R.OUD Verhuur J (0 "WERELDATLAS" PROGRAMMA - OVERZICHT enkam Soest 50 jaar geleden [pMbordY J LET OP BOEKHANDEL JONGERIUS RADLO :v<:H*9 Muzikaal Kinderfeest met Karei Bogerd 12." ,QENSDAG 3 JULI 2002 PAGINA 1 KJT1, SOESTER COURANT PAGINA 19 )ud Soest lester Courant Ike woensdag •en belevenis! ('ieuw verkeershuis e Soest. ELKE WEEK EEN Informatierubriek voor ouderen 'Burgerlijke stand' I Dierenlief Dierenleed PROFIL MEDISCHE DIENST Zaterdag 13 juli, Ichthuskerk De loper van de week Muziek in Utrecht R.k.-vieringen in zomer: 10:00 uur KERKDIENSTEN DIT KEURMERK Klachten bezorging twee - in - een satelietbeelden/ gedetailleerde kaarten. Raadsvergadering Wesley van Roest Soest Klassiek John van Doiresteijn Henk Lokman Annet Oostrom Zomerprogrammering Uit deSoester Courant van Dinsdag 4 Juli 1952 I Vérkeershuisi )te bouwen in""de Gemeentehuis. merp van het kinderen konden een kijkt deofilm zien en als hoogü 2 bewoners van het rusthuis tochten zelfs van huis oud kemijen meenemen om aan g ziet zichzelf als een ïtse meester. Streng en veel n en volhouden. Als je het tlhoudt kunnen ze het uit- c allemaal. Zijn favoriete waren Aardrijkskunde, i Geschiedenis. Dat klopt it van een van zijn leerlin- irden we dat meester veel over de oorlog. Van een :rnamen we dat meester je k bij de oren kon pakken, tig dienstjaren is meester g in 1979 met pensioen en hij woont nog steeds vrouw op Soest. gen de namen van de leer- Cees Grift of Semper; Ber- ;en; Cor Dorrestein; Jan Henk Kroder; Jos van 'oon Snijders; Nico West- ton Hagen; Hans Esveld; Vlijmen; ...Kaats; Ad Wes- Louis van de Brink; Hans n; Hans van Dijssel; ...Ver- olf de Bruin; Arie Kuier; oenestein; Friet van de Bert Hilhorst; Dirk van 'el. tijden op de beurs, is wat extra hulp lige luxe. Bij ons ggingsadviseurs en rs met zeebenen en r om u financieel en met u de koers >or u is. Natuurlijk >f het werkelijk de telefoontje en wij uit om uw porte len en uw wensen ventariseren. Dan oed wij u op koers ntoor !f°°" (03S) 609 63 98 )p de algemene ledenvergadering an de V.V.V. "Soest Vooruit", in .et vooijaar van 1948, werd het «stuur tnet algemene stemmen gemachtigd de eerste stappen te Noen om te komen tot een nieuw Verkeershuis. Dat het bestuur niet heeft stil ge- zeten blijkt wel uit het feit, dat er |eu vergaande plannen zijn voor de louw van dit Verkeershuis. Enige tijd geleden is er een com missie benoemd, welke dit vraag stuk moest bestuderen en uitwer ken en tenslotte bleek het moge lijk, na lange besprekingen met gemeentelijke autoriteiten, tot een werkschema te komen. Daar één en ander afhing van de mogelijk heid om de bouwsom en een door de schoonheidscommissie goedge keurd ontwerp te verkrijgen, alvo rens de commissie tot verdere stappen kon overgaan, werd de heer A. Brouwer verzocht een ont- |werp te maken van een Verkeers huis, dat aan de eisen van deze tijd zou voldoen. Dit is nu gebeurd en besprekingen met de gemeente hebben geleid tot een regeling van de financiering en wel op de vol gende basis. De V.V.V. schrijft, met goedkeu ring van de Nederlandse Bank en de algemene ledenvergadering, een renteloze obligatielening uit in coupures van f 25,-. Het hierdoor verkregen bedrag zal aan de ge meente worden geleend, na ver kregen toestemming van de Raad en Gedeputeerde Staten, waarna de gemeente elk jaar aan de V.V.V. omgeving van het een zeker bedrag ter beschikking stelt om de obligaties af te lossen bij loting. Deze aflossing zal in 10 jaar plaats vinden. De V.V.V. "Soest Vooruit" huurt het gebouwtje, tegen