em- ::w nefkens senioren ledikant Hastens bedsystemen in de opruiming? XTTT^T TYUANBO [uniekboIPCOB InterviewSWOS-werkgroep Vervoer Mijmeringen OPROEP Nabestaandenpensioen Hastens 7^ 251 05 ^ÓÉNSDAG 19 JUNI 2002 SOESTER COURANT PAGINA 27 Samenwerkende Bonden van Ouderen Z...O.. (vervolg) Lees verder op pagina 25 Nu bij een Zafira: gratis airco t.w.v. 1.100,- SOEST EN SOESTERBERQ/ aichting Welzijn Ouderen Soest S ajn 6 - 3762 BP Soest - tel. 035-6023681 13e JAARGANG im» ...i.-.i i ii i - «14 ..lAdfete» - maar echt in gesprekspartners zijn Leen ioerselman, vrijwilliger sinds 1)95 én voorzitter en Els Leer- ainver als secretaris. Zij is er „naf het begin al bij. 0(1 begin, hoe is dat eigenlijk 0taan? "Ooit was er iemand Soest die met een 4-persoons luzuki-tmsje mensen vervoerde, 0 het ziekenhuis bijvoorbeeld, «uit is eigenlijk de idee ont man", zegt Els. Na nog even «denken zegt ze: "daarna werd ,0p 5 december 1988 de Fe- ■ïatieraad voor Flankerend jeleid opgericht. Deze kocht uen, onder andere, een rode Itnault-traffic bus welke al snel ',je rode ouderen bus" werd •noemd. Dat hierbij -de oude ,Kt Stam- vanaf dit begin een jote betrokkenheid heeft gehad ij Els wel even kwijt. Is moet je voorstellen dat men (die tijd zo'n ritje of vijf per lag had en dat de chauffeur en bijrijder alles administratief bij- ïielden"zegt Koerselman "en lat is wel even veranderd!" Dat rervoer nu een heuse 'onderne ming' is geworden wordt mij duidelijk: deze werkgroep heeft twee Mercedes bussen ter be- tchikking en er werken 59 vrij willigers. Zij zijn onderverdeeld a, 25 chauffeurs/bijrijders, 18 bijrijders, 16 telefonisten. Allen werken in dagdelen en worden jecoördineerd vanuit een cen- jale post in Molenschot, bereik baar via telefoonnummer 6019190. Ritten kunnen van maandag tot en met vrijdag wor- ien opgegeven. "Chauffeur/bij- tijder word je niet zo maar meer", zegt Koerselman: "we hebben een inwerk-periode van drie maanden waarin beide par ijen kunnen beoordelen of dit soort werk wel aan de verwach tingen beantwoordt." Vervoer werkt met een rooster voor de rijders en een ritten- schema: een rit, heen en terug, moetje één dag van tevoren re serveren want in het rooster kan niet geschoven worden, "maar er is natuurlijk wel ruimte voor een onverwachte rit",-voegt Els Bijnjders hebben een speciale laat. de rolstoellift bedienen, hulp bij het in- en uitstappen, het rittenschema en de kilome terstand bijhouden én het innen van geld natuurlijk. Zoals bij iedere werkgroep speelt ook hier de sociale con trole een rol; er is een luisterend oor en er worden signalen opge vangen. Er worden ook collec tieve ritten georganiseerd zoals iedere zaterdagavond naar de Petrus en Pauluskerk. Maar men gaat ook naar de Zonne bloem boot, het Carnaval in het Gildehuis, de kerstmarkt in Overvecht of de Speeldoos in Baarn. Op maandag, woensdag en vrij dag wordt er naar de verschil lende zorgcentra gereden zoals de Lichtenberg, Birkhoven, Si- naï Kliniek en Zon en Schild en dan kan men ook, 'en passant' en in overleg, de dierentuin be zoeken. Een ritje binnen Soest of naar Baarn kost 80 eurocent, retour 1,60, Amersfoort is 90 euro cent, retour 1,80. Koerselman geeft gniffelend aan dat er in de loop der tijden ook een soort "busjargon" is ont staan en dat de vrijwilligers re gelmatig op iets lekkers worden getrakteerd, wel of niet zelf ge bakken. "Hartstikke leuk. De Hier komt uw vervoersaan- vraag binnen en wordt afgehan deld". belangrijkste factor van ons ver voer is echter" en dat zegt Koerselman met verve,mobi liteit en deze te hebben wanneer