n L Jl 1 N os fa Ij Zo zwaar kan dat wegen l d"de enlae böh is'die np WOENSDAG 19 JUNI 2002 SOESTER COURANT PAGINA f ftOEMSDAG i? lVAN haren A. Lenarduzzi b.v. omdat alkcj.rafmanumenten persoonlijk zijn] GUV GOOISCHE UITVAARTVERZORGING U A A. VAN PIJPEN b v Grafmonumenten VAN .^TRATEN VAN ROUWENDAAL 0346-351223 J.P. Krijger afwezig UITNODIGING %raat (lapgbfekrt dtlbr Wij willen je rust gunnen al is vol droefheid ons hart. Je lijden zien en niet kunnen helpen dat is onze smart. Bedroefd maar dankbaar dat hem verder lij den bespaard is gebleven, geven wij u ken nis, dat na een werkzaam leven vol liefde en zorg voor zijn gezin, in zijn eigen vertrouwde omgeving is overleden mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader en schoonvader GERRIT HENDRIKUS VAN ROUWENDAAL "Harry" echtgenoot van Diny Eilers op de leeftijd van 81 jaar E. van Rouwendaal-Eilers Hans en Wilma 14 juni 2002 Korteweg 18, 3762 DM Soest Mijn man, onze vader en schoonvader is overgebracht naar het rouwcentrum Van Ha ren, Koningsweg 20 te Soest. Gelegenheid tot afscheid nemen en condo leren aldaar, op woensdag 19 juni van 19.00 tot 19.30 uur. De crematieplechtigheid zal plaatshebben op donderdag 20 juni om 10.30 uur in het crematorium Den en Rust aan de Frans Hals laan 27 te Bilthoven. Gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid in de ontvangkamer van het cre matorium. Mijn oog zal op u zijn. Ps. 32:8 Op vrijdag 14 juni 2002 is overleden mijn lie ve en zorgzame moeder en schoonmoeder, mijn schoonzus en onze oma SARA HARMINA SLIEP geboren 8 januari 1918 sinds 15 februari 2002 weduwe van Aalje Smit Uithoorn: Hidde Smit Hanneke van Wouwe Deventer: Annie Smit Mijdrecht: Saskia en John Sabine, Romy, Eline Amsterdam: Roel en Mireille Tobias, Suze Utrecht: Wouter en Virginie 'Groot Engendaal' Correspondentieadres: Geertruidahoeve 28 1422 RE Uithoorn De begrafenis heeft op 19 juni plaatsgevon den op de Algemene Begraafplaats aan de Veldweg te Soest. Uitvaartverzorging FL8 DAG EN NACHT BEREIKBAAR m Vooruit regeling van begrafenis/crematie m Deposito (voor ouderen) m Voor thuis opbaren koeling beschikbaar Rouw- en koffiekamers in ons uitvaartcentrum aan de Koningsweg 20, 3762 EC Soest Tel. 035 - 601 48 32 Natuursteenbedrijf Beckeringhstraat 27, Soest - Telefoon 035-6014727 Volgens persoonlijke invulling De Gooische Uitvaartverzorging verzorgt uitvaarten voor alle gezindten en voor alle verzekeringsmaatschappijen. Dag en nacht bereikbaar Wij hebben een centraal meld- en informatienummer dat 24 uur per daa te bereiken is: 035-6242548 F Uitvaartcentrum "De Engenhof' Albert Cuypiaan 196 3764 TVV Soest www.guv-uitvaart.nl. e-mail. info@guv-uitvaart.nl Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen. Joh. 15: 16 Na een leven vol liefde, goedheid en harte lijkheid voor ons allen die hem gekend heb ben en tot het laatst toe betrokken bij alles wat hem dierbaar was, steunend op een diep geloof, is van ons heengegaan mijn dierbare man, onze lieve vader en opa HENDRIK ROUW Henk Hattem, 24 november 1927 t Soesterberg, 15 juni 2002 Ludy Rouw-Wolf Wim en Yvette Bennie en Marry Jenny en Ronald