een nader te bepalen huur, als Ver keershuis. Het gebouw zal een directeurska mer en inlichtingenbureau met ontvangruimte bevatten en voor hen, die wachten op de bus, is ge zorgd middels een beschutte wachtruimte. Dat er in Soest hoognodig een nieuw verkeershuis moet komen is een ieder wel duidelijk en de direc teur heeft menige opmerking op in- en exterieur van het tegenwoor dige gebouw moeten horen. De mogelijkheid is nu geschapen om te bewijzen, dat er in onze ge meente een zekere binding, een vaste kern met betrekking tot saamhorigheid is. Zij, die belang hebben bij de V.V.V. in de allereerste plaats, zij die indirect belang hebben bij het in stand houden van een verkeers bureau en zij, die belang hebben bij een overdekte wachtruimte voor de bus naar Baarn en Amers foort, zij allen kunnen nu hun goe de wil tonen door öf bij het Ver keershuis öf bij de Middenstands- bank in te tekenen voor één of meer obligaties ten behoeve van de bouw van het nieuwe Verkeers huis. Een aanmerkelijk groot deel van het benodigde bedrag is reeds toe gezegd door verschillende belang hebbende personen, maar voor de nog benodigde gelden wordt de medewerking van velen verwacht. IN DE BUS? Neem een abonnement: 8,25 per half jaar! tel.(035)6014152 VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE VAN GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES VOOR DE VAKMAN EN DE DOE-HET-ZELVER. Water stofzuigers. Rioolontstoppers. Parketschuurmachines. Behang-afstomers. Hogedrukreinigers. Betonboormachines. Etc. GEOPEND: Ma. t/m Vr. 07.00 -17.00 UUR Industrieweg 37b, 3762 EH Soest Tel: (035) 601 95 89' Thuiszorg Stichting Thuiszorg Eemland. Voor huishoudelijke verzorging, verzorging en begeleiding, verple ging, maatschappelijk werk en vrijwilligershulpverlening: @033- 4220500. Voor voedingsvoorlichting en dieetadvisering: 88033-4600046. Voor het lenen van hulpmiddelen en verpleegartikelen (Uitleenser vice) 88033-4619191. Maaltijd oorziening. A. Aanvragen thuisbezorging warme en vriesvcrsmaaltijden SWOS 886023681; mutaties war me maaltijden doorgeven aan Molenschot, @6099666; muta ties vriesversmaaltijden aan SWOS 88 6023681. B. Restaurant voorziening in be jaardencentra: Gr. Engendaal, 286015251 Mariënburg, 886022044 Voor de restaurantvoorziening dient men 55 jaar of ouder te zijn. Minstens twee dagen van tevoren opgeven bij desbetreffende be jaardencentrum. Zorgloket Eén telefonisch meldpunt voor alle zorgvragen, gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 13.00 - 16.00 uur, 88 6093155. Project Vereenzaming Ouderen Informatie bij de SWOS, 88 6023681 (vragen naar Margöt Bultink). Personenalarmering: Voor informatie en aanmelding, 886014114. b.g.g. secretariaat SWOS, 886023681. Sociaal-culturele activiteiten: In de ontmoetingscentra, en an dere locaties, bijv. bejaardengym- nastiek, zwemmen, yoga, biljarten, kegelen, bowling, tafeltennis, bad minton, fietsen, volksdansen, stijldansen, tekenen en schilde ren, cursussen Engels en Frans, bridge, zangkoor, toneelclub enz. Algemene informatie: SWOS, Dalplein 6, 3762 BP Soest, 886023681; Klaarwater, Wiardi Beekman- straat 475, Soest, @6010607; De Klarinet, Klarinet 39, Soest, @6023139; De Drie Eiken, Dorpsplein 18, Soesterberg, @0346-351402. Cliëntenraad Medezeggenschapsorgaan voor cliënten van de SWOS. Voorzitter mevr. G. Broerze, @6022224; se cretaris mevr. H. Banki. Seniorenbus Informatie en opgaven: elke werkdag 09:00-16:00 uur, 6019190. Kortdurende noodhulp: Stichting Hulpdienst Soester berg, @0346-351940 of 