GlasGarage Soest verhuisd Adri Wildenburg maakt boekje met eigen borduurpatronen Hairbasic' brengt moeders (e.a.) de kneepjes van 't knippen bij Wout Blankestijn neemt stomerij 'Primeur' over "OPEN HUIS" BIJ DIMA CULTUUR l LEER KNIPPEN IN 7 LESSEN De Kwekerij weer van start AYIA scoort weer het best onder tankstationexploitanten »i PAGINa er 18 WOENSDAG 4 SEPTEMBER 2002 Presentatie op Open Dag Hobby Art êteklkL'lTh'eTi Thuisknipcursus bespaart tijd, geld en gedoe kabouters, exposities en veel meer Yoga Centrum NIEUW in Soesterberg ESPRIl C*rel ESPRIT PROFiL=eoeSt Soester J. Olivier promoveert Workshops KvK voor startende ondernemers Nog plaatsen open in Byzantijns koor Ex-postbode deze week begonnen Heuga Feit SOESTER COURANT PAGINA 9 woonbon ingevulde woonbon 'endien wordt gec<J torwaarden voldoet r klopt, wordt in vo|n0( jeldt de leeftijd eru lelijke of - imland.* t de periode dat m jidig adres. ria bovenaan de kan.- uw persoonlijke ge* gezinssamenstelling d d met de gegevens uit:1 idministratie Persoor; 3vens juist dan wordt d iar/verhuurder aangebl /oning dan krijgt u via 3 jiro waarmee u de lege huisvestingsvergunnir,| Zelf noemt ze het nog steeds, heel bescheiden, een hobby, maar dat deze op zijn zachtst gezegd flink uit de hand gelo pen is, dat moet ze nu zelf toch ook wel toegeven. Adri Wildenburg (52) hanteert borduurnaald en -garen al sinds jaar en dag, maar vond dat er iets ontbrak in de bestaande lectuur. Ampitieus stortte zij zich in het creatieve 'gat in de markt' en pre senteert trots zaterdag haar eerste boekje borduurpatronen tijdens dc open dag van Hobby Art Soest aan de Beckeringhstraat 31. Adri; "Borduren is mijn grootste hobby en ik geef wekelijks work shops in onder meer borduren op papier. Tijdens het geven van deze workshops kwam ik erachter dat er weliswaar veel leuke plaatjes en stofjes zijn, maar heel weinig pa tronen voor geborduurde randen van kaarten. Vandaar dat ik zelf begonnen ben met het ontwerpen van deze patronen voor vierkante kaarten." Een selectie van deze ontwerpen is opgenomen in het eerste boekje van Adri Wilden burg, dat onder de titel 'Creatief zijn metborduurpatronen' is ver schenen. In het boekje staan zo'n twintig patronen waarmee crcatic- Adri Wildenburg. ve naaldkunstenaars dc borduur werkjes kunnen omlijsten. Adri heeft het nadrukkelijk over het eerste boekje. Aan de stroom idee ën voor nieuwe, originele patronen is nog lang geen eind gekomen. Het ligt dan ook in de bedoeling jaarlijks een aantal exemplaren uit te geven van 'Creatief zijn met Creatief zijn metborduurpatro nen kost 4,95 en is te koop tij dens de open dag van aanstaande l0r een woning, dan wor: a het verstrijken van rd door de verhuurde rmeren naar uw kanse- vt WERKING BENT GEK& /ONING ONTVANGT l zaterdag. Daarna is het verkrijg baar bij Adri Wildenburg, St. Jo- sephstraat 3 in Soest. Rcsellcrs kunnen voor informatie en bestel lingen contact met haar opnemen, 82 035 6018801, of via internet: www.creatief.tk. Open Dag Hobby Art Dc uitreiking van het eerste exem plaar van Adri Wildenburgs patro- nenbock vindt plaats tijdens de Oppn Dag van Hobby Art Soest. Daar is zaterdag a.s. een groot aan tal inspirerende kramen ingericht, waar het laatste nieuws op hobby- gebieJ wordt tentoongesteld. Zo zijn er onder