Culturele Uitmarkt van Soest in de Brede Bibliotheek D AKER GRATIS RUGZAK TRENDIËS TJogterSm Waar ogen zien Henk Gerth vertelt op fietsboot Tuinfeest bij Mariënburg Soester Kamerkoor Tourdion treedt op tijdens Uitmarkt rauers lanseres, otanicus ICULTUURl Jge (0) De Klarinet-' en zich verwonderen. i en demo's WOENSDAG 4 SEPTEMBER 2002 SOESTER COURANT PAGINA 7 Engels en Frans voor 55-plussers Zaterdag 7 september, 12:00-15:00 uur Opening van seizoen bij OC De Klarinet Klein Soester Koor zaterdag op Uitmarkt (uud ^uttenberg bben de jes buiten et rum nota brillen - contactlenzen IBELING e warme CEN voor€ 5," A LIFE LESS ORDINARY enpert (Sschoemaker Colenso Consort aan vooravond van druk seizoen üEtestaurant uers Kwintet 26,25 -Vrijdag bij de Boni [34/06-12097070 (verkoopwagen) BANKETBAKKERIJ Voor u zelf of voor een ander geef 't gebak met liefde aan elkander Soesterbergsestraat 53, Soest Télefoon 035-6012050 De magie van glazen deurtjes die soepel openglijden en de cd-speler die zich opent CD's afspelen is vanaf nu niet slechts luistergenot, maar ook een fascinerend schouwspel, terwijl de display u informeert over de status. De BeoSound 3000 verenigt een radio met RDS en een schrandere cd-speler in zich, die tot wel 200 cd'.s kan herken nen en bovendien de namen ervan laat zien Als u dat wilt, speelt de BeoSound 3000 van uw lievelingsmuziek alleen de nummers die u wilt horen en slaat uw minder favoriete nummers over Geschikt voor alle Bang OlCifsen actieve luidsprekers. Een royaal 16 9 beeldscherm, een ingebouwde video recorder en een indrukwekkend stereo- of optioneel surround, geluid Voeg daarbij een geraffineerde aanpassing aan elk beeldformaat Een anti-reflex contrastscherm Een elektronisch bioscoopgordijn Een op afstand bediende gemotoriseerde voet Leverbaar met een 70 cm of 81 cm beeldscherm De BeoVision Avant brengt u wel heel dichtbij het bioscooptheater in de huiskamer de beste oogzorg de mooiste oogmode skrachtige planten en ieraden en (traditione- en is bovendien vcrha- r. Of dat nog niet ge it ze ook nog eens aan dans. informatie over de le- kreklauw kan contact .enomen met mevrouw rt, 6019176. or is woensdag 25 sep- wezig in het Griftland de Noorderweg. Ze >czelschap van enkele noemde native Ameri- meer informatie om- vond kan contact wor- met Corry de Keijzer, Zondag 8 september GROTE VLOOIENMARKT (90 deelnemers) Evenemententerrein De Engh te Soest Entree: volwassenen 2,- 65+ 1,80 Inl. 0343 - 44 29 62 Ook dit jaar is het weer mogelijk om bij de SWOS Engels of Frans te leren. De cursussen worden met veel spiezier, op een ontspannende en speelse manier gegeven. Het sociale aspect wordt daarbij zeker nict|rergeten. De lessen starten in de derde of vierde week van september en worden op de volgende dagen ge geven: Engels: dinsdag 13:30-15:00 uur conversatie en 15:00-16:30 uur opfriscursus. Engels: woensdag 09:00-10:30 uur beginners en 10:30-12:00 uur gevorderden. Frans: maandag 09:00-10:30 uur opfriscursus en 10:30-12:00 uur gevorderden. Frans: dinsdag 13:30 - 15:00 uur CQhftersatie en 15:00-16:30 uur conversatie gevorderden. Inschrijving en informatie: SWOS, ffi 602 36 81. Wegens succes komt streckdes- kundige Henk Gerth uit Soest woensdag 11 september opnieuw vertellen op de fietsboot 'Ecmlijn'. Hij zal toelichten wat de passagiers onderweg zien. Hij zal verhalen over de geschiedenis van gebou wen en plekken langs de Ecm, en hij kan veel vertellen