Buurtpark moet goedkoper 30-50% KORTING 20-50 KORTING *4 Csfeiizley Visser Noorderweg is wachten beu GEHELE ZOMERCOLLECTIE Ladif Spring field The Outpost Uitzicht op terras stoort Geluidsoverlast in raadzaal Speelgoed ontdaan van stof 7 ACTUEEL f Hilton 50% korting 20 t/m 50% korting Plan klaar van reconstructie Beukenlaan-Beckeringhstraat iAardbeienslof 5,40: i 'AGINA 2 WOENSDAG 19 JUNI 2002 SOESTER COURANT PAGINA 3 KOOP l JUNI im Problemen met mail-server Werk aan de weg in Soest 'Regeringspartijen' en ChristenUnie steunen plan Maatregelen geëist tegen sluip- en vrachtverkeer Koningsvaren naam van nieuwe straat 'Zelf verantwoordelijk voor privacy' Gevraagd VAKANTIE- BEZORGERS Soester Courant Ik idsw e a r| {ft Buiten: kleding op de kraam LEUK!!! voor de kinderen een springkussen Binnen: .xp U leest het goed, ook zaterdag a.s. een bezoekje aan Ellemijn Kidswear zeker de moeite waard! gt firn ai) lot ziens (>Jj o"- SHemijn f/fldswear in ibesf-Znic/ §j£ Taxatiedag trekt 70 mensen en honderden spullen Informatieavond op 26 juni Kijk ook op www.lexverklev.nl Witgoed specialis Service voor alle merken t Turbo's Hoet et aan nieuwe ?n voor alle :n dieselmoto- vagens. ir o. 43 ïoenen. 293831 (verkoopwagen} IEK ATERING rista Lijfering, Voor het tweede achtereenvol gend weekeinde hebben proble men met de mail-server ertoe geleid dat niet alle berichten zijn binnengekomen in de mail box van de Soester Courant. In deze gevallen zijn de afzenders automatisch op de hoogte ge steld via een foutmelding. Voor de redactie en de acquisi tie was evenwel niet te achter halen wie eventueel tevergeefs getracht heeft ons te bereiken. Het kan daarom zijn dat som mige kopij of advertentie(s) niet in deze editie zijn terechtgeko men. Je start in september - weken. Daarna ga je ienst vaii een gemeente of Trainee houd je je bezig bijstandswetTot je en en adviseren van ngsaanvragen, het ver- t zorgen van arbeidstoelei- estaat naast de vakgerichte eiding "on the job" en kt over goede communica- e doelgroep, een dienstver oma. I Hoekstra, In het kader van de garantie op het reeds aangebrachte asfaltwerk op de Hofstedering zullen aanvullen de werkzaamheden plaatsvinden. Het betreft het gedeelte tussen de Hoofdstel en de Herdersstaf. Van 24 tot en met 26 juni worden voor bereidende werkzaamheden uitge voerd. Het verkeer zal hinder on dervinden, maar kan wel passeren, behalve op 27 juni, dan is de weg afgesloten voor alle verkeer. Een omleidingsroute zal worden aange geven. Op de Dorresteinweg, ter hoogte van tuincentrum 't Vaarderhoogt, zal een verkeersdrempel worden aangelegd. De Dorresteinweg zal daarom op 1 en 2 juli afgesloten zijn voor alle verkeer dat via een alternatieve route wordt omgeleid. >or Tempo-Team :e teams voor een periode maanden bij verschillende id magazijnwerk, zoals or deze afwisselende baan .ntwoordelijkheidsgevoel. me beschikbaar Enige erva- npo-Team Contracting biedt ede arbeidsvoorwaarden, neid cursössen te volgen. Je Tempo-Team je heftruckdi- nieuwe uitdaging? We'ver- gelijkheden! isto Lijfering, /oor diverse lokaties in Soest en zullen bestaan uit het et bedrijfsrestaurant. ]e draagt :s gesmeerd zijn en de koffie en liggen ongeveer tussen ld werk je 4 a 5 uur per dag. I contact op! Ook als je alleen oren we graag van je. t> Vervolg van pagina 1 'Zelden is in zo'n korte tijd in overleg met iedereen zoiets tot stand gekomen. Het College heeft een samenhangend plan opgesteld, waarin een aantal zaken is samengevat. Niet ie dereen juicht, maar we moeten iets doen voor de jongeren. Het moet mogelijk zijn een goed plan te realiseren, waarmee straks toch iedereen blij is.' Fractievoorzitter Hans van Wuijck- huijse van GGS nam maandag af stand van de opmerking dat het voorstel voor een buurtpark in het Smitsveen zot zou zijn. Volgens hem verdient het College juist een compliment voor de manier waar op het alle belanghebbenden in het overleg heeft betrokken. Van Wuijckhuijse schoot daarmee zijn partijgenoot en wethouder Harry Witte te hulp. Het enige puntje van kritiek van de GGS- fractie betrof de geraamde kosten. 