lotors Soest Visser 'Welkom, pastor Frans Overbeek' SPOED Gemeente in een klap van de min in de plus Kinderen sporten na school form function ACTUEEL dsions omland Motors emland Motors iemland Motors Eemland Motors Eemland Motors Eemland Motors B Bestuurlijke Vernieuwing Meander Medisch Centrum scoort goed in onderzoek Poëziewandeling (4) WD wil nu snel realisatie woonvorm gehandicapten KERST 2002 ar^ van Zijp PAGINA 2 WOENSDAG 3 JULI 2002 epakket >0.0° SOESTER COURANT PAGINA 3 hobby? IME HULP Pastoraal team voor regio geïnstalleerd Waarschuwing voor oplichters BEZORGERS Heb je op woensdag tijd om een wijk te lopen? Witgoed specialis Service voor alle merken Maag Lever Darm haalt 1127 euro op Overschot 2002: 392.000 euro Resultaat test van Consumentenbond (Overpeinzing) Onder invloed en valse naam Wip 1 s '?!ili'f'i I h r i; Buitenschoolse opvang SKS bij de Knickerbockers 30 Verpleeghuisbedden in Wiekslag II BRASSERIE KEUZEMENU Brasserie Soest-Soest Geslaagden FESTINA n met gebr. drumsticks - spareribs Vleescentrum i "Brasserie plaats voor een wk. eestdagen vrij. 'oorwaarden in een in een hygiënische, v/man, vereist. ;taurant tSSERIE IGADERCENTRU M 8, 3768MD Soest 603 60 10 km, 2000 km, 2000 9.595- 9.595- )km, 20009.495,- d, 35.000 km, 19997.695,- .500 km, 2000„....8.995,- 1,19.000 km, 2001 9.495,- 34.000 km, 20008.595,- Dekr, 91.000 km, 1997 „6.495,- lack, 68.000 km, 1999. gon 93.000 km, 1999 d, 66.000 km, 1998 s, 19.000 km, 2001 groen met., n 2-drs, 32.000 km, 2001 rco, 19.000 km, 2000 118.000 km, 2001 5.000 km, 2000 d. 39.000 km, 1999 ik, 40.000 km, 1999 reen, .60.000 km, 1999 4.000 km, 1998 rmet, 59.000 km, 1998 .10.950,- 9.750,- „9.495,- .19.495,- .18.495,- .17.495,- .16.495,- .15.495,- .14.495,- 14.950,- .13.495,- .12.950,- 12.950, 12.950, 'agon 22.000 km, 200125.995, Jon 25.495, Wagon 19.000 km, 2001 ..24.495! Wagon 18.000 km, 2001.24.495, iss Edition .22.495, iss Edition Sedan Won Wagon ...22.495,- „23.950, te blue, 27.000 km, 2001 ...21.495, •drs, 17.000 km, 2001 ..„16.950, agon 60.000 km, 200014.950, Okm, 200C17.495, blue, 23.000 km, 2001 27.495, ..16.495,- irco, zwart, „12.495,- 32 (hoek Dalweg) SS 035-7501820 tlandmotors.nl d Pas .ficaat BlïfU i is geopend van 1.00 tot 18.00 uur. van 19.00-21.00 uur. van 10.00-17.00 uur. Op zondag 30 juni vierden zes parochies de verwelkoming van pastor Frans Overbeek en de installatie van het pastoraal team voor de regio. Dat team bestaat behalve Frans Over beek uit pastor, tevens team leidster, José Kodden en pastor Hans van de Schepop. Alledrie werden ze zondag beves tigd als leden van het pastorale team voor zes parochies: Maria Koningin in Baarn, St. Carolus in Soesterberg en de vier parochies in Soest. In de toekomst zal ook de parochie Eemnes erbij gaan horen. Binnen dit pastorale team zijn nog twee vacatures, voor een priester en een diaconale werk(st)er. Van uit bisdom en dekenaat wordt er aan gewerkt om deze vacatures spoedig in te vullen. Dat is nodig ook, want eind de cember zal pastor Van de Schepop met emeritaat gaan. Ook als het pastorale team straks op volle sterkte is (minimaal vier pastores waarvan één priester) zullen de pastores op een andere manier gaan werken dan parochianen en zijzelf voorheen gewend waren. De situatie van vroeger, dat er één pastor was op wie mensen voor alles in een parochie een beroep kunnen doen, is voorgoed verleden tijd. 'Samen staat u voor een geweldi ge uitdaging', zei voorganger vica ris Mgr. P.A.G. Rentinck. 