'Van heidehut tot residence' 'Gek gevoel als vleugels elkaar raken' I zondag 14 juli open van10% Goudreinet s'g ïjOO is ZOn^af' Middelman USED CARS \J5Lm Jmiw pSvrn jWSÖËSf 111 Soest 50 jaar geleden] Extra festiviteiten mr±voor de kids Extra kassakorting SERVA VOLVO Uf% 99 Perf 25 Meel /I 99 O f JO sjJfs LÉh Uit de historie van Soest(erberg) msssst ^^Middelmanwonen en Otak woonideeën VOLVO MOODS® moet je proberen! k KRANTENBEZORGER! Bij: Eduard QRoie - ]f)ovi rjoMiï£f& yicL/y - leeüwdx-lfijAjj J^giNAjO |r5ÉNs5aG 10 JULI 2002 SOESTER COURANT PAGINA 11 urs m/v SOEST Bs CGsmderfioud o.a. luchtkasteel 1. fïh en clown (op afgeprijsde artikelen) alleen op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juli 1 II—1[ Alli/I 7000 m2 woon- en meubelplezier aan de Birkstraat te Soest. fretfa frtAiiy cW.c€t tytantf» %uid tomenadef 18 Soest*. &M staatslot J TUINBEELDENHANDEL TOON STEENBEEK ELKE ZONDAG OPEN De Nierstichting zoekt collectanten nabij bos sluitingen nstreek Onroerend Goed BV IFT I J F akelaars r Grothestraat 13 j aangeboden. ■en bekend als rde klant zich in hoog in het collega die ons dat onze klantge- irborgd blijven. dere merken, is uitvoeren. sn/of werkervaring eurmeester. •nica of die zich logelijk. akken weet, zelfsprekend vindt. 3 en secundaire arwoczik telefoon- woo@soester.nl ver ons bedrijf op (arwoczik. Lid van het www.sfeerverwarming.nl lid van de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven lg TEL. 035-6019954 KASTENWANDEN PLAFONDS PARKET maatwerk KASTENWANDEN KEUKENINBOUW- APPARATUUR .KEUKENS Kijk voor uitgebreide info op: www.schipper-soest.nl Bax Interieur Mensenwerk Maatwerk Vakwerk Industrieweg 12 (Ind. terrein), 3762 EK Soest, Tel: 035-60 29 468, Fax: 035-60 29 057 Openingstijden: Maandag gesloten. Dinsdag t/m vrijdag 08.30 tot 17.30 uur, zaterdag 09.00 tot 16.00 uur. |/ets te koop of te geef? Plaats een "kleintje" in de Soester Courant IMaatschappelijkwerk J Stichting Thuiszorg Eemland Bureau Soest: Burg. Grothestraat |4, 3761 CN Soest, ^6036800, lax 6036888. Tl Spreekuur maatschappelijk werk: J Soest: werkdagen van 9:00- ■0:00 uur, Burg. Grothestraat 74, $6036800. Soesterberg: van 9:30-10:30 ftur, (alleen op woensdag) kerke- lijk centrum, Gen. Winkelman- Itraat 103, ^0346-352606. Soest-Zuid: woensdag 9:00- Jl:00 uur, ^6030014, Gezond heidscentrum de Bundeling, Schoutenkampweg 4. Kuiten kantooruren kan men, ■oor uitsluitend telefonische ftulp, bellen met de THD te Hil- ■ersum, ^6245555. Zo nodig |an de THD één van de maat schappelijk werkers bereiken. I Christelijk maatschappelijk Iverk: donderdagmiddag 14:00- ■5:00 uur, Burg. Grothestraat 74, p6036800. J Sociale Dienstverlening Kemeente Soest, afd. Maat schappelijk Werk Kpreekuur maatschappelijk werk: S Werkdagen 8:30-10:00 uur, ge meentehuis, Raadhuisplein 1, 8S ■094311, toestel 56. De traditionele Open Dagen van de Koninklijke Lucht macht zitten erop. Zo'n kwart miljoen belangstellenden kwa men daarvoor afgelopen week end naar Gilze-Rijen. Niet al leen echte luchtmacht- en vliegtuigenfans, maar ook mensen die wel eens wilden zien waar een deel hun belas tinggeld aan wordt besteed. Dat er ook demonstraties gege ven werden, was meegenomen. Een Nederlands team stuntte met helikopters en verder toon den stuntteams uit Jordanië, Zwitserland en Engeland wat vliegtuigen allemaal kunnen. Voor de Open Dag (of dagen) wordt afwisselend gebruik