de klant die wil: op die tijd naar de kapper gaan, op die tijd dat bezoekje af te leggen: mobiliteit is datje niet geïsoleerd raakt, en daardoor niet afhankelijk wordt." CVV wil ik tenslotte weten, is de Regiotaxi een concurrent gewor den? Het is even stil maar dan schudden de beide vrijwilligers hun hoofd: nee, eerder het te gendeel, want er is een goede samenwerking ontstaan. Een leuke verrassing kwam in 2001 van fysiotherapie Soestdijk. Dat de vrijwilligers en de therapeu ten elkaar over en weer waarde ren bleek bij het recentelijk 10- jarig bestaan van deze praktijk: het geld welke de praktijk voor dit zoveeljarig bestaan ontving werd geschonken aan de vrijwil ligers: zij kregen een CD-bon. Een waardering die men bij ver voer niet snel zal vergeten. Anna Wagemakers, redacteur Senioren Nieuws Wat betekent het kiezen van een overwegend rechts te vormen kabinet voor de komende vier jaren. Zijn we ineens veranderd van een royale natie in één, die anderen niets meer gunt? Ne derland alleen voor de Neder landers? Hier geloof ik mets van. Nederland is een van die lan den, die als er voor een actie om welke reden dan ook een inza meling wordt gehouden, enorm gul geeft. Nee, de problemen moeten meer worden gezocht in het toenemen van de agressivi teit, de onverschilligheid tegen over elkaar. Om niet als racist te worden af geschilderd, of te horen te krij gen dat je een groep of persoon discrimineert, kon of wilde men niet meer voor zijn ideeën uit komen. Maar nu na alles wat er zich voor en tijdens de verkie zingen heeft afgespeeld, kiest men massaal voor een nieuwe partij die, misschien soms wat al te direct aangaf, wat wij ook wel eens hebben gedacht en met kennissen op een verjaardag hebben besproken. Neem bijvoorbeeld het opne men van asielzoekers. De uit drukking: 'Nederland is vol', was een kreet. Natuurlijk gold dat niet voor mensen die in hun ei gen land worden vervolgd voor hun overtuiging of meningen die niet overeenkomen met die van hun leiders. Misschien menen wij dat het niet de bedoeling is om naar Nederland te komen uit economische overwegingen. Die plaatsen kunnen beter voor de echte asielzoekers worden gebruikt. Dan de integratie van deze groep. De taal leren is niet zo van belang, lijkt het wel. Iets be grijpen van het land waar je komt heeft ook geen hoge prio riteit. Maar is het niet zo dat als je ergens op bezoek komt, tij delijk of voor langere tijd, pas je je toch aan aan de leefwijze van dat land. Ook ben je dan heel zuinig met kritiek op de wijze waarop in het gastland wordt Binnen de SWOS-werk- groep Seniorennieuws zijn er vacatures ontstaan. Daarom is de Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS) op zoek naar ac tieve senioren die deze werkgroep op vrijwillige basis willen komen ver sterken. Schrijft u graag over actuele zaken of voorvallen die betrekking hebben op hetgeen zich binnen de gemeente Soest afspeelt? Bel (ook voor informatie over de werkgroep) 6023681. geieeiu. De onverdraagzaamheid neemt toe, zeker onder de jongeren van de generatie buitenlanders die hier verblijven. Deze jonge ren leven in twee werelden, de wereld van thuis en die daarbui ten. Dit moet voor hen zeer ver warrend zijn. Zij weten geen raad met die gemengde gevoe lens. Dan kan agressiviteit het gevolg zijn. Zoals de aanhef zegt zijn dit ge woon wat mijmeringen. Graag vernemen wij over deze en an dere onderwerpen ook uw me ning Ongelooflijk waar!!! Vorige keer schreef ik over het indicatieorgaan "Tot Met" van de gemeente Amsterdam, met als doel de bureaucratische werkwijze en de minachting