over de na tuur waar de boot doorheen vaart. Door het verhaal van Henk Gerth komt Eemland voor de passagiers meer tot leven. Henk maakt de hele tocht van de toeristische lijn dienst over de Eem en het Eem- meer mee. Passagiers kunnen kie zen over welk stuk van de route zij meer willen horen. De fietsboot vertrekt om 10:00 uur uit Amersfoort (Kleine Koppel, tussen Brabantsestraat en Gel dersestraat), om 11:30 uur uit Baarn (Taveerne Eemlust, Ecm- weg 71), om 12:30 uur uit Eem- dijk (rccreatieterreintje 100 meter ten noorden van de veerpont) en komt om 13:30 uur aan in de ha ven van Spakenburg. Vanaf de punt van de westelijke pier (be reikbaar via de Havenstraat) ver trekt het schip om 13:45 uur naar Eemdijk, vandaar om 15:00 uur naar Baarn en vanaf Taveerne Eemlust om 16:00 uur richting Amersfoort, waar de reis om streeks 17:40 uur eindigt. Vrijwilligers De fietsboot Eemlijn is op 16 juni jl., na een succesvol proefjaar, op nieuw van start gegaan, maar nu gerund door vrijwilligers van een daarvoor opgerichte stichting Eemlijn. Drie enthousiaste vrou wen van 50 jaar en ouder en 14 enthousiaste mannen begonnen aan hun vrijwilligerstaak. Nu het hoogseizoen bijna ten einde loopt is er tijd om nieuwe collega's in te werken. Vanaf 16 september wordt de toeristische lijndienst nog op drie dagen gevaren tot eind okto ber. In die tijd kunnen mannen en vrouwen van vijftig jaar en ouder in de praktijk nagaan of vrijwilliger op de fietsboot iets voor hen is. Voor alle taken op het schip kun nen nog enkele vrijwilligers wor den ingezet. Het schip wordt geva ren door een vrijwilliger, die in het bezit is van het groot-vaarbewijs binnenvaart; er is een gastvrouw of gastheer, die zorgt dat het de pas sagiers niet aan een natje of droog je ontbreekt; een verteller vertelt onderweg bijzonderheden over de geschiedenis en het landschap; en vaarhulpen helpen bij het aanleg gen en vertrek van het schip en verkopen kaartjes. Combinatie van taken is mogelijk. Met vakanties wordt rekening ge houden. De huidige vrijwilligers hebben ervaren dat het erg leuk werk is. De contacten met de pas sagiers zijn ook erg stimulerend, zij genieten van de tocht over de Eem en het Eemmeer. Het vrijwilligerswerk vraagt wel veel van de vrijwilligers, men is erg lang op de been (9:00-18:00 uur) en ieder doet in beginsel twee da gen dienst per week, ook in de weekends. Informatie over de fietsboot is te vinden op website www.eemlijn.nl. Mensen die even willen overleggen, of die zich wil len opgeven voor een proefvaart, kunnen bellen met de secreta ris van het stichtingsbestuur van Eemlijn, Han Gerlings, S8 033-4799412, of mailen: hangerlings@zonnet.nl. Drankjes, haringen, poffertjes en ijs vonden donder- igmiddag gretig aftrek tijdens het tuinfeest van Ma- ënburg. Bewoners en medewerkers van het verzor gingshuis aan de Burgemeester Grothestraat genoten op die manier nog even van het mooie weer Het werd een daverend tuinfeest, waaraan meer dan 100 bewo ners van het complex deelnamen. Tijdens het gezeiiige programma bewezen enkele me dewerkers dat ze meer in hun mars hebben dan alleen het werk dat ze bij Mariënburg verrichten. Zo brach ten Paul (als toetsenist) en Vivian (als zangeres) enkele liedjes uit de jaren zeventig te horen. Verder werd er gezellig bijgepraat aan tafeltjes en zorgden de mede werkers ervoor dat de ouderen niets te kort kwamen. Met een feestelijke bijeenkomst opent ontmoetingscentrum