Spannende ontknoping buurtpark v j intratuin En dit zijn de knallers van deze week: GRATIS* Alle kraskaarten imelen! mjHof b 4.9? 1.89 0.49 0.79 0.69 1.29 GlasGarage Het Groot Soester Cultuurdebat Soest blijft streven naar uitbreiding Soesterberg Spoedeisende Hulp Baarn drie weken eerder gesloten DE BESTE WINKEL VAN NEDERLAND VERKOOPPLANNEN? WOENSDAG 11 SEPTEMBER 2002 81e JAARGANG NO. 4 DEZE WEEK mm 19 VASTE BEZORGERS SOCSTERgjOOURANT Vrijdag 27 september, C-drie: Patiënten voortaan naar Lichtenberg A. van der Lee CITR0ÈK Ondanks meerderheid voor plan lijkt instemming nog niet zeker m 20% korting op alle kranen, baden, whirlpools en badmeubelen* TALENPRAKTIKUM AMERSFOORT OPEL# Met huizen en bedrijfsterrein OVERHEES Tamboerijn 11 - Soest Magere runder- Mora kip- of varkenssaté Tomaten Knip wit of tarwebrood Boeren schouderham Surimisticks VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest SOESTER KALENDER Bijeenkomst over '11 september' is vanavond! openings-aktie! voorruit vervanging www.glasgarage.nl BEL VOOR EEN GRATIS EN DESKUNDIGE WAARDEBEPALING 035 - 603 27 37 RAnf Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 - 3760 AB Soest Telefoon 035 - 601 41 52* - Telefax 035 - 602 49 04 - E-mall: soestcrt@wanadoo.nl - Internet: www.soestercourant.nl Abonnement: Soest/Soesterberg per half jaar 8,25 - Buiten Soest 16,50 - Losse nummers 0,50 Gecontr. oplage 12.300 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Actueel Nieuwe zwem voorzien i n gen gaan goud geld kosten. Geen autovrije Dalweg op autovrije zondag. Column Visser. Actueel 5 De mens achter de politicus: Valeska Kieczewski. Debat zet Culturele Kwestie op scherp. Paardenkamp mag uitbreiden. BSO Balans naar Speeldorp. Familieberichten Varia 7 Soester schrijft boek over werk voor Artsen Zonder Grenzen. Amberboom vindt fraaie plek. Soesterberg 13 Vliegdorp verwijt Witte laksheid bij zoektocht naar accommodatie. J.A. Smorenburg overleden. Sport Hans de Wit hamert op beleving. 'Beste NK duathlon tot nu toe'. Rentree MHC Soest met zege. Cultuur 27 Expositie schilderijen in Oude Kerk Soester passie voor penseel. Jazz in Artishock. Prikbord Medische dienst. Kerkdiensten. Hans v.d. Schepop 40 jaar priester. 31 Bijlagen Op 't Hoogt, gemeentelijke voorlichtingskrant. On Air, informatiekrant van Radio Soest. Hees-krant. Seniorennieuws. Gevraagd in Soest voor de woensdagmiddag Aanmelden: tel. 6014152 In het kader van het 35-jarig jubileum van de sociaal-cul turele vereniging Artishock organiseert de winnaar van de Soester Cultuurprijs 2001 het Groot Soester Cul tuurdebat op vrijdagavond 27 september om 20:00 uur in C-drie. Deze forumdiscussie - met o.a. wethouder Harry Witte, Werner Paans en Jan Visser - vindt plaats aan de vooravond van de begrotingsbehandeling 2003 in de gemeenteraad. Aanleiding is het ontbreken van een duidelijk cultuurbeleid in het raadspro- gramma 2002-2006 en in het collegeprogramma 2002-2006. Bert van Meggelen. 'Het is van het grootste belang dat we met elkaar eens laten horen welke wensen er leven onder de culturele organisaties in Soest op het gebied van fi nanciën, accommodaties, pro grammering, samenhang, bij zondere manifestaties, etc.,' al dus de initiatiefnemers. Gastspreker is Bert van Megge len (1946) uit Rotterdam, van oktober 1998 tot oktober 2002 intendant voor Rotterdam 2001, Culturele Hoofdstad van Europa. Als directeur van 'Maatwerk' (idee- en organisa tieontwikkeling en grafische vormgeving) adviseert hij de gemeente Dordrecht over de kruisende lijnen