'Schoolmeester: niet alleen de iaanivallen, maar ook de mens' 7 DOVKm 7WBÊMÜSl /eerlingen 'van wal in sloot' Geslaagden ionster' voor veiligheid De eerste keus !0?° |Willem C. Prins stapt na 44 jaar uit het onderwijs Charlotte Hoeve doet mee aan landelijke open dagen Tijdelijke lokalen voor Van der Huchtschool Valeriaan Test en Tast Toe show bij ROC De Amerlanden PAGINA8 WOENSDAG 19 JUNI 2002 SOESTER COURANT epakket PAGINA Receptie op vrijdag 28 juni 'roject IVN Eemland weer afgesloten van ag 22 juni idvertentie €599,=* voor €379,=* st.nl |4ieuw specialistisch brandweervoertuig Zaterdag 22 juni, 10:00-16:00 uur De kracht van de reclame ligt in de herhaling in de laatste trends. brillen - contactlenzen n met gebr. drumsticks- spareribs Vleescentrum STUCMO Kl-Eüïl 4, SOEST 601 11 09 )OR DE DEUR! krijgt u natuurlijk actie geldt alleen bij leepworld kwaliteits- )leepworld matrassen zijn nieuw in ons •world staat voor: uit- groot comfort en :epworld staat ook ierige prijs! korting al helemaal, s vanaf vandaag vorld partnermatras. natrasvoorde warme ïaaglijk warme matras het snel koud heeft, icomfort in een twee- Voor Duits kreeg hij op de MULO het eindcijfer 6. 'Als scholier had ik er moeite mee en dus begrijp ik het ook als mijn leerlingen het moeilijk vinden. Daarom deed ik er al tijd stencils bij voor hen. Maar als ze het eenmaal oppakten, dan kregen ze een "aha-Erleb- nis" en vonden ze het leuk', zegt drs. Willem C. Prins van het Griftland College die na 44 jaar uit het onderwijs stapt. Wie op de christelijke mavo en la ter het Griftland College les van hem heeft gehad, herinnert zich Ongetwijfeld de acteertalenten van ra onderwijzer Duits. Laatst was hij op een reünie van een vorige school in Amersfoort, waar ie mand tegen hem zei: 'u kon altijd m lekker gek doen.' De acteur die in hem schuil ging, kroop in de l.Het officiële afscheid van W.C. jÉPrins vindt plaats op vrijdag 28 juni in de aula van het Griftland i Igpollege aan de Noorderweg. jVan 14:30 tot 17:00 uur biedt de Stichting voor Christelijk I voortgezet Onderwijs1 in feaarn/Soest hem een feestelij ke bijeenkomst aan met onder anderen (oud)collega's. Aan sluitend vindt een receptie [plaats, waarop ook oud-leerlin gen welkom zijn. Cadeautip: een envelop met in- Houd voor de stichting CHRIS Dordrecht die zich inzet voor kindertelefoon, of via giro 180964 t.n.v. W.C. Prins o.v.v. rindertelefoon. klaslokalen naar buiten, omdat hij het naar zijn zeggen altijd naar zijn zin had. 'En om de leerlingen er bij te betrekken, niet alleen met saaie woorden.' Hoeveel Nederlandse scholieren hebben er niet wakker gelegen van de naamvallen? Springend vertelt Prins in zijn werkkamer aan de Noorderweg nog eens hoe hij bij het rijtje 'an, auf, hinter, neben...' het verschil tussen de derde naam val (wanneer hij op de plaats bleef springen) en de vierde naamval (als hij óp een stoel sprong) uitleg de. Maar ook de immer goed ge humeurde Prins ontkwam er niet aan om de leerlingen zover te krij gen dat ze de woordjes er moesten instampen. 'Met Duits is het net als met de computer. Die spreekt de waarheid en laat je het zien als je slordig bent. Zo is het met de Duitse taal ook. Er zijn veel regels. Als je die stelselmatig leert, gaat het goed. Daar is geduld voor no dig.' 