OPEN DAG Financiële toekomst Soest somber De scholen zijn weer begonnen GRATIS' En dit zijn de knallers van deze week: mjHof GlasGarage 2.79 kïi° 3.99 0.29 0.89 0.79 3.19 Tarieven en belastingen in Soest mogelijk hoger Vermeend vuurwapen blijkt mobiele telefoon Twee hennepkwekerijen binnen 4 dagen ontmanteld DE BESTE WINKEL VAN NEDERLAND VERKOOPPLANNEN? WOENSDAG 4 SEPTEMBER 2002 81e JAARGANG NO. 3 DEZE WEEK Afhankelijk van kabinetsplannen VOLKSUNIVERSITEIT SOEST Wethouder Bert Krijger: 'Geen geld voor nieuw beleid' UW OUDE GORDIJNEN ZIJN GELD WAARD 10% korting op alle gordijnstoffen A. vari der Lee 15% korting op alle bureaumeubelen 25% korting op alle keukenkranen TALENPRAKTIKUM AMERSFOORT OPEL6 DE REVOLUTIE IS BEGONNEN..! SOESTER KALENDER Dronken jongelui rollen vechtend over de straat openings-aktie! voorruit vervanging www.glasgarage.nl OVERHEES Tamboerijn 11 - Soest Schouderkarbonade varkensvlees Kipdrumsticks Sperziebonen Boerentijger wit of tarwebrood Katenspek Scholfilet VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest BEL VOOR EEN GRATIS EN DESKUNDIGE WAARDEBEPALING 035 - 603 27 37 OESTERTCÜÜRAIUT Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 - 3760 AB Soest Telefoon 035 - 601 41 52* - Telefax 035 - 602 49 04 - E-mail: soestcrt@wanadoo.nl - Internet: www.soestercourant.nl Abonnement: Soest/Soesterberg per half jaar 8,25 - Buiten Soest 16,50 - Losse nummers 0,50 Gecontr. oplage 12.300 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Actueel 3 Eind in zicht van inkomsten uit exploitatie (bouw)grond. Elf septcmber-bijeenkomst in teken van 'ontmoeting'. Deel twee vaccinatie meningokokken van start. Column Visser. Op 't Hoogt Actueel 5 De mens achter de politicus: Roder van Ar kei. Spektakel tijdens skate- wedstrijd Apollo viert 80" verjaardag. Familieberichten Cultuur 7 Culturele Uitmarkt in Brede Bibliotheek Soest. Henk Gerth vertelt op fietsboot. Aanbod huurwoningen 8 Cultuur 11 Verbouwing van Artishock gaat poosje langer duren. Soest 50 jaar geleden. Soesterberg 15 VVD wil duiderlijkheid over Pompidoe. 110 Porsches bij Militaire Luchtvaart Museum. Soesterberg loopt warm voor voetbal. Sport 17 Soest en WZ'49: zicht op 2C ronde. Koen van Valkenhoeff op WK. Michael Deelen naar EK. Prikbord Medische dienst. Kerkdiensten. Programma Radio Soest. 19 SCENTRU kijkop >.nJ of bel 035-6017954 Het is niet uitgesloten dat de tarieven en belastingen in Soest worden opgeschroefd. Op zijn vroegst in oktober, maar waarschijnlijk pas in november zal het College de gemeenteraad een lijstje met tarieven voorleggen. Afgewacht moet worden welke maatregelen het kabinet aan kondigt op 17 september (Prinsjesdag). Dat er zal wor den bezuinigd, is wel zeker en als Den Haag minder geld uit geeft, dan stroomt er automa tisch minder geld via het ge meentefonds naar de lokale overheden. Bekend is inmiddels wel dat het rioolrecht met 8,17 euro zal worden verhoogd naar 89,76 euro. Ook zal een gedifferen tieerd systeem worden inge voerd voor de afvalstoffenhef fing. Wie alleen in Soest woont, gaat vanaf volgend jaar minder af val stoffenbelasting betalen dan huishoudens van twee of meer personen. Dat is in het voorjaar bij de Collegevorming afge sproken. De lagere kosten voor de alleenstaanden betekenen dat de aanslagen voor de ande re huishoudens hoger zullen uitvallen. Ook wil het College in ieder geval de onroerend za- kenbclasting trendmatig met 5 procent gaan verhogen. 'De inflatie is nu begroot op drie procent, maar dat kan best vijf procent worden', zegt wet houder Bert Krijger van finan ciën. 