De Klarinet op vrijdag 13 september het seizoen. Alle 55-plussers uit Soest en Soesterberg kunnen van af 19:30 een muzikaal programma verwachten. De bezoekers krijgen koffie met iets lekkers en een drankje. Twee accordeonisten zor gen voor de vrolijke noot, zodat liefhebbers ook nog een dansje kunnen wagen. OC De Klarinet is te vinden aan de Klarinet 39 in Overhees. Op zaterdag 7 september, vanl2:00 tot 15:00 uur, zet de Brede Bibliotheek aan de Wil- laertstraat haar deuren wijd open voor de Culturele Uit markt van Soest. Een markt waar de Soester(bergse) cultu rele verenigingen en organisa ties voor amateurkunst laten zien wat er het komende sei zoen in Soest te doen is op cul tureel gebied. Op deze dag wordt traditioneel ook uitge breid aandacht gegeven aan het cursusprogramma van de Bre de Bibliotheek (voorheen C- drie). De docenten ontvangen de bezoekers in de leslokalen en staan klaar om hun vragen te beantwoorden. In de biblio theek en de kunstuitleen zijn aantrekkelijke acties. Info verenigingen in de hal In de centrale hal is een represen tatie van diverse culturele en crea tieve groeperingen uit Soest/ Soesterberg aanwezig: Artishock, dansschool Gerdie van Kooten, de Stichting Literaire Activiteiten Soest (SLAS), het Soester Muziek gezelschap, Chr. Gemengd Koor Juliana, toneelvereniging Utile Dulci, Erna Liefrinck met een cur sus intuïtief schilderen weefkring Soest en de Soester Boeren dans groep. Presentaties in het theater Tijdens de Culturele Uitmarkt is er een doorlopend programma in de theaterzaal. In volgorde van optre den kan men komen kijken en luis teren naar: 12:00 Klein Soester Koor 12:30 Accordeonvereniging Ani- mato 13:00 Kamerkoor Tourdion (el ders in het gebouw) 13:30 Artishock 14:00 Gospelgroep The Mcssen- gers en 14:30 Soester Muziek Gezel schap Cursussen kunst en cultuur De docenten van de cursussen kunsteducatie zijn bijna allemaal aanwezig om kennis te maken met nieuwe cursisten en vragen te be antwoorden. Men kan zich oriën teren op de mogelijkheden van de verschillende cursussen. Vragen over materiaal, niveau, de te ge bruiken technieken, ze kunnen al lemaal gesteld worden tijdens de Uitmarkt. De docenten bevinden zich met name in de leslokalen voor tekenen/schilderen, dans, ruimtelijk vormen en audiovisuele cursussen. Beneden in de hal vindt men dc cursusadministratie, waar men zich kan laten inschrijven zo dra de keuze is gemaakt. Het is aan te raden dat meteen te doen, want sommige cursussen zijn snel volgeboekt! Workshops informatica Deze serie workshops is nieuw in Soest. Informatiedeskundigen van de bibliotheek bieden een serie workshops aan voor mensen die zich nog niet helemaal thuis voelen in de wereld van computers en in ternet. Er is een gevarieerd aan bod: van de workshop muisvaar digheid tot en met de workshop internet en literatuur. Theaterseizoen voor de jeugd Ook in het komende seizoen zijn er weer mooie, grappige en ont roerende jeugdvoorstellingen en - films te zien in het theater van de Brede Bibliotheek. Het seizoen befiint in de kinderboekenweek od 2 oktober met een voorstelling van Theater a la Carte. De voorstellin gen en films zijn op woensdag- en zaterdagmiddag. Het gehele over zicht van de voorstellingen staat in het Programmaboekje van de Bre de Bibliotheek. Dit ligt tijdens de culturele uitmarkt klaar. Vanaf 7 september start de kaartverkoop via de theaterkassa. Kunstuitleen Tijdens de uitmarkt kan men de 40 nieuwe kunstwerken van de kunst uitleen bewonderen en natuurlijk ook lenen. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar is er een bijzondere rebus om op te lossen! Bij de receptie is de verkoopafdeling van de Kunst uitleen ondergebracht. Hier kan men kiezen uit een nieuw aanbod tassen, sieraden en keramiek. Uitleeiicentrum Na dc zomerperiode is de biblio theek vanaf 1 september ook weer op zaterdag geopend. Iedere lener die op 7 september boeken komt lenen mag gratis een afgeschreven boek uitkiezen. Bowling Ook Bowling Overhees zal tijdens de Culturele Uitmarkt geopend zijn om belangstellenden te ont vangen en met trots het vernieuw de bowlingcentrum te laten zien. Speciale activitileiten voor kinderen Met fotograaf/docent Geert van Tol kunnen kinderen deze dag "Schilderen met licht" in de doka van het leslokaal voor fotografie. De kinderen kunnen zich aanmel den bij de receptie. De Kunstuitleen heeft een spe ciale Kunstrebus gemaakt. Kinde ren van 8 tot 12 jaar kunnen deze bij de balie van de kunstuitleen en bij de receptie ophalen en oplossen aan de hand van de tentoongestel de kunstwerken. Inleveren kan tot 1 oktober, er zal dan cén oplossing worden uitgeloot. Deze winnaar mag gratis een kunstwerk lenen voor de duur van een maand. In het lokaal ruimtelijk vormen kunnen de kinderen kleien met docente Wendy Ernst. Kindercircus Jopie Kindercircus Jopie uit Utrecht gaat het komend jaar vier cursussen vcfor kinderen tussen 6 en 12 jaar verzorgen in de Brede Bibliotheek, met als afsluiting een uitvoering in de theaterzaal. Docent Jos Derks zal tijdens de Uitmarkt op een "Open Zeil" laten zien wat de kin deren bij het circus kunnen leren. Iedere bezoeker - jong en oud - mag gratis meedoen! Zoals u ziet: een afwisselend pro gramma voor groot en klein! Na dere informatie bij de receptie van dc Brede Bibliotheek, Willaert- straat 49, S86095829; openingstij den: maandag t/m vrijdag 10:00- 18:00 uur. Op zaterdag 7 september zal het Klein Soester Koor deelnemen aan de Culturele Uitmarkt van de Stichting Brede Bibliotheek Soest. Het vrouwenkoor komt om 12:00 uur in actie. Het Klein Soester Koor bestaat sinds 1997 en telt momenteel acht tien leden, onder leiding van diri gent Norien Siemons. Elke dins dag wordt er van 10:00 tot 11:30 uur gerepeteerd in het Gildehuis aan de Stcenhoffstraat. Het reper toire van het koor komt onder an dere uit meerdere ecuwen klassie ke muziek. Voorbeelden van com ponisten zijn Brahms, Bartók, Fauré, Monteverdi, Schubert en Schumann. Het Klein Soester Koor heeft de afgelopen jaren meerdere uitvoe ringen gegeven in Soest en omge ving. In de komende maanden zul len er uitvoeringen worden gege ven in onder meer ontmoetings centrum De Klarinet (8 oktober), de Oude Kerk (12 oktober) en verpleeg- en zorgcentrum Daelho- ven (24 december). Tevens zijn er plannen voor nog enkele uitvoerin gen rond kerst. Het ligt in de be doeling om volgend vooijaar cd- opnamen te maken. Het is gebruikelijk dat de leden enig huiswerk verrichten (ook met cassettebandje), zodat er op de re petities vlot kan worden ingestu deerd. De repetities zijn tevens les sen. Er wordt dan ook aandacht gegeven aan de ontwikkeling van de stem, ademtechniek etc. Belangstellenden kunnen vrijblij vend een repetitie op de dinsdag morgen in het Gildehuis bijwonen. Voor meer informatie: mevrouw A. van Vliet, SS 6026456. Reparatie alle merken •eselmotoren