'Je hebt docenten, leraren en schoolmeesters. Ik ben nog ge woon de oude schoolmeester, een tje die precies opgeeft wat, hoe en wanneer je moet Ieren; eentje die veel overhoort en veel huiswerk opgeeft. Vandaar dat ik altijd op de mavo ben gebleven. Daar heb je nog een schoolse manier van aan pakken. Mavo-leerlingen zijn daar gevoelig voor. Ik herken me daar in als MULO-scholier. Ik vond het destijds zelf ook zo. Een vwo-leer- ling zal dat niet zo snel hebben.' Waardering Uit reacties van oud-leerlingen (én ouders) blijkt de waardering voor zijn betrokkenheid. Zijn aanmoe digingen, zijn steun, zijn pep-talks, de manier waarop hij de scholieren moed gaf, zijn blijven hangen bij de voorbijgangers die leerlingen nu eenmaal zijn voor een leerkracht. 'Dat is ook de schoolmeester, niet alleen de derde en de vierde naam val, maar ook de mens.' Als zoon van een timmerman, leek hij in de wieg gelegd om de tech nische kant op te gaan. Prins wil de naar de MTS, maar zijn vader - die in de crisisjaren geregeld werkloos was, adviseerde hem een andere weg in te slaan. 'Ga jij nou maar gewoon het onderwijs in, dan ben je van een vaste baan verze kerd, zei hij mij. Ik had les gehad van mijn broer Jan, een geweldige onderwijzer, maar geen haar op mijn hoofd die eraan dacht om het zelf te worden.' Na de kweekschool begon de Dordtenaar in het lager onderwijs, maar de jonge Prins haalde een akte Frans en vertrok naar de MULO. Hij solliciteerde naar een functie op een gloednieuwe school in Hendrik Ido Ambacht, waar de directeur en tevens tot dan toe eni ge leraar van gereformeerde huize was. 'Er waren twee kandidaten. De ander was gereformeerd, ik hervormd en omdat ze evenwicht wilden hebben, werd ik als her vormde leerkracht gekozen', aldus Prins die voor twee eerste klassen en een tweede klas kwam te staan. Frans, Nederlands, biologie, ge schiedenis, muziek, maar ook han delskennis en boekhouden gaf hij. 'Met die laatste twee vakken had ik het wel wat moeilijk. Je moest altijd zorgen dat je een hoofdstuk voor was', aldus Prins die toenter tijd tegen soms wel 50 leerlingen tegelijkertijd aankeek. Het was een leerzame periode voor de man die inmiddels was begonnen aan de akte Duits. Grammatica 'Er was sprake van dat Frans als examenvak zou vervallen. Ik was al raat 99. Tel: 035-6011004 ail: info@middelmanwonen.nl bezig met Frans mo, maar ben daar toen als de wiedeweerga mee gestopt.' Voor een ander hoofdvak moest hij kiezen tussen Engels en Duits. Het eerste had zijn voor keur, maar het werd Duits, omdat er op de arbeidsmarkt meer be hoefte was aan leraren met dat vak. 'Ik had er moeite mee, want Duits vereist nauwgezetheid en dan loop je nog wel eens tegen je zelf op, omdat je het niet bent. Maar als je je er op gaat concen treren, ga je het leuk vinden. La ter heb ik veel contacten met Duitsland gehad, omdat we tien jaar lang met het hele gezin vakan tie hielden aan de Weser om cam ping-evangelisatie te doen. En dan krijg je de kneepjes van de gram matica onder de knie en vooral de spreekvaardigheid.' In 1976 kwam Prins naar de chris telijke mavo die toen nog aan de Prins Bernhardlaan was gevestigd en in die tijd ook wel de Ten