'Gebeurt dat en je kunt als gemeente niet bezuinigen, dan zul je de inkomsten moeten ver hogen, tenminste als je bepaal de kwaliteiten wilt waarborgen.' Het is nu nog te vroeg, zegt hij, om een indicatie van de nieuwe tarieven te geven, omdat de exacte plannen van de regering nog niet geheel duidelijk zijn. Dit jaar bedragen de woonlas ten voor Soesters 538 euro per huishouden, 49 èuro onder het landelijk gemiddelde. In 117 gemeenten zijn deze lasten la ger, in 418 gemeenten zijn de inwoners duurder uit. Agenten zijn zondagavond, gehuld in kogelvrije vesten, uitgerukt naar een horeca gelegenheid aan de Konin- ginnelaan. Daar zou bij een ruzie een vuurwapen in het spel zijn, maar dat bleek uit eindelijk een mobiele tele foon te zijn. Tijdens de woordenwisseling tussen twee mannen waren er bedreigingen geuit. Toen ie mand een pistool meende te zien, werd de politie gebeld, die met drie wagens ter plekke ar riveerde. Iets later stopte er ook een blauw politiebusje. Omdat de agenten de veiligheidsvoor schriften in acht moesten ne men, waren zij gekleed in ko gelvrije vesten. Het geheel baar de nogal opzien óp de Konin- ginnelaan. In actie hoefde de politie niet te komen. Het wapen bleek een telefoon en de ruzie werd ge sust, volgens een woordvoerster van de politie zonder dat er klappen zouden zijn gevallen. 'Er is geen escalatie geweest en de betrokkenen zijn uiteindelijk rustig uit elkaar gegaan.' In vier dagen tijd heeft de poli tie in Soest twee hennepkweke rijen ontmanteld. Het gaat om een grote 'plantage' in een be drijfspand aan het Wetering pad en een kleinere in een wo ning aan de Valeriaanstraat. De grote vangst, vrijdagmorgen, had de politie te danken aan een inbraak. Tenminste, het alarmsys teem van de onderneming was 's ochtends afgegaan, zodat de po litie poolshoogte nam. De even tuele daders waren toen reeds ver trokken, maar toen de politie bin nen een kijkje ging nemen, trof ze een grote wietkwekerij aan met niet minder dan 4500 hasjplanten. De straatwaarde van de hasj over schrijdt de 100 duizend euro. Zaterdag 7 september van 11.00 -14.00 uur Voor informatie over het hele cursusprogramma zijn docenten en medewerkers aanwezig. Extra openingstijd voor inschrijving: zaterdag 14 september van 10.00-13.00 uur Gebouw Orlando, Di Lassostraat 65 te Soest. Tel. 035 602 21 95, e-mail: vu-soes1@csnet.nl www.volksuniversiteit.nl/soest Agenten en medewerkers van de REMU waren twaalf uur bezig om alle planten, maar vooral ook om alle professionele apparatuur te verwijderen. Ook werd er gecon stateerd dat er illegaal stroom werd getapt. Lampen, afzuiginstallaties en andere benodigdheden werden in beslag genomen en meegeno men naar het politiebureau. Omdat er verder niemand aanwe zig was, konden vrijdagmorgen nog geen aanhoudingen worden verricht, maar de politie stortte zich wel op de zaak. Maandagmorgen was het weer raak, ditmaal aan de Valeriaan straat. Dankzij een anonieme tip rolde de politie in een woning een hennepkwekerij met circa 300 planten op. Deze was ingericht op de benedenverdieping van het huis. Ook hier bleek illegaal stroom afgetapt worden. Alle planten en materialen werden in beslag genomen. De eigenaar van de woning werd later op het bu reau ontboden voor verhoor. l! BEDRIJFSSTOFFERING WONINGSTOFFERING MEUBELSTOFFERING Soesterbergsestraat 28/30 Telefoon 035 - 602 42 94 Het financiële toekomstbeeld van Soest ziet er somber uit. Er is geen geld voor