voor de gehandicapte mens aan de kaak te stellen. Na veel heen en weer gecorres pondeerd te hebben met "Tot Met", ontving mijn vrouw uit eindelijk een brief met het ad vies, contact op te nemen met het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) in onze woonplaats. Dit advies werd gegeven op 14 maart 2002. Telefonisch namen wij contact op met het RIO- Eemland, met het verzoek een indicatie af te geven voor be schermd wonen naar regels en voorwaarden van het RIO-Am- sterdam, ter verlenging van de reeds bestaande indicatie. "Maar mijnheer, hoe kan Amsterdam een indicatie afgeven. Dat wordt door Soest niet betaald. Daarbij kunnen wij geen indicatie afge ven op de voorwaarden van Amsterdam, want Amsterdam is een andere gemeente, buiten ons werkgebied en dat wordt door Soest ook niet vergoed. We zullen echter een afspraak maken om n te bezoeken om het een en ander te bespreken. Het bezoek heeft inmiddels plaats gehad en we hebben het een en ander proberen uit te leg gen. Heel duidelijk gesteld, dat er voor een aanleunwoning in Amsterdam een medische indi- i catie vereist is, maar dat de re gels veranderd zijn, etc, etc. Het hele verhaal zoals ik dat de vo rige keer heb beschreven. In de regio Eemland bestaat geen indicatie voor beschermd wonen, dus kon men die niet afgeven. Er bestaat wel een in dicatieadvies voor Huisvestings- urgentie-WVG- Deze indicatie hoeft niet volgens de regels van april 2002 doorgestuurd naar "Tot Met" in Amsterdam. Op dinsdag 21 mei (Ja u leest het goed!) wordt ons telefonisch uit Amsterdam gevraagd of men contact mag opnemen met het RIO-Eemland, omdat men graag wil weten hoe men aan de indicatie is ge-komen. Twijfelt het RIO-Amsterdam soms aan de integriteit van RIO-Eem- land? En, natuurlijk hebben wij die toestemming gegeven. En zo zijn we nu al vijf maan den bezig om een gehandicap tenindicatie van mijn vrouw, wel ke reeds in 2000 was afgegeven, verlengd te krijgen. De schaalvergrotende gereorga- niseerde indicatiebureaus heb- ben het maar druk met het uit voeren van bureaucratische re gels. Hun werk schijnt erg be langrijk en zal wel noodzakelijk zijn, alhoewel ik dit erg betwij fel. Immers wat heeft de gehan dicapte aan dit schijnbaar uit zichtloze en energie verspillende overgeorganiseerde gedoe? Alles schijnt belangrijker te zijn, dan de naar hulp vragende mede mens, de gehandicapte die op de eerste plaats behoort te komen. Deze naar hulp vragende gehan dicapte heeft geen boodschap aan wie wat betaalt, of niet be taalt. Heeft geen enkel belang bij het schrappen in lijsten, om dat deze anders te lang worden. De gemaakte onzinnige regeltjes kunnen hen gestolen worden! Ze willen hulp, nog eens hulp en nog eens wat vlugger hulp! Welke bestuurder en welke overheid doet daar eindelijk eens wat aan? Gemeenteraad en B. en W. van SoestLeest u dit ook!!! De volgende editie verschijnt op 11 september 2002. Kopij graag vóór 19 augustus 2002 inleveren bij de werk groep "Seniorennieuws", p/a SWOS-kantoor, Dalplein 6, 3762 SP Soest of dhr. J Schreuders, Veenbes straat 630, 3765 BT Soest, e-mail: j.schreuders@12move.nl Lr „ow Amsterdam, want die regels zijn Uw reactie kunt u richten aan SWOS p/a Dalplein 6,3762 BP volgens het Verstrekkings- te Soest. E.A. Drijver-Pina, redacteur Senioren Nieuws VOlgenS 11CI yvrnuv.