Broekemavo werd genoemd, naai de legendarische directeur van weleer. Al snelde voelde Prins zich er thuis en een jaar later, op de dag dat ook de school naar de Noor derweg verhuisde, betrok Prins met zijn gezin een woning in Soest. Om er niet meer weg te gaan en dat gold zowel voor het huis als de school in het nieuwe gebouw. Pastoraal Gezien zijn dienstjaren had Prins al tenminste vier jaar geleden kun nen afzwaaien, maar mede door een ingrijpende gebeurtenis, die hem bijna uit de roulatie of nog erger haalde, gaf hij dit jaar nog steeds les. In 1992 werd een kwaadaardige tumor aan zijn stem banden ontdekt. 'Nadat ik hoorde dat het ernstig was, dacht ik: wat doet het geloof nu? Word ik op standig? Iets blijkt pas echt te zijn W. Prins houdt het na 44 jaar voor gezien in het onderwijs. Hij stond bekend om onder meer zijn pep-talks en de laatste jaren tevens om de meer mentoraal en pastoraal getinte lessen. 'Kinderen hebben vaak een grote mond, maar in de praktijk blijkt vaak dat er achter dat stoere gedrag har-1 ten schuilgaan die om hulp vragen.Foto. Hennan v;m Dam als het onder vuur gelegd is. Ik was toen al theologie aan het studeren (later haalde hij zijn doctoraal - red.) en dat heeft me bemoedigd, ik heb nooit in de put gezeten. De ziekte heeft een diepe ingreep op mijn leven gedaan, als je dan weer de school in mag, heb je het gevoel dat je mag leven en lesgeven. Dat heeft naast mijn schoolmeesters schap er ook toe geleid dat ik meer mentoraal en pastoraal aan het werk ben gegaan. De omgang met de kinderen heeft eryoor gezorgd dat ik op de schcol wilde blijven. De relatie met de leerlingen was altijd goed geweest en werd na 1992 verdiept.' Dit schooljaar gaf hij les aan nog twee examenklassen van de mavo. Deze leerlingen zijn inmiddels weg en Prins mist ze. Er kunnen 800 scholieren door de gangen en de aula draven, voor Prins is de school nu leeg. Het afscheid nadert en dat doet pijn, maar als vrijwil liger blijft hij de schoolprogram ma's van de televisie opnemen en de daaruit voortgekomen vide otheek beheren. Het contact met de jongeren zal niet meer zo zijn als in de afgelopen 44 jaar. Of de jeugd in die periode veel is veran derd, vindt hij een vraag die uit zijn verband is gerukt. Trendsetter 'De hele maatschappij is veran derd. Vroeger was vader de kost winner, nu zijn er steeds meer tweeverdieners, omdat iedereen aan de welvaart wil deelnemen. Ouders hebben minder tijd voor hun kind. Ik vind het een foute opvatting als er wordt gezegd: hij is 15, nu moet hij het zelf kunnen. Juist op een leeftijd, waar een kind evenwicht ontbeert, heeft het steun nodig. Het gevolg is dat kinderen nogal eens in de knel komen en in plaats van naar hun ouders naar leeftijdgenoten gaan. Vroeger sprak je wel eens over dingen met elkaar, vooral in fantasie. Tegen woordig onthult de tv alles. Ie mand zei pas eens: waar het hart vol van is, loopt de buis van over. De tv is een opvoeder geworden, een trendsetter en helaas niet be paald altijd in positieve zin. Er komt ontzettend veel op de kinde ren af en die hebben er moeite mee om alles te verwerken. Ze hebben vaak een grote mond, maar in persoonlijke gesprekken blijkt dat er achter dat stoere ge drag vaak harten schuilgaan