Een gewoon gezin met drie nierpatiënten Onderbehandeling dialysepatiënten lter P BIJ VAN DAM SPORTS 5000 stuks vrijetijdskleding, vrijetijdsschoenen, inline-skates vertelt Anansiverlialeii ■:"ltn;nvantk's,r',a""1 Winston Scholberg chiltlt bij gale Dieetboek voor nierpatiënten (senior modellen) afgeprijsd tot Van Weedestraat 62, 3761 CG» SOEST Telefoon (035)6030004 1,00 korting EEEE Nierstichting iCC" "J Nederland 'Sommige kinderen moeten thuis meer klusjes doen dan wij' crtv- NIERSTICHTING 'Als je fand een nierziekte heeft, zet dat je leven op z'n kop' 3uus Ketzi Gevraagd VAKANTIE BEZORGERS in S'oest voor de Kindervoorstelling woensdag 10 juli V^abrio VOORDEELBON: Winston Scholberg vertelt Anansiverhalen' oetigheid e WOENSDAG 3 JULI 2002 SOESTER COURANT PAGINA u ut s weer een leuke da Philip en Mariska Schippers uit het Friese Grou hebben vijf kinde ren, van wie de drie jongsten ziek zijn. Het leven van het gezin staat in het teken van prikken, ziekenhuisopnames, pillen en de autoritten naar het AMC in Amsterdam. Maar net als iedere dag geldt ook vandaag: wij gaan er iets leuks van maken! Donderdagmiddag, 17.15 uur. Vader Philip is aan het koken. Larissa (12) doet aan de grote eet tafel haar huiswerk. Ruben (13) maakt muziek op zijn kamer. Er stopt een zilvergrijze auto voor de deur. Moeder Mariska en de drie jongste dochters - Marita (10) en de tweeling Tessa en Lotte (7) - stappen uit. "Kijk pappa, wat wij gekregen hebben!", ze steken vro lijk gekleurde schriften en potloden door het keukenraam. Van de dok ter in het AMC. "Hoe ging het prik- Het Hemolytisch Uremisch Syndroom (HUS) is een plotse ling optredende ernstige ziek te, die gepaard gaat met een acute nierinsufficiëntie. De meest bekende vorm van deze ziekte is D+HUS, ook wel 'ham burgerziekte' genoemd. D+HUS is vaak het gevolg van het eten van besmet voedsel (darminfectie). Marita, Tessa en Lotte lijden aan de zeldza me variant D-HUS, die meestal begint-met een luchtwegenin fectie en vaak familiair is. Het is een zeer ernstige ziekte die de patiënt soms tot dialyse ver oordeelt en blijvende nierscha- de tot gevolg kan hebben. Een niertransplantie is mogelijk, maar D-Hus is berucht: de ziek te kan terugkeren na transplan tatie. De laatste jaren zijn goede resultaten behaald met plasmaferese. Met deze metho de worden - met behulp van donorplasma - eventuele gif stoffen uit het lichaam verwij derd en stoffen waaraan een tekort is, weer aangevuld. ken?", vraagt Larissa aan Lotte. "Wel goed", is het antwoord. Lotte pakt haar kleurpotloden en gaat tekenen. Tessa rent, opeens ver kleed als fee, door het huis en Marita loopt van de een naar de ander: "We hebben in de file kus handjes gegeven aan de mensen in andere auto's." Het was hun zoveelste autorit naar het AMC. Marita en de tweeling hebben alledrie dezelfde nierziekte: HUS (zie kader). In 1994 werd Marita ziek en moest ze dialyseren. Twee jaar geleden werden, binnen een halfjaar tijd, ook Lotte en Tessa ziek. De nierfunctie van Tessa is nog goed. Om dit zo te houden wordt ze elke twee weken gedu rende één dag met plasmaferese (zie kader) behandeld. Lotte en Marita doen buikvliesspoeling. Lotte moest al vrij snel aan de dia lyse. Op haar kamertje staat - net als bij Marita - een dialyseapparaat naast het bed. Elke nacht liggen de twee zussen met slangetjes vast aan het apparaat dat hun bloed zuivert van afvalstoffen. Een hele lijst Vader Philip zit overdag op zijn werk, Mariska zorgt voor de kinde ren. Elke dag is ze zeker twee uur kwijt aan de