Jelmer, Tamar, Siebren Rini en Mirjam Anoushka, lise Wilma en Frans Joyce, Kelly, Elana Henriëtte en Johan Michael, Jeroen, Rik, Pepijn t Stan Lucienne en Mark Jasper, Merijn Marianne Van Maarenplein 9 3769 EN Soesterberg Henk is opgebaard in de rouwkamer van de "Vredekerk" aan de Generaal Winkelman straat 101 te Soesterberg. U kunt daar af scheid van hem nemen en de familie condo leren op donderdag 20 juni van 19.30 tot 20.00 uur. Vrijdag 21 juni zal er om 11.00 uur een af- scheidsdienst worden gehouden in eerder genoemde kerk, waarna wij hem zullen bege leiden naar zijn laatste rustplaats op de Alge mene Begraafplaats aan de Kampdwarsweg te Soesterberg. Na de begrafenis is er gelegenheid tot een samenzijn in genoemde "Vredekerk". "Rust mijn ziel uw God is koning" Gezang 179 oude berijming Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar dat haar verder lijden bespaard is gebleven, ge ven wij u kennis van het overlijden van onze moeder en oma HELENA LEVINA MEIJERING-VERPOORTEN weduwe van Harm Jan Meijering op de leeftijd van 83 jaar. Jos en Henk Betsy en Hans Marianne en Freek Bert en Jet Heieen en Frank en kleinkinderen Soest, 15 juni 2002 Correspondentieadres: J.E. van Velzen-Meijering Bonifatiusstraat 8 3962 DK Wijk bij Duurstede Onze moeder en oma is opgebaard in haar eigen kamer in Zorgcentrum "Molenschot", kamer 306, Dalplein 2 te Soest, alwaar geen bezoek. De rouwdienst, welke geleid zal worden door Ds. J.M. Weststrate, wordt gehouden op don derdag 20 juni om 10.30 uur in het kerkge bouw "Appèlkerk" aan de Appelweg 15 te Amersfoort, waarna aansluitend omstreeks 12.00 uur de teraardebestelling zal plaatsvin den op de Algemene Begraafplaats aan de Veldweg te Soest. Na afloop van de begrafenis is er gelegen heid de familie te condoleren in de aula van de begraafplaats. UITVAARTVERZORGING Postbus 245 - 3740 AE Baarn Telefoon (035) 541 44 33 Erkend lid van de NUVU DAG EN NACHT BEREIKBAAR Regeling van begrafenissen en crematies voor alle gezindten door het gehele land. Ook verzorging van elders verzekerde uitvaarten, deposito's, voorafregelingen en uitvaartverzekeringen. Rouwkamers: in het Uitvaartcentrum "De Engenhof", Albert Cuypiaan 196 te Soest, en in ons Uitvaartcentrum "De Ark', Reigerstraat 17 te Baarn. Telefoon 035 - 541 46 35 In onze toonzaal vindt u een breed assortiment aan grafmonumenten. Een vrijblijvend bezoek van u stellen wij zeer op prijs. GRAFMONUMENTEN BV Stemerdingweg 5 - Soesterberg Loolaan 64 - Driebergen - Telefoon: (0346) 33 07 47 In Zijn handen wil ik mijn leven leggen mijn naam geborgen weten bij Hem. Op Hem heb ik vertrouwd, dat laat ik jullie na als een licht waarbij je verder zoekt. Toch nog onverwachts is overleden rnijn lie ve man en maatje, onze zorgzame pappa, mijn schoonvader en mijn opa Dick DICK VAN DER POL 19 maart 1937 f 16 juni 2002 We konden op hem bouwen. Verdrietig zijn we omdat we hem moeten missen, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons geweest is. Letty van der Pol-van Neerbos Rianne, Henk en Jelle Lieke Correspondentieadres: Soesterbergsestraat 77 3768 EC Soest Dick is opgebaard in het uitvaartcentrum van de