die om hulp vragen. Ik ben dankbaar dat ik vroeger naar mijn vader heb geluisterd.' jaren verzorgt de Scholen- irkgroep van het IVN Eem- d slootlessen voor leerlin- fo van basisscholen in Soest. Ifedere school mag een klas aanwijzen, waarvan de kinde ren worden opgevangen door lyijwilligers van het IVN langs een sloot aan de A.P. Hilhorst- weg. De lessen werden dit jaar gegeven in de eerste helft van juni. Dë begeleiders staan voor ze klaar met emmers, bakken, loeppotjes enfschepnetten. De kinderen gaan in groepjes van zes tot acht kinde ren enthousiast aan het vissen. Met delbegeleiders kijken ze dan naar de oogst en op zoekkaarten wor- len de namen van de beestjes op- icht. Rugzwemmertjes of bootsmannetjes zijn er altijd wel bij. Het wordt pas interessant als er grote griezels als waterschorpioe nen en vooral bloedzuigers bij zit ten. Ook dikkopjes en stekelbaars jes doen het goed bij de kinderen. Het is een leuke en leerzame les. In de herfst worden ieder jaar herfstwandelingen georganiseerd in De Zoom. Dan gaan de leden van de Scholenwerkgroep met de kinderen het bos in om te zien hoe de natuur zich klaarmaakt voor de winter. Hoofdschotel zijn dan de paddestoelen, maar er wordt ook gezocht naar kleine beestjes en natuurlijk dennenappels, eikels, kastanjes en wat meer nodig is voor het voortbestaan van de plan ten en als voedsel voor de dieren. De Scholenwerkgroëp kan altijd nieuwe leden gebruiken. Door ver loop en te weinig aanwas dreigde Met schepnetjes aan de slag in de polder. de werkgroep zo klein te worden dat voor het voortbestaan gevreesd moest worden. Door wat publici teit en mond tot mondreclame is de ergste druk van de ketel, maar voor de continuïteit is enige aan was altijd welkom. Mensen die wel zouden willen meedoen, denken vaak 'dat is niets voor mij want ik weet er niets van'. Dat hoeft hele maal geen belemmering te zijn, want er wordt altijd vooraf geke ken wat zich in het bos of de sloot bevindt. Men weet snel voldoen de om de kinderen een leerzame en leuke les aan te bieden. Wie in teresse heeft kan contact opnemen met Elly de Nie, Schoutenkamp weg 66, §8 6013618. feil monster' noemde brand weercommandant Ron Lettin- ga de nieuwste aanwinst van brandweer Soest. De nieuwe specialistische brandweerauto zal in ieder geval alleen al door z'n omvang 'het meest markan te voertuig' op de weg worden. Onder het toeziend oog van enkele raadsleden en brandweerlieden uit Soest en Soesterberg vond vorige week op het terrein van de brand weerkazerne in Soest de officiële overdracht plaats van de nieuwe Hgakarmchassis 774. Dit is een vrachtwagen met een haak waar mee containers met specifiek brand- en hulpverleningsmaterieel de wagen op en af kunnen worden gezel. Brandweercommandant Lettinga ■formeerde de aanwezigen over cfe noodzaak van vervanging van dfe 17 jaar oude voorganger. Ook aè kwaliteiten en de technische pogelijkheden van het nieuwe pecialistische voertuig werden ed uiteengezet. Voorzien van 5 aandrijving, meesturen de ach- leras, camera's voor achteruitrijden en een navigatiesysteem is het een voertuig waar men veilig alle soor ten van terrein, mee kan doorkrui sen. Een woord van dank werd gericht aan allen die een bijdrage geleverd hadden