'Opheffing vliegbasis Soesterberg is voorlopig niet realistisch' 'j intratuin D I I A En dit zijn de knallers van deze week: 0,50 VEIUNGPRIJZEN Oudste van Soest 106 jaar fkil 1.98 0.89 3.49 0.99 7.49 Politie vindt massa gestolen goederen Soesters aangehouden na belediging agenten J 13 HET GROENE WARENHUIS 29 IN NEFKENS SOEST WINTERHARDE S VASTE PLANTEN t VERKOOPPLANNEN? WOENSDAG 31 JULI 2002 80e JAARGANG NO. 50 DEZE WEEK Bij huiszoeking in Soesterberg Klacht wegens mishandeling ingediend 25% KORTING OP UW KARPET 50% KORTING OP UW 2E KARPET Tóch subsidie voor 10-jarige Soester Kring A. van der Lee Soester gedeputeerde Jan Pieter Lokker: Wegpiraat nu Mevrouw Dievenbach-Meyboom SOESTER KALENDER soesterScourant OPELe UW WONING VERKOPEN? BEL UW MAKELAAR: 035-601 13 04 OVERHEES Pepsi Cola Boeren wit of tarwebrood Shoarmareepjes Gebraden kipfilet Broccoli Grolsch Pilsener Tuincentrum en Kwekerij Groeneveld BEL VOOR EEN GRATIS EN DESKUNDIGE WAARDEBEPALING 035 - 603 27 37 COURANT Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035 - 601 41 52* - Telefax 035 - 602 49 04 - E-mail: soestcrt@wanadoo.nl - Internet: www.soestercourant.nl Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar 8,25 - Buiten Soest 16,50 - Losse nummers 0,50 Gecontr. oplage 12.300 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Actueel v-Y'/i Duivenzaaltje mag niet op In de Ruimte-terrein. Cliënten belangen Meander heeft nieuw bestuur. 'Spelen met ruimte' op internet. Kunst zwembad weg. Column Visser. Op 't Hoogt Actueel Varia S.O. Soest en Bodewes tekenen bouwcontract.. Jan Postema's Baltische reis (4). Familieberichten Rubrieksadvertenties Op Soest Gildefeesten 2002: achtdaagse van Soest. Soest 50 jaar geleden. Oude tijden: rogge op de Eng geoogst. Programma Gildefeesten. Aanbod huurwoningen 8 Soesterberg 9 Verzoek routeaanduiding Banningstraat-Kampweg. Bolletjesslikkers ook berecht op Kamp van Zeist? Vliegbasis ooit plek voor uitbreiding tot luxe dorp? Varia 10 Passie voor poëzie in landgoed de Paltz. Artishock. Cabrio. Alternatief voor SALZ. Prikbord Medische dienst. Kerkdiensten. Radio Soest. 11 In een woning aan de Rade- makerstraat in Soesterberg heeft de politie vorige week maandag een grote hoeveel heid goederen aangetroffen. Bij de 37-jarige bewoner stuitte de politie op een vier tal laptops, 32 betaalpassen en een tiental rijbewijzen en paspoorten. Na onderzoek bleken de rijbewijzen van diefstal afkomstig te zijn, evenals een laptop. Nadat de verdachte hiermee geconfronteerd werd gaf hij de politie toestemming om ook zijn slaapkamer te bekijken. Deze kamer (3 bij 3 meter) bleek volgestouwd met geluids- en videoapparatuur, laptops en camera's. Een reiskoffer lag boordevol met horloges, tasjes, geld en nog eens 150 betaalpas sen, cheques, paspoorten en rij bewijzen. In totaal werden drie reiskoffers met goederen in be slag genomen, die vele agenten van het district Eemland noord een hoop uitzoekwerk oplever de. Daarnaast werd ook een geld bedrag van 14.000 euro aange troffen, nog afgezien van valu ta uit zestien verschillende lan den en 3 tot 4 kilo aan Grieks muntgeld. De politie is druk bezig met het verzamelen van aangiften van diefstal met be trekking tot de gevonden goe deren. Twee inwoners van Soest (54 en 44 jaar) zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 02:30 uur aangehouden nadat zij agenten hadden beledigd. De arrestanten hebben intussen een klacht ingediend wegens mishandeling. De mannen stonden bij een hore cagelegenheid op het Kerkplein en uitten volgens de politie beledigen de woorden en gebaren. Hierop wilde de politie de twee aanhou den, maar die gingen snel een ho recagelegenheid binnen. Na het inroepen van assistentie werd de zaak betreden en konden de twee, die zich verzetten, worden aange houden. Ook bij het overbrengen naar het politiebureau bleven de mannen schelden. Ze werden daar ingesloten. De betreffende mannen geven wel iswaar toe dat ze beledigende ter men hebben gebruikt, omdat ze met de politie van mening verschil den over het optreden in een an dere kwestie, maar ze bestrijden dat ze zich lijfelijk tegen de aan houding hebben verzet. 