meer creatieve de monstraties bij te wonen in zand- schildercn met stofjes, ponsen, sil- houctsnijden, lacé, 3d in diepte- ballen, 'embossing' met de shapc boss, picture punch, er worden kaarten gemaakt met aquarelpotlo- den, kaarsen versierd, de servet- tcntcchniek komt aan bod en er is een demonstratie in de technieken met stofjes en mallen van Mcry Cozijnsen. De Open Dag wordt gehouden van 10:00 tot 16:00 uur en gaat ook bij slecht weer gewoon door: dan verhuizen de demon- slratrices en hun kramen naar een grote tent. ewijzing de woningtoewijzit in een overzicht. Daart ieveel reacties er op i en of de woning aan et is toegewezen. Ookwort luur, de eventuele maal- omische binding en he itenaantal vermeld. Op dit ischatting maken van ud rgelijk type woning er insen aanpassen. lenden is het mogelijk om op gronden een urgentie- ien. Slechts in een allen zal een dergelijke van toepassing is voon rstrekt. Informatie hierovei de afdeling Publiekszaker derdeel huisvesting. een serieuze klacht mocht i. igtoewijzing, dan kunt u die bij de gemeente Soest oonruimteverdelina, Pos!- OEST. heeft over het toewijzings- daarvoor terecht bij Portaal de afdeling PubJiekszaken, ast. Ook zijn hier informatie- de kunt u ook vinden op* ■nl, bouwen en wonen, ig). )d bestaat uit de gemeenten iunschoten, Eemnes, Leus-' enberg. door de desbe- «/ulde bonnen of te erhuurder. 'okken verhuurder. 'ver kappers zul je van Bertina dë Haas geen kwaad woord ho ren. Ze zit zelf al zo'n twintig jaar in het vak en heeft zowel in est als in Baarn altijd niet lezier gewerkt. Toch wil ze ensen - vooral moeders, laar ook anderen met een (basis)knipcursus ('Hairbasic') leren hoe ze kapper voortaan tonnen passeren. In zeven lessen brengt Bertina haar Jirsisten de fijnere kneepjes van let knippen bij. Dat is vooral een uitkomst voor bijvoorbeeld druk gezette moeders, die hun kinderen jlever zelf 'onder handen nemen' dan ze - meestal met forse tegen zin - tcgenspartelend mee te sleu ren naar de kapper. Door dc kin peren zélf te knippen, in de huise lijke omgeving, besparen de moe- jyders zich niet alleen een hoop ge- maar ook een boei tijd én geld. £en knipbeurt bij de kapper kost toch algauw 12 a 15 euro en voor volwassenen gelden nog aan zienlijk hogere bedragen. Het is pus ook financieel heel interessant om de cursus te volgen. Eén van de grote voordelen is dat 'de 'zelfknipstcrs' geheel zelfstan dig het tijdstip kunnen bepalen jvaarop de kinderen de vermaledij de knipbeurt zullen ondergaan - bijvoorbeeld 's avonds of op een [rustig tijdstip in het weekeinde - 'zodat het niet uitdraait op de wil le tonelen die soms gepaard gaan net een gestresst bezoekje aan de kapper... Overigens: de cursus is beslist niet uitsluitend bedoeld [voor jonge moeders. Ook anderen zijn welkom, bijvoorbeeld dames (en zeker ook heren!) die willen leren om zelf hun partner te knip pen, of een familielid dat de deur piet zo makkelijk uit komt. Bertina - 37 jaar en moeder van fesmec (10) en Bas (7) - speelde al enige tijd met de gedachte om dc knipcursus op te zetten. 