351616/ 352658. Vereniging Groepswonen Ouderen Soest (GOS) Secr.: A. Borgers-Schuring, Ko perwiek 56, 3766 AK Soest. Seniorenvoorlichting Voor 55+-ers met een beperkt in komen, die vragen hebben op het gebied van de sociale voorzienin gen, subsidies, kwijtscheldingsre gelingen, of een gesprek willen. Alle werkdagen 9.00-12.00 uur, @6027997. Secretariaten Ouderenbonden ANBO-Soest: dhr. J. Schreuders, Veenbesstraat 630, 3765 BT, m016528. ANBO-Soesterberg: dhr. G. Dus- schooten, Plesmanstraat 39, Soesterberg, @0346-353338. KBO Soest-Soesterberg: secreta riaat Willem de Zwijgerlaan 32 @6014250. PCOB-Soest: A. de Vries, Klaar- waterweg 22, 3762 XW, @6019592. PCOB-Soesterberg: mw. G. Meye- rink, Chr. Huygensiaan 108, Soesterberg, @0346-352041. Seniorennieuws Secr. SWOS, @6023681. Klusjesdienst Klusjesdienst voor ouderen, 6023681. Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Dagelijks bereikbaar van 9:30- 11:00 uur, @035-6031119. Opgave gemeente Soest GBA (gemeen telijke Basisadministratie Personen) Periode: 20 juni t/m 26 juni 2002 GEBOREN: Thijs Johannes Cors, zoon van E.P. Sluijk en S.J.W. Huffels. - Nikki Brigitte Geertruide, dochter van G.W. Leegwater en D.F.H. Schaap. AANGIFTE HUWELIJK/ PATNERSCHAP: Johannus Christiaan Hendrik van Dijk en Christina Esmeralda Bin nendijk. - Bernard Andrew van Essen en Astrid Maria Hendrika Theresia Bouwhuis. - Willem van Es en Henriette Marie Blanche Collard. - Eric Joseph Antoon Bervoets en Marleen Heinsen. - Hieronymus Ferdinandus Timmer man en Linda Husmann. - Mahmut Kerez en Ayfer Köseog- lu. VOLTREKKINGHUWELIJK/ PARTNERSCHAP: Dirk van Hornsveld en Yvonne Eleonorc Beek. - Wilhelm Berend Meijer cn Tanadda Boonprasreit. - Franciscus Ivar van Amelsvoort en Stefanie Maria Margot Jaarsveld. - Hendrikus van Schaik en Marina Eiizabeth van Konkelenberg. OVERLEDEN: Heiltje Floor, w.v. A. Smeitink. - Regnerus Herman Adama, e.v. M. Brandsma. - Anna Jacoba Voorn. - Hannelore van 't Ooster, w.v. F.J.J. Jansen. - Meijer Samuel Heijmans, w.v. S. Cats. Amivedi, @035-6012697; j.ruijssenaars@worldonline.nl I VERMIST: Cypers gec., kater, witte voorvoet jes, bef en achterpoten. Kerkpad NZ (Soest). Zwarte poes, witte onderbek, voetjes en buik. Korte Hartweg (Soest). Zwarte poes, rood bandje adres koker, buik is wit, Apollo (Soester berg). Lichtbruin konijn, Oude Utrechtseweg (Baarn). GEVONDEN: Jack Russell, gec. reu, rode zak doek om, kortbenig, gladharig, wit heeft 2 zwarte vlekken op de rug, (Lage Vuursche). Cyperse poes, lichtgrijs, zwarte vlooienband en wit riempje met paars en roze bloemetjes en bel, Industrieterrein 'Bramenberg' te Eemnes. Voor informatie: José Ruijsse- naars, Amivedi; tel/fax: 6012697. Nieuweweg 97 - Soest Telefoon 035 - 58 804 72 Openingstijden dinsdag t/m vrijdag tot 19.00 Voor al uw verzekeringen - pensioenen - hypotheken - financieringen - beleggingen. Krommeweg 3A Soest Tel. 035 - 601 60 11 Fax 603 55 74 info: www.korenassurantien.nl e-mail: info@korenassurantien.nl Zaterdag 6 juli zondag 7 juli Huisartsen vanaf vrijdag 17:00 uur: Huisartsenpost Eemland:@0900-3311233. Apotheek, vanaf vrijdag 17:30 uur: Apotheek Soest, Driftje 4A @6012497. Nachtdienst apotheek na 21:00 uur: @033-4328500. Tandarts, zaterdag en zondag 13:00-13:30 uur: J.P. Kesler, Van Lijndenlaan 22, @6016728. Thuiszorg, 24 uur per dag: Stichting Thuiszorg Eemland: verpleegkundige hulpverlening, @033-4220500 (van 's avonds 17:00 tot 's ochtends 08:00 uur en in de weekeinden alleen voor spoedeisende situaties). Dierenarts, vrijdag 20:00 - zondag 24:00 uur: H. van Rossem (Baarn), Tromplaan 3, @5415632. Dierenambulance, 24 uur per dag: Dierenambulance Amersfoort e.o., @06-54337407. 