€norme kortingen eKoe SCHOEMAKER €norme kortingen expert fi) SCHOEMAKER OPRUIMING BIJ EXPERT SCHOEMAKER Recreatiekrant Utrecht vol vakantie- en vrijetijdstips T)ogterom Werveling feest als een beest Patiëntenraden: cliëntenraad Welzijnsplan op een A4-tje ÏKOOP Kom, kijk en vergelijk bij Expert Schoemaker. jSH PAGÏNAffl'- WOENSDAG 10 JULI 2002 SOESTER COURANTVARIA f PAGINA 7 Heeren van Brederode Mode Veel aandacht voor jeugdactiviteiten Vóór 1 oktober 'notitietje' op tafel Bijna 8000 euro epilepsiefonds Heeren van Breclerode Mode Geslaagd alternatief voor traditionele schoolreis De jaarlijkse zomeropruiming bij Expert Schoemaker is voor velen een uitgelezen kans. A-merken voor discountprijzen. Alle winkelmodellen, de magazijnvoorraad en alle beschadigde en ingeruilde apparaten gaan de deur uit! Natuurlijk altijd met echte service en garantie. Zoals u dat al meer dan 55 jaar van Schoemaker gewend bent. ARTMAN R.WESTRA Een belangenbehartiger bij Meander Medisch Centrum soesterScourant Koninginnelaan 24 - Soestdijk De vierde Utrechtse Recreatie krant van dit jaar besteedt extra aandacht aan activiteiten die speciaal voor een jong publiek georganiseerd worden. Grap pige, gezellige, spannende en zeker ook actieve evenementen voor jong en oud. Apenkooien en trendy games Voor de kleinsten heeft kasteel Groeneveld het sprookje van Bon- tepels omgezet in een levendige doe- en kijktentoonstelling. Ook de dierentuin is natuurlijk voor alle leeftijden een geweldig uitje, maar vooral op de Apendag of met Ouwehands By Night is er veel te beleven. Verkleedpartijtjes en te rug in de tijd, favoriet bij kinderen, dat is terug te vinden in de Kas teeltoren van IJsselstein. Maar in de toekomst stappen is ook moge lijk: op de Megafestatie is voor jongeren weer flink uitgepakt op het gebied van games en adrenali- neverhogende attracties. De uit vindingen en snufjes van vroeger liggen ten grondslag aan de ruim tevaart van nu. Twee verschillende tentoonstellingen in Utrecht beste den aandacht aan de sterren en de ruimte. Feestelijke festivals en culturele hoogstandjes De zomer is net als ieder jaar een bruisend en broeierig seizoen vol activiteiten in de buitenlucht. De Rijnweek Rhenen biedt een pro gramma vol dans, zang, sport, cul tuur en spetterende shows. Bijzon dere wandelingen en routes, zoals die van Kerken Kijken en de De signroute in Utrecht, beloven aan genaam verpozen in historische binnensteden van de provincie Utrecht. Het arrangement met lunchconcert en Vechtvaart biedt de ultieme luxueuze zomeront- spanning. Muziek of theater in de open lucht wordt ook geboden tij dens de vele festivals, in de open tuinen en op allerlei andere bijzon dere locaties. Goed geïnformeerd en overal gratis verkrijgbaar Uitgelichtjes, tentoonstellingen, een evenementenkalender en de Tuinen-, Kerken- en Kastelen maanden komen in juli weer uitge breid aan de orde. De jongeren en de ouderen die op zoek zijn naar een passende vrijetijdsbesteding hoeven zich dus geen moment te vervelen. De Recreatiekrant pro vincie Utrecht nr. 4 is geldig t/m 31 juli en verkrijgbaar bij VVV's, informatiecentra, musea en diver se attracties in de provincie Utrecht. Ook bij vele bibliotheken, hotels en campings in de provincie is de krant gratis af te halen. Soester Courant bereikt wekelijks 30.000 grage lezers Voor al uw Verzekeringen, Financiële Diensten, Hypotheken en Pensioenen www.soestcronderlinpe.nl info@soesleronderlinpé.nl Soesterbergsestraat 26, Soest. 