'Ik wil- ^e langzamerhand wel eens iets voor mezelf gaan doen, maar kap perszaken zijn er al zo veel. Ik heb ook wel eens vaker een cursus ge geven en ik weet van mezelf dat ik het vak goed kan overbrengen aan mensen die een beetje creatief zijn, en zo ontstond het idee...' Modellen In de cursus komen in zeven lessen de meeste 'kneepjes' van het vak aan de orde. Bertina schenkt daar bij ook ruim aandacht aan bijko mende aspecten, zoals de houding tijdens het knippen (om bijvoor beeld rugklachten te voorkomen). Verder is het de bedoeling dat de cursisten hun eigen model meene men - hun moeder, de buurvrouw, hun opa of wie dan ook - die zich vrijwillig laat knippen. Alles onder het toeziend oog van Bertina, ui teraard. 'Het voordeel voor het Bertina de Haas. Foto: Soester Courant. VOOR 105,- Inschrijven kan tot 23 september Start dinsdag 1 en donderdag 3 oktober Voor info 035-6839701 bvd.pol@12move.nl Talmalaan 30 - 3761 AN Soest lner€_ im invullen) stromer zie spelregels) land. ten periode van Jraagt uw enkele tel: eve van een gehandi- i behorende persoon In De Kwekerij barst het de ko mende maanden weer van de activiteiten. Na het zomerreces maakt het milieucentrum aan de Molenstraat deze maand een aanvang niet het seizoen. September staat in het teken van d~ kabouters. Speciaal voor kleu ters wordt een natuurpad uitge stippeld. De maand erna is er een paddenstoelen project in Dc Kwe kerij en in november en december draait alles om natuur en techniek. In januari wordt het gebouw van deze gemeentelijke afdeling omge toverd tot een 'Bos vol geheimen'. Dat is dc titel van de tentoonstel ling die tot en met maart is te zien. Wat hierop goed aansluit is dc ac tiviteit op dc derde woensdag van maart, die wordt georganiseerd in het kader van dc Nationale Boom feestdag. Op 1, 8 en 15 april is er plaats voor 25 personen in de cursus mi lieuvriendelijk tuinieren. Belang stellenden kunnen zich hiervoor al opgeven (zie telefoonnummers onder aan dit bericht). April is tevens dc maand van de buitcnactivitciten, waarbij Dc Kwekerij in de Lange Duinen een pad met opdrachten zal uitzetten. 'Gegarandeerd dat u na het uit voeren van de opdrachten op een andere manier naar dit unieke ge bied, dat een aardkundig monu ment is, zal kijken', aldus Johan Simon van het milieucentrum. Het seizoen 2002-2003 wordt af gesloten met een imkcrprojcct. Imkers die bij het centrum actief zijn, zullen hun werk en dat van dc bijen laten zien aan de bezoekers. Voor meer informatie over Dc Kwekerij kan contact worden op genomen met Johan Simon (S8 6093202) of Hcnriëttc Stciju (88 6093454). model is dat zij of hij na anderhalf uur netjes de deur uitgaat.' Tijdens de eerste les knipt Bertina, ter demonstratie, zelf twee model len en gaat daarbij in op de details. Belangrijk is bijvoorbeeld hoe je een schaar vasthoudt; ook het rondje 'om het oor' en andere spe cialiteiten komen aan de orde. Vanaf de tweede les hanteren dc cursisten zelf de (professionele) schaar, die evenals een kam en een tondeuse in het bij dc cursus beho rende basis-instrumentarium be hoort en bij de cursusprijs is inbe grepen. De cursisten leren natuur lijk ook van elkaar tijdens de les sen. De zevende les is het 'eind punt', dan moet de cursist(e) ge heel zelfstandig een ander kunnen knippen. Het gaat in de cursus na tuurlijk om een aantal basistech nieken, maar als het aan Bertina ligt komt er t.z.t. nog wel een ver volg. Daarin worden dan eventueel wat specialere technieken behan deld, bijvoorbeeld