'Kom je ook zingen?' Zo heet het Muzikaal Kinderfeest dat op zaterdagavond 13 juli wordt georganiseerd in de Ichthus kerk (Albert Cuyplaan). Jon gens en meisjes kunnen die avond samen met zanger Karei Bogerd en organist/pianist Jo- han den Hoedt naar hartelust de mooiste kinderliederen zin gen. Muzikaal Kinderfeest is een nieuw programma van Karei Bogerd, dat in het teken staat van het christe lijke kinderlied. Het werd voor het eerst gepresenteerd tijdens de be kende gezinsbeurs 'Wegwijs 2001 in Utrecht en was meteen een doorslaand succes. Ook bij de vol wassenen bleek enorme belang stelling om het Muzikaal Kinder feest bij te wonen. Zodoende trekt Karei nu met zijn programma het land in. Het kinderlied neemt in het reper toire van Karei Bogerd een specia le plaats in. Zo heeft de zanger twee cd's op zijn naam staan met de titel 'Liederen uit mijn kinder jaren'. Daaruit vloeide het idee voort om kinderen meer bij zijn optredens te betrekken. 'Het ge beurt wel op mijn concerten dat ik ter plekke liederen instudeer met kinderen die daaraan spontaan willen meedoen. Meestal zingen de kinderen dan de refreinen en tre- Karei Bogerd. den we zo samen op. De reacties zijn zeer positief.' Uiteraard zijn ook volwassenen hartelijk welkom op het Muzikaal Kinderfeest. 'Liefhebbers van kinderstemmen en solozang en or gelspel kunnen hun hart ophalen', verzekert Karei Bogerd. Het pro gramma, dat om 19:00 uur begint en vijf kwartier duurt, voorziet ook in samenzang. De cd Muzikaal Kinderfeest is na afloop verkrijg baar. De toegang is gratis; er wordt een collecte gehouden voor de kosten. "Dat mag in de krant," hoor je de mensen wel eens zeggen als iemand een mooie prestatie heeft geleverd. Dat vinden wij. ook en daarom zwaaien we hier graag lof toe aan "de lopers van de week". Dat zijn de jongens en meisjes die de krant rondbrengen en daarbij een tijd lang - twee maanden - geen enkele klacht hebben gekregen. Ze krijgen een extraatje (voor het goede voorbeeld) én een eervolle ver melding. Deze week is het: Mevr. Westerveld Zaterdag 13 juli, Domkerk: con cert door Johann Th. Lemckert, organist van de Laurenskerk te Rotterdam, met o.a. 'Hexachord Fantasia' van J.P. Sweelinck, 'Pre lude, fugue et variation' van C. Franck, twee werken uit 'L'Orgue Mystique' van Ch. Tournemire en de Toccata 'Komm Heiliger Geist, Herre Gott' van de organist zelf. Aanvang: 15:30 uur. Toegang vrij. In de maanden juli en augustus gelden andere aanvangstijden voor de vieringen in de vier rooms-ka- tholieke kerken van Soest. Ze be ginnen niet om 09:30 uur (Joan- neskerk, Petrus en Pauluskerk) of 11:00 uur (Mariakerk en H. Fami- liekerk), maar allemaal om 10:00 Zaterdag 6 juli Rooms-katholiek, Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 19:00 pr. J. Kodden; communieviering; mannenkoor Zondag 7 juli Rooms-katholiek, Mariakerk, Burg. Grothestraat 82 10:00 pr. H. Goddijn; eucharistieviering; parochiekoor Rooms-katholiek, H. Familiekerk, Willihrordusstraat 19 10:00 pr. J. Kodden; communieviering; Cantate Domino Santen op Weg, Emntakerk, Regentesselaan 2 10:00 ds. P. van Winden Santen op Weg, De Open Hof, Veenbesstraat 2 10:00 ds. H.R. van Heil Samen op Weg, Oude Kerk, Torenstraat 1 10:00 ds. R. Bartlema Samen op Weg, Wilhelntinakerk, Soesterbergsestraat 18 10:00 ds. H. Boswijk, Bunnik Nederlands-hervormd, Ichthuskerk, Albert Cuyplaan 2 10:00 ds. R. van