ge maakt van de bases van de Ko ninklijke Luchtmacht. Het is ech ter al vijftien jaar geleden dat de Open Dag op de vliegbasis Soesterberg werd gehouden. Na 1984 zag men ervan af, vooral door de toenemende bezwaren van omliggende gemeenten met be trekking tot mogelijke gevaren, extra geluidsoverlast en nauwelijks te voorkomen verkeersproblemen. Niettemin kreeg Soesterberg tij dens de vijftigjarige Bevrijdings feesten op één dag 225.000 bezoe kers te verwerken zonder dat dit tot problemen leidde. De traditie van de Open Dagen dateert in feite van 1934, toen op Vliegkamp Soesterberg voor het eerst een Nationale Luchtvaartdag werd gehouden. Het evenement met onder meer demonstraties van militaire vliegtuigen die schijnaan- vallen en -bombardementen uit voerden, trok meer dan 40.000 belangstellenden. Overigens was er al veel eerder een soort Open Dag op Soesterberg geweest: in 1911. Tienduizenden nieuwsgierigen kwamen in dat jaar, toen de lucht vaart nog in de kinderschoenen stond, naar Soesterberg voor vlieg- demonstraties die voorafgingen aan de aankomst van de deelne mers aan een internationale vlieg wedstrijd, de Europese Rond vlucht. Op 14 juli 1934 had het Nationaal Luchtvaart Comité op Soesterberg de eerste Luchtvaartdag georgani seerd. Dat was direct al een bijzon dere, want er was in ieder geval een opmerkelijke belangstellende, al viel hij toen bijna niemand op: de Russische vliegtuigconstructeur Andrej Nikolajewitsch Tupolev. Zijn naam werd aan een vliegtuig type gegeven dat nu nog vliegt. Juist vorige week verongelukte zo'n toestel toen het boven Zuid- Duitsland in botsing kwam met een Boeing. Verbazing In de verslagen over die eerste Luchtvaartdag wordt overigens nauwelijks of helemaal geen aan dacht besteed aan de aanwezigheid van Tupolev. Des te meer aan de gebeurtenissen op die dag zelf. Een geïllustreerd weekblad schreef hierover onder meer: 'Hoe dikwijls men ook de vliegtuigen ziet, hoe veel men ook hoort over de veilig heid van het luchtverkeer, de leek, de man die niet vliegt, vraagt zich toch met verbazing af hoe het mo gelijk is met een vliegtuig "zoo maar in de lucht" te manoeuvre- eren of men op den vasten grond is. De eskaders vliegen in allerlei formaties, naast elkaar, in V-vorm, vliegen uit elkaar en vormen daar boven allerlei figuren. Het vreemdste en griezeligste voor den kijkenden leek is nog, dat de machines in de razende snelheid zoo dicht naast elkaar vliegen, zoo als men herhaaldelijk kon zien op dit vliegfeest. Twee meter van el kaar af razen de militaire vliegers door de lucht. "Waarom ook niet?" zegt één der vliegers ons. "Dat de vleugels elkaar even ra ken, is zoo erg niet als ze dezelfde snelheid hebben. Wanneer twee fietsers even hard rijden en de stu ren raken elkaar, dan gebeurt er toch ook niets?!" De eerste Luchtvaartdag in 1934. Belangstellenden mochten met hun auto's tot vlak bij de start- en lan dingsbanen komen om de gebeur tenissen in de lucht van dichtbij te bekijken. Ze speelden zich bijna letterlijk boven de hoofden van het publiek af. Bron: Eemland Pers "Wel krijg je even een gek gevoel - tenminste den eersten keer dat het gebeurt - wanneer de man naast je hoog in de lucht zijn vleu- gel onder een vleugel van je eigen machine schuift, je een gezellig stootje geeft, je dan weer loslaat en grijnzend informeert hoe of je dat beviel. Maar alles went, en zooals u ziet is er