ffl/erbouwing van Artishock gaat poosje langer duren Soest 50 jaar geleden Open dag Volksuniversiteit Vrije Academie geeft weer cursus kunstgeschiedenis CULTUUR r Aardigheidje van SleepWorld in Keulen Jazz-improvisatie voor amateurs in Artishock -5£®!nat woensdag 4 september 2002' SOESTER COURANT Jazzconcert in Cabrio groot succes PAGINA 11 RFOSE! Brandstichter deed zijn werk. Meningen I van lezers! Gildefeesten Gevonden voorwerpen gildefeesten Muziek waar wilt! expert 0 schoemaker KathVrouwengilde over schilderwerk UW start met nieuw seizoen Zaterdag 7 september, van 11:00 tot 14:00 uur Shaoling Gongfu nu ook in Soest Voorlichting bij reumavereniging over artikelen Workshop o.l.v. Job Helmers Postcode /sternen. lebben we 1001 mogelijkheden. Dit moet u gewoon zien! Voor u ligt er pen gratis Sleepworld- cadeautje klaar. Lever deze bon ingevnk bij onze nieuwe zaak in. 199. Tel: 035 - 6011004. info@middelmanwonen.nl atie/onderhoud lerken ides-specialist op alle merken Tel. 035 - 601 29 98 !VH gaat nog wel even duren voor de culturele vereniging Aftishock haar deuren aan de nhoffstraat 46A weer kan nen voor het publiek. De- ir dagen werd duidelijk dat de •ouwing, die door het Hil- iumse aannemingsbedrijf Jofstee in opdracht van eige naar Jan Smeeing en voor reke ning van de gemeente wordt gmgevoerd, langer zal duren ;n gepland. Met name de in- llatie van het luchtverver- jssysteem blijkt complexer Bii voorzien. •«verbouwing is nodig om dc ge- tëisolatie van dc Artishock- §piten te verbeteren. Door de icente wordt de bestaande si- :uatie, die in strijd is met dc actu ele Milieuwetgeving, niet langer ^gloogd. Nieuwe plafonds en Ira dikke (dubbele) beglazing Sleten ervoor zorgen dat minder geluid doordringt naar buiten. I !Omdat er geen ramen meer open kunnen is een luchtverversingssys teem nodig. De engineering hier van heeft dc firma Hofstee veel hoofdbrekens gekost. Berekening ien materiaalkeuze is een vak apart, ^Waarvoor maar een beperkt aantal ^Specialisten beschikbaar is. Inmid dels is het plaatje rond, zodat met de voorbereidingen op korte ter mijn kan worden begonnen, flatussen blijkt dc verbouwing ook voor Artishock zelf nogal wat extra werk in te houden. Waar jjoor de vrijwilligers vooral de izaal grondig zou worden aan bakt, in het kader van de alge hele renovatie, moeten nu ook de plafonds in de sociëteit en de gro te zaal opnieuw worden geschil derd. Ook moet een compleet nieuwe verlichting worden aange bracht. Neeltje Buitelaar, die de klussen voor de vrijwilligers coör dineert, heeft het er niet makkelijk mee. Vooral het afstemmen van het eigen werk op de voortgang van de aannemer kost de nodige moeite. 'Gelukkig vinden de vrij willigers het zonder uitzondering wel heel erg leuk om samen bezig te zijn. Het versterkt het groepsge voel. Samen bijpraten, af en toe een hapje eten of een drankje, lek ker muziekje erbij, dan vliegt de tijd,' aldus Neeltje. 