Kooten; 17:00 dr. P. Vermeer Christelijk-gereformeerd, Julianalaan 90 09:30 en 16:30 ds. J.W. Wüllschleger, Langley Gereformeerd-vrijgemaakt, Parallelweg 1 10:00 dienst; 17:00 ds. E. Heres, Dalfsen Gereformeerde gemeente, Rehobothkerk, Dalweg 44 09:30 leesdienst; 15:00 ds. L. Blok (dinsdag 9 juli, 19:30 ds. C.A. van Dieren) Vrijz. geloofsgemeenschap NPB, Rembrandtlaan 20 10:15 C.W. Grijns-Hoedemaker, Bilthoven Evangcliegemeente, Julianakerk, Julianalaan 19A 10:00 B. Sijtsma; avondmaal Christengemeente, Griftland College, Noorderweg 79 geen opgave Jehovah's Getuigen, St. Theresiastraat 18 dinsdag 19:25 uur; zaterdag 18:00 uur Apostolisch Genootschap, Talmalaan 44 09:30 dienst Baarn Doopsgezind, Eemnesserweg 63B 10:30 drs. V. Blooys, Bilthoven Nederlands-gereformeerd, Waldheim Mavo, Vondellaan 2 10:00 ds. K.C. Smouter M.C. Molendaei, Molenweg 2 10:00 drs. C. Geraets Leger des Heils, Acacialaan 6 09:30 bidstond; 10:00 samenkomst Amersfoort Evangelisch-luthers, Lutherse kerk, Langestraat 61 10:30 mr. dr. P. Estié, Almere Orthodox, H. Cornelius de Honderdman, Stadsring 137 woensdag 19:00 vespers; zaterdag 19:00 vespers; zondag 09:00 metten; zondag 10:30 goddelijke liturgie Nieuw-apostolisch, Utrechtseweg 73-1 zondag 10:00 uur; woensdag 20:00 uur Amersfoorts Christelijk Centrum, Natriumweg 6 zondag 10:00 G.J. Goldschmeding (translation in English); 19:00 genezingsdienst (le zondag van de maand); vrijdag 19:30 Victory Life Jeugd E^angeliegemeente De Tabernakel, 'De Roef, Assenraadstraat 2 10:30 G.A. Anthony ALS U AAN EEN GOED DOEL WILT GEVEN VOOR GOEDE DOELEN Want alleen fondsenwervende organisaties tfi'e op verantwoorde wijze getd inzamelen en besteden krijgen het CBF-Keor. Voor vragenbw het CBF-Keur; Centraal Bureau Fondsenwerving, Tel.0900-2025592 (35 eurocent/min.) of Internet: wwwri3f-keur.nl Indien u op woensdag om 18:00 uur de Soester Courant nog niet in uw bezit hebt, kunt u tot 18:30 uur naar ons kan toor bellen (ffi 6014152). De krant wordt dan nog dezelfde avond nabezorgd. Belt u woensdag na 18:30 uur, dan kunt u uw naam en adres op de band van het antwoordapparaat inspreken. De krant wordt dan echter pas donderdagmiddag nabezorgd. Soesterberg Voor de abonnees in Soester berg is het klachtennummer 035-6021841 (C. van Barne- veld). Dat nummer kan op woensdag tussen 18:30 en 19:30 uur worden gebeld voor nabezorging op dezelfde dag. Belt u later, dan wordt de Soes ter Courant op donderdag na bezorgd. Tjny en Piet Jongerius Van Weedestraat 29 3761 CB Soest tel (035) 588 01 22 fax (035) 588 01 21 boekhandeljongerius@wxs.nl FM 107.9 (stereo); ether: FM 105.9. Tekst TV Stem uw televisietoestel ook eens af op kanaal 29 en u komt waar schijnlijk tot uw verrassing oog in oog met de Tekst TV die Radjo Soest en Omroep Amersfoort in samenwerking met elkaar 24 uur per dag presenteren. Van 's mid dags 5 uur tot 's nachts 1 uur en 's morgens van 8 tot 10 uur wordt de Tekst TV uitgebreid met een echt tv-jouraal, waarin elke dag het lokale en regionale nieuws in beeld wordt gebracht. De Tekst TV en het tv journaal, elk ongeveer een kwartier, worden continue her haald. Tekst TV wordt dagelijks ververst en waar nodig aangevuld met actueel nieuws. Wilt u meer informatie vinden over Radio Soest kijkt u dan op teletekstpagi na 540 voor de uitgebreide pro gramma-informatie van onze eigen lokale omroep. Deze teletekstpagi na's kunnen door de kijker op elk moment worden geraadpleegd. De laatste raadsvergadering van dit seizoen voor het zomerreces vindt plaats op