dialyse van Marita en Lotte. "De machines moeten 's avonds opgetuigd worden en 's ochtends weer afgesloten en schoongemaakt. De huid rond de plek waar het slangetje in de buik bevestigd is moet ontsmet worden, bloeddruk en gewicht gemeten en de lijsten bijgehouden. Marita prik ken met groeihormoon, controleren of ze al hun pillen hebben geslikt, nieuwe vloeistoffen en slangen bestellen. Dat is een hele lijst, ja. Maar je raakt eraan gewend. Net als aan de ritjes naar het AMC. We moeten er vaak zijn, maar ik ben allang blij als we weer buiten staan." Kostbaar Larissa kan niet verzinnen wat bij haar thuis anders zou zijn dan bij andere kinderen. "Sommige kinde ren moeten thuis meer klusjes doen dan wij. En wij gaan vaak naar de film en naar musicals." Philip: "Wij beseflen iedere dag hoe kostbaar ons leven is. Als het min der gaat, ontsnapt me wel eens een krachtterm. Maar dat gevoel is altijd snel weer over. Ons motto blijft 'we leven vandaag, laten we er vandaag een leuke dag van maken'." Komend weekend past oma op de kinderen. Ongeveer één keer per jaar gaan Mariska en Philip er samen een weekend tussenuit. "Het mobieltje gaat mee, maar we zetten 'm wel uit", zegt Philip met een lach. De Nierstichting stelt zich ten doel om in de ruimste zin van het wöord te zorgen voor bevorde ring en voortdurende verbetering van: de behandeling van nierziekten de weerbaarheid van patiënten de transplantatiemogelijkheden de preventie van nierziekten het gerelateerde wetenschap pelijk onderzoek de materiële ondersteuning en belangenbehartiging van nier- patiënten. De Nierstichting besteedt op integere en betrouwbare wijze de aan haar toevertrouwde middelen en heeft daarom het CBF Keurmerk. 'Eten met plezier' is het dieetboek voor nierpatiënten en iedereen die voor een nierpatiënt wil koken. Het dieetboek kan naast het persoonlijke dieetadvies van een nierpatiënt worden gebruikt, waardoor er meer keuze en variatie in het dagelijkse menu mogelijk is. In 'Eten met plezier' is ruime aandacht voor het belang van goede voeding en het voorkomen van ondervoeding. Het boek bevat ruim 120 recepten, waarbij andere kooktechnie- ken worden gebruikt, nieuwe produc ten en recepten uit andere culturen. 'Eten met plezier' is samengesteld door diëtisten en wordt uitgegeven door de Nierstichting. Iedere nier- patiént krijgt het boek via zijn of haar diëtist. Belangstellenden kunnen het boek bestellen bij de Nierstichting, door 16,- over te maken op giro 88.000, Bussum, o.v.v. dieetboek. Ruim 40.000 Nederlanders hebben nieren die zeer slecht werken. Velen van hen kunnen alleen in leven blij ven door te dialyseren (ook wel 'spoelen' genoemd). Dit betekent dat zij drie maal per week een urenlange behandeling in een dia lysecentrum ondergaan om hun bloed te zuiveren van afvalstoffen en het teveel aan vocht. Maar door een tekort aan capaciteit in dialyse centra is er sprake van onderbehan deling van nierpatiënten. Dit bete kent dat nierpatiënten soms te lang Q moeten wachten op een dialyse- plek, ver moeten reizen naar een dialysecentrum, of te weinig gedia- lyseerd worden. De Nierstichting vindt dit onacceptabel en heeft een Crisisteam Dialysecapaciteit opge richt, om te zorgen voor goede en voldoende dialysezorg voor alle nierpatienten. De onderbehandeling van dialyse patiënten wordt onder andere ver oorzaakt door een tekort aan perso neel en onvoldoende dialysesta tions. De Nierstichting heeft er inmiddels voor gezorgd dat het aantal dialysestations is uitgebreid en werkt er hard aan om