'Binnen drie minuten stond de politie hier met vijf auto's en tien agenten voor de deur. Als we niet snel genoeg open deden zouden ze de deur wel intrappen, riepen ze. Toen ze bin nenkwamen werden we meteen beetgepakt.' Ze hebben inmiddels de Soester advocaat mr. Ben de Jong inge schakeld, die bezig is met het voor bereiden van een officiële klacht tegen het politieoptreden. Eén van de agenten zou zich daarbij te bui ten zijn gegaan aan nogal buiten sporig geweld. 'Er is zonder aan leiding getrapt, geschopt en gesla gen,' zegt De Jong, met name te gen de 44-jarige bezoeker van het café. De klacht gaat nog deze week de deur uit, aldus de advocaat. De man heeft zich door een arts laten onderzoeken. Die constateer de o.a. een vermoedelijke hersen schudding en forse kneuzingen aan de nek en de zij. Zelfs een nierbe schadiging wordt niet uitgesloten, aldus De Jong, die zegt over diver se getuigenverklaringen te beschik ken die erop neerkomen dat de arrestanten juist geen verzet bo den, in tegenstelling tot wat de politie beweert. KARPETTEN IN ALLE MATEN EN SOORTEN. VAN 140X200 TOT 360X420. RUIME KEUS!!! ZÉÉR VRIENDELIJK GEPRIJSD. DEZE MAAND TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE neem uw kennissen of familie mee. MAROC MODERN KLASSIEK CHINEES LEER HANDGEKNOOPT ENZ. ENZ. Van Weedestraat 251 (t.o. de HEMA), Soest Tel. 035-609 05 05 Het bestuur van de Stichting Soes ter Kring, de culturele organisatie die dit ja ar tien jaar bestaat, krijgt tóch een subsidie van het gemeen tebestuur ter gelegenheid van het tienjarig jubileum. Onlangs werd de aanvraag wegens 'te laat indie nen' afgewezen. Het College van B. en W. heeft besloten 500,00 toe te kennen als bijdrage in de kosten van de jubileumviering op 2 oktober. Dan worden vijf bekende Soesters uit genodigd voor een voordracht en zal het dameskwintet Vocalease de muzikale omlijsting verzorgen. Het bestuur van de Soester Kring heeft daarvoor na de eerste afwij zing bliksemsnel een subsidieaan vraag ingediend, die nu dus is ge honoreerd 'als éénmalige financiële bijdrage', zo blijkt uit het besluit van B. en W. Het geld komt uit het potje 'stimulering van culturele activiteiten'. Autobedrijf Exclusief-Dealer voor Soest, Baarn e.o. Kerkstraat 58 Soest - tel, 601 25 00 'Niets aan de hand,' zegt Jan Pieter Lokker, de in Soest wo nende CDA-gedeputeerde over de opwinding die vorige week ontstond, nadat het gerucht ging dat hij de opheffing van de vliegbasis Soesterberg uit het nieuwe streekplan wil halen. Sinds jaar en dag pleiten pro vincie en gemeenten rondom de basis voor de sluiting van het militaire vliegveld, met name vanwege de veiligheid en de milieu-overlast. Al jarenlang staat de sluiting van de vliegbasis hoog op het bestuur lijke verlanglijstje in het Utrechtse en het zou min of meer een poli tieke doodzonde zijn als Lokker nu opeens afstand zou nemen van dat breed gedragen standpunt. Zo is het ook niet, aldus de gedeputeer de zelf. 