het knippen in 'lagen', Ook 's avonds In de cursus is plaats voor maxi- maal tien deelnemers. Bertina is inmiddels bijna rond met een ge schikte locatie. Wie zich aanmeldt wordt daarover geïnformeerd. Dc lessen vinden plaats op vaste da gen: op dinsdag of donderdag (niet in de schoolvakanties), naar keuze 10:00-11:30 uur, 14:00- 15:30 uur of 18:00-19:30 uur. Er zijn dus ook mogelijkheden buiten de schooltijden, en aan het begin van de avond, zodat kinderen makkelijk meegenomen kunnen worden. De lessen beginnen op dinsdag 1 oktober, resp. donderdag 3 okto ber. Dc cursusprijs bedraagt 105,00. Wie zich met dc adver tentie in deze krant aanmeldt krijgt een welkomstkorting van 5,00 en betaalt (mét de uitgeknipte ad vertentie) dus slechts 100,00! 'En dat heb je er inderdaad heel snel uit,' bevestigt Bertina. Wie be langstelling heeft dient zich vóór 23 september aan te melden bij 'Hairbasic', Talmalaan 30. 3761 AN Soest, SB6839701, of via c- mail: bvd.pol@I2move.nl. Succesvol adverteren, het ligt voor de hand, dat doen ondernemers in de Soester Courant Bouwbedrijf Peter van Asch v.o.f. Grote Melmweg 7B - 3764 AZ Soest Telefoon: 035 - 6024060 - Fax: 035 - 6020640 Avia heeft voor de vierde keer in zes jaar het hoogste cijfer ge scoord als het gaat om de tevre denheid van de exploitanten. Dat blijkt uit een Rodeo-on derzoek van BOVAG onder ze ven oliemaatschappijen. Avia kreeg als waarderingscijfer een 7,9. Als een van de kleinste merken hield de maatschappij zich bijzon der goed staande tussen de 'grote jongens', waarvan de nummer 7 scoorde De overige cijfers varieerden van 7,2 tot 5,5. 'Natuurlijk zijn wij zeer trots op de uitkomst. Wij werken met een klei ne en zeer efficiënte organisatie en doen er alles aan om onze exploi tanten tevreden te stellen. Wij bie den hen naast kwaliteitsproducten ook veel vrijheid, persoonlijke be geleiding, marketingondersteu- ning, een klantvriendelijke loyali teitscampagne en een landelijke tankcard. Wij koesteren onze afne mers', aldus H.W. de Reuver, di recteur van AVIA Nederland Coöperatie u.a. Onze yugalessen beginnen weer! Voor energie, evenwirlii en ontspanning. Voor info en aanmeldingen bel: 035-U0213S7 Hlieliaël Hermans itlarga Klaassen Kerkstraat 45 - .Soest o r o it Rademakerstraat 27, Soejj rberg Tel. 0346 33 14 63 Nieuweweg 97 - Soest Telefoon 035 - 58 804 72 Openingstijden nsdag l/m vrijdag 9.00 uur tot 19.00 Jos Oh vier. Komende week (9 september) hoopt onze plaatsgenoot Jos Oli vier aan de Utrechtse Universiteit te promoveren tot doctor in de natuurkunde. Zijn proefschrift - 'Over de kwaliteit van mondiale emissie-inventarisaties' - is een studie naar dc gevolgen van de uit stoot van broeikasgassen op mens en milieu. Die uitstoot wordt op wereldschaal bekeken, o.m. met het oog op dc onafhankelijke con trole van de gegevens die de diver se landen daarover verstrekken. Olivier is als senior-medewerker van het RIVM (Bilihovcn) sinds 1992 projectleider geweest van het onderzoek, dat deel uitmaakte van het Nationaal Onderzoekprogram ma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering. De studie is 0;a. van belang voor de uitvoe ring van het 'Kyoto Protocol' over de uitstoot van broeikasgassen. Drs. (straks dr.) Jos Olivier (1956, Wijk aan Zee) woont sinds enige jaren in