035 - 6029060 Soester Onderlinge BANKETBAKKERIJ Voor u zelf of voor een ander geef 't gebak met liefde aan elkander Soesterbergsestraat 53, Soest Telefoon 035-6012050 Er komt toch een welzij nsbe- leidsplan en zelfs vóór 1 okto ber. Tot nu toe ontbreekt zo'n notitie en dat stuit vooral Ans Mann (GroenLinks) tegen de borst. Volgens haar is een der gelijk plan van wezenlijk be lang. 'Wc praten hier zo vaak over wel zijn, we hebben problemen met jongeren, het moet er komen, het is essentieel', zei ze donderdag avond in de gemeenteraad. Er kwam steun van verschillende kanten, zelfs de College-partijen hadden er geen moeite mee, al vonden deze het niet noodzakelijk, omdat wethouder Harry Witte kennelijk een goede beeld van de verschillende deelgebieden van welzijn heeft. 'Maar als er een plan komt, dan een hele dunne, om maar met Jan- Peter Balkenende te spreken, van een A-viertje', aldus CDA-fractie voorzitter Henk Koning. Van Soest 2002 mag het ook iets jes meer zijn. Teun Middelkoop wil namelijk ook een cijfermatige onderbouwing erbij zien. Witte beloofde de raad vóór 1 tober een beknopt plan voor schotelen, maar dat was nu weer niet helemaal wat Ans wenste. Liever had zij gezien dat de fracties er tijdens een volgende vergadering van de raadscommis sie welzijn eerst over zouden spre ken, alvorens er een beleidsplan wordt gemaakt. De collectie die begin juni werd gehouden door het Nationaal Epi lepsie Fonds - De Macht van het Kleine heeft in Soest 1.896,31 euro opgebracht. 'Laat haar niet vallen' was het thema van de actie waarvoor in ons land 45.000 vrij willigers de straat op gingen met een collectebus. Het thema was bedoeld om mensen pp te roepen steun te geven aan cpilepsiepatiën- ten. Het is immers van belang dat iedereen weet wat epilepsie is, zo dat men goed kan reageren als hij te maken krijgt met een patiënt die een aanval krijgt. De Hypotheker Koninuinnelaan 24 Soestdijk BURG. GROTHESTRAAT 9, SOEST, TEL. 035 - 601 03 44 aansluit bij de vragen die u ons regel- flangnjke keuzes die vooral betrekking ;rheid die u wenst ten aanzien van de er de rente. In dit renteoverzicht hebben voor een rentevaste penode van 5 jaar. e op de geldmarkt. De ontwikkeling van z.g.n. bandbreedtehypotheken. mg voor de komende week: gelijkblijver -! HYPOTHEEK Shop rdVn "i de Soester Courant 5p aangeboden ur gevraagd lel Als beesten hebben ze gefeest op de Werveling, een week lang. Aan de Oude Utrechtse- weg gooiden ze het eens over een andere boeg en werd de traditionele schoolreis vervan gen door vijf dagen activiteiten op de school en in de omge ving. De fecstweek stond in het teken van dieren, omdat de leerlingen daar net een project over hadden gedaan. Een toepasselijkere start dan een bezoek aan Dierenpark Amersfoort had het schoolteam dan ook niet kunnen bedenken en aldus geschiedde vorige week maandag. Kennelijk waren kinderen en on derwijzers danig geïnspireerd ge raakt, want een dag later trokken ze - verkleed als dier - door de straten van Soest-Zuid, waar de bonte stoet veel opzien baarde. Als ze ai niet visueel zouden zijn op gemerkt, dan zorgde de geluidswa gen die hen vooraf ging, cr wel voor dat de bewoners nieuwsgierig hun neus om de hoek staken. De dagen erna passeerde er van alles de revue. Wie gedacht had dat de regen op woensdag spelbre ker zou zijn van de spellcltjcsoch- tend, kwam bedrogen uit. Het cir cuit werd gewoon afgedraaid, al dan niet onder geïmproviseerd in elkaar gesleutelde 'daken'. Uitgedoste kinderen van De Wer veling vieren feest tijdens de feest avond in de feestweek, het alterna tief voor de traditionele schoolreis. Foto: Herman van Dam Ouders en buurtbewoners konden donderdag participeren in de vos senjacht die natuurlijk voor veel opwinding en vertier zorgde. In de avonduren deden veel kinderen mee aan dc playbackshow, was