'Wel duur', zei Van Wuijckhuijse over de 650 duizend euro. De an dere variant, zonder vijver, zou uit komen op 410 duizend euro. Volgens Witte is het mogelijk de kosten te drukken, ook met vijver partij. Het College zal dat nader gaan uitwerken. In september krij gen de raadsfracties het definitie ve plan op hun bordje en moeten ze geld beschikbaar gaan stellen. Dat er voorzieningen voor de jeugd moeten komen, staat voor GGS, WD, CDA ën ChristenU- nie/SGP dus wel vast. Ook gaan ze ermee akkoord dat er in de aan loop naar de realisering een tijde lijke voorziening (voor circa drie maanden) komt op het bestaande basketbalveld bij de Mavo Soest. 'Als de jongeren er daar een zootje van maken, dan moet er maar geen jongerenplek komen in het park', zei Ellen Huberts van de WD. Zij begreep de emotionele reacties van omwonenden, maar vindt niet dat zij kunnen beweren dat er niet naar hen is geluisterd. 'Luisteren is iets anders dan je zin krijgen.' De voorstanders lieten wel duide lijk weten, dat er streng op moet worden toegezien dat de jongeren zich straks aan de afspraken hou den. Gebeurt dat niet, dan is een harde aanpak vereist. Niet geluk kig zijn ze met de presentatie van het plan door het College. Nu is de indruk ontstaan dat 650 duizend euro zou worden uitgegeven aan een jongerenplek, terwijl er veel meer wordt gerealiseerd. 'Niet verhuizen' 'We moeten de problemen niet verhuizen, maar ter plekke aan pakken. We moeten een einde maken aan het gedoogbeleid,' zei Teun Middelkoop van Soest 2002 op wiens steun het College niet hoeft te rekenen. Dat de jeugd het recht heeft op een plek, daarin kan de partij zich vinden, maar het mag niet zo zijn dat er daardoor rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid van overlast, zoals in het voorstel wordt be schreven. Tijmen Koelewijn: 'het uitgangspunt moet zijn dat iedere burger het recht heeft op woonge not zonder overlast. Het dient af gelopen te zijn. Als er klachten zijn over overlast, moeten die met prioriteit worden behandeld.' Wim Roest van D66: 'als we iets doen, moet het iets eenvoudigs zijn.' Liever had hij gezien, dat de wijkbewoners meer zeggenschap zouden hebben over de invulling van het plan en dat het geld zou worden besteed aan sportclubs en de Stichting Balans, waar de jon geren dan terecht zouden kunnen. 'Dat is veel goedkoper', aldus Roest die vindt dat probleemge drag meteen moet worden aange pakt. Eric Bervoets van de PvdA uitte zich in soortgelijke bewoor dingen. Schamen Volgens Ans Mann van Groen- Links dient het gemeentebestuur zich te schamen dat de overlast in de Weegbreestraat acht jaar lang heeft kunnen duren. 'Dan begrijp ik niet dat de politie niet heeft in gegrepen. Ik vind het vreselijk om te moeten zeggen, maar als praten niet helpt, moet je ingrijpen.' Ans Mann vindt overigens dat er nooit te veel geld kan worden uitgegeven aan jongeren. 'Wat is er mis in de schakel zorg? Er is van alles, maar we krijgen geen grip op de jonge ren. Omdat er geen echte sturing achter zit. We zouden ons er veel meer over moeten opwinden, dat we niet tot een oplossing kunnen komen dan over de 650 duizend euro.' Geen 'lullig briefje' meer, maar maatregelen. Dat eist het Plat form Noorderweg van het ge meentebestuur als het gaat om het sluip- en vrachtverkeer in hun woonstraat. Drie maanden na de raadsverkiezingen trek ken de bewoners maar weer eens aan de bel. 