van kunst, cul tuur en ruimtelijke ordening, de gemeente Vlaardingen over kunst en recreatiegebieden, de gemeente Amersfoort over kunst en cultuur in Vathorst en de provincie Groningen over een nieuwe regiovisie. De aanwezige cultuurdragers, lokale politici en belangstellen den zullen op 27 september in C-drie nadrukkelijk bij de dis cussie worden betrokken. Daar om wordt iedereen wie kunst en cultuur ter harte gaan, vriende lijk doch dringend uitgenodigd massaal aanwezig te zijn om dit initiatief te ondersteunen, ten einde het gemeentebestuur te stimuleren een cultuurbeleid in 2003 te ontwikkelen. Voor de Spoedeisende Hulp (SEH) van Meander Medisch Centrum zijn Soesters voortaan aangewezen op loca tie De Lichtenberg. Men kan daar 24 uur per dag terecht. De betreffende afdeling in Baarn is sinds afgelopen vrijdagmid dag gesloten, zo heeft de direc tie vorige week woensdagmid dag laten weten. Volgens de directie blijft goede patiëntenzorg gegarandeerd. Voor kleine ongevallen en verrichtingen (CKOV) is sinds eergisteren in het Baarnse ziekenhuis een centrum ingericht. Dat is van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren (8:00-17:00 uur) geopend voor mensen die eenvoudige medische hulp nodig hebben. Meander MC laat weten dat zowel voor de SEH als de CKOV de patiënten zich bij voorkeur eerst laten doorverwijzen door hun huisarts. Zo is dat im mers formeel geregeld in Neder land, al 'stappen' in de praktijk mensen meestal meteen naar het ziekenhuis. 'Een huisarts kan goed beoordelen of de patiënt naar de CKVO of de SEH moet. Het is overigens niet zo dat iemand die zich op de SEH meldt, die eigenlijk naar de CKOV had gemoeten, niet wordt gehol pen', zegt voorlichter Jeroen Hur- kens In de oorspronkelijke plannen van het ziekenhuis was het de bedoe ling om de SEH in Baarn op 1 oktober 2002 te sluiten. Dit is, al dus de directie, een logische stap omdat in de toekomst vooral plan bare zorg zal worden geboden op locatie Baarn. Dat is zorg waarvan vooraf bekend is wanneer de in greep of het onderzoek plaats vindt. Omdat de operatiekamers al zijn 'geboekt', is het vrijwel onmo gelijk tussendoor andere chirurgi sche ingrepen uit te voeren. Het landelijk tekort aan arts-assistenten en verpleegkundigen werkt echter ook op de SEH in Baarn door. Deze omstandigheden maken nu dat het niveau van medische dienstverlening op de SEH in het gedrang kan komen. Daarom heeft de Raad van Bestuur, mede op verzoek van de medische staf in Baarn, besloten de SEH reeds per 6 september te sluiten. (Lees verder op pagina 3) Autobedrijf Exclusief-Dealer voor Soest, Baarn c.o. Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 X -t-T-.. Het kan morgenavond nog spannend worden als de ge meenteraad een besluit moet nemen of er nu wel of niet (of in een later stadium) een buurt park moet komen tussen de Valeriaanstraat en de Konings weg. De politieke meningen zijn verdeeld en de twijfel over de haalbaarheid of juistheid van een aantal aspecten is toe genomen, zo lijkt het. Bekend is dat Soest 2002, GL en D66, samen goed voor 7 van de 27 zetels, tegen het park zijn, en de VVD (6 zetels) aarzelde vorige week nog toen het plan in com missieverband werd besproken. Tot de voorstanders mogen gere kend worden GGS, CDA, PvdA en CU/SGP. Zij vertegenwoordi gen weliswaar 14 van de 27 zetels, maar het CDA en de PvdA zijn het weer niet eens met de wijze van financiering van het park. Het College wil de 450 duizend euro uit het ISV-fonds (stadsvernieu wing) halen. Aangezien de