donderdagavond 4 juli. Radio Soest zendt deze bijeen komst integraal uit. Op de agenda staan het Tussentijdsbericht 2002, herziening diverse bestemmings plannen betreffende prostitutie, de verkeersveiligheid op het kruispunt Albert Cuyplaan/Dalweg, het on derwijsbeleid en de financiële si tuatie van Balans. Om 19:00 uur bespreekt Jan Visser de agenda met griffier Rien van Vliet. De raadsvergadering in het gemeente huis begint live om 19:30 uur. Techniek: Fredy Timmer en Jaap Pastijn. Trouwe luiste raars van Radio Soest hoorden zijn naam dage lijks bij de af- i kondigingen van programma's als dienstdoende technicus. In fe bruari 1999 kwam Wesley in dienst bij de lo kale omroep waar hij zich als een vis in het wa ter voelde. In de hectiek van live uitzendingen was hij de afgelopen jaren voor presentatoren en pro grammamakers de man die de rust bewaarde als een trouw medewer ker. Bestuur, programmastaf en medewerkers wensen Wesley van Roest veel succes in zijn nieuwe werkplek bij het R.V.A. in Amers foort. Wesley bedankt! Voor de tweede maal binnen drie weken over kwam het Jac- ques van de Griendt dat de computerge stuurde auto maat het op zondagmiddag liet afweten. Daardoor gin gen zijn prachti ge programma's 'Soest Klassiek' volledig de mist in. Een menselijk verzuim van de bandenwisselaar, waarvoor Radio Soest excuses aanbiedt. Dat is de reden dat zon dag 7 juli van twee tot vier uur de programma's van zondag 23 juni worden herhaald. Om 14:00 uur wordt het huiscon cert uitgezonden met Maarten Boasson, cello, en Peter Cramer, piano. Zij spelen het muzikale sprookje van Janacek, een sonate van Debussy, de variaties op een thema van Mozart van Beethoven en een Brahmsachtige sonate van Arthur Foote. Het recital in de flat van Jacques van de Griendt wordt besloten met de Vocalise van Ser- gej Rachmaninov. Techniek: Rob van Es. Om 15:00 uur die middag aan dacht voor drie strijkkwartetten van Joseph Haydn. Het compone ren van een strijkkwartet voor twee violen, een altviool en een cello is de hoogste vorm die een compo nist zich kan stellen. De drie strijk kwartetten die Haydn in 1798 ge maakt heeft worden tot zijn beste werken gerekend. Zij worden ge speeld door het Tacaks String Quartet. Presentatie: Berna Kousemaker. Vorige week vrijdag heeft de Soes ter John van Dorresteijn meege daan aan de Europese Kampioen schappen Ponyvierspannen. Die vonden plaats in Engeland op het landgoed Sandringham rondom het buitenhuis van Prins Philip en Koningin Eiizabeth. Aanleiding voor Inske den Duik om met hem te praten over zijn belevenissen in het programma 'Een Ontmoeting met...' De uitzending vindt plaats op vrijdag 5 juli om 13:00 uur; herhaling op dinsdag 9 juli om 10:00 uur. Onze oud-medewerker Henk Lok man is op 19 juni 2002 op 75-ja- rige leeftijd overleden. Hij was een bekende omroepmedewerker en hoorspelschrijver/regisseur bij de AVRO en jarenlang zeer actief bij Radio Soest. Hij heeft als pro grammaleider en voorzitter van de lokale omroep veel betekend voor deze zender. Die werkzaamheden speelden zich vooral af in de perio de Zonnegloren, waar Radio Soest is ontstaan uit de ziekenomroep. De oudere medewerkers zullen zich Henk Lokman blijvend herin^ neren als een inspirerende radio man aan wie zij veel dank ver schuldigd zijn. Het bestuur, de programmastaf en de medewer kers van Radio Soest wensen de familie sterkte toe met dit verlies. Henk is maandag 24 juni gecre meerd in Den en Rust te Biltho ven. wBsrv In de laatste uit zending van de politieke serie radio-interviews