'Er is absoluut geen spra ke van nieuw beleid. Ik heb alleen gezegd dat het niet realistisch is om ervan uit te gaan dat de vlieg basis al op korte termijn zou kun nen worden opgeheven. En met die korte termijn bedoel ik dan de looptijd van het nieuwe streekplan, dat de periode 2005 tot 2015 gaat beslaan.' Volgens Lokker wordt er 'goed nagedacht', met name in het plat form 'Hart van de Heuvelrug', waarin naast het provinciebestuur ook de gemeenten Soest en Zeist, Defensie en diverse Utrechtse na tuur- en landschapsorganisaties vertegenwoordigd zijn. Daar wordt o.m. gezocht naar de optimalise ring van de natuurwaarden in het gebied rondom de basis. Lokker verwacht dat uit dit overleg wel genuanceerde uitspraken en stand punten komen die medebepalend zullen zijn voor hef nieuwe streek plan, met name voor het Heuvel rug-gebied, 'zodat het in elk geval niet een eenzijdig bouw- of natuur- verhaal' wordt. De politie van het district Eemland noord heeft in de nacht van zater dag op zondag een wegpiraat be trapt. De man viel op toen hij de agenten rond 01:30 uur op de Stadhouderslaan met hoge snel heid tegemoet kwam. In eerste in stantie raakte de auto uit het zicht, maar later werd het voertuig met wederom zeer hoge snelheid op de Van Weedestraat gezien. Tijdens het volgen van de auto werden binnen de bebouwde kom van Soest snelheden van boven de 120 km/u bereikt. Op de Johannes Poststraat werd de auto aan de kant gezet. De bestuurder bleek een 26-jarige inwoner van Soest te zijn. Hij werd aangehouden en ge boeid in de politieauto gezet. Op het bureau bleek dat hij ruim 0,8 promille aan alcohol in zijn bloed had. Zijn auto werd ter plekke in beslaggenomen en het rijbewijs van de man ingevorderd. Hij moet zich voor zijn rijgedrag, in combi natie met het alcoholgebruik, ver antwoorden bij de rechter. Torenia, diverse kleuren. Van 2,49 Amersfoort, Amsterdamseweg 139, 033-4611203, donderdag/vrijdag koopavond. Nijkerk, Het Spaanse Leger 1, 033-2457644, donderdag/vrijdag koopavond. Intelligente plek 'Natuurlijk zou het 't mooiste zijn als we de helikopters van de vlieg basis zouden kunnen verplaatsen naar een even intelligente plek, maar dat is heel moeilijk,' aldus Lokker. 'Maar dat is voorlopig he lemaal niet realistisch. Hij bena drukt in dat verband nog eens dat het hem zeker niet gaat om 'De- fensietje pesten' en onderstreept bijvoorbeeld het belang van de vliegbasis Soesterberg voor de uit zending van vredesmissies in VN- en NAVO-verband. 'Een andere basis zou daarvoor natuurlijk ook wel prima zijn, maar een provin ciebestuur kan niet zeggen tegen Defensie: jullie zoeken het maar uit...' Ondanks de bezwerende woorden van Lokker hebben het Utrechts Landschap en de Natuur- en Mi lieu Federatie Utrecht vorige week direct gereageerd met een vurig pleidooi om wél te blijven streven naar de opheffing van de vliegba sis. 'De basis staat het functione ren van de Heuvelrug als aaneen gesloten natuurgebied in de weg en vormt een barrière voor dieren en recreanten.' Ze wijzen ook op de geluidsoverlast en de veilig heidsrisico's en op het feit dat de sluiting van Soesterberg is opgeno men in het programma van het zit tende College van G.S., bestaande uit WD, CDA en PvdA. Drietrapsraket De natuurorganisaties willen dat de provincie een beleid voert als een drietrapsraket. De eerste trap is dan verbetering van het huidige gebruik (hekken 'naar binnen' ver plaatsen). Om de natuurwaarden te beschermen en de ecologische verbindingen te versterken zou het niet bebouwde deel van de basis in het nieuwe streekplan een gecom bineerde 'natuur/defensiefunctie' moeten krijgen. De tweede trap zou zijn het ver sneld stoppen met het gebruik van de basis voor 'vastvleugelige vlieg tuigen' (nu gepland voor 2014). Als er alleen helikopters vliegen kunnen ook de geluidscontouren worden aangepast en kunnen de start- en landingsbanen worden ingekort. De derde trap zou zijn de