Soest. Hij studeerde na tuurkunde aan dc VU in Amster dam en studeerde in 1984 af. Zijn belangstelling voor duurzame energie, waarvoor hij zich ook naast zijn werk bij het RIVM heeft ingezet, leverde hem destijds de bijnaam 'Jos Windmolen' op. De Kamer van Koophandel (KvK) geeft donderdag 12 september de workshop 'Start een eigen bedrijf. Deze is, aldus de KvK, het begin- station van een succesvolle voor bereiding op het ondernemer schap. Startende ondernemers krij gen tijdens het seminar overzichte lijke en algemene informatie over de verschillende stappen die leiden tot de start van een bedrijf. De workshop wordt gehouden in het kantoor van de KvK aan de Prin- terweg 6 te Amersfoort, van 19:30 tot 22:00 uur. Op donderdag 19 september volgt de workshop 'Starters en dc Fis cus' die in samenwerking met de belastingdienst wordt gehouden van 19:30 tot 22:00 uur. Deelname kost 25,00 per work shop en aanmelden is- verplicht. Dat kan bij de afdeling voorlich ting, 88 033-4535700, fax 033 4535750 of per e-mail: info@gooi- eemland.kvk.nl Voor een ervaren sopraan, een te nor en bassen is nog plaats in het Soester Byzantijns Kleinkoor. Ze dienen bij voorkeur wel muziek te kunnen lezen en in staat zijn om zelfstandig te studeren. Het ensemble is niet kerkelijk ge bonden, maar heeft een oecumeni sche samenstelling. Gezongen wor den liturgische liederen uit dc tra ditie van dc Russisch orthodoxe kerk en het koor is inzetbaar in elke christelijke kerkdienst. Bij sa menwerking wordt in overleg met dc predikant of pastor dc liturgie samengesteld. Het Soester Byzantijns Kleinkoor hervatte twee weken geleden dc repetities. Die worden elke don derdag van 20:00 tot 22:00 uur gehouden in de Kapel van de Con- gregratie van de zusters van Sint Jozef, pal tegenover Dierenpark Amersfoort. Medewerking wordt verleend aan een doopdienst op 5 september en op 20 oktober aan een eucharistie viering in dc Joanneskcrk. Op 15 december treedt het koor op in Amersfoort, vier dagen later in de NPB-kcrk aan dc Rcmbrandtlaan. Meer informatie over het koor is verkrijgbaar bij dirigent Frans Wer- twijn, SS 6021598 of per e-mail: wertwijn@xs4all.nl wBTWg*5!Stomerij Primeur1 Tet. 035 - 6021167 Na dertien jaar postbode te zijn geweest begint Soester Wout Blankestijn deze week met zijn eigen bedrijf. Hij heeft offici eel per 1 september - stomerij 'Primeur' overgenomen van Lex Hop. 'Ik heb volgens de fa milie wel een beetje handels geest,' zegt Wout, die met veel élan van start is gegaan. Dat zal hem zeker van pas komen bij zijn nieuwe werkkring, waar over hij in de voorafgaande maan den trouwens best een paar slape loze nachten heeft gehad, zoals hij vertelt. 'Ik wilde al jaren iets voor mezelf gaan doen, maar als je er dan eindelijk voor staat krab je je toch nog wel even achter het oor: doen we 't wel, doen we 'i niet... Maar het lijkt me ontzettend leuk.' Samen met zijn vrouw Nancy, die de administratie gaat doen en als 'achtcrwacht' optreedt, heeft hij uiteindelijk de knoop doorgehakt. 'We gaan ervoor.' Dat zijn keus gevallen is op de voor Soest unieke slomerijservice van Primeur is niet toevallig. De heren Hop en Blankestijn kwamen elkaar op een verjaardag tegen en raakten in gesprek. 