:oop ITO. Hulleman optiek HAIRS0CIETY Van Breukelen Vastgoed biedt te koop aan etalen Wim Hulsbergen: 6Ik ben nooit een ambtenaar geworden...' Toenemende nood Tsjernobyl u 'Raad «scivribU i?3 D^nen^£htei^^oliticu^(U^^^ Hüseyin Önal Dick van der Pol (65) plotseling overleden Artishock vist achter het net Van Breukelen -~ Vast-goed Assurantiën PAGINA 4 WOENSDAG 19 JUNI 2002 SOESTER COURANT PAGINA 5 laatste dag 1 zijn! f/u (OU Actoor- YvJ +- vJioeo confei TAb-t-Tfipe M ICeoiMÖ - io'iQeC. U\L' pcG-TRgje eJecrcisue fcP|g&BQQ6 WH co VOOR O O G Z O R G E PRIJS at 9, 3761 CJ Soest 10344 WASSEN KNIPPEN FÖHNEN Bedrijfscontactfunctionaris neemt afscheid voor verkoopinformatie: Echtpaar Tolsma van Stichting: 'hulp moet doorgaan' Service bij Schoemaker POWER-PLATE. De trilplaat voor een strak lichaam. Méér resultaat in minder tijd en zonder extra belasting. De Power-Plate heeft vele positieve effecten zoals: 1. 035-6013182 Vf/V0 ö/a 'Cf 2oscter2_ a M 29' t^er tzi^oo ozrvp\Gerr - - Tussen politici en burgers gaapt een kloof. Hoor je steeds vaker en luider roepen. In een poging deze afstand te verkleinen, stelt de Soester Courant in een we kelijkse serie de raadsleden en wethouders voor. Nu eens niet door een politiek onderwerp aan te snijden, maar door op zoek te gaan naar de mens ach ter de politicus; eenvoudig aan de hand van enkele huis-, tuin en keukenvragen. Deze week: Hüseyin Önal van GroenLinks, raadslid sinds 14 maart en lid van de raadscom missies sport, onderwijs en wel zijn (SOW) en bestuurlijke ver nieuwing. Leeftijd: 36 jaar. Burgerlijke staat: ongehuwd. Huisdier: ik wil graag binnenkort een hond hebben. Beroep: medisch analist, maar ik volg nog een opleiding en ben voor een deel onderwijzer. Andere activiteiten (buiten raads werk): sporten en lezen. Wat ik vroeger wilde worden: we tenschapper. Ontbijt: glas verse sinaasappel- en grapefruitsap, boterham met kaas. Krant/tijdschrift: Soester Courant 1 en soms de Volkskrant. Tv/radioprogramma: nieuws en actualiteiten, voetbal. Boodschappen: een keer in de week. Hobby: zwemmen, goed gesprek voeren, boeken lezen. Humor: cabaret en theater. Vakantieland: Italië, Griekenland, jj Tfrrkije. Favoriete plekje van Soest: Kerke- I' buurt. Na een drukke dag behoefte aan: gewoon me zelf zijn, in rust. Ze kunnen me wakker maken: als iemand hulp nodig heeft. Mijn haren staan overeind als: iemand gediscrimineerd wordt. Ik blijf thuis voor: een belangrijke voetbalwedstrijd Ik verplaats me bij voorkeur per: fiets, trein. Ik hou me op de achtergrond: bij het privé-leven van anderen Oerdom van mij was: te denken dat mijn idee het aller beste was. Als ik 100 euro op straat vind, dan: ga ik lekker uit met een mooie vrouw om samen een lekker bor reltje te drinken. Ik denk het liefst terug aan: mijn groepsactiviteiten in mijn ge- boorteland, want het leven is hier individueler. Een nacht lang kan ik door bomen over: politiek. Inspiratie krijg ik van: wiskunde beoefenen. Ik zou niet op een onbewoond ei land willen aanspoelen met: een overleden kapitein. 