aan de totstandkoming van het voertuig. Ook de toekomstige gebruikers - de chauffeurs - wer den in het zonnetje gezet; de in spanning van deze groep vrijwilli gers is namelijk nodig om gegaran deerd het voertuig te allen tijde op de weg te brengen. Na deze inleiding overhandigde de heer R. Kwint, vertegenwoordiger Het 'monster', dehaakarmchas- sis 774, sinds vorige week de nieuwste aanwinst van de brand weer, gefotografeerd voor het per manente oefenhuis. Foto: Eemland Pers van Bakker Bedrijfswagens uit Amersfoort, met behulp van de opgebouwde kraan een gewichtige gouden sleutel aan burgemeester Koos Janssen en commandant Let tinga. Met deze symbolische daad werd de brandweer van Soest een imposant voertuig rijker. Mavo Soest Mavo Petra Altena; Armando Arlar; Farida Belarbi; Linda van den Berg; Larissa Blaauw; Marsha Brouwer; Ilona van Buuren; Mus- tafa Camci; Mathijs de Clippelaar; Patrick Coot; Joyce van Doezel aar; John Groen; Arjan Huizer; Fidan Ilbay; Dennis Janssen van de Laak, Debby van de Kasteele; Gülsüm Kesmen; Hannah Koster; Dustin van Kranenburg; Sabine Lensink; Laurens Mischner; Dwain Olsem; Sonny Ribberink; Tim Tammer; Jamie Vermeulen; Linda Vernooij; Madeion Wagen- aar; Tugba Yigit. Griftland College Mavo (Soester geslaagden) Rik Altena, Sanne van den Berg, Amanda Bon, Laura van den Brakel, Stefan van den Broek, Kim van den Broek, Maaike van de Brug, Merel Drost, Nimal Dubbers, Ray- mond Foeken, Thomas Gabel, Jeroen Giele, Esmée van Horns- veld, Saniye Iihan, Susanne Kaats, Hadar Khandan, Kim Kocer, Rick La Rose, Top Lenten, Jeantine Lips, Martijn Majoor, Stefan Mat- thijssen, Alain Meijer, Abdel Najim, Randy Posthuma, Maartje de Ruijgt, Maynur Sahingöz, Rü- kiye Ahingöz, Bart Sanders, Mare Schuitemaker, Ghrissie Smeeing, Annika Stekelenburg, Ayse Teker, Matthanja Tromp, Joeke Verhaar, Rick Visser, Sebastian Voortjes, Casper de Vos, Kevin Vugts, Tjar- da van der Wal, Lisette Westerhof, Dwight van Wijngaerde, Leyla Yil- dirim, Nazire £etin. Havo Olivier Arnold, Menno Avezaat, Peter von Bartheld, Deborah Be rends, Thomas Blom, Sander Bos- ma, Jorrit van den Breemer, Britt Brugman, Stefan Ekkels, Sebasïiaan van Essen, Lieselotte Gozens, Laura Groosman, Quin- tus de Groot, Stefan van den Heu vel, Ingrid Hiemstra, Miranda Hofker, Menno Huisman, Richard Kouwe, Maaike Kreuzen, Marnix van Luijn, Emma McConnell, Matthijs Meulenbrug, Sacha Oost veen, Olaf van der Peijl, Anousch- ka Polderman, Esther Reijnders, Marjolijn Schoonderbeek, Jelle Sijtsma, Folkert Sluiter, Jitske Steenaart, Joost Stroosma, Sharon Tammer, Debbie van Toledo, Wil lem Voet, Stefan Voortjes, Marije Wouters, Sharon Zeijseink. Vwo Martijn van Altena, Irene Beckers, Bas Bons, Lies van der Boon, Ma rieke Buitenhuis, Jiske de Goede, Lonneke Hendriks, Joanneke van Hengel, Gijs Henstra, Stefanie Hil- horst, Amber Hornung, Jorieke Huurneman, Olaf Keijsers, Rose- marijn Kouwenhoven, Yvonne Kwok, Tamar van der Leeuw, Eli- sabeth van de Loo, Samantha Maddocks, Suzanne Mooij, Inge van Oostende, Jan Persoon, Mar- tine Sanders, Aad Sleutel, Sanne Timmers, Ceylan Uyar, Hinke van der Wal, Jaap Wiggelinkhuizen, Anne Woertman. Waldheiinmavo Baarn Mavo Uit Soest: Jolanda Arling, Feddo Jan Bouwman, Bastiënne