E Van Breukelen Vastgoed biedt te koop aan fACTVÊÊLt Teun Middelkoop Vergunning gevangenis voor 'bolletjesslikkers' msmm De mens achter de politicus (13) 1 Daelhoven vraagt hulp van vrijwilligers Van Breukelen Vast-goed Assurantiën Buurtpark Koningsweg - geen hangplek van 650.000! PAGINA 4 WOENSDAG 3 JULI 2002 SOESTER COURANT PAGINA 5 2002 •K/li wfomwM Daelhoven Voor al uw Verzekeringen, Financiële Diensten, Hypotheken en Pensioenen vof H.G. =-J>ijkman en zonen voor verkoopinformatie: VAKANTIE BEZORGERS SOESTERgCOURANT Inschrijven voor huttenbouwdorp COMB^c^ Service bij Schoemaker st 2 55 soest.nl IE AFVOERGOTEN XLWEG MET BAANVAK n samenwerking met Rail npassing gedaan aan de ;e spoorweg kruising. Deze ïrland. In ons land is het illende wegen dwars over len van deze constructie ■an een goot constructie an het asfaltdek onderbro- en gereden wordt, en geeft geluidsoverlast; de afstroom richting van jevoeliger voor vervuiling tromen van water. de onderhoudstoestand soverlast die de overweg an R.I.B. ook het groot on- rdt door R.I.B. verzorgd. Na sning en overleg met de beheerder op dit baanvak) et de aanpassing van de go- langs de opsluitbanden ont- alen ten opzichte van de en zijn: aud ructie ononderbroken door- ant van de weg en wordt ast; oodzakelijk. ant van de weg en wordt ast geen geluidsoverlast, erhoud an de goot gelijk is aan de an het water spoelt de goot jui vanzelf schoon. R.I.B. de constructie opgeno- let is dus mogelijk dat in Ne- oplossing wordt gekozen. Tussen politici en burgers gaapt een kloof. Hoor je steeds vaker en luider roepen. In een poging deze afstand te verkleinen, stelt de Soester Courant in een we- ielijkse serie de raadsleden en 'ethouders voor. Nu eens niet f door een politiek onderwerp aan te snijden, maar door op zoek te gaan naar de mens ach ter de politicus; eenvoudig aan de hand van enkele huis-, tuin den keukenvragen. Deze week; Teun Middelkoop an Soest 2002, raadslid sinds Ë4 maart 2002 (vanaf 1998 al een jaartje voor het CDA) en lid van de raadscommissies al gemene bestuurszaken (ABZ), financiën en openbare werken jj(FOZ, waarvan hij voorzitter is) en bestuurlijke vernieuwing. eeftijd: 60 jaar. Burgerlijke staat; ongehuwd, "iuisdier: geen. Beroep: gepensioneerd/oud-di- ëcteur Nederlandse Export Combinatie. kndere activiteiten (buiten •aadswerk): commissariaten. Vat ik vroeger wilde worden: Tachtwagenchauffeur, 'ntbijt: cracker met kaas en thee. •ant/tijdschrift: De Telegraaf - ouw - Soester Courant - Else vier etc. Tv/radioprogramma: Journaal en Engelse detectives, boodschappen: noodzakelijk iwaad. 'Je bent jong en je wilt piloot worden, of brandweerman of machi nist. Mij leek vrachtwagenchauffeur wel wat vanwege het vrije le ven en de zelfstandigheid', zegt Teun Middelkoop die uiteinde lijk wel indirect met transport te maken zou krijgen, maar dan vanuit een hele andere functie. Na zijn HBO (A) werd hij in de jaren zestig gevraagd bij de Stichting Nederlandse Export (NEC) te komen werken en daar nam hij 37 jaar later afscheid als direc teur. Op Australië na reisde hij door alle werelddelen. China en Zuid-Afrika maakten de meeste indruk op hem. China vanwege de grote contrasten tussen de steden met hun enorme dynamiek en het platteland, waar het leek alsof Middelkoop 100 jaar terug in de tijd terechtkwam. 'En Zuid Afrika was een apart land met een prachtige natuur, waar je ondanks de moeilijke omstandighe den toch gastvrij werd ontvangen.' Hij kwam er nadien niet meer privé, maar beide landen staan wel hoog op het verlanglijstje van de fractievoorzitter van Soest 2002 die na de raadsvergadering van morgenavond zeven weken met vakantiereces gaat. 