'Zo'n bedrijf als dit, dat was mij op het lijf ge schreven', stelde Wout toen en thousiast vast. Vanaf dat moment werd het steeds serieuzer en al vrij snel daarna werd de overdracht van 'Primeur' ook officieel beklon ken. Gezelligheidsmeiis Veel Soesters kennen Wout (34 jaar geleden in Soest geboren) als postbode, of nog uit zijn tijd bij Haringsma Bouwmaterialen, later bij Wilhelm Hop Partners. Ja renlang voetbalde hij ook in het eerste van Hees. 'Wat er zo aardig is aan dit vak? Geen dag is hetzelf de. Je komt altijd heel verschillen de mensen tegen. Ik vind dat leuk; ik ben ook een gezelligheidsmcns, altijd opgeruimd en goedgehu meurd. Ik maak graag een praatje. Je zult mij zelden of nooit chagrij nig zien.' Wout heeft dan ook alle vertrouwen in het welslagen van zijn onderneming. De grote kracht van stomerij 'Pri meur' is de - gratis - haal- en brengservice. Voor alle 'stoom- klussen' (chemisch reinigen) kan men bij Primeur terecht: alle soor ten kleding uiteraard, maar ook voor dekbedden, paardendekens, slaapzakken, enz. Ook voor de was - particuliere, bedrijfs- cn horeca- was - is Primeur het aangewezen adres. En zelfs voor kledingrepara- Wout Blankestijn met de bedrijfs- bus van 'Primeur'. Foto: Soester Courant. ties kan men er terecht, bijvoor beeld knopen aanzetten, broeken verstellen, enz. Breed pakket Zo'n breed pakket is voor dc klant bijzonder aantrekkelijk, juist om dat het zo makkelijk is, aldus Wout. 'Niemand gaat nu eenmaal voor z'n plezier naar de stomerij, maar als je je kleding een beetje schoon cn fris wil houden moet je natuurlijk wel, van tijd tot tijd. We gaan ver met onze service; desge wenst neemt de klant de spullen mee naar- zijn of haar werk, dan halen wij het daar wel op. En we rijden als het moet ook voor één broek,' zegt hij. 'De klant is ko ning.' Gemiddeld duurt het onder normale omstandigheden drie da gen voordat de klant zijn ingelever de spullen weer 'schoon en fris' terugkrijgt van Primeur. In geval van 'nood' kan het overigens ook sneller, in onderling overleg uiter aard. Stomerij Primeur is te bereiken op hetzelfde nummer als in het verle den: 88 (035 6021167, of mobiel via 06-50514184. Sinds 1 augustus 2002 zit Glas- Garage Soest officieel in een geheel nieuw pand aan de Nieuwegracht nummer 23. Al ruim vier jaar is GlasGarage Soest gevestigd aan de Nijver- Iieidsweg 11-a. Door het suc ces van de GlasGarage-formu- le en de steeds groter wordende vraag naar voorruitvervanging en sterreparatie was GlasGara ge Soest genoodzaakt om op zoek te gaaii naar een groter en beter pand. Een geschikt pand hebben ze ge vonden aan de Nieuwegracht 23 in Soest. 'In dit nieuwe pand kunnen wij de klant nog beter van dienst zijn vanwege de betere ligging, gro ter oppervlak en vernieuwde voor zieningen', aldus dhr. Wolterink. Automobilisten kunnen nu weer terecht in het nieuwe pand voor reparatie en vervanging van auto ruiten. 'Met name de markt voor repara tie is veel groter dan iedereen denkt', zegt Wolterink. 