'Laat nu als College eens zien wat u echt waard bent, of moeten we het idee volgen van sommige me debewoners om de Noorderweg met een container te blokkeren, om de politiek te dwingen maatre gelen te treffen', schrijven ze in de brief. Ze vinden dat het gemeen tebestuur de kwestie al te vaak op de lange baan heeft geschoven en zijn het wachten beu. Vorig jaar bleek uit tellingen dat de verkeersintensiteit ten opzichte van 1998 met 300 procent is toegeno men. Dat leidt niet alleen tot over last voor de bewoners, maar brengt tevens risico's met zich mee voor de 1400 leerlingen en 150 mede werkers van het Griftland College, stelt het Platform. Volgens de bewoners rijden er vandaag de dag alweer meer vrachtwagens en auto's door de straat dan een jaar geleden. Dat •komt onder meer, denken ze, doordat steeds meer wagens zijn uitgerust met een navigatiesysteem dat de kortste weg aangeeft. Daar naast zouden meer automobilisten de Noorderweg hebben ontdekt, toen deze als omleidingsroute werd benut tijdens de aanleg van de ro tonde op de Stadhouderslaan. 'Waarvoor onze dank', aldus het Platform. De aanleg van de Beek en Daalse- laan heeft - ook na de voltooiing van de rotonde - niet geleid tot verbeteringen in de Noorderweg, stellen de bewoners vast. 'Het sluipverkeer rijdt onverminderd en onverminderd hard door de Noor derweg.' Autoluwe straat Het Platform gaat er vanuit dat het gemeentebestuur op korte termijn in overleg met hem treedt over de manier waarop de verkeersoverlast zal worden aangepakt. Het gaat dan om het weren van het sluip en vrachtverkeer, verkeersrem- mende voorzieningen en bij voor keur zelfs een autoluwe straat. Een woordvoerder van de ge meente laat desgevraagd weten, dat er geen afspraak met de bewo ners is gemaakt over actie op zeer korte termijn. Tijdens het overleg over 30-kilometerzones hebben we afgesproken, dat we de situatie bekijken in relatie tot de Beek en Daalselaan. Je moet eerst de effec ten afwachten.' Voordat je een zinnig beeld kunt krijgen, ben je zo een halfjaar ver der, meent de woordvoerder. 'Dan heb je een normale situatie.' Om dat de zomermaanden niet maat gevend zijn, verwacht hij dat op z'n vroegst in het najaar tellingen en metingen zullen worden verricht in de Noorderweg. Aan de hand van de resultaten zal bekeken worden wat kan worden ondernomen. Het Platform is verontwaardigd dat er nog geen actie is onderno men, maar dreigt min of meer dit zelf te gaan doen. 'In maart stelde wethouder Harry Witte dat de Noorderweg van het College 'meer dan gemiddelde aandacht' krijgt. Hij stelde toen tevens vast dat de Noorderweg een apart geval is, omdat er een behoorlijke verkeer stoename is en er dagelijks meer dan duizend scholieren rijden. Nu na de verkiezingen de College plaatsen en de raadszetels zijn ge schud en de politieke kopstukken weer in het zadel zitten, horen we verder niets meer. In het bedrijfs leven is het gebruikelijk dat van een nieuw management na een in- werkperiode van ongeveer 100 dagen resultaten worden verwacht. Ook van een 'nieuw' College mo gen burgers dit verwachten.' Koningsvaren wordt over naar schatting anderhalf jaar een nieu we straat in Soest. Hieraan komen 20 twee-onder-een-kapwoningen en nog eens 12 geschakeerde vrij staande woningen te staan. Ze worden gebouwd op het terrein van de Mavo Soest dat als offici eel adres Valeriaanstraat heeft, maar in de hoek van de Konings weg en de Varenstraat ligt. Ko ningsvaren zal echter weer worden ontsloten op de Valeriaanstraat. Het College is het eens met de voorgestelde naam en zal de raad om goedkeuring vragen. Een buurtbewoner van 't Pluk je moet maar een afscheiding op zijn eigen erf plaatsen om af te zijn van het uitzicht op het terras van het café aan de Kerk straat. Dat stelt het College in een brief aan de Soester fami lie. Zij had onlangs de gemeente ge vraagd een oplossing aan te dragen voor het feit dat ze nu uitkijkt op dat terras. Dat is het geval sinds de eigenaar van het café buiten het aantal zitplekken uitbreidde, ove rigens op zijn eigen terrein. Hij liet daarvoor een rij coniferen verwij deren. De