Gooische Uitvaartverzorging "De Engen hof" aan de Albert Cuypiaan 196 te Soest. Gelegenheid tot afscheid nemen en condo leren aldaar op donderdag 20 juni van 20.00 tot 20.45 uur. De dienst van Woord en Gebed, welke geleid zal worden door Ds. J.W. Huisman, wordt ge houden op vrijdag 21 juni om 13,30 uur in de Oude Kerk aan de Torenstvaat te Soest, waar na aansluitend de teraardebestelling om streeks 14,30 uur zai plaatsvinden op de Al gemene Begraafplaats aan de Veldweg te Soest. Geschokt zijn wij door het plotselinge overlij den van de vader van onze lieve vriendin DICK VAN DER POL Wij wensen Lieke en haar familie veel sterk te toe in deze moeilijke tijd. Een knuffel van Yolanda en Yvonne. Het hart des mensen overdenkt zijn weg, Maar de Here bestuurt zijn gang. Spreuken 16:9 Geschrokken hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze voor malig medewerker, collega en adjunct-direc teur DICK VAN DER POL Dick van der Pol was tot zijn pensionering aan CCZ Kerckebosch, een van onze scholen, verbonden. We herinneren Dick ons als een zeer betrokken docent en directielid. Onze gedachten gaan uit naar hen die achterblij ven. We wensen Letty, de kinderen en verdere familie en vrienden God's en eikaars steun toe. Namens het bestuur van de CVO groep te Zuidoost-Utrecht, W. Jansen, algemeen directeur Namens directie en collega's van Christelijk College Zeist, locatie Kerckebosch, J. de Kruijf, directeur We zijn geschokt en verdrietig om het verlies van onze goede vriend DICK VAN DER POL die zo genieten kon van de goede dingen in het leven en dat uitstraalde naar z'n om geving. We zullen hem missen! Letty, Lieke, Rianne, Henk en Jelle wensen we veel kracht om dit verlies te dragen. Fam. De Lange A, Schuurmans E. de Bree Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, die mij hebt gezien eer ik werd geboren. Met grote verslagenheid ontving de kerken raad van De Oude Kerk het bericht, dat op 16 juni j.l. de heer DICK VAN DER POL plotseling is overleden, in hem verliest onze wijkgemeente een mar kante en inspirerende persoonlijkheid. Eerder lagen de kindernevendienst, diaconie en cantorij hem zeer na aan het hart, de laat ste jaren vervulde hij het scribaat met grote toewijding. Zijn sonore stem en opgewekte karakter vol humor zullen wij missen. Letty en de kinderen wensen wij veel sterk te toe dit verlies te dragen. Namens de Kerkenraad Clarie van Heijzen, voorzitter CHRISTELIJKE VERENIGING VOOR UITVAARTVERZORGING SOEST Neem tijdig uw voorzorg en wordt lid van de C.V.U. "Soest". Rouwkamers in het Uitvaartcentrum "de Engenhof". Inlichtingen, administratie en melding sterfgeval: Stadhouderslaan 39 - Soest Telefoon 035-602 18 76, b.g.g. 602 24 99 of 035-541 44 33 Dag en nacht bereikbaar. "We voelen wel de pijn, maar ook hel geluk dat hij bij ons was. Hartelijk dank voor uw warme medeleven r>a het overlijden van mijn man, onze vader en opa HERMAN KAMPHORST Het gemis blijft groot, maar uw bezoek, brie ven en grote belangstelling waren ons tot grote steun. Ina Kamphorst-van den Breemer Kinderen en kleinkinderen Soest, juni 2002 Patricia en Sernard van de PR KAPPER 2i|n op zoek