m 0 1 A Vijfduizend prikken in twee dagen ••'j intratuin Y* I o; En dit zijn de knallers van deze week: I EEHTZSHètli 0,50 2.99 0.89 14.48 0.99 0.99 0.99 I WINTERHARDE I t VASTE PLANTEN t Gemeenteraad voorkomt faillissement van Balans Soest int le toeristenheffing Vergunning voor woningen, eenheden en peuterzaal 89 VERKOOPPLANNEN? WOENSDAG 10 JULI 2002 80e JAARGANG NO. 46 DEZE WEEK 30.000 Euro van logiesverschaffers Openingstijden kantoor SOESTERCOURANT Kinderen en jongeren krijgen vaccinatie tegen meningokokken C Hoogevest bouwt aan Nachtegaalweg SOESTER KALENDER Motor gestolen onder ogen van eigenaar A. van der Lee Mfi fWi id mrm Ajania, UW WONING VERKOPEN? BEL UW MAKELAAR: 035-601 13 04 Tuincentrum en Kwekerij Groeneveld OVERHEES Tamboerijn 11 - Soest Schouder karbonade Boeren wit- of tarwebrood Grolsch bier Slagersachterham Delmonte bananen Biefstuk VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest BEL VOOR EEN GRATIS EN DESKUNDIGE WAARDEBEPALING 035 - 603 27 37 SOESTE CÖUKi Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 - 3760 AB Soest Telefoon 035 - 601 41 52* - Telefax 035 - 602 49 04 - E-mail: soestcrt@wanadoo.nl - Internet: www.soestercourant.nl Abonnement: Soest/Soesterberg per half jaar 8,25 - Buiten Soest 16,50 - Losse nummers 0,50 Gecontr. oplage 12.300 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Actueel Drie minuten vertraging in de spits. Raad wil snel realisatie woonvorm gehandicapten. Taxichauffeur afgeperst. Serenade ereleden PVO. Column Visser. Op 't Hoogt Actueel Jan Postema op reis Actueel f Certificaten 'inburgeraars'. De mens achter de politicus: Annet Oostrom (CDA). Informatiepunt opvang en vrijetijdsbesteding. Burger verstoort orde. Familieberichten Rubrieksadvertenties Varia 7 Patiëntenraden: cliëntenraad. Welzijnsplan: A4-tje. Werveling feest als beest. Aanbod huurwoningen 8 Cultuur Poëziewandeling de Paltz. Programma Brede Bieb. Drie eenakters in Cabrio. 'De gehaktballen-oma'. Artishock. Op Soest 11 f] Van heidehut tot residence. Soest 50 jaar geleden. Soesterberg li/Sport Geslaagd beachvolleybal. Fit.start loopt als trein. S&titerberg 15 aikermat herdenkt collega's. Dienstregeling apotheek. Heli's aan de grond. Soesterberg" kreeg 165 jaar geleden zijn naam. Prikbord Medische dienst. Kerkdiensten. Radio Soest. 17 Zoals twee weken geleden reeds kon worden voor speld, heeft de gemeente raad Balans van een faillis sement gered. De welzijns- stichting krijgt structureel 93 duizend euro subsidie meer en een garantie voor een lening van 300 duizend euro. In oktober bekijkt de raad of ze ook de kosten van de lening voor haar rekening neemt. Dan is de toekomstvisie van Balans gereed en bekend wat de kerntaken van de organisa tie zullen worden. PvdA en Soest 2002 stemden donder dagavond tegen, omdat ze deze visie willen zien, voordat ze de subsidie structureel verhogen. Volgens Wethouder Harry Wit te (GGS) had het rapport ook graag op tafel gehad, maar dat bleek onmogelijk, zei hij. Ba lans zou echter in liquidi teitsproblemen komen als nu nog langer wordt gewacht met extra financiële steun en dat wil niemand. Teun Middelkoop (Soest 2002) beweerde dat de huidige situatie best twee maanden kan worden bevroren. 