betreffende omwonenden plaatsten daarop enkele coniferen op hun eigen erf, maar zijn nog niet tevreden met de nieuwe situa tie. Volgens het College berust dat gevoel niet op het terras als zoda nig, maar op het uitzicht. Het zegt niets voor hen te kunnen doen. Het terras is legaal en omdat het aan de openbare weg grenst, kan de eigenaar niet verplicht worden een afscheiding te realiseren. Voor de privacy op hun eigen terrein aan de Kerkdwarsstraat zijn de bewoners zelf verantwoordelijk, aldus de gemeente. Ook merkt het College nog op dat het terras nooit tot problemen heeft geleid, iets wat is bevestigd door de politie. in Soest voor de voor de maanden juli en augustus. EXTRA BELONING! Aanmelden: tel. 601 41 52 Applaus, boegeroep, gejoel en geschreeuw, dwars door de betogen van de commis sieleden. Nogal wat bewo ners van het Smitsveen en O verhees zorgen maandag avond voor (geluids)overlast in de raadzaal. De discussie verloopt af en toe chaotisch. Uit angst voor overlast van jon geren in het beoogde buurtpark naast de huidige Mavo Soest komen bijna honderd omwonen den hun beklag doen. De tek sten op de spandoeken zetten de toon. 'Bestuurlijke arrogantie', 'Probleemgedrag belonen?', 'Inspraakeen farce!', 'Waar moeten buurt- en schoolkinde ren spelen?' Negen insprekers hebben zich aangekondigd. Zoals gebruike lijk krijgen ze allemaal vijf minu ten spreektijd. Irritatie ontstaat al snel als voorzitter Karei van Geet (WD) na vierenhalve mi nuut G. Koster vraagt af te ron den. Hij mag uiteindelijk door gaan, omdat iemand anders zijn spreektijd aan hem afstaat. 'Het is een peperduur buurt park, een mooi aangeklede hangplek voor problemen ver oorzakende jongeren. Hoe lang moeten we nog wachten tot het een kuuroord wordt genoemd? Het is een naïeve gedachte van de gemeente, dat ze door een convenant met jongeren het pro bleem kunnen oplossen. Niet te geloven dat de heren Janssen en Witte als volwassen mensen in hun eigen sprookjes geloven.' Evenals Koster laten andere buurtbewoners hun ongenoegen blijken over het overleg met de gemeente. De buurt is tevreden met de huidige situatie, maar het plan voor een wijk- of buurtpark wordt er door gedrukt, er wordt niet naar hen geluisterd, stellen de burgers. Bovendien vinden ze .het vreemd dat de toekomstige bewoners van de nieuwbouw op de locatie Mavo Soest en Van Oest niet de kans krijgen om hun zegje te doen. Er wordt een dringend beroep gedaan op het gezonde verstand van de com missieleden. Andere insprekers, die blij zijn met het plan, worden soms uitgelachen. Als blijkt dat er in de gemeen teraad een meerderheid te vin den is voor de plannen, neemt het rumoer op de publieke tri bune toe. Commissieleden en wethouder Witte krijgen de kans niet uit te praten. Van Geet pro beert tevergeefs orde te houden. 'Anders moet ik maatregelen treffen', zegt hij, maar de woor den komen niet aan bij het luid ruchtige publiek. Burgemeester Koos Janssen be grijpt dat het moeilijk is om het individueel belang los te laten voor het algemeen belang. 'Maar uiteindelijk gaat het er toch om, dat de samenleving meer is dan de optelsom van individuele be langen. Je moet een samenhan gend plan bedenken, anders krijg je alleen maar deeloplos singen en hou je deelproble men.' De tegenstanders zijn niet onder de indruk. Witte bijt van zich af. Hij vindt het een ernstige zaak, dat ieder een in de buurt van een beoog de speelplek altijd maar naar het gemeentehuis komt om een plan als belachelijk af te schilderen. Volgens hem is er wel degelijk te praten met de jongeren. 'U moet niet verwachten dat we alles in een keer van een leien dakje kunnen laten gaan, maar u moet ons eerst de kans geven om te laten zien dat het kan slagen.' Voortdurend wordt Witte onder broken, boegeroep valt hem ten deel. 