niets met me gebeurd." Als echt Een stunt als deze kon toen ken nelijk nog, maar is nu ondenkbaar. Evenals de demonstratie die aan vankelijk door het publiek als echt werd ervaren: "Een toestel rijdt over het veld en stijgt op, maar het is zeker nog een leerling, want het gaat zeer ongeleidelijk en onregel matig. Even later bonkt het toestel weer op den grond, verliest een wiel van het landingsgestel, ketst enkele meters omhoog, valt weer en verliest nog een wiel. Het bonkt en hotst weer verder, negeert alle regels van de vliegtechniek, hob: belt door de lucht en stoot af en toe tegen den grond. Het maakt de gekste bochten, vliegt op d'n rug en z'n zij, stijgt al draaiend en wen telend, alles op zeer geringe hoog te, en maakt een walsje, zwevend, slingerend en zwaaiend, 't Zal toch wel geen leerling zijn, die gekke vlieger. Er moet een ongelooflijk kunnen en kennen noodig zijn om op deze manier als een dolle vlin der door de lucht te buitelen. Het publiek vindt dat ook en geeft hiervan blijk door een luidruchtig applaus van klappende handen en toeterende autoclaxons. De lucht- humorist had het ten volle ver diend!" Dat waren nog eens stunts in die tijd. Minstens vergelijkbaar met wat de Red Arrows van de Britse Royal Air Force op Gilze-Rijen lieten zien en zeker niet minder met hetgeen de vliegers van de Apache uithaalden met deze ge vechtshelikopter. Ze maakten er zelfs loopings mee! Stunts hebben altijd een grote aantrekkingskracht op vliegtuigfans tijdens de Open Dagen van de Koninklijke Lucht macht. Die werden na de Tweede Wereldoorlog voortgezet, aanvan kelijk onder auspiciën van de Ko ninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, sinds 1963 door de Koninklijke Luchtmacht. Ze zijn sindsdien een jaarlijks terugke rend, vertrouwd en ingeburgerd evenement géworden. Echter sinds 1984 niet meer op Soesterberg. Maar er komen nog aanleidingen genoeg om ook de meest centraal gelegen luchtmachtregio weer op de jaarlijkse Open'Dag-kalender te vermelden. Uit de Soester Courant van Dinsdag 11 Juli 1952 Geïnteresseerden in verhalen en gegevens over oud-Soest ontvan gen door lid te worden van de Historische Vereniging Soest- Soesterberg ieder kwartaal het maandblad 'Van Zoys tot Soest', vol wetenswaardigheden over Soest-toen. Informatie: Juul van de Poll, ^6017065. TWEE STRAALJAGERS NEERGESTORT. Gistermiddag te kwart over 4 uur, zijn uit een formatie van 8 straal jagers, die boven Soest cn Baarn vlogen, twee vliegtuigen tegen el kaar gebotst, met het gevolg, dat beide toestellen neerstortten en vernield werden. De twee piloten, de sergeanten- vlieger C. Groenendijk en J. de Nijs, wisten zich uit hun toestellen vrij te maken en werden op grote hoogte door een speciaal mecha niek met zitstoel en al uit hun vliegtuig geslingerd. Zij zijn de eer ste straaljager-piloten, die met dit apparaat hun leven hebben gered. Soestenaren die aan de Eem ver toefden en Soester landbouwers, die in de polder hun land bewerk ten zijn ooggetuigen geweest, van deze vliegramp. Hun verklaringen, die onderling wel enige verschillen vertonen, wezen uit, dat bij het nemen van een bocht door de straaljagers, welke hoog in de lucht vlogen, twee der toestellen elkaar hebben geraakt. Zij zagen een zwart stuk zich van een der machines losmaken, het geen later bleek de staart van een der vliegtuigen te zijn, waarna het staartloze vliegtuig in pijlsnelle