'Er is geen schuldeiser die bij Balans - met een garantie op zak - de boel opblaast, daar hebben ze zelf niets aan. Ze hebben juist baat bij steun van de gemeente, dus ze wachten heus wel.' Witte herinnerde eraan dat de gemeente de afgelopen maan den al verschillende rekeningen voor Balans heeft moeten beta len, omdat de bodem van de kas helemaal blootligt. Boven dien zou langer wachten het ri sico met zich meebrengen dat medewerkers elders zekerheid gaan zoeken. Tot nu toe zijn ze allemaal gebleven, in de over tuiging dat het allemaal goed komt. PvdA en Soest 2002, die wel de garantie goedkeurden, bleven echter tegen de structu rele hulp. Niet omdat ze Balans willen kwijtraken, maar omdat ze eerst volledige duidelijkheid willen hebben. De rest steunde het voorstel om 30 duizend euro te subsidiëren voor kosten die een direct ge volg zijn van de cao. Het ove rige bedrag betreft de huur van ruimten die geheel (De Engh) of gedeeltelijk (De Dubbeldek ker) worden afgestoten. Balans, dat heeft beloofd dat dit niet ten koste zal gaan van het acti viteitenaanbod, blijft wel de be treffende huursubsidie (63 dui zend) van de gemeente ontvan gen, wat dus feitelijk een verho ging van de jaarlijkse subsidie betekent. In totaal krijgt de stichting voortaan 793 duizend euro sub sidie, een stijging van 13,3 pro cent. De gemeentegarantie voor de lening van 300 duizend euro is nodig om het structureel tekort van 171 duizend euro van de laatste twee jaren te dekken. Balans stoot verder de verlies gevende buitenschoolse opvang af (besparing: 35.000 euro) en denkt zelf nog eens 12 duizend euro te kunnen bezuinigen door efficiënter te gaan werken. Voor de eerste keer in de ge schiedenis heeft de gemeente Soest toeristenbelasting geïnd. De heffing bestaat uit (vaste) bijdragen van de dertien lo giesverschaffers in Soest. Zij overhandigden onlangs een cheque van 30 duizend euro aan wethouder Bert Krijger van finan ciën. Dat is het gevolg vah een convenant dat vorig jaar januari werd afgesloten tussen de gemeen te en de Stichting Logiesverschaf fers Soest (SLVS). Doel hiervan is dat de infrastructuur van Soest wordt verbeterd. De gemeenteraad wilde eigenlijk toeristenbelasting gaan heffen, ge baseerd op een bijdrage per toerist per overnachting. De ondernemers gaven er de voor keur aan om jaarlijks een vast be drag bijeen te brengen en dat over te maken op de rekening van de gemeente en daarmee ging de raad akkoord. De logiesverschaffers hebben voor gesteld de 30 duizend euro te be nutten voor de bouw van een aan legsteiger ten behoeve van de fiets- boot Eemlijn. Die vaart tijdens de zomermaanden van Amersfoort naar Spakenburg en weer terug en stopt onderweg in Baarn en Ecm- dijk. Of dat gebeurt, hangt af van de gemeenteraad. Die zal later gaan praten over een bestemming van de eerste toeristenheffing. - 1 kook- en tafefcuCtuur kado en design zie pag. BEDRIJFSSTOFFERING WONINGSTOFFERING MEUBELSTOFFERING Soesterbergsestraat 28/30 Telefoon 035 - 602 42 94 ma. 9.00 di. 9.15 woe. 10.00 do. 10.00 vr. 10.00 -1.7.00 -16.00 -17.00 -16.00 -15.00 uur uur uur uur uur TEL. 035-6014152 Bijna vijfduizend kinderen en jongeren uit Soest zijn vorige week geprikt in Sporthal Beu- kendal. De tweedaagse actie van de GGD betrof de vaccina tie tegen meningokokken C die landelijk wordt uitgevoerd. In september krijgen nog eens duizenden kinderen uit onze gemeente een oproep. Na het noorden en het zuiden is Midden-Nederland aan de beurt voor de grootste vaccinatiecam pagne die ooit in ons land is ge houden. In de regio is Soest de vijfde gemeente die door het cam pagneteam wordt bezocht. De sporthal aan de Beukenlaan is daarom voor woensdag en donder dag op