— boek" in heel Nederland hetzelt- de. Per 8 april 2002 werd deze indicatie ontvangen en op 12 De werkgroepleden wensen u de komende maanden een prettige en vooral zonnige vakantie toe. Op 11 september 2002 verschijnt weer de volgende van Seniorennieuws. Op 1 januari jl. is in de Pen sioen- en Spaarfondsenwet een wijziging opgenomen, waardoor het mogelijk wordt het nabe staandenpensioen om te zetten in een hoger of eerder ouder domspensioen. Bij sommige pensioenfondsen was deze mo gelijkheid al aanwezig, echter zonder wettelijke basis. Deze wetswijziging komt tege moet aan het bezwaar van al leenstaanden, die wel het pre- miebestanddeel voor nabestaan denpensioen betalen, maar daar aan geen rechten kunnen ontle nen, omdat zij geen partner hebben, zo vernemen wij uit het PCOB-blad "Extra". Maar ook gehuwden en geregis treerde partners kunnen van deze nieuwe regeling gebruik maken. Hierbij geldt de voor waarde, dat de meeverzekerde partner met de wijziging ak koord gaat en de aanvraag daar toe medé ondertekent. En hier zit een zwairke schakel in de wetswijziging. De mogelijk heid, dat een verzekerde "ver zuimt" dit voornemen met de partner te bespreken en ge makshalve zelf de vereiste twee de handtekening onder de aan vraag zet is niet ondenkbaar. De partner kan dan later tot de ontdekking komen, dat van het nabestaandenpensioen is afge zien, zonder daarin gekend te zijn. In dit verband is het de vraag in hoeverre de tweede handtekening door de pensioen fondsen op echtheid wordt ge controleerd. Terugwerkende kracht De wetswijziging heeft echter een belangrijke beperking, n.1. dat deze geen terugwerkende kracht beeft. Pensioenfondsen kunnen de omruil wel met te rugwerkende kracht accepteren, maar zijn daartoe wettelijk niet verplicht. Uw Pensioenfonds kan u daarover nader inlichten. Teun Duhen, Senioren Nieuws I De redactie ran de Seniorenpagina is de lezers 2«r erk«','cll!k U..„ ;„np7nnden reactie op de geplaatste artikelen. 1 HUISWERKCURSUS. Bijlesssen. Begeleiding bij het school- werk en schoolproblemen, k Bel Tramei, 035-6017089. Psychotherapeutische hulp verlening: DE DAKKAPEL, praktijk voor Gestalttherapie, drs. Riek van Haeringen, 035- f 6012496, www.dedakkapel.nl Voor diverse relaties zoeken wij WOONHUIZEN en/of winkelpanden. Wilt u uw wo ning en/of winkelpand verko pen? Neem dan contact op met Van Breukelen, Vastgoed Assurantiën, Koninginne- laan 40, tel.6017962. Goede gebruikte FIETSEN, i Fietsshop Soesterberg, Ra- demakerstraat 17, tel. 0346 - •3515 64. WONING VERBOUWEN?? BEL 0543 532166 of mail naar kapee.wwijk@intrabouw.nl ouwom'B Winterswijk 6603 AX Wijchen bouwadvies verbouwingen aanbouwen erkers Voor TAPIJT (op voorraad), gordijnen, etc. Michel Riet veld, Nieuwstraat 13, Soest. Tel. 035-5238324. Openings tijden: ma. 13.00-18.00; vrij. 110.00-18.00 en 19.00-21.00; zat. 10.00-17.00 of op af spraak. rO\ Eveline Stegenga irMTuinadvies en -ontwerp 0 Een tuin die bij u post? 0 Welke planten? 0 Ontevreden over uw tuin? i 0 Noem maar op! .Ook kleine tuinen U kunt het ontwerp zelf uitvoeren of door een hovenier laten doen Sloothaak 5 3763 ZA Soest telefoon. 035-6026809 email, eatc@wanadoo.nl AANBIEDING: ma. latex-matras ELEKTRISCHE LATTENBODEM W ASIEL STEITNER SLA A P S T U D l O T A PUT lange 8 ft 1 H K W e 6 3 8 Soest, to. REMU -Tel.: 035-6019600 Hastens store in Amersfoort ruimt een aantal van haar U leest het goed: de Hafyn maken v00r de „jeuwe Hastens collectie Met een Hastens haalt u de natuur in uw slaapkamer 1 Hastens Store Amersfoort Westsingel 10-13. Tei. Q33-47Z4649 since 1852 Koop nu een Opel Zafira Comfort 1.6-16V uit voorraad en u krijgt een airco gratis*. Beslis snel en ga nog deze zomer _Fresh thinking better cars. gekoeld op weg. Prettige vakantie! Amsterdamseweg 151.Amersfoort, (033) 4224444.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 27