Briët, Ronald Bullens, Angela van Dijk, Timo van Foeken, Robin de Groot, Bianca van Heeren, Björn Heinen, Marco Hermsen, Robbert van den Heuvel, Roos Hofman, Erik Houtman, Jeroen Jensma, Lizette Kamphorst, Mascha van Konkelenberg, Femke Koopmans, Annelies van der Linde, Alex Muller, Jonathan Peters, Suzanne Presser, Karin Rietveld, Dennis Russcher, John Schuiten, Dennis Spelt, Daan Starink, Ruud Steur, Gabriëlle Strumpel, Tara-Jane Thomas, Jorrit Vellema, Martine Vrakking, Bastiaan van Vulpen, Jolanda van Vulpen, Annelies Wil- derdijk, Erziena Woutering, An ouk Zeijpveld, Patrick Zoet, Jon- na van Zuilen. Meerwegen College EAO Tasiara Bitorina, Andr Meijer, Stephanie Oprins, Zehila Tastan, Isaura Willigers. Verzorging Sharon van Barneveld, Sara van Doorn, Angela Goes, Maro Jere- mian, Roziala IJzendoorn, Mariëlle van der Meer, Melissa Slob. Techniek Enes Bayrakdar, Bekir Ceylan, Brigitte van Ede, lbo Karatekin, Kevin Kats, Willem Vernhout, Daniël Wildenburg. Het Baarnsch Lyceum Havo Margo Bosman; Brenn de Bree; Rob Demmenie; Paula Elbertse; Evelien van Hasselt; Lonneke Hooijer; Mare ter Horst; Josselin Jacobs; Renske van de Kar; Maar ten Kok; Nick Koot; Constantijn van Kooten Niekerk; Tjarco Kun- keler; Stephan de Leede; Jeroen Liefveld; Jeanne-Marieke Majoor; Dana van Nimwegen; Gert-Jan Noordanus; Leonie Oosthof; Lin da Pellikaan; Kaya de la Rambel- je; Rianne Smit; Alwin van Stee nis; Eric Verwoert; Kim van Waes; Marije Wanders; Daan Wenneker; Niels Zandhuis; Marieke Zwak- man; Pieter Zwakman. VWO Ingeborg Aardoom; Bart van den Akker; Rob Bakker; Ingrid Boas; Meike Borrie;' Mathilde Brands- ma; Robert van den Breemer; Ra- mona de Bruin; Lisette Captijn; Monique Corduwener; Edwin Dierselhuis; Madeion Engel; Bas Godijn; Tim van de Hoef; Jorg Hornung; Kassandra van Houdt; Marije Klomp; Alain Knopperts; Jason van Kolfschoten; Edwin Kortekaas; Bart Kroes; Eric Lam- mertma; Reinier-Jan de Lange; Viola van der Leeuw; Niels Louis; Peter Lüschen; Roxane Möllen- kramer; Robin Musch; Evelien Nienhuis; Denise van Ooijen, Olga Ponjee; Hubert Porck; Sharon Post; Tessa van Roomen; Tim van Scheijen; Martijn Schneider; Maai ke Schotanus Daniëlle Steenman; Trevor Stegeman; Jordi van der Struis; Ilona Valkenburg; Anne van Veen; Reinout Verkerk; Dewi de Vree; Pascal Warnaar; Marjo lein Wetzels; Nicole Wezelman; Lokhan Wong; Eric van Zandwijk. Groenhorst College VMBO groen Vera Duijst, Judith van Dieten, Rianne de Koning, Chantal van der Riet. De Charlotte Hoeve aan de Biltseweg 39 doet mee aan de landelijke open dagen bij de biologische boer. De boerderij is zaterdag 22 juni van 10:00 tot 16:00 uur opengesteld voor belangstellenden. Daar kan een blik worden gewor pen in de melkveehouderij, de kaasmakerij en op de groente- en bloementeelt. Ook is er een biolo gische winkel en een 'theeschuur' met terras waar de bezoekers 'on der het genot van' kunnen uitrus ten. 