'Eigenlijk hadden we het wel verwacht, want we hebben meer sterspelers dan vier jaar geleden. Zij spelen voor Inter Milan, Bayer Leverkussen, Glasgow Rangers en nog meer clubs.' Kort na de 1-0-zege van Turkije op gastland Japan, gistermorgen om acht voor half elf dankzij een kopbal van Emre, kraait Hüseyin Önal victorie. In het gebouw van de Turkse Vereniging aan de Smitsweg, is hij met zo'n twintig landgenoten getuige geweest van de historische overwinning, want voor het eerst in de geschiede nis heeft Turkije de kwartfinale van een WK bereikt. 'We hebben verdiend gewonnen, speelden positiever dan tegen Costa Rica.' Met Senegal als volgende tegenstander, houdt Onal er rekening mee dat de halve finale haalbaar is. 'We zijn nu favoriet, maar moeten ook realistisch blijven. Ik denk dat Engeland wereldkam pioen wordt.' Dat Oranje zich niet heeft geplaatst, doet hem pijn. 'Als je het Nederlands voetbal vergelijkt met wat je op het WK ziet, hadden ze er gewoon bij moeten zijn.' Moeilijk vindt hij de vraag voor wie hij zou zijn als Nederland tegen Turkije zou spelen. Na lang na denken zegt hij: 'voor mij zijn ze hetzelfde, maar de Nederlanders hebben al genoeg verdiend en carrière gemaakt, dus het zou goed zijn als Turkije zou winnen en zich verder zou kunnen ontwikke len.' Na een spoedopname is in de nacht van zaterdag op zondag Dick van der Pol overleden. In het werkend deel van zijn leven was hij onderwijzer aan de Savornin Lohmanschool aan de Driehoeksweg. Later werd hij leraar aan de VBO- school te Zeist. Dick behoorde tot de markan te figuren van Soest. Hij hield van vergaderen en mensen en was tot zijn overlijden scriba van Wijkkerkeraad de Oude Kerk, daarvoor jaren Ouderling en Diaken. Ook was hij lid van de commissie 'Kerk en Cul tuur', Oude Kerk. In Soest genoot hij tevens be kendheid als Sinterklaas. Jaren lang kroop hij in de rol van de Sint, waarbij hij zich door ten minste vier verschillende bur gemeesters liet ontvangen op station Soest-Zuid. Na een wel kom van de burgemeester sprak hij met zijn mooie donkere bas stem de Soester kinderen toe. Waarna zijn praatje zeker vele kindertjes weer voor even rots vast in de goedheiligman zijn gaan geloven. Sinterklaas was - naar wij weten - toch een beet je bang voor paarden, maar be steeg manmoedig en onder goede begeleiding van de Soes ter Ruitervereniging jaar na jaar de witte schimmel voor de intocht door Soest. Met het overlijden van Dick verliezen we in Soest een bui tengewoon met de gemeen schap meelevend en sympa thiek mens. Dick van der Pol is 65 jaar geworden. GvB Steenhoffstraat 15, 3764 BH Soest, Tel. 035-6012132 www.goudensnaar.nl Omdat ze te laat was met het in dienen van de aanvraag vist Artis hock achter het net. De vereniging wilde 4.000 euro hebben voor het opknappen van de entree en de trap in het St. Josephgebouw aan de Steenhoffstraat. Vrijwilligers zijn daar overigens al aan begon nen. Om in aanmerking te komen voor de bijdrage van de gemeente, had het verzoek vóór 1 april van dit jaar op het Raadhuisplein moeten zijn ingediend. Dat was niet het geval. Volgens het College is Ar tishock op de hoogte van deze ter mijnregeling. Hoewel de gemeente - mede n.a.v. de rampen in Enschede en Volen- dam - de laatste tijd extra geld beschikbaar heeft gesteld voor di verse zaken (zoals brandveiligheid, geluidsisolatie), komt ze nu niet over de brug. Om nu een aanvraag in het kader van nieuw beleid toch te honoreren, zou ze een precedent kunnen scheppen en dat wil het College niet. In het onderkomen van de Turk