nieuw beleid en afhankelijk van onder meer de bezuinigingsdrift van het rijk, kan het wel eens zo zijn, dat Soest straks zijn begroting voor 2003 drastisch moet gaan bijstellen. Nu nog wördt voor de volgende jaren rekening gehouden met over schotten, variërend van 400 tot 600 duizend euro, maar die prog noses zullen ongetwijfeld de ko mende maanden in negatieve zin worden bijgesteld. En als er al wat overblijft, dan moeten de raadsle den niet denken dat ze cadeautjes kunnen gaan uitdelen aan de be volking. Eventuele overschotten verdwijnen meteen in de algeme ne reserve die nu 'slechts' 1,3 mil joen euro bedraagt en tenminste moet worden verdubbeld, wil Soest straks fikse tegenvallers het hoofd kunnen bieden. Dat laatste scenario kan bijvoor beeld al snel opdoemen bij de nieuwe btw-regeling van Den Haag, een financieel technische maatregel waarmee Soest in het gunstigste geval quitte zal spelen. Verlies is evenwel niet denkbeel dig, om nog maar niet te spreken van de gevolgen van de bezuinigin gen waarmee naar verwachting het kabinet op Prinsjesdag het volk om de oren gaat slaan. Bij zijn eerste presentatie als wet houder van een begroting schetste Bert Krijger dan ook een allesbe halve rooskleurig plaatje, waarbij hij - zo mogelijk - nog meer ge voel voor drama aan de dag legde dan zijn voorgangster en partijge noot Neks Blommers deed. Zij waarschuwde na het zomerreces telkens dat de broeksriem strakker moest. En inderdaad zagen alle tussenbalansen er slecht uit, totdat tegen'het eind van het jaar de bijna traditionele meevaller uit Den Haag (gemeentefonds) werd aan gekondigd en het dreigend tekort in één klap werd omgebogen in een batig saldo. Zo kon de raad eind vorig jaar alsnog met geld gaan strooien, waarvan met name S.O. Soest (nieuwbouw clubhuis) en VVZ'49 (verbouw clubhuis) profiteerden. Op zulke extraatjes kan het lokale verenigingsleven maar beter niet meer hopen. Het gaat immers niet goed met de eco nomie. Tekorten 'In het verleden geloofde niemand het, maar de tijd dat er alsnog extra geld uit het gemeentefonds kwam, is nu wel geweest. Als het in Den Haag regende, druppelde het ook in Soest, maar met de be zuinigingen op komst, zit dat er niet meer in. Den Haag krijgt te maken met tekorten, gaat bezuini gen en meer decentraliseren. Dan moet je als gemeente meer met minder doen. Het is géwoon echt heel somber, de vooruitzichten zijn slecht,' aldus Krijger. Met een leuk verhaal voor de ge meenteraad komt hij over ander halve week dus niet op de prop pen. 'Er is altijd een politieke drang om meer leuke dingen te doen, maar in theorie is dat nu af getimmerd. We zullen de raad geen middelen bieden', zegt Krij ger. Voor de komende drie jaren is de balans van de begrotingen op nul gesteld. Blijft er toch iets over, dan vloeit dat linea recta naar de reserve, want die buffer moet wor den verstevigd. Krijger: 'Als de raad toch nieuwe dingen wil, moet ik dat respecteren, maar ik zal het haar sterk afraden.' (Lees verder op pagina 3) 'Japan' riep iemand, toen ge vraagd werd waar de ballonnen zouden landen. Maar de wind dreef de 220 gekleurde lucht ballen in de richting van het westen. In elk geval zijn de scholen weer begonnen en De Bron gaf de start een feestelijk tintje. Dat had alles te maken met het 25-jarig bestaan van de protes tants-christelijke school die in dc jaren zeventig in Overhees werd gesticht. Na een poosje achter het toenmalige wijkcentrum De Borg (later C-drie, tegenwoordig Brede Bibliotheek) onder één dak te heb