'Daarbij heeft de aannemer het nodige begrip voor de gang van zaken, zodat de samenwerking gelukkig prima is.' Door de uitloop van het werk kan in elk geval het filmfestival, dat gepland stond van 19 tot en met 22 september a.s., niet doorgaan. Naar nieuwe data wordt nog ge zocht. Omdat rekening moet wor den gehouden met alle andere ac tiviteiten zal het festival vermoede lijk pas later in de herfst kunnen plaatsvinden. De Eng Voor dc activiteiten in de maand september kan dank zij de bereid willigheid van de Gemeente wor den uitgeweken naar het Buurthuis de Eng. Diverse concerten, en bij voorbeeld de wekelijkse teken avonden, zijn nu daar geprogram meerd. Vanaf zaterdag 5 oktober hoopt Artishock weer terecht te kunnen in het eigen gebouw. De officiële heropening van de geheel Door de verbouwing is Artishock gedurende de maand september ge sloten. vernieuwde ruimten wordt daarna voorzien in de tweede helft van oktober. Nadere berichten hierover volgen binnenkort. Voor het eerste grote jazzconcert in het nieuwe seizoen had Artis hock zijn oog laten vallen op het openluchttheater Cabrio. 'Maar dat stond eigenlijk helemaal los van de verbouwing,' gaf werk groepleider Ron van Ewijk in zijn openingswoord te kennen. 'Artis hock en Cabrio werken goed sa men en deze ambiance paste bij zonder goed bij de Big Band 'The Millennium Orchestra Barchem', met zang door de gerenommeerde Fay Claassen.' Daar was het uit ruim 150 aandachtig toehoorders bestaande publiek het stellig mee eens, getuige de staande ovatie die de band ontving na de laatste slot akkoorden van het mooie zondag middagconcert, waarbij vooral ook het weer goed meespeelde. Fay Claassen had het zichtbaar naar haar zin: 'Heel anders dan bij het verregende concert tijdens de Uit markt in Amsterdam,' merkte ze tussen haar nummers door op, staande in de lekkere namiddag zon. Een erg geslaagde Artishock jazzmiddag kon hiermee worden toegevoegd aan de respectabele lijst van het befaamde Soester jazz- podium. Het optreden van de Big Band in Cabrio was een groot succes. Uit de Soester Courant van Dinsdag 2 September 1952 In 3 jaar 8 hooibergen in vlam men. De laatste plaats gehad heb bende hooibergbrand heeft tot het gevolg gehad, dat de Onderlinge Soester Brandverzekering een flin ke beloning heeft uitgeloofd van f 500,- voor dengene, die aanwij zingen heeft, welke leiden tot ar restatie van de aanstichter van deze brand. Met het uitloven van deze beloning wordt thans openlijk kon gedaan van de brandstichtin gen, welke in de laatste jaren zijn gepleegd. Het is n.1. niet de eerste keer, dat in de rapporten van de Brandweer geconcludeerd wordt tot brand stichting bij hooibergbrand. Het begon in 1949, toen op 7 Fe bruari een hooiberg, toebehorende aan de heer Van Tliienen, op de Burgemeester Grothestraat, in brand geraakte. Dit was de eerste daad van de pyromaan, welke in ons midden leeft. Hij zette zijn werk voort en wel op 29 Juli 1949 in de hooiberg van de heer Hart man aan het Kerkpad. Op 5 Au gustus 1949 werd een hooiberg van de heer Kok aan het Kerkpad een prooi der vlammen, terwijl op 29 December 1949 de heer v.d. Hengel op het Kerkpad een hooi bergbrand kreeg. In 1950 was de activiteit van de brandstichter niet zo groot. Op 30 Juli stichtte hij brand in de hooiberg van de heer Van 't Klooster aan de Olijkeweg, terwijl op 1 November 1950 een hooiberg van de heer Roest op het Oude Grachtje werd aangestoken. In 1951 werd slechts één slachtof fer gemaakt, n.1. de heer Wanten- aar, wiens hooibergen en boerde rij op de Birkstraat door brand werden vernield. Men vreest, dat de brand van Za terdag j.1. weer het begin is van een serie nieuwe branden. Met kracht wordt het zoeken naar de dader daarom voortgezet, opdat de 8 branden niet worden vermeerderd. Het opsporen van de brandstichter is echter zoeken naar een speld in en hooiberg. Ettelijke aanwijzingen en