omvorming van het vliegveld in een natuur- en recreatiegebied, het uiteindelijke doel van de organisa- Gedeputeerde Jan Pieter Lokker. ties, dat gerealiseerd moet worden in de streekplan periode 2015- 2025. (Zie verder ook het artikel op de Soesterbergse pagina in deze krant.) Afgelopen zaterdag (27 juli) heeft mevrouw W. Dievenbach- Meyboom haar 106e verjaar dag gevierd. Dat gebeurde in het verzorgingshuis Groot- Engendaal, waar ze sinds 1986 woont. Wethouder Harry Wit te (loco-burgemeester) kwam haar namens heel Soest felici teren. Mevrouw Dievenbach werd 106 jaar geleden in Nederlands Indië geboren, in Rankas Bitung. In 1949 repatrieerde ze met haar ge zin - haar man was apotheker in het KNEL (zij was apothekersassis tente, en zo is het gekomen) - naar Nederland, naar Den Haag. In februari 1973 waren de Dieven- bachs al in Soest neergestreken, aanvankelijk aan de Veenbesstraat. In 1986 verhuisden ze naar Groot Engendaal, waar meneer Dieven bach in 1988, bijna 94 jaar oud, overleed. Er is nog één dochter (van de twee dochters en een zoon). Mevrouw Dievenbach heeft twee kleindochters en een klein zoon en inmiddels drie achter kleinzoons en een achterklein dochter. Haar gezondheid laat de laatste jaren steeds meer te wensen over. Mevrouw Dievenbach is min of meer aan haar rolstoel gekluisterd sinds ze een paar jaar geleden on- gelukkig ten val kwam. Haar ge zicht en gehoor functioneren ook niet meer goed, maar ze heeft be slist nog heldere momenten, 's Morgens blijft ze wat langer in bed liggen en ook 's middags slaapt ze veel. 'Van mopperen word je niet oud,' was altijd een gevleugelde uitspraak van haar. En dat deed ze ook niet, aldus haar kleindochter Jenny Kijf. 'Je hoorde nooit een kwaad woord van haar; ze was al tijd vrolijk.' De veijaardag werd in de familie kring gevierd. Ai te veel drukte kan mevrouw Dievenbach niet meer om zich heen hebben. Wel waren er veel bloemen, o.a. van de particulier secretaresse van de ko ningin, van de commissaris van de Mevrouw Dievenbach en haar kleindochter Jenny Kijf. Foto Soester Courant. koningin en van het gemeentebe stuur. De Soester Kalender biedt verenigin gen en instellingen in Soest gelegen heid hun publieksactiviteiten met een eenmalig karakter kort in deze 'week agenda' te melden. Maandag 5 augustus 20:30 Film 'Pane e tulipani', Ar tishock, Steenhoffstraat 46, S 3,50/5,00. GEVRAAGD VASTE BEZORGERS ^in Soest voor de^. Aanmelden: tel. 6014152 Openingstijden kantoor SOESTERCOORANT ma. 9.00 - 17.00 uur di. 9.'5 - 16.00 uur woe.10.00 - 17.00 uur do. 1 0.00 - 16.00 uur vr. "JO.00 - 1 5.00 uur TEL. 035-6014152 MRMMmm kook-en tafeCcidtuur kado en design Van Weedestraat 48 - Soest BEDRIJFSSTOFFERING WONINGSTOFFERING MEUBELSTOFFERING Soesterbergsestraat 28/30 Telefoon 035 - 602 42 94 V/s/ie onders VOOR NIEUW EN GEBRUIKT ÜtTSOMOBIELBE D R IJF Birkstraat 30 - 3768 HH Soestj Telefoon (03S) 601 23 64 GRATIS WAARDEBEPALING Hol Molenbeek Woning- en Assurantiemakelaars UTRECHT BILTHOVEN DE MEERN SOEST VIANEN ZEIST Burgemeester Grothestraat 32 Soest www.holenmolenbeek.nl nvm>wonen Tamboerijn 11 - Soest 3 Jlessen a 1,5 liter met sesamzaad heel vers van 't mes 100 gram 500 gram 0.69 krat a 16 flessen 450 ml VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest A j'i A A A j'l aI» ïjv Vj* 200 soorten, per stuk Amsterdamseweg 57A Baarn naast kasteel Groeneveld Tel.: 035 543 11 02 Iedere zondag en 365 dagen geopend ii A ik 4k Jk ik Jk i£> ->k is. ik 4lfr Burg. Grothestraat 13, SOEST BuijsRegiomakelaars.nl REGIOMAKELAARS Soesl@Buijsregiomakelaars.nl nvM UW MAKELAAR IN DE REGIO! (KANTOREN TE SOEST EN AMERSFOORT)

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 1