vaart, wentelend om zijn as, nabij Bunschoten viel en terecht kwam in de omgeving van Polynorm. De staart kwam met een geweldige smak in een tuin aan de Hcemskerklaan te Baarn terecht. Het andere toestel, dat zich nog enige tijd gehavend in de lucht wist te handhaven, stortte neer in de Lange Eindse maten, in 'n polder nabij de Maatweg alhier, tussen de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort cn de Eem. Kort na de ongeval zagen wij wrakstukken in het land van de landbouwer Bouwhuizen. In de slappe veengrond had het toestel een trechter geslagen, waar bij de motoren in de grond ver dwenen, terwijl de brokstukken aluminium dicht bijeen lagen. De commandant van de vliegbasis Soesterberg had reeds, yanuit de lucht melding gekregen van dit ongeval en spoedde zich per auto naar Soest. Hij waarschuwde Soes ter politie, die onmiddellijk voor afzetting zorg droeg en de van alle kanten toestromende nieuwsgieri gen op een grote afstand van het vliegtuigwrak hield. De Soester Brandweer werd even eens gewaarschuwd, die het wrak, dat in brand was gevlogen, met schuimblussers en de nevelspuit te lijf ging, waardoor de vlammen spoedig waren gedoofd. Intussen waren de twee uitgescho ten vliegers veilig op de grond ge komen. Piloot Groenendijk kwam terecht nabij de straatweg Baarn- Bunschoten, vlakbij het wrak van zijn toestel en werd door een We genwacht en een automobilist uit zijn touwen en riemen bevrijd. De automobilist bracht hem vervol gens naar het politiebureau te Baarn. Piloot De Nijs kwam vlak bij de Eem terecht, bijna gelijktij dig met zijn stuurstoel, welke ook per parachute naar beneden kwam. Een aldaar werkende arbei der, die naar het vliegtuigongeluk had gekeken, kreeg de vallende stuurstoel vlak bij zich neer en kreeg daardoor een modderbad. Piloot De Nijs volgde enige secon den daarna en deze werd door een automobilist naar Polynorm over gebracht. Overste Van Rooy, de comman dant van Soesterberg, haalde pi loot Groenendijk af van het poli tiebureau te Baarn en deed de Lucht-Bewakings-Troepen in de Soester polder de mededeling, dat beide piloten waren gered. Er heerste bij de L.S.K. grote vreug de over de redding der beide vlie- gers. De wrakstukken van beide vlieg tuigen blijven onder bewaking tot een commissie van onderzoek haar werk heeft verricht. Soester Courant veel gelezen veel geprezen m Bouwbedrijf Peter van Asch v.o.f. Grote Melmweg 7B - 3764 AZ Soest Telefoon: 035 - 6024060 - Fax: 035 - 6020640 WONEN Tel.: 035 - 601 10 04 www.middelmanwonen.nl e-mail: info@middelmanwonen.nl TRENDY WOONIDEEEN Tel.: 035-601 34 03 www.otaksoest.nl e-mail: info@otaksoest.nl TOTAAL 1 JAAR GARANTIE Bestaande uit 6 maanden Bovag en 6 maanden extra garantie op motor, versnellingsbak en aandrijfassen. Volvo S80 2.4 zwart/beige int. audio telefoon ECC CC 02-00 85.000 km 27.000,- Volvo S80 2.9 Aut. blauw/grijs int, zeer compleet, navigatie 02-0J 32.000 km 41.900, Volvo S80 2.4 Aut. antraciet, licht int., zeer compleet Volvo 850 T5 zwart/beige leer LM V ECC audio Volvo 850 2.5 groen/grijs int. trekhaak 5 cil alarm Volvo C70 Cabripo 2.4T zilver/zwart leer, fiill oplion Volvo S60 2.4 beige/zwart, sport int., Imv, ECC, CC, CV Volvo S60 2.4 zilver/zwart int. 16" LMV ECC CC Volvo S60 2.4 AUT blauw/licht int. LMV ECC CC Volvo S401.8 blauw/zwart int. LMV AIRCO FASE li Volvo S401.6 paars/gnjs int. airco CV ABS Alfa Romeo 2.0i 