veron derstellingen zijn haarfijn uitge pluisd, doch tot dusver zonder re sultaat. In 1950 hebben boerenzoons we- kenlang een vrijwillige wachtdienst gehouden, waarbij de hooibergen in onze gemeente des nachts wer den bewaakt. Branden kwamen toen tot Novermber niet meer voor, doch de brandstichter werd niet gevonden. De werkwijze van deze pyromaan is zeer simpel. Vaststaat, dat hij geen brandbare middelen gebruikt om de hooibergen in brand te doen geraken en bij deze branden werd dan ook niets gevonden, dat wees op het gebruik van benzine of iets dergelijks. Zeer eigenaardig is het, dat hij deze branden meestal sticht rond het middernachtelijk uur. Van de 8 keer was dit bij 6 branden het ge val. Een andere eigenaardigheid is, dat de branden worden gesticht bij het ontbreken van sterke wind, waar door grote rampen werden voor komen. Hiertegenover staat echter dat de hooibergen zodanig worden geko zen, dat de brand zich gemakkelijk kan uitbreiden tot omliggende panden. Bij de brand op 30 Juli 1950 op de Olijkeweg b.v. werd de hooiberg aangestoken, met het gevolg, dat ook de hooischuur en de deel van de boerderij afbranden. In deze "deel" sliepen een aantal padvind- sters die tijdig konden worden ge wekt. Ook de laatste hooiberg brand zou, bij 'n krachtige wind, ongetwijfeld een grote ramp heb ben veroorzaakt en enige boerde rijen en woningen in vlammen hebben doen opgaan. Het bestuur van het Groot Gae- sbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde van Soest is zeer erkentelijk voor de inzet en mede werking van velen aan de Gilde- feesten. Aangezien het onmogelijk is allen persoonlijk dank te zeggen voor hun aandeel in het welslagen hier van, wil het bestuur dat op deze wijze doen (zie ook de advertentie elders in deze krant). Een klein aantal van degenen die hieraan een bijdrage hebben geleverd wil het bestuur toch met name noemen: College van Burgemeester en Wet houders van de gemeente Soest, politie Eemland-Noord, Brand weer Soest, WV Soest, de fami lie Van de Grift, de adverteerders het programmaboekje, de sponsors van enkele individuele evenemen ten, de buurtbewoners en de me dewerkers bij de verschillende on derdelen. Verder bouwbedrijf Van de Grift en Procar voor de levering van bouwmateriaal in en rond de tent, de participerende verenigin gen AV Pijnenburg, Tempo Toer, Wandelcomité Jacob van Gae- sbeek, Warmbloedpaardenfokver- eniging Eemland, zangkoor van de Petrus- en Paulusparochie, scou tinggroep Don Bosco, Eemlander Blaaskapel, de gezamenlijke oude renbonden Soest en Soesterberg, EHBO Soest, Radio Soest, Taxi Klomp (voor het rolstoelvervoer), Slagerij van Asch (voor de atten tie op de ouderencontactmiddag), Chubb Flame Control (voor het beschikbaar stellen van brandblus- middelen), de deelnemers aan de verschillende activiteiten, de jury leden, het in zeer grote getale aan wezige publiek en alle anderen, die op de één of andere wijze hun steentje aan de organisatie van dit evenement hebben bijgedragen. Het Groot Gaesbeeker Gilde hoopt ook in 2003 op aller inzet en medewerking te mogen rekenen en er weer een feest van te maken voor en door de gehele Soester gemeenschap. Bestuur Groot Gaesbeeker Gilde 1 rugzak met sportkleren 2 portemonnees (1 met identiteits kaart) 1 brillen koker met bril 1 kinderdrinkbeker 1 AXA-hangslot oorbellen 1 horloge 1 armband 1 ketting 5 fïetssleutels 1 groen regenjack (uit garderobe) 1 zwarte gewatteerde jas 1 zwart jack met capuchon 1 spijkerjack 1 trainingsbroek 1 T-shirt 8 paraplus's Deze voorwerpen zijn af te halen bij de politie Soest aan j het Dal plein. 