'U kunt uw aandacht niet langer beperken tot de steeds kleiner wordende groep van kerkgangers, maar de oogst is groot juist onder al die anderen die niet (meer) in de kerk De pastores Overbeek, Kodden en Van de Schepop (v.l.n.r.) tijdens de viering in de Petrus en Paulus- kerk. Foto: Bell komen. Er leven zoveel vragen naar zingeving van het leven, de vraag naar geluk, naar verdieping, naar heil, naar spiritualiteit, vragen naar wat het leven echt de moeite waard maakt. De velden staan wit van de oogst, zou Jezus zeggen. Onze toekomst is als het Beloofde land; er zijn veel reuzen, maar we zien ook al de eerste vruchten.' (naar het verhaal uit Numeri 13 en 14). Mgr. Rentinck vroeg aan de drie pastores hun benoeming in het pastoraal team te aanvaarden. Zij gaven alledrie hun instemming door hun geloof uit te spreken in en met de geloofsgemeenschap. De gemeente heeft vorige week een waarschuwing doen uitgaan aan bedrijven, verenigingen en instellingen die in de gemeente- gids staan vermeld. Zij kunnen worden benaderd door een ma lafide bedrijf dat zich voordoet als controleur van de gegevens in deze gids. De oplichters ge bruiken verschillende namen en proberen de ondernemers, ver enigingen en instellingen een duur advertentiecontract aan te smeren. De gemeente raadt mensen, die benaderd worden voor dit soort zaken, met klem aan niet in zee te gaan met het zogenaamde bedrijf. De Soester Courant zoekt met spoed Bel snel 035-6014152 voor meer informatie. Ook invalbezorgers zijn welkom. Succesvol adverteren, het ligt voor de hand, dat doen ondernemers in de Soester Courant Vervolg van pagina 1 opvallend te sneren naar de burge meester, tot wie de werkgroep kennelijk maar moeilijk kan door dringen; naar de krant, die de goe de bedoelingen van de werkgroep opzettelijk negatief benadert; en naar de raadsleden, die volgens j, hem 'gevangen' zitten in de dikke (I stroop van de bestaande structuur en zich niet los kunnen maken van hun persoonlijke belangen. En dat gold volgens hem zowel voor de oude als voor de nieuwe partijen. 'Jaja, 't is een wonder dat het al lemaal nog functioneert,' stelde burgemeester Janssen ietwat sar- i castisch vast. Hij vond dat Visser de raadsleden met zijn opmerkin gen diskwalificeerde. Ook enkele raadsleden protesteerden tegen deze aanval op hun integriteit. Een ander vroeg zich af of het, in plaats van het systeem te veranderen, zo- als de burgerwerkgroep zo graag wil, toch niet gewoon meer voor de hand lag om te proberen de maatschappij te verbeteren. De pogingen om tegenwoordig 'ieder- t een maar' bij het openbaar bestuur 1 te betrekken waren volgens hem dan ook een uitvloeisel van het uit de hand gelopen gedoogbeleid. 'Nou, ga dan de maatschappij maar veranderen. Veel succes daarmee,' aldus Visser. Cultuur of structuur i Burgemeester Janssen opperde VERHUUR - REPARATIES - KEURINGEN Verhuur van professioneel gereed schap voor bedrijf en particulier. Reparatie en onderhoud van uw tuinmachines (motormaaiers) en elektrisch gereedschap. Speciaal weekendtarief van vrijdag 16.00 tot maandag 9.00 uur. Deskundig advies en goed bereikbaar (ind.terrein Nieuwegracht). Nieuwegracht 1A, 3763 LP Soest Postbus 462,3760 AL Soest Tel. 035-6015566 - Fax 035-6026894 www.hooijervcs.nl-info@hooijervcs.nl Open: ma t/m vrij van 7.30 - 17.00 uur. SOEST Eigen technische dienst met 24-uur service. Geen voorrijkosten. Gratis bruikleen app. Alle reparaties aan huis. Soesterbergsestraat 35 a Tel. 035 - 602 93 60 nog dat het wellicht verstandig zou zijn bij de bestuurlijke vernieuwing met name in te zetten op de ver andering van de 'cultuur' in plaats van de 'structuur', maar volgens anderen was het absoluut onmoge lijk de bestaande cultuur te verbe teren zonder de structuur aan te pakken. En voor de burger-in-de- straat is het allemaal algauw een ondoorzichtig politiek spelletje, want die ziet zomaar geen verschil tussen de 'gemeente' en de 'ge meenteraad'. Enkele raadsleden reageerden nogal verontwaardigd op de ver wijten van Visser dat het tussen de politiek en de burgerwerkgroep ook in het verleden al steeds min der was gaan boteren. Dat de werkgroep wel twéé avonden no dig had gehad om erachter te ko men hoe de plaatselijke politiek werkt, wekte de lachlust op. 