'Een paar weekjes ertussenuit is goed, maar dit is wel erg lang.' B, k. Hobby: fietsen, boswandelingen en auto rijden, ondanks alles. Humor: hoe meer, hoe liever. Vakantieland: teveel om op te noemen. Favoriete plekje van Soest: de bossen en de duinen. Na een drukke dag behoefte aan: lekker en gezellig eten. Ze kunnen me wakker maken voor: heel veel, ik slaap toch zo weer door. Mijn haren staan overeind als: mensen oneerlijk handelen. Ik verplaats me bij voorkeur per: auto en fiets bij mooi weer. Ik hou me op de achtergrond als: ik geen kennis van zaken heb op het betreffende gebied. Oerdom van mij was: vaak op de verkeerde plekken te hard te rijden. De eerste foto van Teun Middelkoop, gemaakt in 1941met vader (links), grootmoeder en overgrootvader. F°to: Soester Courant Ik denk het liefst terug aan: ik kijk liever vooruit. Een nacht lang kan ik door bo men over: geldverspilling door de politiek waardoor sociaal zwakkere de dupe worden. Inspiratie krijg ik van: enthousiaste, jonge mensen. Ik zou niet op een onbewoond eiland willen aanspoelen met: iemand met twee linker handen. Als ik iemand iets zie stelen, dan: denk ik: vroeger kreeg een fiet sendief drie maanden gevange nisstraf; als ik nu een fietsendief aanspreek kan ik een pak slaag krijgen als ik mij verdedig en een boete op de koop toe. Ik word... stil van: mensen die weinig hebben en toch gelukkig en dankbaar zijn. emotioneel van: mensen die jaar in jaar uit in stilte heel veel goed doen. Juist die verdienen een lintje. romantisch van: ik onder scheid mij in dat opzicht niet van andere mannen! Soest over 4 jaar.. heeft nog grotere verkeerspro blemen, waardoor kiezers zich zullen afkeren van partijen die effectieve oplossingen hebben te gen gehouden. IMISSIE VERGADERT, U in het gebied Gelderse Vallei Nie gaat wat doen en wan- die de reconstructiecommis- lelt. Deze commissie is inge- le Staten van Gelderland en :stuur van de provincies. De i.o. heeft de opdracht gekre- an voor de Gelderse Vallei en en. Dit plan moet leiden tot tructuur van landbouw, na- creatie, water, milieu, woon-, i infrastructuur. De bijeen- tructiecommissie i.o. zijn vermeld. U bent van harte issie Gelderse Vallei/Utrecht- al per 6 weken. De eerstvol- de reconstructiecommissie is Igoed Anderstein, Wouden- rsbergen. Vanaf 10.00 uur bijwonen. Eerst worden de bestuur van de Stichting Ver lei behandeld. De agenda luidt: VERGUNNINGEN/VRIJSTELLINGEN 4 Je burgemeester maakt bekend dat burgemeester en wethouders van plan zijn de volgende /ergunningen/vrijstellingen te verlenen met toepassing van de daarbij genoemde voorschriften: 1het bouwen van een tijdelijke schuilvoorziening voor jongeren, Valeriaanstraat/Koningsweg, (artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening); Jvorens een definitieve beslissing zal worden genomen, is een ieder bevoegd binnen een termijn van A/ee weken, derhalve van donderdag 4 juli 2002 tot en met woensdag 17 juli 2002 eventuele Jenswijzen schriftelijk bij burgemeester en wethouders in te dienen. De op deze bouwplannen betrekking hebbende stukken liggen gedurende diezelfde termijn, dagelijks van 8.30 - 16.30 uur en op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur, in het gemeentehuis, afdeling Planologie en Bouwen (balie bouwzaken), Raadhuisplein 1, ter inzage. ELDINGEN ïn vergadering 29 en 31 mei n ingekomen stukken kaarten gSVGV ima 2003 )1 opdracht aan de reconstructie- Ibeek, bestuurlijke samenvat- r Jos Roemaat) i HS/AO Natuur i HS/AO Recreatie Ie reconstructiecommissie strekt ïeerkust in het noorden tot