naar een moderne/vooruit- strevende stylist of styliste om nieuwe Ontwikkelingen binnen 'I bedrijf te vervaardi gen Wil je meer weten? Tel 06-51117154/035-6021433 Een hand, een woord een gebaar doen zo goed, als je iemand die je liefhebt verliezen moet. Zijn afscheid doet pijn, maar in gedachten zal hij altijd bij ons zijn. De vele kaarten, bloemen en uw medeleven na het overlijden van AUGUST SERVATIUS JOHANNES FRIEBEL hebben ons veel steun gegeven en doen beseffen dat hij niet alleen voor ons maar ook voor anderen veel heeft betekend. Voor uw belangstelling zeggen wij u harte lijk dank. J. Friebel-Jonkers kinderen en kleinkinderen Soest, juni 2002 WASMACHINE, vaatwasser, defect' Bel technisch bureau Direct 24-uurs service. Tel. 035 - 5415900 SCHILDER vraagt binnen/ buitenwerk. Goede referen ties Vrijblijvende prijsopgave Na 1800 u.. tel 030-6061357 Krol WITGOED Service Rep. van alle merken, rep onder garantie. 6 dagen in de week Tel 035 - 602 49 61 06 - 53554472. Gemshoorn 35, 3766 EK Soest SCHILDER zoekt binnen- en buitenwerk. 30 jaar ervaring Vrijblijvend te ontbieden. 030- 2432510. GLAZEN wassen, houtwerk schoonmaken, dakgoot le gen Tel. 035-6010948. Zelfstandige SCHILDER vraagt binnen- en buitenwerk tegen billijke prijzen. Goede referentie Tel. 030-2662271. OMA biedt aan 1 of 2 och tenden op te passen of te strijken, liefst omg. Boeren- streek. Tel. 6011237. MUZIEKHANDEL Var Groep Vleugels on klassieke orgpis pito-s i ten, bladmuziek, etc ScVp prijzen door lage bhiviii- kosten! Piano stemme transporteren. Winkel Dór- straat 111, Bunschoten vrijdagavond 19 00-21 or,, zaterdag 10.30-163C Voor andere tijden Infoma, 0651 -244964 o1 r 2984376/2996094 CONVECTORPU' tpT7 maat geleverd en om,., teerd Feiken Verwarmt», Amersfoort Tel 033-4624 Fax 033-4655423 t .F, 4 tf L Tt KOOP AANGEBODEN Uitvaartverzorging Familiebedrijf sinds 19JS J. Otten (Je generatie) Persoonlijke begeleiding van uitvaartenzoals u wenst. Ook voor degenen die elders verzekerd zijn. Heeft u vingen op het gebied van uitvaartzorg of verzekeringen belt u ons gerust. Dag en naclu beteikbaar: Kantoor: Postweg 55 C, 3769 BV Soesterberg Internet: www.sniorenburguitvaart.nl HUISARTS Schoutenkampweg 4 van 24 juni t/m 11 juli De waarneming wordt gedaan door: P. Mout HUISARTS tel.: 602 01 68 K. Vrijmoet, HUISARTS tel. 6012395 www.luiisartsensoest.nl PERSONEEL GEVRAAGD Kun jij goed mol mensen om gaan en hou je van autorij den? Dan is dit de vacature waar je op zit te wachten! ROLSTOELBUSCHAUF FEURS m/v (10-20 uur p.wk) t.b.v. een medisch kinderdag verblijf in Soest. Inl. 0343- 534478, vragen naar Bram Zandvliet. Wij zijn nog op zoek naar se rieuze KRANTENBEZOR GERS op woensdagmiddag. Als vaste en/of invalbe- zorgor. Bel snel 035-6014152, dan vertellen we er meer over. Bent u met rJo VUT of met pensioen en heeft u tijd over? Dan bent u misschien wel de persoon die wij zoeken! ROLSTOELBUSCHAUF FEURS m/v (10-20 uur p.wk.) t.b.v. een medisch kinderdag verblijf In Soest. Inl. 0343- 534478, vragen naar Bram Zandvliet. CV-ONDERHOUDSMON- TEURS gevraagd op free lance basis voor werkzaam heden overdag en 's avonds. Feiken