'U had het ons best mogen vragen,' aldus Ellen Huberts (WD). Els de Waard (CDA) wees in dat ver band op de openbare fractieverga deringen der partijen, waar de werkgroep haar neus nooit heeft laten zien. De 'eenduidigheid in de probleem stelling' was, al met al, ook tegen het slot van de bijeenkomst nog lang niet gevonden. Dat was niet erg, vond een van de aanwezigen, 'want het gevoel van de vijfenveer tig mensen die hier vanavond toe vallig bij elkaar zitten zegt niks over de Soester samenleving'. En is de probleemstelling - het gebrek aan betrokkenheid van de burgers - eigenlijk wel de absolute waar heid...? In Soest is 1127,84 euro opgehaald door de Maag Lever Darm Stich ting. Vrijwilligers verzamelden het bedrag voor de organisatie in de week van 16 tot en met 22 juni door te collecteren. Twee miljoen Nederlanders kam pen regelmatig met buikklachten. Slechte voeding kan een oorzaak zijn, maar niet zelden is er echt iets mis met hen. Soms duurt het jaren voordat doktoren uitvinden wat er precies aan de hand is. Voor goe de raad kunnen buikpatiënten bij de Stichting Maag Lever Darm te recht. Voor vragen over spijsverte ring beschikt de stichting op werk dagen van 14:00 tot 17:00 uur over een Infolijn, gg 0900- 2025625 Een maand geleden werd voor dit jaar uitgegaan van een tekort van 631 duizend euro, inmiddels rekent Soest op een overschot van 392 duizend euro, een verschil van ruim een miljoen. Dit is, zoals bij vrijwel elke tus senbalans, het gevolg van de uitkering die de gemeente krijgt van het rijk. Den Haag spijkert deze regelmatig bij, afhankelijk van verschillende factoren zoals belastinginkomsten, rijksuitga ven en eventuele uitvoering van (nieuw) beleid. Uit de recente circulaire blijkt dat Soest dit jaar 624 duizend meer ontvangt, deels doordat het rijk zelf ook meer geld heeft uitgegeven. Bovendien is de uitkering over 2001 ook nog eens extra hoger uitgevallen. Omdat 2001 boekhoudkundig al was afgesloten (met een over schot van ruim 1 miljoen euro) komt de extra meevaller ten gunste van de huidige begro ting. Het gaat om 160 duizend euro. Verder heeft Soest vorig jaar 239 duizend gulden meer aan onroerend zakenbelasting geïnd. Naast deze positieve cijfers is 141 duizend euro bijgeschreven voor onderwijskundige vernieu wingen, zoals ict-ontwikkelin- gen en plekken voor docenten. Tot slot stelt het rijk structureel extra geld beschikbaar voor ver beteringen in het onderwijs. Deze 'subsidie' zal de komende jaren steeds worden verhoogd. In afwachting van gemeentelijk beleid heeft het gemeentebe- stuór dit bedrag 'geparkeerd'. Meander Medisch Centrum (v/h MC Molendael en Zie kenhuis Eemland) scoort goed bij een onderzoek van de Con sumentenbond. Dat blijkt uit de resultaten van de vorig jaar uitgevoerde test bij 42 zieken huizen. Er werd een vergelijking gemaakt op aspecten die voor de cliënten belangrijk zijn, zoals informatie, bejegening, service en nazorg. De medische kwaliteit van de behan deling bleef buiten beschouwing. De Consumentenbond hield onder meer een patiëntenenquête waarbij het ziekenhuis in Baarn een beoor deling kreeg, die boven hét gemid delde uitkomt. Hierbij werden zes specialismen bekeken, alsmede de röntgenafdeling en de afdeling bloedonderzoek onder de loep ge legd. Patiënten van Baarn bleken voor al te spreken over de informatie voorziening, maar ook bij interne geneeskunde, KNO en bloedon- Verrassende coördinatie van luisteren en voorwaarts gaan; van dichterschap en declamatie, van bladgeruis en woordorkaan. Harmoniërende relatie tussen natuurlijk en humaan; tussen vermaak en meditatie, tussen de pluimbol en plataan. Een wandelgang door groen en grassen, poëtisch geoxygeneerd, verre van vuil en uitlaatgassen. Een ademtocht, gemeubileerd met pleisterplaatsje om te plassen, voordat men dankbaar huiswaarts keert. Kond Ie Bisck Landgoed De Paltz 30 