se vereniging in het Smitsveen viert Hüseyin Önal de 1 -0-overwinning op Japan. Voor het eerst bereikt Turkije de kwartfinale van een WK. Foto: Soester Courant stil van: klassieke muziek. emotioneel van: onrechtvaardi ge behandeling van mensen. romantisch van: een warme zo meravond op een natuurlijke met een waterbron. Soest over 4 jaar... is nog natuurvriendelijker, leef baarder en veiliger, en niet alleen voor rijke mensen. BRILLEN - OOGMETING - CONTACTLENZEN Oogmeetkundige - Contactlensspecialist A.N.V.C. BURG. GR0THESTRAAT 10 - 3761 CM SOESTDIJK - TEL. 601 38 59 's Maandags gesloten X 601217 T 44 SOEST - ENKELE STREPEN OF» DE BOVENLAAG DEZE AKTIE IS GELDIG VAN 1/6 TOT 31/6 2002 DEZE AANBIEDING IS NIET GELDIG MET ANDERE ACTIES EN DE STEMPELKAART Volgende week donderdag (27 juni) zwaait de gemeente Soest een van haar meest toegewijde ambtenaren uit. Ing. Wim Hulsbergen (63) is dan een-en- dertig-en-een-half jaar in dienst van de gemeente ge weest, op verschillende hoge posities. 'Ik ben eigenlijk nooit een ambtenaar geworden,' zegt hij niettemin. Hulsbergen stapte uit het particu liere bedrijfsleven rechtstreeks over naar het Soester gemeentebestuur. Met zijn HBO-opleiding bouw kunde en stedenbouw als achter grond werkte hij aanvankelijk bij een stedenbouwkundig adviesbu reau, tot hij op 1 februari 1971 in Soest neerstreek als projectcoördi nator. In die functie leidde hij o.a. de realisering van de grote woning bouwprojecten Klaarwater en Overhees, waarbij hij de verschil lende gemeentelijke disciplines die aan zo'n bestemmingsplan te pas komen - verkeer, groen en milieu, exploitatie - op elkaar afstemde en combineerde. Daar bleef het niet bij, want zoals de toenmalige gemeentesecretaris Borreman hem bij zijn aantreden al had voorge houden kreeg hij ook de 'grote taak om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een nieuw gemeentehuis', zoals het werd geformuleerd. Het hééft nog een paar jaar ge duurd... maar uiteindelijk kwam het er dan toch van en in 1990 was het gemeentehuis klaar. Hulsber gen bewaart uitstekende herinne ringen aan de tijd dat hij als 'bouwpastor' leiding gaf aan het nieuwbouwproject. 'Ik heb nog steeds een goed gevoel over dit gebouw,' zegt hij in zijn - al bijna lege - werkkamer op de bovenste verdieping van het 'Raadhuis'. 'Ik hoor altijd vele positieve reacties van mensen die hier komen kijken. 'Sober doch degelijk' dat moest het zijn, en dat is het geworden ook, maar het heeft toch ook een beetje allure...' De geboren Hattummer studeerde (steden)bouwkunde in Zwolle en Tilburg en kwam later in Utrecht te wonen. Zijn eerste baan was in Rotterdam. 'Stedenbouw bleek toen echter een nogal theoretisch vak. Ik wilde liever dichter bij het vuur zitten: de ontwikkeling van een woonwijk meemaken van de eerste pennenstreek tot de defini tieve oplevering.' Die uitdaging vond hij in Soest: 'een mooie ge meente, niet ver van Utrecht, en precies wat ik wilde.' Soest is vol gens hem 'te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken', en dat bevalt hem nog altijd prima. 