er een loterij en werd er afgesloten met een disco voor jong en oud. Veel rustiger ging het er vrijdag aan toe in sportzaal dc Bunt, waar de kinderen op hun gemak film pjes konden bekijken. i en veranderwerk rn-Tel: 035-5417993 Dorresteinweg 60 Soest Telefoon 601 32 88 koopt LOMPEN, IJZER, PAPIER en METALEN Zaterdag na 12.00 uur GESLOTEN. Onlangs werd de Cliëntenraad van Meander Medisch Cen trum geïnstalleerd, die is ont staan uit de beide Patiëntenra den van Molendael en Zieken huis Eemland. Nu de fusie tus sen beide instellingen een feit is, is het samengaan van beide raden een logische stap. Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is dc Cliëntenraad de formele vertegen woordiger van de (potentiële) pa tiënten van Meander Medisch Centrum. 'Nu we samen zijn ge gaan, kunnen we die taak nog be ter uitvoeren,' aldus voorzitter Theo Holleman van de Cliënten raad. Tot nu toe waren er twee patiën tenraden. 'Patiëntenraad of Cliën tenraad. Het maakt voor ons werk niet uit hoe we heten, maar het is beter consequent te zijn cn het voorkomt misverstanden in de communicatie naar onze achter ban. Het is belangrijk dat patiën ten weten dat hun belangen behar tigd worden door een apart or gaan. Wij hebben goede banden met de Raad van Bestuur en de andere adviesorganen van Mean der Medisch Centrum. Daarom kunnen we onze rol als belangen behartiger goed vervullen.' Contacten De achterban is groot volgens Hol leman. 'Dat zijn alle patiënten en potentiële patiënten in het verzor gingsgebied van Meander Medisch Centrum, dus eigenlijk alle inwo ners. Om voeling te houden met onze achterban onderhouden we contacten met bijvoorbeeld de lo kale afdelingen van patiëntenvere nigingen en Guderenorganisaties. En natuurlijk met het Provinciaal Patiënten/Consumenten Platform. In principe kan iedereen ons aan spreken, maar men moet zich wel realiseren dat we géén klachten commissie zijn. Daarvoor zijn in het ziekenhuis andere wegen. We behartigen geen individuele belan gen, maar wel die van de patiënten als groep.' De Cliëntenraad maakt een nieu we start. Na een jaar waarin zij als patiëntenraden bijna uitsluitend bezig zijn geweest met de fusie, kunnen zij zich nu weer volledig De Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum, van links naar rechts: H. Hooijer, mevrouw M.L.C. Klein-Schuurs, drs. G.A. Vette, mevrouw A.M.M. van den Hoven (ambtelijk secretaris), dr. Th. Holleman (voorzitter) en me vrouw L.F.M. van Breukelen-Ver- hoef. Op de foto ontbreken dr. B. VosenJ.J. West land. gaan richten op directe patiënten- aangelegenheden. In hun werkpro gramma zitten zaken als kwaliteit van zorg,-patiëntvriendelijkheid en het zoeken naar middelen om dat te meten. In het bestuur van de Cliëntenraad zitten veelal zoge naamde ervaringsdeskundigen. Holleman: 'We hebben allemaal veel bestuurlijke ervaring én erva ring met ziekenhuizen, zijn bijna allemaal (chronisch) patiënt én we hebben affiniteit met de gezond heidszorg. We zijn een kritische groep, zowel naar elkaar als naar de organisatie. Dat houdt ons scherp en maakt dat we de belan- genbehartigende taak goed vorm kunnen geven.' mies worden verkregen. rkt ijk voor de ontwikkeling van de rente oj s de Europese Centrale Bank (ECB). ,t rente vast en hebben hiermee direw kortlopende hypotheekr teken. De grafiek laat de o 12,73 14,28 15,83 17,37 18,92 20,47 22,02 23,56 25,11 Courant, nt te worden betaald. nsdag incl. BTW INLICHTINGEN: TELEFOON 035 - 601 41 52 Van Weedestraat 227 - 3761 CD Soest E-mail: soestcrt@wanadoo.nl GEVRAAGD VASTE BEZORGERS in Soest voor de Aanmelden: te L 6014152 4

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 7