juni 2002 derzoek scoorde Baarn bij alle as pecten hoger dan het gemiddelde. Voorzitter Jan Kleijne van de Raad van Bestuur: 'de patiëntgerichtheid cu ue laagdrempeligheid zijn twee van de pijlers waarop we ons fusie ziekenhuis verder bouwen. De le veringskwaliteit van zorg is in Baarn de afgelopen jaren uitste kend ontwikkeld. Dat zien we ook weer in deze enquête.' De locaties in Amersfoort kregen een gemiddeld cijfer, met uitzon dering van bloedonderzoek, waar de wachtruimten en de informatie voorziening een lage beoordeling kregen. Daaraan wordt inmiddels gewerkt in de vorm van nieuwe folders. Tijdens een onaangekondigd be zoek voerde de Consumentenbond ook een schouw uit in de zieken huizen, waarbij gelet werd op de informatievoorziening, bereikbaar heid en privacy en faciliteiten. Baarn scoort meer dan gemiddeld in de categorie privacy en de aan wezigheid van faciliteiten. Locatie de Lichtenberg in Amersfoórt kreeg eEn plus voor de bereikbaar heid, vooral doordat gastvrouwen daar mensen de weg wijzen en eventueel meelopen naar de be stemming in het ziekenhuis. Loca tie St. Elisabeth kreeg een dikke voldoende IN deze twee categorie- Agenten hebben zaterdagmorgen rond drie uur een automobilist aangehouden, omdat hij over de Koningsweg slingerde. De 34-jari- ge Soester moest blazen, waarna hij werd meegenomen naar het bureau voor de ademanalyse. Hier bij kwam aan het licht dat hij ruim tweemaal zoveel alcohol in zijn bloed had als is toegestaan. De man had de juiste papieren niet bij zich en gaf de politie aanvankelijk een valse naam op. Dat bleek bij nader onderzoek. De Soester zal zich moeten verantwoorden tegen over dc rechter. Drie middagen in de week verzamelen kinderen zich Edwin v.an Norden de jonge deelnemers een sportme- bij de Knickerbockers voor de buitenschoolse opvang, nu. Daar serveert de speciaal door SKS ingehuurde docent De proef is nog niet ten einde, maar nu al is gebleken dat de Stichting Kindercentra Soest (SKS) een goede slag heeft ge slagen door in zee te gaan met de Knickerbockers. Op de ac commodatie van de honk- en softbalvereniging aan de Bos straat wordt elke maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag ongeveer twintig kinderen bui tenschoolse opvang (BSO) aangeboden. Het experiment begon zeven we ken geleden, loopt tot en met 18 juli, maar krijgt na de zomervakan tie een structureel vervolg. Er wordt vooral gesport, nadat de kinderen zijn binnengedruppeld en in de kantine zijn opgevangen met een glaasje limonade of juice. Sportdocent Edwin van Norden, speciaal hiervoor aangetrokken, brengt hen de basistechnieken bij van volleybal, basketbal, voetbal en andere sporten en laat ze na de oefeningen een partijtje spelen. Verder zijn er diverse spelmateri alen beschikbaar voor degenen die toch iets anders willen doen en bij slecht weer kan er in het clubhuis een alternatief programma worden afgewerkt. De SKS beschikt in Het Kasteel aan de Talmalaan en Villa Kakel bont aan de Driehoeksweg over twee overdekte BSO-accommoda- ties. Mede doordat deze locaties op de drukste dagen (maandag, dinsdag en donderdag) volgeboekt waren, creëerde de SKS ruimte op locaties. In het verleden trok ze er al op uit met groepjes om te spor ten in gymzalen of voor cursussen dansen, tennis of kinderyoga. Daarbij bleek dat met name de 7- tot en met 12-jarigen dat erg leuk vonden, zodat voor deze leeftijds groep gezocht werd naar nieuwe mogelijkheden. Ma adjunct-direc teur Fieke Smits, die tevens lid is van de Knickerbockers, werd het contact met de sportvereniging snel gelegd. Vóór 1 oktober moet het Col lege met een plan komen voor de realisering van een woon voorziening voor achttien li chamelijk gehandicapten en twaalf verstandelijk gehandi capten. Dat wil de WD-fractie die daarvoor morgen in de ge meenteraadsvergadering een initiatiefvoorstel zal indienen. Vier jaar