Bestuurlijke Vernieuwing Soest: wie heeft de wijsheid in pacht...? Witte op werkbezoek bij het ROC D En dit zijn de knallers van deze week: 3.49 0.79 0.39 0.89 3.19 0,50 SALE BIJ NIJHOf I WINTERHARDE S t VASTE PLANTEN t Vaccinatie jeugd Soest tegen meningokokken C Provincie: 'uitbreiding van Paardenkamp mag wél' Ontwerp van buurtpark aan Koningsweg in de inspraak Scepsis en wantrouwen zetten de toon Wethouder doet 'inburgeringstoets' VERKOOPPLANNEN? WOENSDAG 3 JULI 2002 80e JAARGANG NO. 45 DEZE WEEK OPEL Vandaag en morgen in Beukendal van 2 tot en met 13 juli 30% tot 80% korting I Van Breukelen Vast-goed 4 Assurantiën A. van der Lee SOESTER KALENDER Brommercontrole UW WONING VERKOPEN? BEL UW MAKELAAR: 035-601 13 04 OVERHEES Tamboerijn 11 - Soest Varkenslappen Elzasser cervelaatworst Berber aardappelen Komkommer Rond wit- of tarwebrood Zalmmoten Tuincentrum en Kwekerij Groeneveld BEL VOOR EEN GRATIS EN DESKUNDIGE WAARDEBEPALING 035 - 603 27 37 OESTE COURANT Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 - 3760 AB Soest Telefoon 035 - 601 41 52* - Telefax 035 - 602 49 04 - E-mail: soestcrt@wanadoo.nl - Internet: www.soestercourant.nl Abonnement: Soest/Soesterberg per half jaar 8,25 - Buiten Soest 16,50 - Losse nummers 0,50 Gecontr. oplage 12.300 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Actueel 'Welkom, pastor Frans O verbeek'. Kinderen sporten na school. Gemeente in één klap in de plus. Column Visser. Op 't Hoogt Actueel 5 De mens achter de politicus (13). Vergunning gevangenis voor 'bolletjesslikkers'. Familieberichten6 Varia 7 Nieuw boek over Zonnegloren. Afscheid Wil Buijtenhuis van Prof. Waterinkschool. Cultuur Artishock klassiek in open lucht. Amsterdam Klezmerband in Cabrio. 15 Soesterberg Alternatief 'vervoer' naar school. Tijdelijke inkrimping buslijn. Ook internetten in dorpshuis. Sport 17 Oude bekenden Soest en WZ. Nationale titel Michael Deelen. Marijke Roest Europees kampioen. Brazilië verstoort Turkse droom. Op Soest 18 Mendag: sportief en gezellig. Verdwenen Soest. Soest 50 jaar geleden. Prikbord Medische dienst Kerkdiensten. Programma Radio Soest. 19 Birkstraat 30 - 3768 HH Soe Telefoon (035) 601 23 64 Vandaag en morgen - woensdag 3 en donderdag 4 juli - vindt in de Sporthal Beukendal aan de Beuken laan de eerste 'aflevering' plaats van de vaccinatiecam pagne in Soest tegen menin gokokken C. Dat gebeurt vanaf 10:00 uur 's morgens. Tot een uur of zes vanavond en morgen kunnen ouders met hun kinderen terecht bij zes 'vaccinatielijnen', die bemenst worden door twaalf 'prikkers'. Die blijven overigens tot een uur of zeven a acht in de sport hal aanwezig, zodat ook onver hoopte laatkomers toch nog ge holpen kunnen worden. Er kunnen ca. 220 kinderen per half uur worden geprikt. De 'behandeling' duurt maar even en binnen vijf minuten kunnen de ouders met hun kinderen de sporthal weer verlaten. Alle ouders hebben tevoren infor matie ontvangen over de ma nier waarop de vaccinatiecam pagne verloopt. Het gaat vandaag en morgen met name om de groep van een paar maanden tot en met 5 jaar en de groep van 15 tot en met 18 jaar. Op 30 september en 1 oktober komt, eveneens in Beu kendal, de groep van 6 t/m 14 jaar aan de beurt. In totaal moeten er in Soest bijna 5000 kinderen worden gevaccineerd tegen meningokokken C. De campagne wordt uitgevoerd door de GGD. De provincie blijft bij haar be sluit dat De Paardenkamp mag uitbreiden. De Stichting wil iets verderop aan de Birkstraat, tegenover Êemland Diervoe ders, ruimte creëren voor nog eens ongeveer 50 bejaarde paarden. Gemeente en provincie stemden eerder reeds in met de plannen, maar de Inspecteur van het minis terie van VROM wil er een stokje voor steken. Hij is van mening dat er sprake is van een nieuwe ont wikkeling, iets wat niet gebillijkt kan worden in het gebied dat deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur van de Utrechtse Heuvelrug. De provincie vindt echter dat het paardenrusthuis gelijk kan worden gesteld aan