w 'Raad en Daad i* - uit het dag boek van een raadslid' staat mevrouw J. Oostrom-Wernsen (41) uit Soesterberg centraal. Zij is een nieuw raadslid voor het CDA, stond zesde op de kandidatenlijst, is getrouwd en moeder van twee dochters. Ze woont sinds 1994 in Soesterberg, is actief in het vrijwil ligerswerk van de Vredekerk en zet zich in voor het behoud van het groen in het Vliegdorp. Werner Paans praat met haar op zondag 7 juli om 13:00 uur; herhaling op maandag 8 juli om 11:00 uur. Techniek: Kemal Sahingoz. Voor de zomermaanden juli en au gustus is de programmering van Radio Soest aangepast aan de va kanties van de vrijwillige medewer kers. Zo zal het programma 'De Soester en zijn muziek' alleen nog maar te beluisteren zijn op maan dagmorgen 10:00 uur. Daarin wor den de mooiste afleveringen van het afgelopen seizoen herhaald. Elke dag nieuws op de hele uren DONDERDAG 4 JULI 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Zomerhits 11:00 Even uitblazen 12:00 Lunchroom 13:00 Kleinkunst en cabaret 14:00 Operetteland Volksmelodieën 15:00 Soest Actueel (h) 16:00 Poezieconcert (h) 17:00 Radio Soest non-stop 19:00 Gemeenteraad voorbeschouwing met Rien van Vliet 19:30 Raadsvergadering 22:30 Radio M VRIJDAG 5 JULI 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Radio Soest non-stop 11:00 Soest 55-plus 12:00 Lunchroom 13:00 Ontmoeting met... gast: John Dorresteyn 14:00 Jazzy Listening 15:00 Soest Actueel (h) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 Radio M. ZATERDAG 6 JULI 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Oud Goud 13:00 Cocktail 17:00 Radio M. ZONDAG 7 JULI 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Religie en poëzie 10:00 Ommetje in de natuur (h) 11:00 Van 't Raadhuisplein (h) 12:00 Radio Soest non-stop 13:00 Raad en Daad 14:00 Soest Klassiek 16:00 Radio M. 11:00 Radio Soest non-stop 12:00 Lunchroom 13:00 A Country Song 14:00 Operetteland (h) 15:00 Soest Actueel (h) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 Radio M WOENSDAG 10 JULI 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Ommetje in de natuur 11:00 Van 't Raadhuisplein gemcentevoorlichting, met de column van burgemeester Janssen 12:00 Lunchroom 13:00 Over het voetlicht musical en cabaret 14:00 Soest 55-plus (h) 15:00 Soest Actueel (li) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 Radio M. MAANDAG 8 JULI 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Soesters en hun muziek (h) 11:00 Raad Daad (h) 12:00 Lunchroom 13:00 Muziekpalet klassiek en opera 14:00 Radio Soest non-stop 15:00 Soest Actueel (h) 16:00 Lunchroom (h) 17:00 Radio M. DINSDAG 9 JULI 08:00 Goedemorgen Soest 09:00 Soest Actueel 10:00 Ontmoeting met... (h) In dit programma-overzicht van Ra dio Soest vindt men elke week de gegevens over de uitzendingen van donderdag tot cn met woensdag, die 's morgens vanaf acht uur tot in de namiddag (op een enkele uit zondering na) worden uitgezonden via de kabel en de ether. Na deze lokale uitzendingen wordt overge schakeld naar de regionale zender Radio M tot 's morgens acht uur. Kopij van buitenstaanders (inge zonden brieven, tips, ideeën en reacties) voor deze rubriek moet ui terlijk donderdagmorgen in de stu dio worden ingeleverd. Het adres van Radio Soest is: Raad huisplein 1, Postbus 3062, 3760 DB Soest, 88 035-6093851; fax: 035-6093860; e-mail: radio@soest.nl. Ook voor program- ma-ideeën, persberichten, aankon digingen, verenigingsnieuws, club bladen, etc.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 19