Balans zal plaats zijn voor 120 kinderen in de leef tijd van 6 tot en met 12 jaar. Natuurlijk zullen er in groepsver band hutten (van steen?) worden gebouwd, maar Balans organiseert tevens verschillende sport en spel onderdelen. Op vrijdag wordt er gezamenlijk gegeten in het Hutten BouwDorp. Kinderen uit Soest die willen deel nemen, kunnen gebruik maken van een speciale bus die hen elke dag naar het HuttenBouwDorp en later weer naar huis brengt. Hier voor wordt een kleine vergoeding gevraagd. Deelname aan het vierdaagse eve nement kost 9,00. Inschrijfavon- den zijn er in buurthuis de Eng aan de Albert Cuyplaan 200 op maan dag 8 en 15 juli, van 19:00 tot 20:00 uur. In Soesterberg kan men zich in schrijven in de Dubbeldekker op woensdag 10 en 17 juli, van 19:00 tot 20:00 uur. In gebouw Credo aan de Juliana- laan houdt de Evangelie Gemeen te Soest op zaterdag 22 juni een rommelmarkt. Belangstellenden kunnen er van 10:00 tot 14:00 uur terecht. Op de markt zullen onder meer speelgoed, platen, cd's, huis houdelijke artikelen en boeken te koop worden aangeboden. Aansluitend begint om 14:00 uur een veiling van stukken die tussen 12:00 en 13:30 uur te bezichtigen zijn. De opbrengst van de rommelmarkt en de veiling wordt door de Evan gelie Gemeente aangewend voor onderhoud aan en verfraaien van de zalen in het kerkgebouw aan de Julianalaan. Kinderparadijs I De Vrije Teugel Vëdelaarpad 53, tel. 6018136 Theater is woensdag 26 juni het sleutelwoord tijdens de inloopmid dag van de Vrije Teugel. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen zich om 14:00 uur verzamelen op het terrein aan het Vedelaarpad en worden van daar per huifkar naar de Schoof aan de Molenstraat ge bracht. In dit buurthuis wordt door studenten een theatervoorstelling over een asociale familie gegeven, waarbij de familie een feest orga niseert voor de vader en de moe der. Het programma is om 16:00 uur afgelopen. Eenmalig zijn de kosten van deelname aan de in loopmiddag verlaagd tot 1,50. Di Lassostaat 65", tel. 6022195 Loopbaanontwikkeling Het cursusprogramma van Volks universiteit Soest voor het najaar is verschenen. Een van de nieuwe cursussen is 'loopbaanontwikke ling' die bestaat uit zeven lessen en is bedoeld voor iedereen die een loopbaanvraag heeft. In de cursus komen thema's als loopbaan/le vensloop, waarden over werk, mens/organisatie en de arbeids markt aan de orde. Deze worden praktisch en persoonlijk benaderd. Aanvangsdatum en tijd: dinsdag 1 oktober 19:30-22:00 uur; docen te mevrouw Sabine Baltussen, loopbaanadviseur; cursusprijs: €75; kosten syllabus: 8,-. Rome Twee avonden ontspannen genie ten van Rome is ook mogelijk met de Volksuniversiteit. Mevrouw drs. Le Blanc, kunsthistorica, maakt aan de hand van dia's als het ware een wandeling door Rome, langs de fraaie fonteinen, door de gezel lige wijken als Trastevere met zijn prachtige kerk, het Vaticaan met de St. Pieter en de werken van Michelangelo en Rafael en de vele gezellige ontmoetingsplaatsen zo als de Spaanse Trappen. Deze lezingencyclus omvat twee avonden: op de maandagen 30 september en 7 oktober 20:00- 22:00 uur; kosten voor deze cy clus: 18. Voor informatie: Volksuniversiteit Soest, Di Lassostraat 65, 3766 EB Soest, 88 6022195, e-mail: vu- soesl@csnet.nl. Openingstijden: maandag 13:00-16:00 uur, dins dag, woensdag en donderdag 10:00-13:00 uur. Wilt u alleen het cursusprogramma aanvragen, dan kunt u buiten deze uren ook naam en adres telefonisch inspreken. Het cursusprogramma is ook af te ha len bij VW, bibliotheken, ge meentehuis, diverse supermarkten, boekhandels en gezondheidscen tra. Steenhoffstraat 46, tel. 60195 77 