de we in het oosten, de Rijn in het in het concentratiegebied in het /ervangt de gemeente Soest de p de kruising Veldmaarsc;halk- iemakerstraat te Soesterberg. aarschalk-Montgomeryweg is op circa 12.30 uur voor alle verkeer rd de lijndienst van Connexxion. NGEVRAAGDE KAPVERGUNNINGEN 'eriode 14 juni 2002 tot en met 27 juni 2002 "'e volgende aanvragen voor een kapvergunning zijn ontvangen: 'erceel: Colenso 160-1 picea abies Staringlaan 30 - 1 boom Eigendomweg 23 - 1 krulwilg Valeriaanstraat 95-3 bomen Laan van B. van Oud Alblas - 2 berken Rembrandtlaan 4 - l grove den Terrein Amersfoortsestraat 68b - 20 berken, 2 spatten, 2 coniferen en een coniferenhaag Ing. Menkolaan 12-1 spar Foekenlaan 3-5 zomereiken R.K. Kerkhof te Soesterberg- 1 eik W. Pyrmontlaan 73 - 1 conifeer W. Pyrmontlaan 25 - berk Ericaweg 5-2 eiken Steenhoffstraat 75-3 coniferen - Helling 1 - 2 bomen Amersfoortsestraat 119 - uitdunnen bosperceel 7 kerstbomen Burgemeester en Wethouders van Soest verlenen hun mede werking aan een bouwvergun ning ten behoeve van de vesti ging van een gevangenis voor maximaal 90 vrouwelijke 'bol letjesslikkers' in het voormali ge gerechtsgebouw van het Lockerbie-proces in Soester berg. Indien geen zienswijzen tegen het plan worden ontvan gen en het ministerie van Justi tie garandeert dat het om twee jaar gaat, start een vrijstellings procedure ex. Artikel 17 Wet Ruimtelijke Ordening. Het ministerie van Justitie wil een deel van Kamp van Zeist nabij Soesterberg, gedeeltelijk gelegen in de gemeente Soest en gedeeltelijk in de gemeente Zeist, inrichten als gevangenis voor bolletjesslikkers. De huisvesting is gebaseerd op de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers. Deze wet is inclusief verlenging maximaal twee jaar gel dig. Het gemeentebestuur van Soest heeft de voorwaarde gesteld dat de minister van Justitie ook garandeert dat het om een behoef te van twee jaar gaat. In de ont vangstbevestiging van de bouw- aanvraag is het ministerie herin nerd aan deze verlangde garantie. Het Soester deel van het Kamp van Zeist is gelegen in het bestem mingsplan Landelijk Gebied en heeft de bestemming Militaire Doeleinden. Het gebruik als ge vangenis is in strijd met de bepa lingen van dat bestemmingsplan. Een vrijstellingsprocedure van de bestemmingsplanbepalingen is daarom nodig. Conform de voor geschreven procedure komt het bouwplan twee weken ter inzage te liggen. Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen worden inge diend. In de vergunning wordt een aantal brandpreventieve voorwaar den gesteld. Bouwkundig is het plan van het ministerie van Justitie weinig in grijpend. Het gaat met name om enkele aanpassingen aan de tech nische installatie en het sanitaire gedeelte van het bestaande ge bouw. Met het oog op het tijdelij ke karakter moeten de wijzigingen weer eenvoudig ongedaan kunnen worden gemaakt. Voor de beste merken op het gebied van beeld en geluid. li W specialist. Steenhoffstraat 15. 3764 BH Soest, Tel. 035-6012132 www.goudensnaar.nl •urgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen in het kader van de Wet nilieubeheer hebben ontvangen: Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer: De Beaufortlaan 28 (Klomp Groepsver- woer). Besluit Bouw en houtbedrijven milieubeheer: Nieuwegracht 13-4 (Het Goois Meubelatelier) Besluit opslag en transport milieubeheer: Amersfoortsestraat 72 - (M. vd Bank) Tegen de meldingen kan geen bezwaar worden ingediend. Genoemde instellingen zullen aan de alge mene voorschriften gesteld bij de desbetreffende algemene maatregel van bestuur voldoen. ONTHEFFING burgemeester en wethouders maken bekend dat aan A Vermeulen ontheffing is verleend van artikel 4.1.5. van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het houden van een tuinfeest met muziek op 13 juli 2002 tot uiterlijk 01.00 uur op het perceel Reespoor 36 te Soest. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na bekendmaking, van 3 juli 2002 tot en met 14 augustus, van dit besluit een bezwaarschrift indienen jij burgemeester en wethouders van Soest. Tevens kan er een verzoek om voorlopige voorziening wor den ingediend. Verpleeghuis Daelhoven aan de Graanakker is een klein schalig verpleeghuis waarin huiselijkheid, herkenbaarheid en privacy een belangrijke rol spelen. Dit is mede te danken aan de hulp van vrijwilligers. Om de bewoners ook in de toe komst te kunnen laten functio neren, is er op het ogenblik be hoefte aan vrijwilligers die, sa men met de bewoners, willen helpen om de tuintjes bij te houden die aan de terrassen van de woningen grenzen. Daelhoven kan ook hulp gebrui ken om in overleg met de lichame lijk zieke bewoners het balkon van de eerste verdieping wat gezelliger te maken. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbrengen van planten. Vrijwilligers kunnen die samen met de bewoners uitzoeken in een tuincentrum. De hulp van vrijwilligers op Dael hoven wordt bijzonder gewaar deerd. Ook hierdoor zijn de bewo ners van de zespersoons woningen in staat zo gewoon mogelijk te le ven. Er wordt eten gekookt, ge wassen, gestreken, kortom alles gedaan wat vergelijkbaar is met een gewoon huishouden. De be woners die zelf iets kunnen en wil len doen, helpen mee met aardap pels schillen, afwassen en meeden ken met 'wat zullen we morgen eten?' Door de week kunnen de bewoners naar verenigingen en ac tiviteiten gaan die aansluiten bij hun interesse en/of hobby. In de woningen of bij de verenigingen en activiteiten is de hulp van vrijwil ligers zeer welkom. Daelhoven heeft per 1 juni ook in Baarn, in verzorgingshuis Sant voorde, een dagbehandeling voor mensen met gehcugenproblemen. Doel hiervan deze mensen zolang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Zij komen twee of drie keer in de week en krijgen dan een gestructureerd dag/activiteitenpro gramma aangeboden. Hierdoor wordt het thuisfront ontlast. Per keer komen er zes bezoekers. Daelhoven doet een beroep op vrijwilligers om op maandag- en zaterdagmiddag de rol van gast vrouw/man op zich te nemen en het personeel te assisteren bij het begeleiden van de bezoekers. Dit houdt in sfeer en gezelligheid brengen rond de maaltijden van 12 uur en misschien eens een wande lingetje maken met een bezoeker. Zij die hierin interesse hebben, van 12:00 tot 16:00 aanwezig kunnen zijn en minimaal een keer in de veertien dagen kunnen komen, kunnen zich opgeven bij coördina tor vrijwilligerswerk Erica Stanton. Zij is elke donderdag van 13:00 tot 16:00 uur aanwezig en telefonisch bereikbaar op (035) 6036300. www.soesteronderlinee.nlinfo@soesteronderlinee.nl Soesterbergsestraat 26, Soest. 035 - 6029060 Soester Onderlinge AANNEMINGSBEORIIF VAN METSELWERKEN Plasweg 24 - Soest - Tel. 035 GECERTIFICEERD 6019666 Gevraagde koopsom 199.000,- k.k. Gevraagde koopsom 190.000.