'Met welke jeugd heeft u dan gesproken? We worden niet serieus genomen. Het gaat ons niet om de jongeren, maar om de manier waarop het probleem wordt aangepakt.' Van Geet probeert tevergeefs orde te hou den. Dan grijpt burgemeester Janssen, die volgens het duale systeem geen voorzitter meer is van de commissie, in. Verma nend laat hij de toeschouwers weten, dat men elkaar wel de ruimte moet geven te overleg gen. 'Ik voel me niet aangespro ken', roept een vrouw. 'U heeft mij nooit uitgenodigd', voegt ze er aan toe. Sommigen verlaten de raadzaal. Op advies van WD-ster Ellen Huberts wordt de aangekondigde pauze (na ruim tweeënhalf uur praten) ietsjes naar voren gehaald. Bui ten, bij circa 25 graden, koelt iedereen even af. Spelletjes uit de jaren dertig, treinen, Dinky Toys, spulletjes voor een poppenkast en nog veel meer stonden zaterdag vol ledig in de belangstelling. In sommige gevallen nadat ze ja ren of zelfs decennialang er gens op zolder in een stoffige doos hadden gelegen. De taxatiedag voor oud-speelgoed in Soest trok zaterdag ruim zestig mensen die een veelvoud aan speelgoedstukken meenamen. Sommigen verschenen zelfs met dozen vol. Medewerkers van speelgoedmuseum Toy Gallery, onder wie de Soester Frans Schalkwijk, bekeken de spullen aandachtig om ze te dateren en vooral te taxeren, waarbij ze vaak de verbazing van de eigenaars op wekten. 'Sommigen halen iets uit een tas of doos en zeggen: het zal wel niets zijn en dan blijkt dat het 600 gul den waard is. Anderen denken dat ze goud in hun handen hebben, maar die moeten we dan weer te leurstellen', aldus Schalkwijk die al dertig jaar taxeert. Echte topstukken kwam hij zater dag bij Kave aan de Veldweg niet tegen, maar zijn collega Jan Mul der uit Leiden schatte de waarde van een van de poppen op meer dan 500 euro. Het tweetal werd een poosje bijgestaan door Geert Bekkering, een expert op het ge bied van oude legpuzzels, waar over hij ook boeken schrijft. 'Je ziet altijd wel oude treinen en spelletjes uit de vooroorlogse jaren. Vooral in rijke gemeenten, zoals Wassenaar of in 't Gooi, zijn dat soort spullen generaties lang be waard op zolder. Ook na een huis verkoop komt oud speelgoed bo ven water.' Schalkwijk herinnert zich een recent geval, waarbij ie mand met een blikken station uit 1890 kwam aanzetten. Hij had het gevonden in de woning die hij had gekocht. Er zijn mensen die hun speelgoed willen verkopen als ze horen dat ze er een aardig bedrag voor kunnen krijgen. Schalkwijk: 'Maar, als ze beseffen dat ze er een hoge prijs voor kunnen vragen, vinden ze toch ook vaak dat ze het beter nog even kunnen bewaren en hebben ze weer iets om thuis over te pra ten.' Tijdbeeld Poppen zijn altijd, vooral bij vrou wen, uitermate gewild. 'De pop pen zijn decoratief, maar geven door de kleertjes ook een mooi tijdbeeld', zegt de Soester die stelt dat ook Dinky Toys goed in de markt liggen. Hij kent iemand, die vijfduizend autootjes heeft. Welke man heeft vroeger niet zijn speelgoedwagentjes weggegeven? Hoeveel zijn er niet die daar nu spijt van hebben? 'Dinky Toys spreken nog steeds aan. In de ca talogussen kun je nu alles zien staan. Het is de lol om auto's te vinden, die je vriendje vroeger wel en jezelf niet had.' Tijdens de drukbezochte taxatie dag kregen Schalkwijk, Mulder en Bekkering honderden stukken in handen. Tien tot twaalf maal per jaar houden ze een taxatiedag, tel kens ergens anders in het land. In Soest waren ze enkele jaren gele den ook al een keertje. De experts geven tijdens het taxeren desge wenst ook adviezen over het op knappen van speelgoed. Frans Schalkwijk bekijkt aan dachtig enkele bewaarglazen voor een poppenhuis en geeft uitleg aan de nieuwsgierige eigenaresse. Foto Bell Ze zijn allen betrokken bij speel-, goedmuseum Toy Gallery dat deze maand van Barneveld naar Brum- men is verhuisd. In de vorige ves tiging werden jaarlijks 50 tot 60 duizend bezoekers begroet, dat aantal verwacht men over enkele