'We laten zien hoe we werken, ge ven rondleidingen en vertellen waarom we hebben gekozen voor de biologische landbouwmethode', zegt Bep van den Breemer. Er worden zaterdag onder meer de monstraties melken gegeven cn kinderen kunnen er ezeltje rijden. Ook kunnen ze aan de slag met een kleurplaat of meedoen aan een speurtocht. De veestapel bestaat uit 40 melk koeien en 25 stuks jongvee, die de beschikking hebben over 30 hecta re grasland. Het land wordt gro tendeels gepacht van Natuurmo numenten en Landgoed Ewijcks- hoeve. De hoeve staat reeds vanaf 1987 onder contract bij Skal en draagt het Eko keurmerk. Omdat de open dagen dit jaar in het teken staan van 'Natuur op het bedrijf' laat de Charlotte Hoeve tevens het een en ander zien op het gebied van nestkasten, poelen en fraaie natuur. Landelijk doen er 180 biologische bedrijven mee aan de landelijke open dagen. Die zijn een initiatief van Platform Biologica. Er zijn ook fietsroutes uitgestippeld, die langs verschillende deelnemers voeren. Informatie is te vinden op www.platformbiologica.nl/evene menten De Yan der Huchtschool aan de Valeriaanstraat krijgt zeer waarschijnlijk toestemming om drie tijdelijke klaslokalen te plaatsen bij het schoolge bouw. Het gaat om units die va ker voor dit soort doeleinden worden gebruikt. De bijzonder neutrale basisschool had tot dusver drie lokalen van de naastgelegen Mavo Soest in ge bruik, maar omdat dit gebouw in de zomer zal worden gesloopt, moest de Van der Huchtschool een oplossing bedenken. Die meent ze te hebben gevonden in de units op het eigen terrein. Het College is bereid medewer king te verlenen, mits wordt vol daan aan enkele min of meer ge bruikelijke voorwaarden. Dc units mogen er staan voor de duur van maximaal vijfjaar. Peuterspeelzaal Ook peuterspeelzaal de Woelwa ters mag tijdelijke huisvesting rea liseren. In verband met nieuwbouw van het gebouw op de Beetzlaan (perceel 32) wijkt de peuterspeel zaal uit naar het terrein van de iets verderop gelegen Prins Willem Alexanderschool. De nieuwbouw zal binnen anderhalfjaar klaar zijn, waarna de Woelwater terugkeert op het nieuwe 'oude nest'. De gemeente verwacht in de tus senliggende tijd tijdens de 'spits' bij het schoolplein geen extra ver keersproblemen, omdat de breng en haaltijden van de peuterspeel zaal anders zijn dan die van de basisschool. Op dinsdag 25 juni houdt de Unit Economie van ROC De Amerlanden haar eerste Test en Tast Toe (TNTT) show. Een explosieve titel voor een pre sentatie van producten, ver zorgd door een 50-tal deelne mers van BOL en BBL oplei dingen Detailhandel. Het binnenplein van het ROC-ge- bouw aan de Zangvogelweg 140 in Amersfoort wordt die dinsdag omgebouwd tot een detailhandel beurs met kramen. Vakdocenten van de opleidingen zullen de deel nemers tijdens de presentatie exa mineren, terwijl vertegenwoordi gers van de bedrijven de presenta ties gaan jureren onder het genot van een hapje en een drankje. Be langstellenden zijn welkom. Na af loop van de presentatie ontvangt de deelnemer met de mooiste kraam een trofee. Het geheel wordt met een geza menlijke barbecue afgesloten. De TNTT start om 16:00 uur en de examinering vindt om 17:30 uur plaats. De prijsuitreiking en de start van de barbecue zijn vastge steld op 20:00 uur. Meer informatie bij ROC De Amerlanden, Unit Economie S8 033-4229700 (Dick Koerselman) of ffi 026-3336811 (H. Boelens, coördinator TNTT). topmerken zonnebrillen uitgebreide collecties Smitsweg 30 Soest Telefoon 035-601 86 26

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 9