auto's laan 50 - Soest I 035-6023608 Het Soester Kamerkoor Tour dion treedt op zaterdag 7 sep tember op tijdens de Culturele Uitmarkt in de Brede Biblio theek aan de Willaertstraat. Het optreden begint om 13.00 uur. Tourdion is in 1993 opgericht door een enthousiaste groep zanglief hebbers. Met een groep van ca. 20 personen is een internationaal re pertoire ontwikkeld van drie- en vierstemmige a capella-muziek, van de Middeleeuwen tot heden. Tourdion heeft de afgelopen jaren diverse concerten gegeven, o.a. in de Oude Kerk, het Cenakel, mu seum Flehite en het Soester ge meentehuis. Daarnaast is ook voor kleinere particuliere gezelschappen opgetreden. Inmiddels is het reper toire zo gevarieerd dat het koor zich van verschillende kanten kan laten horen en zien. Tourdion staat voor muzikaal plezier, ontspanning en sociaal contact. Het koor repeteert elke woensdag vanaf 4 september in basisschool Prins Willem Alexander aan de Beetzlaan, van 20:00 uur tot 22:00 uur, onder leiding van de nieuwe dirigent Paul Snoek. Belangstellen den kunnen altijd een repetitie bij wonen (graag tevoren even melden bij Joke Rip, telefoon hieronder). Bij alle stemgroepen zijn één of meer mensen welkom. Voor boekingen, informatie om trent concerten en het aanmelden van nieuwe leden kan men contact >traat 87, Soest www.brilcenfrumnola.nl Smitsweg 30 Soest Tel. 035 - 601 86 26 Bi) de BeoSound 9000 zijn het niet de 6 cd's die bewegen, maar is het de cd-speler. Speel ze achter elkaar of spring van track naar track En tussendoor kunt u altijd nog schakelen naar de ingebouwde radio. De BeoLab 1 is de topluidspreker van Bang Olufsen. Hij kan zo luid of zo zacht spelen als u wilt en biedt een zo natuurlijke weergave als maar mogelijk is. Burg. Grothestraat 9, Soest. Telefoon 035 601 03 44 BANG OLUFSEN Het Colensdo Consort heeft zijn repetities hervat en bereidt zich voor op een druk seizoen met con certen in Amersfoort, Amsterdam, Soest, Soesterberg en Abcoude. Hoogtepunten worden volgens het orkest ongetwijfeld het optreden van de sopraan Lisette Emmink in de cantate 'Jauchzet Gott in alle Landen' van Bach en dat van de Zuid-Afrikaanse violist Julian Herman in het vioolconcert in E, eveneens van Bach. Tourdion tijdens een optreden in het gemeentehuis. opnemen met Joke Rip, #035- 6022150. Solisten uit eigen gelederen treden op in werken van onder anderen Rameau, Handel, Vïvaldi, Boyce, Telemann en Pisendel. Alle con cert staan onder leiding van Gre- gory Hibert, de vaste dirigent en artistiek leider van Colenso Con sort. Het orkest heeft nog plaats voor een geschoolde amateur violist. Inlichtingen hierover zijn verkrijg baar bij M. Slagt, 88 6017698. Verborgen achter de compacte vorm zit een vijftal opmerkelijk krachtige actieve luidsprekers, met een dynamische weergave die ver uitstijgt boven de bescheiden afmetingen van het geheel Verkrijgbaar in de aluminium kleuren: zilver, zwart, groen, roodbruin en lichtblauw. Dankzij een solide en robuuste behuizing kan de BeoSound 1 overal en altijd worden gebruikt. Van huis mee naar het werk, overal waar een stopcontact te vinden is. CD en radio in een functionele plug-and-play opzet Rundercarpaccio Peperbouillon Spoom Nijlbaarsfi/et met bieslooksaus Advocaatmousse BURG. GROTHESTRAAT 55 - SOEST - TELEFOON 035 - 601 25 16 E-mail: restaurant@bauers.nl website: www.bauers.nl Ook verkoop dinerbonnen

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 7