- k.k. Gareel SOEST Aan de rand van de nieuwbouwwijk "de Boerenstreek" vrij en rustig gelegen moderne middenwoning met berging (1997) en grote zonnige tuin (155 m2). Ind.: hal, toilet, m.k., ruime woonkamer met plavuizen vloer, mod. keuken (oven, kookplaat, afzuigkap). Verd.: overloop, douchecel, 2 ruime slaapkamers (v.h. 3) en ruime bergzolder. De woning verkeert in zeer goede staat van onderhoud en is tevens voorzien van dubbel glas, plavuizen vloer gehele begane grond, zonneboi ler en veel bergruimte. Zangvogelweg AMERSFOORT Zeer royaal verbouwd 5-kamer appartement met balkon, berging en een aparte garage, gelegen op de 7e verdie ping. Het appartement heeft een oppervl. van ca. 125 m2 en vrij uitzicht aan zowel de voor- en achterzijde. Het apparte mentencomplex ligt aan de rand van de wijk Liendert en ligt gunstig ten opzichte van winkels en uitvalswegen. Ind: hal, m.k., toilet, L-vormige woonkamer, keuken v.v. plav. vloer, 2 ruime slaapkamers en douchecel, alg.: Dit appartement is gedeeltelijk verbouwd en de indeling is zeer ruimtelijk opge zet. Hierdoor is een woonkamer ontstaan van ca. 55 m2 en een eetkeuken van ca. 18 m2. Tevens is het appartementen complex in 2000 nog geheel aan de buitenkant geschilderd en uiteraard v.v. lift. De servicekosten bedragen ca. 158,- per maand (ind. o.a.: gas-c.v., opstalverz., onderhoud, water en storting reservefonds). TE HUUR Weteringpad SOEST Op modern bedr.terrein, nabij uitvalswegen, gel. bedr.hal v. ca. 240 m2 (beg. grond ca. 120 m2 en verdieping ca. 120 m2) en 2 parkeerplaatsen. De bedr.hal is o.a. v.v. krachtstr.install,, toil.groep met keuken, verlichtingsapp. en alarminstall. Per- ceeloppervl. ca. 234 m2. Gevraagde huursom 1.362,- p.m. (excl. BTW) Gevraagde koopsom 270.000.- k.k. Schoutenkampwej Kindvr. i f s~\ C dubbele Gevraagde koopsom 290.000.- k.k. Voor meer informatie: kijk op: www.huisplein.nl Beetzlaan 3 In Soestdijk, uitstek, met Soest ■gén, helft v.e. ierging en tuin. Soest 6ér gelegen, dubbel woonhuis VBO tj.'» Kortinginnelaan 40 Soest Tel.: (035) 601 79 62 Fax. (035) 602 60 61 vbreukel@worldonJine.nl Gevraagd Aanmelden: tel. 6014152 Maandag 8 juli begint de inschrij ving voor het huttenbouwdorp dat dit jaar van 14 tot en met 17 au gustus op het terrein van Abrona in Soesterberg zal worden gehou den. In buurthuis de Engh aan de Albert Cuyplaan zitten maandag tussen 19:00 en 20:00 uur mede werkers om de aanmeldingen te registeren. De inschrijving kost 9,00; gebruik van de speciale bus die de eerste drie dagen de kinderen naar het terrein en weer naar huis brengt, kost 2,50. Bij de inschrijving moet een pasfoto van het kind worden ingeleverd. De volgende inschrijfavonden zijn maandag 15 juli (de Engh) en 10 en 17 ju'i (De Dubbeldekker). Degenen die menen in hun belangen te worden geschaad door een eventuele vergunning kunnen dit mondeling of schriftelijk binnen vier weken na deze bekendmaking kenbaar maken bij de afdeling Groen en Milieu van de gemeente Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest, telefoon (035) 609 36 43. VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN Periode: 21 juni 2002 tot en met 27 juni 2002 Datum verzending 28 juni 2002 Perceel: - Staringlaan 32 - 1 conifeer - Rademakerstraat 71c - 1 boom - Staringlaan 30 - 1 boom - Korte Brinkweg 53-3 coniferen Gemotiveerde bezwaren tegen het genomen besluit kunnen binnen 6 weken na verzending van het be sluit schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Het ontwerp voor het nieuwe buurtpark aan de Koningsweg is klaar om gepresenteerd te worden. De gemeente Soest wil bewoners van het Smitsveen en andere geïnteresseerden uitnodigen om van deze plannen en vervolgstappen kennis te nemen. Dit in verband met de naderende zomervakantie. Op donderdag 11 en maandag 15 juli is er in de Openbare basisschool de Klimop aan de Weegbree straat 104-106 "open huis". Tussen 16.00 en 18.00 uur en tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u binnenlo pen. Er zijn mensen aanwezig die u meer uitleg kunnen geven