Verwarming, Arners- foort. Tel. 033-4621162, Altijd al chauffeur willen wor den? Dan bent u de persoon die wij zoeken! ROLSTOEL- BUSCHAUFFEURS m/v (10- 20 uur p.wk.) t.b.v. een me disch kinderdagverblijf in Soest. Inl. 0343-534478, vra- gen naar Bram Zandvliet Wij zoeken op korte termijn ROLSTOELBUSCHAUF FEURS m/v (10-20 uur p.wk.) t.b.v een medisch kinderdag verblijf in Soest. Inl. 0343- 5344 78, vragen naar Bram Zandvliet. V.d. Hoef en Renes bv grooth. in techn, art. zoekt 50-PLUS v. deeltijd/oproepb, v.h. rond- br. en halen v. onze goede ren. In het bez. v. rijbew. B+E Tevens zijn wij op zoek naar een INT, VERZORGSTER v. 1 ochtend p wk. Pb. 3231, 3760 DE Soest. tel. 035- 6028384. Gevr. HULP voor verzorging en/of koken. Dipl. niet noodz In overleg bepalen we v/an- neer/hoelang/hoe vaak. Mo gelijkheden: rna t/m zo., rnor- gen/midd,/av. va 17 jr. Goed bet. en wit. dus recht op arbeidsheffingskorfing Ik ben 32 en (nog) bed- en rolsfoelafh Bel midd/av. 035-6031177 Gez. parttime MEDEWER KER v.d. za. voor het helpen en klaarmaken en wegbr. v. bestellingen. I.b.v. rijbew. B. Groentehand. Broekman Soest, tel. 035-6033906 (na 17.00 u). Gevr. per 1 /9 een lieve OP PAS v. onze 3 kinderen, ma en di. 15.15-± 17.30. Tel. 6Ö22799. Te koop BROMMER Puch Maxi 175,-; slaapbank 60,- (zwart) van stof, rook- stoel (eiken) 15,-. Bellen na 17.00 uur, tel. 035-6021342. T.k.a. SUZUKI Alto. 8j. '92 €725,-, Tel. 06-12912953 T.k.a. YAMAHA Vision 1 jaar oud. 900,-. 06-12912953. T.k. 3 kmr. sen. HOEKAPP. Beverstein. Geren. '94 v.v. lift, 2 balk. gar. Serv.kosten 90,- p. mnd. Tel. 035-6015557. SCOOTER Suzuki Estilete (zwart) 1 Vs jr., 800 km. Vr.pr. 1180,-. Tel. 06-20393417 (na 17.00 uur). Centrale Verwarming ZELF BOUWPAKKET op maat. CV- ketel met 8 radiatoren incl. huur gereedschap. U instal leert en wij controleren en stellen de installatie in bedrijf. Prijs v.a. 1995,- Feiken Ver warming te Amersfoort, Tel. 033-4621162 Fax 033- 4655423. Gebruikte FIETSEN van de vakman met Bovag-garantie. Ben de Bruin Rijwielspecia list, Gallenkamp Pelsvveg 1 (t.o. Winkelcentrum Soest-Z). Tel, 035-6012857 OPRUIMING! cv-ketets 22 kw 595,-; Combi-ketels 23 kw 895,-; HR-ketels v.a. 995,- Grote partij radiatoren v.a. 60,-. Feiken Verwarming te Amersfoort. Tel. 033-4621162. Fax 033-4655423. STALLING klassieke auto zes dgn per week toeoei Tel. 035-6090150 Volledig gemeub AP°4Qit MENT aan de hoofdwee t. Soest, voorzien v. c v groot terras en tuin Rpc.-, per 1/7/02. Pr. incl o.M> c tel.aansl.€ 1150,- n.mnd* 0297-36l938/020-5833?8F 06-24152172. tEHUUft Gevraagd Werkend stel zkt. WOONR; sik. 550,- in Soest. 0- 4308771? Vrouw, 26 jr, zoek: zelfst. WOONR. in Soes! o 10635202. FRIESE KLOKKENREWR: TIE. Gegarandeerd goe; Uurwerkmakerij Westenex Den Blieklaan 48 tel 03: 6011766. Stichting voor Chr. Voortgezet Onderwijs in Baarn/Soest voor dc afscheidsreceptie van de heer drs. Willem C. Prins op vrijdag 28 juni a s. van 17.00-18.30 uur in de aula van het Griftland College Noorderweg 79 te Soest. De heer Prins beëindigt D.V. per 1 augustus 2002 zijn functie als docent bij het Griftland College vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Op 1 september 1958 begon hij zijn loopbaan in het onderwijs Vanaf 1 september 1976 was hij als docent verbonden aan de Chr Mavo te Soest en sinds de fusie von beide scholen (1987) aan het Griftland College. 