de stoeterij die er tot voor kort was gevestigd. Er zal in de nieuwe situatie juist minder be drijvigheid zijn dan in de oude. Het bouwplan voor het rusthuis voor paarden gaat uit van minder bebouwing dat in de uitbreiding die was toegestaan voor de stoete rij. De provincie stelt verder dat de natuur- en landschapskenmerken niet worden aangetast met de rea lisatie van het tweede rusthuis. Dit is nodig om de lange wachtlijst van De Paardenkamp aan te pakken. Momenteel prijken daarop de na men van bijna 300 paarden voor wie een stal op de Paardenkamp is Nu de provincie het negatief ad vies van VROM naast zich neer heeft gelegd, wil dat niet zeggen dat de inspecteur geen roet meer in het eten kan gooien. Hij heeft de mogelijkheid het besluit van gedeputeerde staten te vervangen door een negatief besluit. Het is niet bekend of de Inspecteur van zijn bevoegdheid gebruik zal maken. VROM was maandagmid dag niet bereikbaar voor commen taar. Komt er een vervangingsbe- sluit, dan kan de provincie beroep aantekenen bij de Raad van State dat dan een bindende uitspraak moet doen. Een woordvoerster van de provincie heeft laten weten dat er zeker beroep zal worden in gediend als de Inspecteur de uit breiding van de Paardenkamp te genwerkt. Het ontwerp van het buurtpark aan de Koningsweg wordt don derdag 11 en maandag 15 juli gepresenteerd aan belangstel lenden. Het ligt dan ter inzage in de openbare basisschool de Klimop aan de Weegbree straat. Daar wordt beide dagen open huis gehouden van 16:00 tot 18:00 uur en van 19:00 tot 21:00 uur. Ieder een kan binnenlopen om het ont werp op zijn gemak te bestuderen. Er zijn medewerkers van de ge meente aanwezig om tekst en uit leg te geven. Tevens bestaat de mogelijkheid zijn visie op het plan en het ont- óók zondag 7 juli van 10.00 tot 17.00 uur op een groot aantal geselecteerde artikelen' bouwen woonwaren. baarn minervaweg 3, tel. 035 54 86 111, www.nijhofbaarn.nl werp kenbaar te maken bij de ge meente. Dat kan zowel mondeling als schriftelijk. Om het buurtpark te realiseren, moet worden afgeweken van het bestemmingsplan en daarvoor moet de gemeente de gebruikelij ke procedure gaan volgen en is ze afhankelijk van de medewerking van het provinciebestuur dat een verklaring van geen bezwaar dient af te geven. Deze planologische procedure ligt ter inzage van 11 juli tot 7 augustus in de hal van het gemeentehuis. Het gemeentebestuur zegt dat alle opmerkingen van burgers worden meegewogen in de uiteindelijke plan- en besluitvorming. De frac ties bespreken het ontwerp in de vergadering van de commissie ruimtelijke ordening, op dinsdag 3 september (aanvang 19:30 uur). Burgers hebben dan de mogelijk heid in te spreken. De gemeente raad neemt donderdag 12 septem ber (aanvang 19:30 uur) een be sluit. zie pagina 5 Autobedrijf Exclusief-Dealer voor Soest, Baarn e.o. Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 Echt helder is het allemaal niet wat zich in Soest aandient als 'Bestuurlijke Vernieuwing'. De politiek zoekt aarzelend en tas tend naar nieuwe mogelijkhe den om de burgers meer bij het openbaar bestuur te betrekken, omdat iedereen beweert dat dat de oplossing is voor het ge- kwakkel van de plaatselijke de mocratie, maar ook van de kant van de (meedenkende) burgers lijkt het verlossende woord vooralsnog niet te ver wachten. Veel tijd is er niet, want er is maar één jaar uitge trokken om het samen eens te worden over een nieuwe aan pak. En wie heeft de wijsheid in pacht...? De burgerwerkgroep Het Funda ment, die haar ideeën over het 'herstel van geloof en vertrouwen' al vorig jaar heeft vertaald in een imponerend rapport met aanbeve lingen voor een fors aantal ingre pen in de gemeentelijke organisa tie en cultuur, ontmoet van de zij de van de politiek in elk geval nog niet veel bijval, zo bleek afgelopen maandagavond tijdens de tweede vergadering van de raadscommis sie Bestuurlijke Vernieuwing. De bijeenkomst vond - om het geheel een wat 'ongedwongener' karakter te geven - nu plaats in de kantine van het gemeentehuis. De ca. 40 politici en belangstellenden groep ten daar weliswaar aan losse tafel tjes gezellig bij elkaar, maar of dat de onderlinge verstandhouding ook heeft bevorderd lijkt twijfel achtig. Want net als tijdens de eer ste ontmoeting (begin juni) werd de toon opnieuw gezet door een grote mate van scepsis bij de poli tiek enerzijds en een bijna tastbaar wantrouwen bij de leden van de burgerwerkgroep anderzijds. De laatsten kregen nu (eindelijk!) de langverbeide gelegenheid om hun ideeën toe te lichten, waarvoor voorzitter Hans van Wuijckhuijse maar liefst anderhalf uur uittrok. Tevoren was de commissie het al eens geworden over de 'aansturing' van de griffier - de nieuwe func tionaris die de raad in deze gedua- liseerde tijden terzijde moet staan - en over de nieuwe 'inrichting' van de raadscommissies. Over dat laatste zijn alle fracties heel goed te spreken; alleen pleitte Max van Buiten (CDA) nog eens nadrukke lijk voor minder herhalingen in de debatten en graag ook minder vra- gen-stellen-om-het-vragen-stellcn. De meerderheid vond ook dat het de raad zélf - en niemand anders - moet zijn die griffier Rien van Vliet zijn 'orders' meegeeft. In elk geval is het niet de gemeentesecre taris die boven hem komt te staan, al vond mevrouw Bakker (de nieu we 'sik', zoals de hoogste ambte naar in de gemeentelijke wandel gangen wel wordt genoemd) dat de 'baas' van de griffier beter één persoon kon zijn dan een groepje mensen, in dit geval de vijf com missievoorzitters die als een soort presidium gaan functioneren. De griffier mag zich ook, gevraagd en ongevraagd, met het werk van de raad bemoeien, zo werd afgespro ken. Geen respons Hoofdschotel van de discussie was echter de 'presentatie' van de burger(deel)werkgroep Het Fun dament, in de persoon van de he ren Hoes, Visser en Van der Burgh. De laatste bracht de com missie direct al in verwarring door de dames/heren politici recht streeks te vragen naar hun mening. Dat had de werkgroep eerder ken nelijk al schriftelijk gedaan, maar ze had daarop geen respons gekre gen. En wat toch vooral nodig was, was 'eenduidigheid in de pro bleemstelling', aldus ook werk groeplid Visser. De commissie reageerde nogal ver bouwereerd. Van Wuijckhuijse her innerde de werkgroep eraan dat zij alleen een toelichting zou geven op haar rapport - en dan vooral op de voor gewone mensen volstrekt on begrijpelijke 'visualisaties' waar mee het verlucht was. 'Dan krijgt u-vast wel respons...' Maar als er geen 'eenduidigheid in de pro bleemstelling' was had een discus sie Volgens de werkgroep eigenlijk geen zin. Visser liet in dat verband doorschemeren dat hij en zijn companen er eigenlijk al de brui aan hadden willen geven, gezien het onbegrip en de weerstand bij de politiek. Volgens Van der Burgh was het ook onmogelijk om conclusies te trekken als het stand punt van de politici niet bekend was, en zij moesten dus eerst maar over de brug komen - dan zou de werkgroep daar wel op reageren. De meeste politici vonden dat nogal aanmatigend, behalve Wim Roest (D66) - 'we moeten die vraag serieus nemen' - die tien minuten de tijd vroeg om de poli tici te laten nadenken over een ant woord op de vraag wat nu eigen lijk het probleem is. Op voorstel van burgemeester Janssen maakte Van Wuijckhuijse daarvan een dis cussierondje in gespreksgroepjes (per tafel), wat overigens niet tot spectaculaire uitspraken leidde. Van der Burgh noteerde de op merkingen weliswaar op een dub bele flip-over, maar ze speelden in de discussie verder geen rol meer. Sneren Visser benadrukte in zijn toelich ting op het Fundament-rapport dat de werkgroep niet per se tegen iets was, maar juist wilde zoeken naar wat het algemeen belang vraagt. 