jaren te overtreffen, te meer daar er in Brummen ook veel Duitsers over de vloer zullen komen. Voor informatie is het speelgoedmu seum te bereiken onder nummer 06-23602807 of via de website: www.toygallery.nl Asverspringingen, plateaus en bomen worden de voornaam ste fysieke bestanddelen van de reconstructie van het traject Beukenlaan-Beckeringhstraat. Althans, als het aan de klank bordgroep van burgers ligt, die het plan heeft bedacht. Met het voorstel heeft de klank bordgroep zoveel mogelijk voort geborduurd op de reconstructie die reeds is uitgevoerd in de Nieuwe- weg. Omdat er op het traject dat nu aan de beurt is, hier en daar de ruimte ontbreekt voor asversprin gingen, is er nu ook gekozen voor plateaus. Verder is het de bedoe ling dat er langs de gehele route aan weerszijden een bomenrij wordt geplant. Los van de reconstructie staat de aanleg van een rotonde op de krui sing Dalweg-Beukenlaan. Hiertoe is reeds besloten. De reconstructie zou in het najaar, uiterlijk begin volgend jaar moeten beginnen. Voordat het zover is, krijgen belanghebbenden de gele genheid kennis te nemen van het ontwerp. Daarom is er op woens dag 26 juni een inloopavond in het gemeentehuis, aanvang 19:30 uur. Leden van de klankbordgroep, die nauw samenwerkten met de ge meente, geven een toelichting op de plannen. Hun aanbevelingen en tekeningen liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis en bij verkeerskun dige Ad van Wanroij van de ge meente Soest. Zolang de voorraad strekt j ANKETBAKKERIJ Van Weedestraat 76 3761 CH Soest Telefoon 035-601 28 23 Fax 035 - 602 61 42 De mens achter de ex-politicus. Geboren: in Zonnegloren. Wat ik vroeger had willen worden: stakeholder. Studie: mediation. Ontbijt: twee sneetjes geroosterde rondweg, een zacht gekookt kwaliteitsim puls je en een glaasje verse referen dum. Favoriete plek in Soest: de sociëteit van Artishock waar mensen elkaar ontmoeten, die nog actief bezig zijn met muziek, film, literatuur, tekenen, dans, eetcul tuur, fotograferen, zang, discussie, etc. Ik houd me op de achtergrond: als de voorgrond bezet is. Ik zou niet op een onbewoond ei land willen aanspoelen met: Clementine D. van de afdeling "Communicatie is contact", Ze kunnen me midden in de nacht wakker maken voor: een diepte-interview voorde micro foon van Radio Soest met het Col lege van B W. Aan wie ik de 10.000 euro zou ge ven, die ik vond op de stoep van het Gemeentehuis: de jeugd van Soest om hun schul den af te betalen voor het gebruik van hun mobieltjes. Aan welk evenement ik nooit zou meedoen: de avondvierdaagse. Welke kranten ik nooit lees: de Telegraaf (alleen bij de kapper) en Op 't Hoogt. Hoe ik mijn wethouderschap ty peervan 1990-1994: dualistisch avant la lettre. Soest over vier jaar... met een gemeenteraad, die de politiek niet ziet als een goed be taalde hobby. 1 uur fotoservice óók voor APS en digitaal SOEST Eigen technische dienst met 24-uur service. Geen voorrijkosten. Gratis bruikleen app. Alle reparaties aan huis. Soesterbergsestraat 35a Tel. 035 - 602 93 60 Het adres voor al uw ik Kraampakketten rk Kraamkado's rk Ontbijtpakketten rk Sarahpakketten k Abrahampakketten k Opkikkerpakketten U kunt nu in onze professionele showroom uw kerstpakketten zelf samenstellen De Tromslager Steenhoffstraat 58 - Soest Tel. 035-602 28 71 www.tromslager.nl VERHUUR - REPARATIES - KEURINGEN Verhuur van professioneel gereed schap voor bedrijf en particulier. Reparatie en onderhoud van uw tuinmachines (motormaaiers) en elektrisch gereedschap. Speciaal weekendtarief van vrijdag 16.00 tot maandag 9.00 uur. Deskundig advies en goed bereikbaar (ind.terrein Nieuwegracht). Nieuwegracht 1A, 3763 LP Soest Postbus 462.3760 AL Soest Tel. 035-6015566 - Fax 035-6026894 www.hooijervcs.nl-info@hooijervcs.nl Open: ma t/m vrij van 7.30 - 17.00 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 3