16V zilver/zwart int., ECC, CV, ABS BMW 320 Coupe blauw/grijs int. LMV ECC CC Audio Mercedes Benz A160 blauw/grijs int., Imv, CV, elektr. ramen 02-98 81.000 km 14.900,- Peugeot 406 1.8 LPG groen/grijs int. airco elec. ramen CV 05-98 156.000 km 7.900,- Pcugeot 406 2.0 HDI blauw/gnjs int. airco elec. ramen CV 05-99 115.000 km 13.350,- VW Passat TDI110 pk groen/beige int. zeer compleet 07-99 85.000 km 18.900,- ESTATE Volvo V70 2.4 groen/donker int. LMV ECC CV CC 03-01 39.000 km €33.900,- Volvo V70 2.4 AUT. groen/licht int., Imv, ECC, VC.CC 11-00 44.1)00 km €34.750,- Volvo V70 2.4 blauw/zwart int. LMV ECC CV CC 07-01 21.000 km €35.500,- Volvo V70 2.5 groen/beige leer LMV ECC CV CC A-Sp 10-99 58.000km €25.900,- Volvo V70 2.5 beige/beige int. LMV ECC CV C'C A-Sp 09-98 75.000 km 19.900,- Volvx» V401.8 blauw/beige LMV airco CV CC 01-01 35.000 km 19.900,- Volvo V401.8 zilver/zwart int. LMV airco CV 04-00 36.000 km 17.900,- Volvo V401.6 rood'zwart int. LMV airco Special Edition 03-00 25.000 km 17.250,- Volvo V401.6 groen/zwart int. LMV airco Special Edition 03-00 35.000 km 16.900,- Volvo V401.8 zwart/zwart int, open dak, airco, halileer 01-97 I 06.000km 11.700,- AudiA6V6 AUT. zilver/zwart leer zeer compleet 08-99 76.000 km €28.900,- De NSGK geeft vakantiepret... 03-99 156.000 km 22.900,- 01-96 133.000 km 12.950,- 01-94 147.000 km 6.900,- 03-01 35.500 km €54.500,- 11.500 km €31.550,- 26.000 km €28.750,- 20.600 km 30.900,- 37.000 km 20.500,- 15.000 km 18.900,- 05-98 115.250 km 12.375,- 07-99 59.000 km €28.500,- 10-01 04-01 02-01 01-01 07-01 9 Birkstraat 99 en 101 aan de doorgaande weg Amersfoort/Soest (N221- 5 minuten rijden vanaf de snelweg Al .Vrijdag koopavond. Frisse Handappels KONINGSWEG 18B, SOEST, 035-603 70 47 www.serva-soest.nl Tijdens de Moods Festivaldagen bij 'fj email reitlel Laanstraat 39, Soest Denk dan ook aan een voor de trekking van 16 juli Brengt de gezondheid ernstige schade toe, k.b. 4.10.1994, Stb. 720. Kinderen met een handicap hebben vaak niet de kans om op vakantie te gaan. Bijvoorbeeld omdat zij altijd specialistische hulp nodig hebben, of omdat campings, hotels en vakantie bungalows niet zijn ingericht op hun aanwezigheid. Dat is sneu voor de kinderen en voor hun ouders, broer tjes en zusjes. Ook zij zijn er vaak al lang niet met elkaar op uit geweest. Daarom ondersteunt de NSGK een aantal unieke vakantieprojecten voor deze gezinnen. In een aangepaste omgeving kunnen de kinderen heer lijk spelen, sporten, muziek maken, koken en knutselen. voor meer info kijk op www.nsgk.nl giro 55 2000 Si V VI nederlandse stichting voor het gehandicapte kind WAT EXTRA GELD VERDIENEN? Wordt bij de Soester Courant Het kost je 1 a 2 uurtjes op de woensdagmiddag, dus zo gepiept. Ook als VAKANTIEBEZORGER ben je welkom. Bel' 035 - 601 41 52 en vraag naar mw. J. Hoogendonk of M. Kamphorst. DE VERSSPECIALIST Overhees: Tamboerijn 21 - Tel. 601 24 25 Aanbiedingen gelden van donderdag t/m zaterdag van 14 juli t/m 25 augustus van 10.00 tot 17.00 uur Ook extra zomeraanbiedingen 2' keusbeelden 50% korting Kerkdijk 12 Achterveld Tel. 0342-451431 Norm. openingstijden wo. t/m za. 10.00 tót 18.00 uur vrij. 10.00 tot 21.00 uur Nationale collecte 3e week van september Voor de nationale collecteweek zoekt de Nierstichting enthousiaste collectanten. Bel voor meer informatie: 035-697 80 50

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 11