'Wij willen niet schoppen tégen, maar samenwerken mét...' Dat weerhield hem er niet van nogal t>Lees verder op pagina 3 Onderwijs-wethouder Harry Witte heeft afgelopen maandag een werkbezoek gebracht aan de Soester vestiging van ROC de Amerlanden. Hij maakte o.a. een 'inburgeringstoets', volgde een taalles en deed mee aan een forumdiscussie met cursisten. De wethouder loste met zijn be zoek de belofte in die hij had ge daan aan een van de cursisten van de lees- en schrijfgroep, die na heel veel drempelvrees eindelijk de stap durfde te nemen om een cur sus Nederlands te volgen. Hij kon ook zelf ervaren hoe een groep beginnende 'taalleerders' van vijf verschillende nationaliteiten de eerste stappen in het Nederlands zetten. Duidelijk werd dal er in zo'n groep nog heel veel met 'han den en voeten' wordt gepraat. Ook een stukje van de profieltoets op de computer hoorde bij het programma. Inburgeraars zijn ver plicht om die toets aan het eind van hun taaitraject te maken. Hoe de wethouder het ervan afbracht is niet bekend. Vervolgens was er een forumdis cussie met Nederlandse cursisten die in een lees- en schrijfgroep meedoen, Engels of een computer cursus volgen, en buitenlandse cur sisten die op allerlei niveaus Ne-, derlands leren. De laatsten komen o.a. uit Afghanistan, Turkije, Ma rokko, Noord-Irak, Iran, Ghana en BEDRIJFSSTOFFERING WONINGSTOFFERING MEUBELSTOFFERING Soesterbergsestraat 28/30 Telefoon 035 - 602 42 94 Siërra Leone. De cursisten vertel den o.m. waarom zij Nederlands leren, welke problemen ze daarbij tegenkomen, wat voor opleiding ze na deze cursus willen doen of wat voor een baan ze gaan zoeken. Het volgen van de lessen is heel moei lijk als ze in hun eigen taal niet hebben leren lezen en schrijven. De middag werd besloten met een gesprek met regiodirecteur H. Ster- kenburg, de opleidingscoördinator en een cursistenbegeleider. Het was een beknopt maar uiterst zin vol programma, aldus de betrokke nen. Wethouder Harry Witte in de taaiklas. Foto: Soester Courant De Soester Kalender biedt verenigin gen en instellingen in Soest gelegen heid hun publieksactiviteiten met een eenmalig karakter kort in deze 'week agenda' te melden. Donderdag 4 juli 19:30 Gemeenteraad, gemeen- tehuis, Raadhuisplein 1. Vrijdag 5 juli geen opgaven Zaterdag 6 juli geen opgaven Zondag 7 juli 14:30 Concert Amsterdam Klezmerband, Cabrio, Soester- bergsestraat 140, 6,00. Maandag 8 juli 19:00 Inschrijven voor hutten- bouwdorp, buurthuis De Eng, Albert Cuyplaan 200. 20:30 Film 'Krajinka', Artis hock, Steenhoffstraat 46, 3,50/5,00. Dinsdag 9 juli geen opgaven Woensdag 10 juli 14:30 Kindervoorstelling Wins- ton Scholberg, Anansiverhalen, Cabrio, Soesterbergsestraat 140, 4,00 (met bon uit Soes ter Courant 3,00). 19:00 Inschrijven voor hutten- bouwdorp, De Dubbeldekker, Dorpsplein (Soesterberg). Negen bekeuringen heeft de poli tie uitgeschreven tijdens een brom-' fietscontrole op de Koningsweg. Daar werden vrijdagmiddag tussen half drie en half vijf 51 brom- en snorfietsers staande gehouden, waarna het voertuig op de roller- testbank werd gezet. Daarvan was een aantal opgevoerd. Een brom fiets kon een snelheid van 76 kilo meter per uur bereiken. Enkele anderen kregen een bon, omdat ze ongeldige papieren hadden. Openingstijden kantoor SOESTERGOURANT ma. 9.™ -17.°' di. 9.15-16.°' woe.10.00 -17.°' do. 10.00 -16.0< vr. 10.00 -15.01 uur uur uur uur uur TEL. 035-6014152 kook- en tafeicuCtuur kado en design Van Weedestraat 48 - Soest GRATIS WAARDEBEPALING ~ZÏT Hol Molenbeek Woning- en Assurantiemakelaars UTRECHT BILTHOVEN DE MEERN SOEST VIANEN ZEIST JjJj Burgemeester Grothestraat 32 Soest www.holenmolenbeek.nl nvm-wonen vers van 't mes 100 gram nieuwe oogst 5 kilo I 9 per stuk heel 275 gram VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest A A A A j&L A A xb %•- >b V* xb V A A 200 soorten, per stuk Amsterdamseweg 57A Baarn naast kasteel Groeneveld Tel.: 035-543 11 02 Iedere zondag en 365 dagen geopend i'i Jk J4 A J&A J4 ik - 'r #1* #1* 'ts 'i* 'o '1» 'n t 1 REGIOMAKELAARS Burg. Grothestraat 13, SOEST BuijsRegiomakelaars.nl Soest@Buijsregiomakelaars.nl n> UW MAKELAAR IN DE REGIO! (KANTOREN TE SOEST EN AMERSFOORT)

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 1