eenvoudige wijze omge bouwd tot polikliniek. Aan zes ta fels zitten in totaal twaalf prikkers van de GGD, maar ook van onder meer de EHBO, thuiszorg en de fensie. Onder hen ambulancever pleger Bert de Leeuw die veel er varing heeft in dit vak en daarom is opgeroepen om hoofdzakelijk de jongste groep (1-6 jaar) te bedie nen. Daarin bevinden zich immers de 'moeilijkste klanten' die uit angst niet stil zitten, terwijl dat een van de belangrijkste voorwaarden is. Telkens coacht De Leeuw de be treffende ouder het kind tussen de dijbenen te klemmen en stevig vast te houden. Tegelijkertijd probeert hij de 'slachtoffertjes' op hun ge mak te stellen, iets wat meestal wel, maar niet altijd lukt. Aan de Nachtegaalweg mogen zes halfvrijstaande woningen, vijf wooneenheden voor de Amerpoort en een peuter speelzaal worden gebouwd. Het College heeft hiervoor een vergunning afgegeven aan Van Hoogevest Ontwikkeling bv. Het bouwplan heeft de procedure nu zo'n beetje doorlopen en is tus sentijds een paar keer gewijzigd. HET GROENE WARENHUIS De welstandscommissie is nog steeds niet helemaal tevreden over de 'sobere uitvoering' van de peu terspeelzaal en het feit dat de da ken van de wooneenheden ver springen en die van de zes wonin gen een kap hebben en in haar ogen dus onvoldoende op elkaar aansluiten. Volgens de architect is er binnen het afgesproken budget voor de zaal echter geen ruimte meer om meer kwalitatieve verbeteringen toe te passen. Wat betreft de daken mag er dan verschil in de vorm zijn, de materialen zijn wel op el kaar afgestemd. Zoals de aanduiding van de intra- musculaire prik aangeeft, is het van belang dat de naald in de spier wordt gestoken, zodat het vaccin uiteindelijk door het lichaam wordt opgenomen. 'Je moet uitkijken dat je niet in een bloedvat prikt', zegt De Leeuw die ogenschijnlijk wel met kinderen overweg kan. 'Elvenprik 'Wordt het toch lastig, dan springt een collega bij en in het ergste ge val worden de kinderen vriendelijk doorverwezen naar een plekje ach ter de schermen, waar ze een 'el venprik' krijgen. Die doet geen pijnAlle kinderen krijgen na afloop een pleistertje met een af beelding van bijvoorbeeld een dier of een voertuig op het minuscule wondje dat de naald heeft achter gelaten. De Leeuw en zijn collega's hoeven zich niet te vervelen. Met 220 op roepen per half uur (om wachttij den te voorkomen) doen ze er ge middeld twee per drie minuten. Gemiddeld, want soms loopt het toch storm. Buiten op de parkeer plaats is het moeilijk een vrije plek te vinden. 'Ik heb eerder in Baarn en Woudenberg geprikt, maar daar was het niet zo druk als hier', zegt de ambulanceverpleger, terwijl een moeder iets lekkers uit haar zak haalt. 'Wat had mama beloofd als je je goed zou gedragen?' Het trots gezicht kijkt begerig naar de lek kernij, iets verderop krijst een meisje het uit. De een is geprikkel der dan de ander, maar eigenlijk verloopt alles soepel als de kinde ren met hun vader, moeder of be geleider in de hal arriveren en door een gastvrouw naar de betreffende tafel worden doorverwezen. Dank zij de speciale t-shirts zijn de cam- Deze stoere knaap wil niets mis sen van de prik die ambulancever pleger Bert de Leeuw hem geeft. Natuurlijk namen niet alle kinde ren het zo manmoedig op. Foto: Soester Courant pagnemedewerkers, die in wisse lende teams aan de slag gaan, dui delijk herkenbaar. 