voldoende dialyseverpleegkundigen aan het werk te krijgen. Maar daarmee is Stean de Nierstichting. Giro M.OÖO Telefoon; <05-697 80 £0 vvww.oiersochttng.nl P«tc wlTOrtajtfe fo <J«oj Jic« (>Ud femtctoós gekaatst NIERSTICHTING Nuttig en nodig het probleem nog niet opgelost. Prioriteit is nu te zorgen voor een verbetering van de planning van de capaciteit, aangezien dat de boven liggende oorzaak is van de onder behandeling; het aanbod blijft ach ter bij de stijgende vraag naar dia lysebehandelingen. De Nierstichting blijft nodig; het aantal nierpatiënten stijgt en daar mee de behoefte aan dialysecapaci teit en zorg. Om ons werk te kun nen blijven doen is uw steun aan de Nierstichting onontbeerlijk. In de derde week van september gaan 70.000 vrijwilligers op stap in het kader van onze nationale collecte. De Nierstichting hoopt van harte dat onze "ambassadeurs" ook dit jaar weer op uw steun mogen reke nen. www.nierstichting.nl Op deski's Jij heeft in de afgelo aar als onderwijzer va« erder zolang gedaan o leine stukje van zijn h e Versteeghlaan naar lusschool aan de Chi inslaan. Ter veronts ;ing van jubilerend om Guus Ketzer moet orden dat hij onderw 'el enkele bijzondere v< liddelen kreeg om d< erlingen begeleide rou ggen. /OP; ïïUIWi 'Tf Voor de maanden juli en augustus EXTRA BELONING Aanmelden: tel. 601 41 52 De F-16 Fighting Falcon Militaire Luchtvaart Mi op Kamp van Zeist in So berg is sinds kort hel compleet door het opnie Winston Scholberg is drum mer, danser, acteur, organisa tor, presentator en verhalen verteller. 'Anansi in de kast' is voor de kleinere kinderen. Een meespeelvoorstelling met ver- telkast. 'MI Pejri', zijn vertellingen rond Surinaams kettingrijm en an dere verhalen voor de wat oudere kinderen. Aanvang: 14:30 uur. Entree: 4,00; kinderen met kortingbon Soester Courant 3,00. Kaarten voor beide voorstellingen zijn o.a. verkrijgbaar aan de kassa van het theater (Soesterberg- sestraat 140), de VVV Soest en drogisterij Sukking te Soesterberg. Winston Scholberg. Foto: Alexandra Verburg %^orting OPENLUCHTTHEATER Van Dam JSports SOESTER&XWRANT ^^"^openluchttheater (alleen voor kinderen t/m 12 jaar) op de toegangsprijs voor de familievoorstelling op woensdag 10 juli 2002 (14.30 uur) Deze bon is geldig voor één kind Inleveren bij de kassa van het Cabrio-openluchttheater, Soesterbergsestraat 140 Pc F-16 staat al twee en e< jaar in het museum, maar t< >rt zonder de P en W 1( lalmotor. Deze bevatte n; .best en dat moest eerst :rd worden. Toen dat vi :urd, kon de motor won iggeplaatst. Dit toestel 1 toninklijke Luchtmacht wa :en ingedeeld bij het 312 jfan 6 juli t/m 25 augus jïoseert Galerie de Stee in Soest de heerlijke ol "thilderijen (taarten en in Marian van Zan 964, Bilthoven) - ze werkt in Soest - sam je exclusieve schalen en jen van de Amsterdams iiste Anna Maria •raunsweig). Dit kee ►pening, maar 7 wekei luis van donderdag t/i lag tijdens de bekend lingsuren van 13:00 tol fur, op het adres Linden larian van Zandvoort sti |n 1988 af als theatcrvoi ian de Academie voor Be Cunsten te Utrecht. Daan ie decor en kostuum onl /oor theaterproducties, v setdresser en rekwisiteur t riercials, film en televisie, lirection van NCRV en F >eries en een paar ontwer; fnterieurs voor bedrijven. Tantal jaren in die opdrachi lext te hebben gewerkt o bet verlangen naar vrije Thema's zijn o.a. 'Herken 'Vervreemdend' en "Vlezig lustig'. Gedurende haar st tijdens het werken als voi heeft ze een sterk ruimtelijl

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 14