'Ik blijf hier zeker wonen...!' BCF Na de gemeentelijke reorganisatie van 1988 stapte hij trouwens over naar een andere functie: bedrijfs contactfunctionaris (kortweg BCF), waarvoor hij door zijn tal rijke contacten met het plaatselij ke bedrijfsleven uitermate geschikt bleek te zijn. Hulsbergen bouwde in korte tijd een uitstekend net werk op met de industriële onder nemers in Soest en Soesterberg, maar evenzeer ook met het mid den- en kleinbedrijf. 'Zo eenvou dig is dat niet, want alle onderne mers willen doorgaans wat anders en er was ook wel eens wat span ning. Soms staan de belangen nu eenmaal haaks od elkaar.' Hij stond als het ware altijd met één been in de ondernemerswe reld. 'Ik ben eigenlijk ook nooit een echte ambtenaar geworden...' Nu vindt hij het langzamerhand wel een mooi moment om op te stappen, al doet hij dat met ge mengde gevoelens. 'Ik heb hier al tijd met heel veel plezier gewerkt. In totaal heb ik, geloof ik, zes bur gemeesters meegemaakt en hier heel wat mensen zien komen en gaan. Er was altijd een hartstikke leuke werksfeer...' Weg over de Eng Terugkijkend op zijn Soester jaren komen ook de beruchte jaren van het Centrumplan en de Weg over de Eng voor zijn geestesoog. De Weg over de Eng werd te vroeg 'afgeserveerd', en achteraf vindt hij dat nog steeds niet zo verstandig van de gemeente Soest. 'Het plan werd geschrapt zonder dat er een alternatief werd geboden. Nu hoopt men om de zoveel jaar weer een konijn uit de hoge hoed te to veren en komt er een plan voor een rondweg of zo, om de verkeer sproblemen op te lossen. En het lukt maar niet...' De Weg.over de Eng was ook te groots opgezet; wat hem betreft had het een soort vevkeersgoot moeten worden door de Eng, met drie aansluitingen o.a. op de Dalwcg. Een 'bypass' voor de Van Weede- straat, waarop de politiek nu voor zichtig lijkt af te koersen, staat hem wel aan. 'Het is de beste oplossing; dan maak je ook het winkelgebied aantrekkelijker. Ja, ce auto moet je uit de Van Weedestraat halen. Overal waar dat in hel land is ge- Voordat Wim Hulsbergen be- drijfcontactfunctionaris werd, was hij betrokken bij vele grote bouw projecten. Foto: Soester Courant beurd staan de ondernemers ach teraf te juichen. Ja, er is nog steeds een kooplek in Soest - niet voor de dagelijkse boodschappen, maar wel voor de wat luxere ardkelen. Daar scoort Soest nog altijd zo'n 30 tot 40 procent te laag. Maar dat is niet op te lossen met al die ste delijke koopcentra om ons heen. We moeten op onze hoede zijn en het Soester winkelapparaat op peil houden; er is al veel afvloeiing van koopkracht naar elders.' Zorgen Een beetje zorgen maakt hij zich dus wel. Voor zijn opvolger (die komt er wel, maar er is nog niet bekend wie het vordt) ziet hij dan ook nog een grote taak liggen. In de eerste plaats de behartiging van de MKB-belangen (die van de Soester winkeliers dus), maar ook voor het 'grote' bedrijfsleven, dat zit te springen om nieuw bedrijf sterrein, dat in Soest echter maar mondjesmaat voorhanden is. Wim Hulsbergen zal er zich niet meer rechtstreeks mee bemoeien. Hij gaat volgende week met vut, of FPU, zoals dat in ambtelijke krin gen heet. Vervelen zal hij zich niet als hij straks voorgoed thuis is. Hij houdt van klussen, maakt zelf meubels en is dol of fietsen in de natuur. Hij haalde ook meermalen de krant met zijn grote fietstoch ten, o.a. van Soest naar Rome en Fréjus. Daarnaast was hij maat schappelijk actief, o.a. in het ker- kenwerk van de Samen-op-Weg- gemeente Soest-Noord. En onge twijfeld