geleden werd een werk groep opgericht die de kleinscha lige woonvoorziening zou moeten voorbereiden. Daarin vertegen woordigd zijn naast de gemeente de provincie, Daelhoven, de Amerpoort en het zorgkantoor. Zover bekend bij de VVD dateert het laatste contact van de gemeen te hierover van begin 2001. De li beralen vinden het daarom tijd voor actie, omdat ze bang zijn dat het project (Wiekslag II) in het ft-1w De inzichten en ervaringen, die ik de afgelopen jaren op het. gebied van aankopen en vei kopen van onroerend goed en van taxaties heb opgedaan, vormen - samen met mijn intentie om dit soort werkzaamheden snel, zakelijk en met oog voor het menselijk aspect af te ronden - de basis voor menige succesvolle transactie. Caroline Jagtenberg, makelaar/taxateur o.g. Als u nader geïnformeerd wilt worden over de verkoop van uw woning, de aankoop van een andere woning of een taxatie van de betreffende woningen, dan neem ik graag de tijd voor u. Speenkruidstraat 55 3 7 6 5 AB Soest RVT Tel 035 6037490 Fax 035 6037491 vergeetboek raakt. Volgens de VVD is er in Soest be hoefte aan 100 verpleeghuisbed den. Op dit moment zijn er 18 bedden in Daelhoven en krijgen nog eens 16 mensen thuis ver pleeghuiszorg, kortom er is een tekort van 66 bedden. Wiekslag II zou daarom een welkome aanvul ling zijn. Er is een sterke voorkeur om het project voor de gehandicapten te realiseren in de nabijheid van Wiekslag I in het Smitsveen, waar twaalf demente ouderen wonen. Dat biedt logistieke voordelen, ter wijl de bewoners van beide woon voorzieningen dan gebruik kunnen maken van gezamenlijke ruimten en één slaap/waakdienst voor bei de voldoende is. De WD stelt verder dat woning corporatie Portaal bereid is mee te werken aan de realisatie van Wiek slag II en dat realisatie zo snel mogelijk moet plaatsvinden. Morgenavond tijdens de raadsver gadering (aanvang 19:30 uur) zal de VVD het initiatiefvoorstel in dienen. Krijgt ze een meerderheid van de raad achter zich, dan zal het College in de komende drie maan den een voorstel moeten beden ken, dat moet leiden tot de reali satie van Wiekslag II. U kunt een keuze maken uit een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht 19,15 Gerookte kip met ham en Parmezaanse kaas Nieuwe haring en gemarineerde haring met bietensalade in zure room Koude tomatensoep met room en mint Gebakken forelfilets met olijven, tomaat, kappertjes en paprika Kalfsmedaillons met mozzarella en gedroogde tomaat Ossenhaas ig rode Bourgognesaus Aardbeienijs met aardbeiencrème en gechocolateerde aardbeien Biscuitrol met pruimen in cognacsaus Koffie of thee met bonbon Op maandag menu inclusief glas wijn en koffie (niet op feestdagen) Vakantiesluiting van 21 juli tot en met 4 augustus 035 - 603 60 10 Van maandag t/m zaterdag www.soesterduinen.nl Martin van Rooijen, coördinator BSO van de SKS, is zeer te spre ken over het project en volgens hem de kinderen ook. 'Omdat hier kinderen van onze beide locaties komen, leren ze nieuwe vriendjes en vriendinnetjes kennen. We pro beren ze te laten zien wat de ver schillende sporten inhouden en ze te stimuleren te gaan sporten. We hébben ook contact gezocht met de clubs hier in de omgeving en gevraagd of ze willen participeren, maar het ontbreekt hen aan vrij willigers.' Nieuwe vriendjes Overleg is er inmiddels ook met de sportcoördinator van de gemeente, Rachel Wouters, die de breedtes port in Soest nieuwe impulsen moet geven. Wellicht dat Soest verzocht wordt het project - zodra het een structureel karakter heeft - financieel te ondersteunen. Aan de hand van een enquête on der de kinderen en de deelnemers hoopt de SKS een duidelijk beeld te krijgen van hun wensen. Vanaf september kunnen ze voor een be paalde periode inschrijven voor een, twee of drie middagen spor ten aan de Bosstraat. 