'sdagochtend n september gratis introductie. De rest et jaar betaalt u voor een ie 2,50 aan de kassa p'easure Centrum Soest. Het leven stelt je nogal eens voor verrassingen en bij voorkeur op de meest onverwachte plaatsen. Zou het dan niet prettig zijn als u Bang Olufsen bij u had? Muziek, volmaakte vormgeving, kleuren en sublieme geluidsweergave. BeoSound 1, het nieuwe complete geluidssysteem, met cd, radio en 5 actieve luidsprekers. Neemt genoegen met één stopcontact en gaat graag overal mee naar toe. Van de ene naar de andere kamer, naar werkplek of naar uw 2e huis. Waar u gaat, gaat de BeoSound 1 ook. A LIFE LESS ORDINARY Burg. Grothestraat 9, Soest. Telefoon 035 601 03 44 BANG 6. OLUFSEN De eerste bijeenkomst in het nieu we seizoen van het Katholiek Vrouwengilde Soest begint op donderdag 12 september met een korte gebedsdienst. Daarna komt de heer Druif van verfspeciaalzaak Keizer uit Hoogland spreken over o.a. patineren en craqueleren, het onderhoud van tuinmeubelen en buitenschilderwerk. Introducés zijn welkom, voor 2,50. De bijeen komst wordt gehouden in gebouw Vogelzang, Parallelweg 7B, aan vang 19:30 uur. De Unie van Vrijwilligers (UW) start - naast het werk dat natuur lijk het hele jaar doorgaat - in sep tember weer met bijeenkomsten voor de vrijwilligers en donateurs. De eerste is op dinsdag 10 septem ber, 14:00 uur, in ontmoetingscen trum Klaarwater, Wiardi Beck- manstraat 475. Tijdens deze bijeenkomst treedt mevrouw Annie Donker aan als nieuwe voorzitter van de Unie van Vrijwilligers. Zij heeft haar sporen in de Soester gemeenschap reeds ruimschoots verdiend als bestuurs lid van verschillende vrouwen- en andere maatschappelijke organisa ties. Iedereen die vrijwilligerswerk wil gaan doen is van harte uitgeno digd om mee te luisteren en mee te denken, want nog steeds zijn nieu we vrijwilligers van harte welkom. Ook het gezelligheidselement wordt niet vergeten tijdens de bij eenkomsten. De doelstelling van de UW is: het bevorderen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers, met mense lijk contact en continuïteit in het werk als voornaamste kenmerken. De afdeling Soest heeft een werk zaam seizoen achter zich, waarin een aantal nieuwe projecten tot stand is gekomen cn zij ook een aantal nieuwe vrijwilligers mocht begroeten. Zij zijn o.a. actief in diverse zorginstellingen en het Meander Medisch Centrum. Zij gaan weer met frisse moed verder. U ook? Meld u dan aan via §26018945. De Volksuniversiteit van Soest houdt zaterdag 7 september een open dag. Deze vindt plaats van 11:00 tot 14:00 uur in gebouw Orlando aan de Di Lassostraat. Later in de niaand zal de Volksuniversiteit feeste lijk stilstaan bij het 25-jarig be staan. De open dag geeft belangstellen den de mogelijkheid kennis te ma ken met het uitgebreide aanbod aan cursussen, workshops, lezin gen en culturele activiteiten die voor het najaar weer op het pro gramma staan. Docenten zullen aanwezig zijn om informatie te ver strekken, vragen te beantwoorden en zo mogelijk iets te laten zien over hun activiteit. Kennismaken met een docent is belangrijk, om dat de geïnteresseerde cursist sa men met hem of haar kan bekijken of het niveau van de cursus past bij de kennis en de