zal er ook in de komende jaren wel uit een of andere 'gele ding' in Soest een beroep op zijn kwaliteiten worden gedaan. Wie Wim Hulsbergen bij zijn afscheid de hand wil drukken is volgende week, donderdag 27 juni, tussen 16:00 en 17:30 uur welkom in het gemeentehuis. Gevraagde koopsom 270.000,- k.k. Gevraagde koopsom 199.000,- k.k. Gevraagde koopsom 290.000,- k.k. Schoutenkampweg SOEST-ZUID Kindvr., nabij winkels, scholen en bossen gelegen, helft v.e. dubb. woning met kantoorruimte, berging en tuin. Ind.: entr., toil., rm woonkm met parketvl., gr. luxe eetkeuken met plav. vloer (met vl.verw.), inb.app. (o.a. koelk., vriesk., gask.pl., afwasm., afz.kap, combi-magn.) en opensl. deuren naar tuin. Luxe douchecel met wast.meubel en designradia tor. Verd.: oudersl.km met vaste schuifdeurkast, c.v.-ruimte en 2 kl. slaapkm. Zolder: vlizotr. naar 4e sl.km met dakkapel. Alg.: deze woning verk. in uitst. st. v. onderh. en is o.a. v.z.v. cai- en telef.aansl. in de geh. woning en kant.ruimte, combi- c.v., dubb. glas, ged. isol. Perceelsopp. 255 m2. Gareel SOEST Aan de rand van de nieuwbouwwijk "de Boerenstreek" vrij en rustig gelegen moderne middenwoning met berging (1997) en grote zonnige tuin (155 m2). Ind.: hal, toilet, m.k., ruime woonkamer met plavuizen vloer, mod. keuken (oven, kookplaat, afzuigkap). Verd.: overloop, douchecel, 2 ruime slaapkamers (v.h. 3) en ruime bergzolder. De woning verkeert in zeer goede staat van onderhoud en is tevens voorzien van dubbel glas, plavuizen vloer gehele begane grond, zonneboi ler en veel bergruimte. Beetzlaan SOEST In Soestdijk, nabij scholen en openbaar vervoer gelegen, uit stekend onderhouden helft van dubbel woonhuis (1988) met garage en besloten tuin. Ind.: hal, toilet, L-vormige woon kamer, luxe keuken met inbouwapp. (o.a. kookplaat, koelk., vriesk., afw.machine, magnetron). Verd.: overloop, 2 ruime slaapkamers (v.h. 3), badkamer met ligb. en 2e toilet. Vaste trap naar zolder met mog. voor extra slaapkamers. Weteringpad SOEST Op modern bedr. terrein, nabij uitvalswegen, gel. bedr.hal v. ca. 240 m2 (beg. grond ca. 120 m2 en verdieping ca. 120 m2) en 2 parkeerplaatsen. De bedr. hal is o.a. v.z.v. krachtstr. instaII., toil. groep met keuken, verlichtingsapp. en alarmin- stall. Perceeloppervl. 234 m2. Gevraagde koopsom 215.000.- k.k. Gevraagde koopsom 190.000.- k.k. Zangvogelweg AMERSFOORT Zeer royaal verbouwd 5-kamer appartement met balkon, berging en een aparte garage, gelegen op de 7e verdie ping. Het appartement heeft een oppervl. van ca. 125 m2 en vrij uitzicht aan zowel de voor- en achterzijde. Het apparte mentencomplex ligt aan de rand van de wijk Liendert en ligt gunstig ten opzichte van winkels en uitvalswegen. Ind: hal, m.k., toilet, L-vormige woonkamer, keuken v.v. plav. vloer, 2 ruime slaapkamers en douchecel, alg.: Dit appartement is gedeeltelijk verbouwd en de indeling is zeer ruimtelijk opge zet. Hierdoor is een woonkamer ontstaan van ca. 55 m2 en een eetkeuken van ca. 18 m2. Tevens is het appartementen complex in 2000 nog geheel aan de buitenkant geschilderd en uiteraard v.v. lift. De servicekosten bedragen ca. 158,- per maand (ind. o.a.: gas-c.v., opstalverz., onderhoud, water en storting reservefonds). Voor meer informatie: kijk op: www.huisplein.nl VBO i ij MAKELAAR