'We gaan de komende jaren erva ring opdoen met dit project en kij ken of er elders soortgelijke activi teiten van de grond kunnen ko men', zegt Van Rooijen. Vanaf 2004 zal er in elk geval ook bui tenschoolse opvang plaatsvinden in het nog te bouwen Breed Edu catief Centrum aan de Smitsweg, waarin SKS de beschikking krijgt over onder meer een keuken, een sportzaal en een internetcafé. Hoewel de BSO bij de Knicker bockers al bijna twee maanden op proef draait, werd het eergisteren officieel geopend door wethouder Harry Witte. Hij onthulde het bordje waarop de naam van de BSO aan de Bosstraat staat: Het Sportpaleis. Deze naam was be dacht door de deelnemers Claudia Budel, Anne Keij en Boudewijn Heijnis. Zij hadden allen dezelfde naam ingevuld bij de prijsvraag. Het is zondagmorgen om 10 uur een stralende dag in Nordrhein- Westt'alen. De zomer is nauwelijks begonnen, maar niet iedereen be seft dat in Soest, want het is dood stil op straat. Op de terugweg van de 11e Documenta in Kassei be sluiten we in de Hanzestad! Soest koffie te drinken. Kerkklokken beieren de stilte aan flarden, maar het zijn vredige klanken, die de ochtendrust aangenaam verstoren. Ik houd wel van klokken en caril lons in de open lucht. In de grote 1000-jarige Dom is zojuist een Fa- miliengottesdienst begonnen en zingen katholieke gelovigen een vrolijk gezang. Vóórin bij het al taar begeleidt een ritmisch koortje het geestelijke lied waar geen woord Latijn in voorkomt. God gaat met Zijn tijd mee. Dat zal in 1002 heel anders geklonken heb ben. In de protestantse kerk ernaast is het erg leeg op één Pfarrer na, die zijn zwarte toga schikt voor een doopplechtigheid. Een oma draagt de baby die een lang witte doopjurk aan heeft trots de Pauli en Petri binnen. De moeder van de dopeling heeft een zuigfles in haar hand. De vader en de grootvader volgen gedwee. Buiten bij de openbare toiletten proberen drie zwervers elkaar staande te houden. Hun ontbijt zit in kleine bierflesjes. Alle winkels zijn gesloten, alleen de VW is open. Daar blijkt uit de talrijke in formatie dat het in dit Soest bruist van de kamerconcerten, festivals, tentoonstellingen, muziekdagen, dansavonden, cabaretvoorstellin gen, orgelconcerten en kinder theater. Hoezo sportuitwisseling? Kunst und Kultur geboren zu den schönsten Seiten und kostbaren Werten unseres gesellschaftlichen Lebens', meldt de Sparkasse Soest in een uitgebreide folder. Op het koffieterras Am Seel van Café Schümer bestelt een lokaal echt paar twee grote pullen gerstenat. Het stenen waterbeeld op het pleintje glinstert in de zon. Om de hoek ligt een prachtige vij ver. Een jonge moeder tracht tege lijkertijd haar peuter op te tillen en de eendjes te voeren. Een grote witte zwaan zoekt iets onder water. Even verderop draait een water molen uit 1231 moeizaam zijn tra ge rondjes. De derde kerk langs de korte wan delroute is de St. Maria zur Wiese uit 1313. Het godshuis met twee spitse torens staat in de restaura tiesteigers ën de deuren zijn geslo ten. Het is duidelijk dat Hij een poosje niet thuis is. Om elf uur begint het klokkenspel opnieuw in het blauwe luchtruim hoven de stad. De drie zwervers zijn uit het straatbeeld verdwenen. We verdwalen nu tussen de hon derden kerkgangers die de kathe draal verlaten. Als je op weg bent naar huis ben je natuurlijk geen kerkganger meer. Aangenaam verrast door dit oponthoud bereiken we weer de snelweg van Soest naar Soest. Waldheiniinavo Mavo (na tweede tijdvak) Loek Jacobs, Lotus Smink. WIJ ZIJN ER HELEMAAL KLAAR VOOR! 80 m2 showroom is compleet ingericht met méér dan 5.000 artikelen in diverse kleuren! U kunt nu in onze professionele showroom uw kerstpakketten zelf samenstellen De Tromslager Steenhoffstraat 58 - Soest Tel. 035-6022871 •www.tromslager.nl juwelier Van Weedestraat 145, Soest, Telefoon (035) 602 06 70 OFFICAL TIMER TOUR DE FRANCE WWVV.FESTINA.NL

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 3