'De gehele or ganisatie liep gesmeerd', zegt Cor Tijmstra, hoofd stafafdeling GVO van de GGD Eemland later. Twee dagen lang wordt er zo acht uur lang geprikt, geprikt en ge prikt. In totaal zijn 4997 Soester kinderen van 1L6 jaar en jongeren van 15-19 jaar opgeroepen. Hoe veel er precies zijn komen opda gen, wordt later bekend gemaakt. Na de zomervakantie krijgen dé kinderen een oproep, die zijn ge boren tussen 1 juni 1987 en 1 juni 1996. Zij kunnen op maandag 30 september of dinsdag 1 oktober een prik komen halen. In het gewest Eemland worden in totaal 75 duizend kinderen opge roepen. De Soester Kalender biedt verenigin gen en instellingen in Soest gelegen heid hun publieksactiviteiten met een eenmalig karakter kort in deze 'week agenda' te melden. Donderdag 11 juli 16:00 informatie buurtpark Koningsweg, Klimop, Weeg breestraat 104. 19:00 idem. Vrijdag 12 juli geen opgaven Zaterdag 13 juli 19:00 Muzikaal kinderfeest, Ichthuskerk, Albert Cuyplaan 2. Zondag 14 juli 12:00 Vlooienmarkt, de Eng, 1,80/2,00. 14:30 Toneel: drie eenakters, Cabrio, Soesterbergsestraat 140, 6,00. Maandag 15 juli 16:00 informatie buurtpark Koningsweg, Klimop, Weeg breestraat 104. 19:00 idem. 19:00 Inschrijving Hutten- bouwdorp, buurthuis de Eng, Albert Cuyplaan 200. 20:30 Film 'The man who wasn't there', Artishock, Steen- hoffstraat 46, 3,50/5,00. Dinsdag 16 juli geen opgaven Woensdag 17 juli 08:45 Verzamelen voor wan deling Soester Kring, parkeer plaats Pieter de Hooghlaan. 3,00. 14:00 Inloopmiddag De Vrije Teugel, Vedelaarpad 53, 2,50. 14:30 Kindervoorstelling 'De gehaktballen-oma', Cabrio, Soesterbergsestraat 140, 3,00 (met bon Soester Cou- rant)/4,00. 19:00 Inschrijving Hutten- bouwdorp, De Dubbeldekker, Dorpsplein 18, Soesterberg. Birkstraat Te efoon Een 25-jarige Soester was er maandagavond zelf getuige van, dat zijn motorfiets werd gestolen. Hij had zijn voertuig te koop staan en werd benaderd door een man die eergisteren een proefrit wilde maken. De Soester stapte achterop om mee te rijden. De potentiële koper stopte langs de Birkstraat en stapte af. De eigenaar kon op dat moment de motor niet houden en viel, waarbij zijn enkel onder de motor terechtkwam. De andere man pakte daarop de grijs-oranje Honda CBR 900 Fireblade (MS- 87-VK) en reed ermee weg in de richting van Amersfoort om niet meer terug te keren. De verdachte is 20-25 jaar, 1.85 meter lang, stevig gebouwd, heeft een getinte huid, kort zwart haar en sprak goed Nederlands. Autobedrijf Exclusief-Dealer voor Soest, Baarn e.o. Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 |NTERNET-PCt SëGCÏE: gs&ikagysBj f MET CD-rom/DVD-speier 1 ...ktjk snel verder In deze uitgave hoogte 25 cm, voor binnen en buiten. Van 1,79 Amersfoort, Amsterdamseweg 139, 033-4611203, donderdag/vrijdag koopavond. Nijkerk, Het Spaanse Leger 1, 033-2457644, donderdag/vrijdag koopavond. GRATIS WAARDEBEPALING Hol Molenbeek Woning- en Assurantiemakelaars UTRECHT BILTHOVEN DE MEERN SOEST VIANEN ZEIST Burgemeester Grothestraat 32 Soest www.holenmolenbeek.nl nvm-wonen A 4» 'tj. x'» 4» xb >1# 4' «L 4» *4 'jf Vjf V V 200 soorten, per stuk Amsterdamseweg 57A Baarn naast kasteel Groeneveld Tel.; 035-543 11 02 Iedere zondag en 365 dagen geopend ■i% Ji. i'i. i't. -at j'4. Jz Jz JA kili heel 2 kratten a 24 flesjes vers van f mes 100 gram kilo rundvlees 100 gram REGIOMAKELAARS Burg. Grothestraat 13, SOEST BuijsRegiomakelaars.nl JUJ Soest@Buijsregiomakelaars.nl nvm UW MAKELAAR IN DE REGIO! (KANTOREN TE SOEST EN AMERSFOORT)

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 1