Zaterdag 22 juni The RedEyeBand werd twee jaar geleden opgericht en bestaat uit Danny Bryant (leadgitaar/vocals) zijn vader Ken Bryant (bass) en Andy Burt (drums). Sinds de op richting timmeren zij keihard aan de weg en met zo'n 500 optredens in deze korte tijd wordt de kwali teit steeds beter. Het is een power- housetrio onder leiding van een ware gitaarvirtuoos die in staat is de laatste snik uit zijn instrument te persen. Het gitaarspel wordt aangevuld met de zang van Dan ny, of het nu gaat om rauwe blues of om de meer subtiele nummers. Zij stonden al met heel grote na men op hetzelfde podium; Otis Grand, Pat Travers, Peter Green Splinter Group en Walter Tïout and the Radicals. Walter Trout ver zocht persoonlijk om deze band als supportact tijdens zijn meest re cente tournee door Engeland. Het afgelopen jaar heeft deze band op een groot aantal festivals gespeeld zowel in Engeland als op het vas teland, ook in de nabije toekomst is dit het geval: Harelbeke en Keu len. In mei zal de eerste cd van deze band uitkomen. Hiervoor schreef Walter Trout de hoestekst, wat nog eens de bijzondere band tussen Danny en Walter onder streept. Danny is een begaafd songwriter en heeft misschien wel het beste werk gemaakt dat sinds lang verscheen. Hij is pas 21 jaar en een talent waar we nog veel van zullen horen. Aanvang 22:00 uur; entree 10,00; zaal open 21:30 uur, zaal dicht 23:30 uur (of eerder als het vol is); voorverkoop zaterdag 22 juni 15:00-16:00 uur. Maandag 24 juni: Het is 1945, de Tweede Wereld oorlog is net voorbij. Op het mis tige Britse eiland Jersey hebben Grace (Nicole Kidman) en haar twee kinderen intrek genomen in een statige villa mét personeel. Daar wachten ze tot vader terug keert van het front. De kinderen lijden aan allergie voor licht, waar door het huis verduisterd moet blijven. Op een dag is het perso neel zomaar verdwenen en vanaf het moment dat Grace nieuwe mensen inhuurt, gebeuren er on verklaarbare dingen. Grace is streng gelovig en wil niets horen van de spookverhalen van haar kinderen. Toch kan ook zij de vreemde verschijnselen niet verklad- ren. Wat heeft haar nieuwe perso neel te verbergen? Wie zijn die 'geesten' en wat willen ze? Je kunt het gevaar niet zien, maar je voelt tot in je tenen dat het niet pluis is. Met die klassieke aanpak zet su pertalent Alejandro Amenabar een griezelfilm neer die nu al klas siek wordt genoemd. Door het grote succes van zijn tweede film Abre Los Ojos kwam de toen net 29-jarige Chileen in contact met dé Hollywoodster van dit moment: Nicole Kidman die in The Others nu eens precies het tegenoverge stelde van een seksbom speelt. The Others is een film om je aan over te geven. Dan geef je Amenabar de kans om je bij de kraag te vat ten en je mee te voeren door een wereld waarin dode zielen niet al leen angst aanjagen, maar ook in zichten in het leven vóór de dood te bieden hebben. De vondst van een macaber prentenboek met fo to's van geposeerde lijken, de sub tiele aankondigingen van een be zoek van gene zijde, de geliefde die als in een droom uit de neve len huiswaarts keert, het zijn slechts enkele ijzingwekkende mo menten in een voortdurend boeiende film. Aanvang 20:30 uur; entree 5,00 - c.j.p./65+ 3,50; reserveren: maandag t/m vrijdag 9:00-13:00 uur, tel. 6019577. Voor al uw verzekeringen - pensioenen - hypotheken - financieringen - beleggingen. Krommeweg 3* Soest Tel. 035 - 601 60 11 Fax 603 55 74 info: www.korenassurantien.nl e-mail: info@korenassurantien.nl sligst. ngen. Dagelijks igen voor u in. 'ENTEDAG 1.59 )ODDAG )0D 2.26 TDAG 3.17 3.63 'OORDEELDAG 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 17