interesse. Inschrij ven kan tijdens de open dag even eens. Het aanbod van de Volksuniversi teit bevat cursussen op allerlei ge bied: talen, algemene ontwikke ling, cultuur en wetenschap, infor matica, creativiteit ambacht, culi naire cursussen, sociale vaardighe den, gezondheid. Voor liefhebbers van de Neder landse taal zijn er twee cursussen 'Plezier met poëzie' (vijf lessen over en met Nederlandstalige ge dichten) en een cursus getiteld 'Pennen, vellen en gebakken brie ven', een cursus over ons schrift, schriften, schrijfmaterialen en hun oude woorden. Op het gebied van algemene ontwikkeling zijn enke le voorbeelden 'Praktische astrolo gie', een introductie- en vervolg cursus 'Communicatiekracht'. Een van de nieuwe onderdelen in het programma is de cursus speel filmanalyse waarin aan de hand van filmbeelden wordt gesproken over de bedoelingen van filmers, de wijze waarop ze die vormgeven en de technieken die ze daarbij gebruiken. Ook staan weer verschillende le zingen op het programma, zoals over de historie van de Soester Eng, een wandeling door Rome, de schatkamers van de Russische tsaren en el arte del tango, over de geschiedenis cn de structuur van de tangomuziek. Net als in het vorige seizoen staat er in samenwerking met Artishock een concert op het programma. Op zondag 3 november zingt Ilse Huizinga werk van de componist Richard Rodgcrs. Details over deze en nog veel meer cursussen, workshops cn lezingen staan in het programmaboek dat klaar ligt in het kantoor van de Volksuniversiteit, het gemeente huis, diverse boekhandels, super markten, gezondheidscentra en de bibliotheken en VVV's van Soest en Baarn. Ook is het te vinden op www.volksuniversiteit.nl/socst. Wie de Open Dag niet kan bezoe ken kan zich uiteraard aanmelden voor een of meer activiteiten van de Volksuniversiteit door een inge vuld en ondertekend aanmeldings formulier uit het cursusprogramma in te sturen. Het kantoor is buiten de schoolva kanties geopend op maandag van 13:00 tot 16:00 uur, op dinsdag, woensdag en donderdag van 10:00 tot 13:00 uur, §8 6022195, e-mail: vu-soes l@csnet.nl. Naast de normale openingstijden zijn er extra mogelijkheden voor informatie en inschrijving op de open dag van zaterdag 7 septem ber (11:00-14:00 uur) en op zater dag 14 september (10:00-13:00 uur). Over enkele weken start ook in Soest het nieuwe cursuspro gramma kunstgeschiedenis van de Stichting Vrije Academie voor Kunsthistorisch Onder wijs. Het nieuwe cursuspro gramma is verkrijgbaar in de Brede Bibliotheek. Het programma in Soest is geheel vernieuwd. Het is nog mogelijk in te schrijven voor de cursussen die eind september beginnen. Steeds meer mensen willen zich verdiepen in kunst en cultuur en de achter gronden daarvan. De cursisten rea geren enthousiast: "Mijn eerste kennismaking met de Vrije Acade mie is fantastisch geweest. Werd helemaal meegesleept". Bij de Vrije Academie gaat het inderdaad om de beleving van kunst en cul tuur; de docenten hopen dat zij nog veel meer deelnemers kunnen enthousiasmeren en deelgenoot maken van hun passie. Vanuit deze betrokkenheid heeft de Vrije Aca- Shaoling Gongfu is volgens Leo- nard Barten de bakermat van alle oosterse vechtkunsten. In Neder land kreeg deze vorm de laatste jaren bekendheid door onder an dere demonstraties van monniken uit de Chinese Shaoling tempel. Nu kan deze vechtkunst ook in Soest worden aangeleerd. Ervaring in