en u kunt rustig, onder het genot van een kopje thee of koffie, de ontwerpen bekijken. Tevens kunt u uw mening over het ontwerp geven. Eén onderdeel van het plan is onderhevig aan een zogenaamde planologische procedure te weten artikel 19.3. Dit onderdeel komt officieel ter inzage van 11 juli tot 7 augustus 2002. Uw opmerkingen zullen allemaal meegenomen worden voordat de commissie RVM op 3 september en de Gemeenteraad op 12 september zich definitief zullen uitspreken over de plannen en het krediet vaststellen. Dat er iets gaat gebeuren in op om het terrein van de Mavo is duidelijk. Op twee plaatsen wordt straks gebouwd: 'Ko ningsvaren' en 'Van Oest' en er zullen 32 en 16 woningen bij komen. Voor omwonenden zal het bouwproces ongetwijfeld ongemak met zich meebren gen. Het is dan ook belangrijk dat er goede afspraken ge maakt worden over bouwver- keer etc. De oudere jeugd gaat weg bij de flats aan de Weegbreestraat en gaat tijdelijk gebruik maken van het basketbalveld naast de Mavo. Er zijn afspraken gemaakt tussen de jeugd, Balans en politie: leefregels. De VVD vindt dat deze afspraken nageleefd moeten worden. Ge beurt dit niet, dan moeten sancties volgen. Het vervolg - een defini tieve voorziening in buurtpark - is geen automatisme. Kanttekening: overlast is een rela tief begrip. Wat de één als overlast ervaart, kan voor de ander 'ge woon' zijn en bij het leven horen. Het moet niet zo zijn, dat constant gekeken en geluisterd wordt of er te hard gepraat en gelachen wordt, of er veel of weinig brommers zijn etc. Wat dat betreft is de tijdelijke situatie meer overlastgevoelig dan het definitieve plaatje, waar een en ander zich verder van woningen afspeelt. Wanneer er meer bebouwing komt in een wijk, wordt ook gekeken naar de groenvoorziening. Terecht is een plan ontwikkeld om het tus senliggende gebied opnieuw in te richten en om diverse voorziening daar in onder te brengen. De VVD wil dat iets goeds wordt gerealiseerd, sober, functioneel en voor meerdere doelgroepen aan- 1 uur r fotoservice óók voor APS en digitaal FOTO - VIDEO/- Zuidpromenade 15 3768 EM Soest trekkelijk: voorzieningen voor jeugd onder de 12 jaar, voor oude re jeugd, een basketbalvoorziening, een speelweide, een schuilgelegen- heid en een hondenuitlaatterrein. De schooljeugd kan uiteraard van de verschillende voorzieningen ge bruik maken. Mogelijk kan een 'waterverbinding met naburig wa ter' zorgen voor een goede water beheersing in het hele gebied. Het in eerste instantie genoemde bedrag van 650.000 is veel te hoog en voor de VVD niet be spreekbaar. Voor een bedrag rond de 400.000 - 450.000 moet iets goeds te realiseren zijn. Moge lijk moeten ambities bijgesteld worden. Kortom de kreet 'er komt een hangplek van 650.000' is te kort door de bocht, leidt tot stem mingmakerij en draagt niet bij aan een creatieve oplossing. Soest moet leefbaar zijn en blijven voor iedereen, is het vertrekpunt van de VVD. Tolerantie is daarbij nodig, maar ook optreden waar afspraken geschonden worden! Wanneer we er iets goeds van wil len maken, vraagt dit een inspan ning van iedereen die er bij betrok ken is of zich erbij betrokken voelt. Namens de WD, Ellen Huberts, fractievoorzitter Al meer dan 50 jaar repareert Schoemaker beeld, geluid en huishoudelijke apparatenten. Eigen monteurs verzorgen snelle en vakkundige reparatie. Nu ook op zaterdag! Kleurervtv, telefoon of I.S.D.N. defect?; v/asauto- maat stuk; koelkast ontdooit? Bel Schoemaker, wij staan voor u klaar! eMRjerf Schoemaker Burg. Grothestraat 9 Telefoon: 035 - 601 03 44

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 5