Koninginnelaan 40 Soest Tel.: (035) 601 79 62 Fax. (035) 602 60 61 vbreukel@worldonline.nl Als Heine en Hielkje Tolsma een ding hebben vastgesteld tij dens hun laatste bezoek aan Wit Rusland, dan is het wel dat de situatie er steeds schrijnen der wordt en de hulpverlening op volle toeren moet doorgaan. De gevolgen van de kernramp en de miserabele economische situatie eisen nog elke dag hun tol. Onlangs kon de Stichting Kinder hulp Tsjernobyl voor wat licht in de duisternis zorgen. Op twee scholen werden materialen afgele verd. De overheid betaalt de spul len voor scholen niet meer. Ze moeten zelf maar sponsors zoeken om de aanschaf ervan te financie ren. Al meer dan 50 jaar repareert Schoemaker beeld, geluid en huishoudelijke 1 apparatenten. Eigen monteurs verzorgen snelle en vakkundige reparatie. Nu ook op zaterdag! Kleuren-tv, telefoon of I.S.D.N. defect?; wasauto maat stuk; koelkast ontdooit? Bel Schoemaker, wij staan voor u klaar! cHpert Schoemaker Burg. Grothestraat 9 Telefoon: 035 - 601 03 44 In het kader van de gezinsbezoe- ken werd ditmaal een arme fami lie met zeven kinderen (er is er nog eentje op komst) voorzien van kle ding, schoenen en speelgoed. Ook bracht het echtpaar Tolsma namens alle gulle gevers cadeautjes mee voor de kinderen van Way Back Home, het tehuis in Minsk dat door de Stichting is geadop teerd. Voor de afronding van het gebouw is nog ongeveer 12 dui zend euro nodig om materialen en specialisten te kunnen betalen. Een aantal jongeren heeft inmid dels de zanggroep 'Clean Bron' opgericht en wil met optredens en de verkoop van cd's geld gaan in zamelen voor straatkinderwerk. Vandaar dat Kinderhulp Tsjer nobyl nu op zoek is naar mensen die instrumenten willen afstaan aan dit project. Ook een geluids installatie is nodig. Afgezien van dit laatste is er op vele fronten hulp nodig voor de bevolking van Wit Rusland. In sommige delen van het land is het sterftecijfer hoger dan het geboor tecijfer. Tegenover een geboorte in de regio Vitebsk staan vijf sterfge vallen. Omdat de mannen vaker naar de fles grijpen, komen meer en meer gezinnen in de proble men, het aantal straatkinderen neemt met tien procent toe. De ziekenzorg is belabberd, mensen die geen geld hebben, worden niet behandeld als ze ziek zijn, er wordt geknoeid met medicijnen, waar door vooral hartpatiënten onnodig overlijden. Het onderwijs moet het doen zonder overheidssteun en met oude, vervallen meubilair. In de laatste nieuwsbrief doen Hei ne en Hielkje Tolsma verslag van hun ervaringen. 'Helaas opnieuw veel mineur in de aanvang van deze nieuwsbrief, maar we besef fen dat onze bezoeken aan Wit Rusland geen vakantiereisjes zijn en dus ook geen leuke vakantiever halen zullen opleveren. Ook op deze reis was het terugkerend the ma: 'mensen en hun nood'. Alleen door onze aandacht krijgen som migen grote verwachtingen, die we echter nooit helemaal kunnen waarmaken.' Stichting Tsjernobyl is op de volgende manieren te berei ken: 8E 6023392; e-mail: Kind.Tsjernobyl@hetnet.nl Vanessa, Cruijff en vele anderen trillen op de spierversterking I' I verbeterde doorbloeding 11 J afname cellulitis 1 fllP 11 vetverbranding J Probeer het zelf uit in SOEST! Bel voor een proeftraining: 035-6668151 Kerkstraat 28

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 5