gelijksoortige sporten is niet no dig, omdat de lessen bestemd zijn voor beginners. De minimum leef tijd is 12 jaar. Voor meer informa tie kan contact worden opgeno men met Barten, §8 5822791 (na 18:00 uur en in het weekeinde). Op uitnodiging van de reumapa tiëntenvereniging Baarn/Soest komt een firma uit Elsloo voor lichting geven. Onder het thema leven en gezondheid kunnen dc bezoekers in een ontspannen sfeer kennismaken met een aantal ge zondheidsartikelen die bijdragen aan een gezonder leven en die pij nen verzachten. De bijeenkomst is de Speeldoos aan de Rembrandt- laan 35 in Baarn is gratis toegan kelijk cn iedereen krijgt een ge schenk mee naar huis. De aanvang is 14:00 uur. Soester Courant elke woensdag een belevenis! demie weer een boeiend nieuw cursusprogramma gemaakt. In Soest worden de cursussen ge geven in de Open Hof, Veenbes- straat 2. Komend seizoen worden de volgende cursussen aangebo den: Christie's introductiecursus antiek, Schoonheid van de Middel eeuwen, Hoogtepunten uit de Kunstgeschiedenis en Moderne meesters van de 20e eeuw. Naast dit lesprogramma zal dc Vrije Aca demie het komend seizoen aan dacht besteden aan een aantal gro te exposities zoals Chagall, Ame rican Beauty en Hendrick Golt- zius. De cursussen in Soest starten in de tweede helft van september. Aan- Een rondleiding onder leiding van een van de docenten van de Vrije Academie. melding kan nog door het aanmel dingsformulier uit dc cursusbro chure in te sturen, te bellen met het secretariaat in Amsterdam (§8020-4185050) of via de website (www.kunstgeschiedenis.nl). Het volledige gratis excursie- en cursusaanbod is aan te vragen bij de Vrije Academie, §8020- 4185050. De gratis cursusbrochu re is ook af te halen bij de biblio theek. Het programma-aanbod van dc Vrije Academie in Soest is ook te vinden op www.kunstgeschiedenis.nl. Na de succesvolle workshop vorig jaar is Artishock gestart met de maandelijkse sessie avond, maar de vraag naar op nieuw een workshop bleef. Nu is er dus weer opnieuw een workshop met Job Helmers, waarmee wordt gestart op zon dag 29 september. Voor wie? De workshop is be doeld voor enthousiaste jazzama- teurs (blazers/ritmesectie) met minimaal twee jaar instrumentles. Dc workshop is gericht op mensen die het leuk vinden samen te spe len en te improviseren. Wat gaan we doen? Aan dc hand van eenvoudige melodieën worden er stappen gezet in het improvise ren. Aandacht wordt besteed aan samenspel, ritme, opbouw van de solo cn notenkeuzc. Doel is aan het eind van de dag (16:30 uur) enkele stukken te presenteren, waarin iedereen solistisch aan bod komt. Samenstelling van de groep: De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers met een goede sprei ding over de instrumenten. Inlichtingen en aanmelding: Inlich tingen tijdens de Jazzclub en de jazzconcerten in Artishock bij Ron van Ewijk of Semmy Prinsen; tij dens dc jazzsessie-avonden bij Ank van de Berg of Albcrt van de Heide. Belangstellenden kunnen zich aanmelden op dc volgende manier: bij voorkeur per e-mail bij Albcrt v/d Heide skah@curonet.nl - of anders tele fonisch, dagelijks tussen 9:00 cn 13:00 uur bij Artishock: ©6019577. Kosten: Deelname aan dc work shop kost 15,00 12,00 voor leden) inclusief lunch. Start: Zondag 29 september. Aan vang: 10:30 uur. Einde: 17:30 uur. Toegang (tijdens presentatie om 16.30 uurgratis.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 11