ben gezeten met de 'roomse' De Wegwijzer en de 'openbare' Over hees kreeg De Bron de beschik king over een eigen gebouw aan de Sweelinckstraat. Daar wordt 25 januari 2003 een reünie gehouden. In februari volgt een evenementendag, in mei zijn de schoolreisjes en in juni gaan de leerkrachten optreden voor de leerlingen. Het oplaten van de bal lonnen was de eerste activiteit in Foto Bell het kader van de verjaardag. Daar na werd in de klaslokalen de draad weer opgepakt met rekenen, taal en andere vakken. Er was in één groep een meisje dat twee weken geleden al weer naar school wilde, maar van een aanzienlijk grotere groep had de zomervakantie best nog wat langer mogen duren. In de maanden september/oktober bij inlevering van uw oude gordijnen VAN SOEST WOONWINKEL BURG. GROTHESTRAAT 28 TELEFOON 035 - 6020973 Autobedrijf Exclnsief-Dealer voor Socsl, Raam e.o. Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 bouwen woonwaren. baarn minervaweg 3, tel. 035 34 86 111, www.nijhofbaarn.nl voor een degelijke taaltraining ENGELS - FRANS - DUITS - SPAANS - PORTUGEES - ITALIAANS - ZWEEDS - NEDERLANDS www.talenpraktikumamersfoort.nl Telefoon 033 - 4729097 Birkstraat 30 - 3768 HH Telefoon (035) 601 23 64 Kijk nu op pagina 12 De Socster Kalender biedt verenigin gen en instellingen in Soest gelegen heid hun publieksactiviteiten met een eenmalig karakter kort in deze 'week agenda' te melden. Donderdag 5 september Geen opgave. Vrijdag 6 september 14:00 Seizoenstart OC Dc Klarinet, Klarinet 39. Zaterdag 7 september 09:30 Start NK duathlon bij Dc Schieter, De Vlasakkers. 11:00 Open dag Volksuniversi teit, gebouw Orlando, Di Las sostraat. 12:00 Culturele Uitmarkt Brede Bibliotheek, Willaert- straat 49. 12:00 Vlooienmarkt de Eng, Verl. Talmalaan, 1,80/2,00. 14:00 Informatiemarkt tiener centrum X-Change, De Schoof, Molenstraat 142. Zondag 8 september 10:00 Lezing over native Ame- ricans, de Bereklauw, Steen- hoffstraat 63. 14:00 Wandeling IVN Ecm- land vanaf scoutingterrein Buitenzorg, Amsterdamse straatweg. 14:30 Bijeenkomst ouderen i.k.v. Nationale Ziekendag, Molenschot, Dalplein. 15:30 Lezing over '11 septem ber' bij Spirituele Kring, De Deel, Kerkstraat 4b, 7,00. Maandag 9 september 20:00 Spreekuur B en W voor Soestdijk/'t Hart, Emmakcrk, Regentesselaan 2. 20:00 Waarnemingen bij PASO, Vriendschap^gebouw, Nachtegaalweg 8a, 2,00 4,50). Dinsdag 10 september 14:00 UW-bijeenkomst, OC Klaarwater, Wiardi Beekman- straat 475. 14:00 Themabijeenkomst leven en gezondheid reumapatiën tenvereniging Baarn/Soest, Dc Speeldoos, Rcmbrandtlaan 35, Baarn Woensdag 11 september 14:00 Presentatie voeding bij NBvP/VvN, NPB-kerk, Rem- brandtlaan, 2,00. 20:00 Bijeenkomst over '11 september', EHBO-gebouw, Parallelweg. De politic heeft zaterdagochtend rond kwart voor vier twee jonge ren aangehouden. Ze lagen dron ken en lallend op de Eikenlaan. De politie was er heen gegaan na een melding over een vechtpartij. Het tweetal, 18 én 19 jaar oud, werd aangehouden een meegenomen naar het bureau, waar beiden een bekeuring kregen voor openbare dronkenschap en baldadigheid. Dit vieren wij met een 'Vanaf standaard WA-extra verzekering. Wij betalen uw eigen risico! Nieuwe adres: SOEST Nieuwegracht 23 Tel. 035 - 603 22 45 kilo 500 gram heel vers van 't mes 100 gram 250 g ram REGIOMAKELAARS Burg Grolhestraat 13, SOEST BuijsRegiomakelaars.nl Soesl@Buijsregiomakelaars.nl nvm UW MAKELAAR IN DE REGIO! (KANTOREN TE SOEST EN AMERSFOORT)

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 1