'Ongeveer 10% van de mensen rijdt rond met een ster of scheurtje in de voorruit. Snel repareren is zeker verstandig, want zo voorkom je verdere scha de. Bovendien wordt soms ook het zicht van de automobilist gehin derd. En zo'n reparatie wordt ge dekt door dc meeste verzekeringen zonder dat je te maken hebt met eigen risico. Een reparatie is dus in veel gevallen gewoonweg gratis!' De klanten kunnen profiteren van bijzondere openingsvoordelen. Zoals: gratis voorruitvervanging*; gratis reparatie van sterren en scheurtjes*; gratis graveren van kenteken (*dit geldt al bij een stan daard WA-extra verzekering met een eigen risico tot 136 euro). GlasGarage Soest is 24 uur per dag bereikbaar via het gratis num mer 0800-0222 477 en natuurlijk wordt de schadeafwikkeling direct met de verzekeringsmaatschappij geregeld. Voor meer informatie kan men ook kijken op www.glasgarage.nl. Specialist GlasGarage mag zich de 'landelijk specialist in autoruiten' noemen. De explosieve groei die de franchi- .seketen doormaakte sinds haar oprichting 5 jaar geleden heeft ge leid tot het aantal van zo'n 70 ves tigingen op dit moment. Dit jaar zal nog een aantal vestigingen wor den geopend waardoor GlasGara ge op zo'n 80 plaatsen in Neder land autoruitschades kan herstel len. GlasGarage opende dit jaar reeds in Oss, Amsterdam, Bolsward, Groningen, Apeldoorn en Hooge: veen een nieuwe giasreparatiegara- ge en zal de komende maanden ook in Spijkenisse, Hilversum en Montfoort gevestigd zijn. Het strc- VRIJDAGAVOND 6 SEPTEMBER demonstratie minibar Adoro de sensatie op espressogebied demonstratie grillpannen voor een 'slank' prijsje natuurlijk weer: 10 speciale prijspakkers introductie bestekactie espresso, frisje voor de BOB en wijntje open tot 22.00 (tien uur) Van Weedestraat 48 Soest ven is om de consument binnen 20 minuten van het woonadres een glasreparatie aan te bieden. Zo kan een ruit bijzonder snel worden ge repareerd of vervangeh. Een af spraak maken kan via de site www.glasgarage.nl of via het gra tis telefoonnummer 0800- 0222477. Onafhankelijk De consument, die in de regel door zijn verzekering naar een glasreparatiebedrijf wordt doorver wezen, betaalt vaak veel meer dan bij een onafhankelijke partij als GlasGarage en heeft te kampen met lange wachttijden. GlasGara ge opereert vanuit haar onafhanke lijke positie en-kan daarom tegen scherpe tarieven de service verle nen van een reparatiebedrijf 'om de hoek'; snelheid, een enorm dienstenpakket en laagdrempelig. Uiteraard biedt GlasGarage ook mobiele service, zodat een kapot te ruit, waar ook in Nederland, snel gemaakt kan worden. GlasGarage onderscheidt zich door een professionele kwaliteit te combineren met buitengewoon lage prijzen en een optimale servi ce. Om deze reden zijn alle Glas- Garages ondergebracht in officiële BOVAG-garagcs. Consumenten met een WA-extra verzekering kunnen gratis bij GlasGarage te recht voor een reparatie, en voor slechts 24,50 kan een voorruit vervangen worden. de ZACHTE KELA SHAGGY TAPIJTTEGELS MET 7 JAAR GARANTIE zijn de waardige opvolgers ruige alombekende TAPIJTTEGELS - Aldus Piet van Heugten. UITSLUITEND VERKOOP IN RENSWOUDE LOS TE LEGGEN TAPIJTTEGELS GEEN GEUJM EN GEEN GESPIJKER Ook bij niet aanschaf van Kela tapijttegels in onze 1000 m? topi|ttegelshowroom worden uw benzinekoslen vergoed. Altijd 200.000 topijtfegels voorradig. Reeds vanaf €1,80 p.t. 50x50cm Gèèn bezorgfoon, leggen door gehele land mogelijk. FABRIEKSWINKEL PIET VAN HEUGTEN verkoop uitsluitend bij zijn tapijtfabriek te RENSWOUDE, Utrecht jeiveg 4 Bel 0318-571225 voor gratis kleureninfo

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 9