5,J. Vegter, voorzitter Soest, juni 2002 N B. De school beschikt over een beperkt aantal parkeerplaatsen. Kom, indien mogelijk, op de fiets. nf^lllt cl|fnt ^rljuHfrsjilkMiiUt INSCHRIJVING FNTFtFFKAARTFN FFFSTAVONn GILDEFEESTEN SOEST 2002 steS vnm nne m Werbii(maxlmaal 4> «WWIwarWl,p 24aHant,lui. r? Tul ln he' '<ader van de GHdefeestert op en vmHoï ,7m V '"SS#" ËKp,as9 an non opIWden ven Lee Towers inini "'H'iiiiiiiniinjiinnim Naam Adres Postcode Woonplaats Handtekening besohikbaar ftïS bl""^hom6t van deze bon nog kaarten dan niet afgehaald lorden' vlrvVlfdi^'Sg^ha'8n' 'h'1"" OBZB nnN NIËT om, w>()„ Wnmem opsturen naar°'dnt>nrl° lofmrïkeefde envelop voor 1 ouguefm Groot Gaesbeeker Gilde P0stbu9 321 3760 AH Söest. tus 200? AUTOBEDRIJF Mugro v<y in- en verkoop loop-, sloor en schadewagens, arn-ré Specialist Alfa Romeo ene verse andere merken 0n& delen los op voorraad 03£ 6011276. www.mugrovoj.r Autobedr. Waterman expo- alle MERKEN en type, Toyota's ook pick-up's, bu< jes. vracht- en bedr. autc.'; Tevens andere merken o to's. 035-6911734 b.q.q (V 27500115 *Dê télovfck beef rt< m öf bei («ebfet amusement ff ei mecte 'tbjwptffdeiiv'/ijh «dfer-s zij» een proK tbetbo publiek. Hefzelfdc celdi ^i'iiemifiiteh. ?<rvab do en jpebmitteh «erniK. iv»»r nogweei pmfer snede O der (sen soort*! ooi» dooi leeiv RTüjh d»n >orit moi beefi ah ^oordeel d»i d< sen steecb creatiever (1110 norden «b bei aankon* btfcattfcatie >ur. eer pebe tiJs die ooi ab doe» beef mopeli»* publiek t< (M Het moe. blijkbaar altib *eb féipëlitircb zijn. 'Periij pen naa «oppers hei den *vord kennel ijk schbtrw, ab een pehrek pdeBe invallen. Vroeger eigenlijk hbp hiei zolang geleden was een wed tbuwtnekl.w o,"polSMoksprtnc een pübbekstrekke van jew Een zeepkbiehraci zoab d augustus 1950 ïn -SoeM gehb wei 11. v/a dn ook M?<oclnei öpKohinginnedag oi Bevfijd dag'zrVYi hriemeei evenemem in hei programma kan wordet gehbmen Want bet hoeft nk lemaal nog grootse: dan in 1 gaande naren. Terug naar dc h uit biléHei materialen zelf een retje 'bouwen, is misschien veël'fóuker dentallen deelnemer het bek -am aan de zeepkiste ec ïh 1950 ir. "Soest zullen d; iedér geva r-rhebben ervai toeschouwers hebber 't vas zekér Tiet minder pfleziei aan leefd. Er kwamen niet minder vierduizend bp af! Zoah zbveel aparte dingen «va zfcfeptóstenraec uit Anierik: -kbl overwaaien. Daar was Mvrov "Seott, een persfotograal in 1 op het idee gekomen om weds dén te organiseren voor kind< die me, eigengemaakte Icarrc van glooiende straten afrei Hierui kwam'en dc "soap box cés'^bon die ook Euröpn vero dén. De zeepkistenraces leidden e dar erspelvegeïs wei-den opgest Er was één erecode: iedere deé mèr moest ajn -eigen wagen Y ben geboUwti M iervar u slechts in zovefir afgeweken iedereen die mei fabrieksw kwam, in een aparte klasvt tv ingédeeli Daardoor bleef' de-st tussen vdc 'kindèrwagenwief

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 6