provin cie het ook logisch vindt, dat Soest dit potje aanspreekt, zal het CDA mogelijk zijn bedenkingen op dit punt intrekken. Energie Morgenavond zal blijken in hoe verre de tegenstanders en de aar zelaars gevoelig zijn geweest voor de oproep van burgemeester Koos Janssen die er bij de fracties op aandrong nu spijkers met koppen te slaan. Bij uitstel zou het toch wel heel moeilijk worden voor ieder een om opnieuw de energie op te brengen om een oplossing te vin den. Buurtbewoner J. Kooring die actie voert tegen het plan voor het buurtpark: 'misschien dat Janssen de energie niet meer kan opbren gen, wij kunnen dat wel.' Volgens Kooring lukt het vanwege praktische en bouwtechnische re denen de gemeente niet eens om het plan uit te voeren, in ieder ge val niet volgens de uitgestippelde route. 'Op de tekening van de ge meente is een strook van het ter rein van Van Oest bij het buurt park betrokken. Van de aannemer die daar gaat bouwen, heb ik te horen gekregen, dat hij die strook nodig heeft tijdens de bouw van de woningen', aldus Kooring die be twijfelt of de jongeren gebruik zul len gaan maken van de schuilplaats naast de basketbalkooi. 'Volgens wethouder Harry Witte wordt het een pergola-achtige plek. Er is ner gens rekening gehouden met de stalling van fietsen en brommers. En bovendien zit de jeugd daar opgesloten in het geval de politie zou komen. Ze gaat daar dus echt niet zitten.' Kooring stelt dat de jongeren de huidige tijdelijke voor ziening bij de Mavo Soest ook massaal links laten liggen. Rondgang Kooring en twee buurtgenoten hadden zaterdagmorgen de raads leden uitgenodigd om met hen een rondgang te maken over de beoog de locatie. Onder meer om aan te tonen hoe klein het parkje eigen lijk zal worden. Volgens hen moet het gemeentebestuur een time-out nemen en het helé plan nog eens onder de loep leggen. 'Als je drie dimensionaal probeert te denken, zie je nu al dat de basketbalkooi van 10 bij 20 meter en drie meter hoog veel plaats inneemt en er weinig ruimte overblijft voor het park.' Slechts GL, de WD en Soest 2002 vaardigden raadsleden af. Kooring: 'Er was tegelijkertijd een excursie voor de raadsleden. Die gingen met een boswachter wan delen of zo. Als je ziet hoeveel le den de fracties van GGS en het CDA hebben, dan hadden ze toch best met eentje minder in het bos kunnen gaan wandelen, denk ik dan. Misschien gaan we deze week nog inspreken op de fractieverga dering van GGS. Het CDA verga dert elders, dus ik heb ze nog maar 'Time-out'. De bat lijkt even zoek. Buurtbewoner J. Kooring (links) maakte zaterdag een rond gang door het beoogd buurtpark. Op zijn uitnodiging kwamen vijf raadsleden af, exact voldoende om een basketbalteam te formeren. Foto Bell een e-mailtje gestuurd. Maar ja, het verhaal kun je met 10 brieven en 25 e-mails vertellen, je moet het toch ter plekke met eigen ogen zien.' Morgenavond komt het buurtpark aan de orde in de vergadering van de gemeenteraad, die om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeen tehuis begint. Het punt komt vrij wel meteen aan de orde. HET GROENE WARENHUIS Vragen goed beantwoord? Kom dan van 9 t/m 28 september je prijs ophalen. Of kom leuke ideeën opdoen voor je najaarstuin. www.intratuin.nl Amersfoort, Amsterdamseweg 139, 033-4611203, donderdag/vrijdag koopavond. Nijkerk, Het Spaanse Leger 1, 033-2457644, donderdag/vrijdag koopavond. bouwen woonwaren. baarn L*ederto<£ minervaweg 3, tel. 033 54 86 111, www.nijhofbaarn.nl voor een degelijke taaltraining ENGELS - FRANS - DUITS - SPAANS - PORTUGEES - ITALIAANS - ZWEEDS - NEDERLANDS www.talenpraktikumamersfoort.nl Telefoon 033 - 4729097 Birkstraat 30 - 3768 HH Soest Telefoon (035) 601 23 64 Hef gemeentebestuur van Soest blijft ernaar streven Soesterberg uit te breiden met woningen en bedrijfsterrein. Dit heeft het naar voren ge bracht in het overleg met de provincie, als inbreng in het Streekplan. Ook in het platform Hart van de Heuvelrug is de toekomst van Soesterberg besproken, met name wat betreft woningbouw en be drijfsterrein. Burgemeester en wet houders hebben nog geen binden de uitspraken gedaan over locaties en aantallen. Zij schrijven dit in antwoord op vragen in een brief van de Werk groep Toekomstvisie Soesterberg. De werkgroep is ingenomen met het feit dat het gemeentebestuur de Toekomstvisie positief heeft ontvangen. Later is dit onder steund is het manifest Toekomst visie Ontwikkeling Soest-Soester- berg (TOSS). De werkgroep maakt zich echter zorgen over de opstel ling van de provincie Utrecht, Ze maakt zich in verband hiermee zorgen over de grootschalige plan nen 'die de gemeente Zeist kenne lijk aan de rand van Soesterberg wenst uit te voeren (aanzienlijke nieuwbouw op het terrein van Abrona, locatie Sterrenberg, direct grenzend aan Soesterberg; redac tie). Informeel heeft de werkgroep ver nomen dat Rijkswaterstaat bij na der inzien toch mogelijkheden ziet om op korte termijn op de A 28 ter hoogte van Soesterberg een spitsstrook aan te leggen. Ze vraagt het college hiernaar te infor meren en tevens van de gelegen heid gebruik te maken aan te drin gen de werkzaamheden gepaard te laten gaan met het aanbrengen van zoab (zeer open asfalt beton) op het wegvak Soesterberg-Amers- foort. (Lees verder op pagina 3) kijk op www.sepp.nl of bel 035-6017954 kilo 2 bakjes 500 gram heel vers van 't mes 100 gram imitatie krabsticks 200 gram BEDRIJFSSTOFFERING WONINGSTOFFERING MEUBELSTOFFERING Soesterbergsestraat 28/30 Telefoon 035 - 602 42 94 De Soester Kalender biedt verenigin gen en instellingen in Soest gelegen heid hun publieksactiviteiten met een eenmalig karakter kort in deze 'week agenda' te melden. Donderdag 12 september Geen opgave. Vrijdag 13 september 10:00 Fietstocht Ned. Ver. van Huisvrouwen vanaf parkeer plaats t/o paleis Soestdijk. 10:00 Inloopochtend bijstands vrouwen, Desmond Tutu- school, Molenstraat 8. 19:30 Seizoensopening OC Klaarwater, Wiardi Beckman- straat 475. Zaterdag 14 september 09:00 Rommelmarkt Odeon (Soesterberg), Rademaker- 10:00 Open dag Selby, gym zaal Bowling Soest, Willaert- straat 49. 11:00 Open dag ski- en snow- boardclub Soesterberg, Kerk- laan. 21:00 Jazzconcert Sprinkhui- zen, Fennis Didderen, (Arti shock), buurthuis de Engh, Albert Cuyplaan 200, 5,00/7,00. Zondag 15 september 11:00 Open dag ski- en snow- boardclub Soesterberg, Kerk- laan. 12:00 Receptie pastor Hans v.d. Schepop, Joanneskerk, Willaertstraat. Maandag 16 september 20:00 Waarnemingen PASO, Vriendschapgebouw, Nachte- gaalweg 8a, 2,00 (4,50). Dinsdag 17 september 14:00 Lezing en demonstratie wajangpoppen, OC Klaarwa ter, Wiardi Beckmanstraat 475. 16:15 Circus Bongo, de Engh, 7,00/8,00. 19:30 Open avond peuter speelzaal Pippeloentje, de Klimop, Weegbreestraat 104. Woensdag 18 september 10:00 Lezing Jan Postema, doester Kring, NPB-kerk (in gang P. de Hooghlaan), 2,30. Per abuis was in het artikel over de '11 september'-bijeenkomst in het EHBO-gebouw (Soester Courant van vorige week) spra ke van dinsdag 11 september. Dat had natuurlijk woensdag 11 september moeten zijn, zoals de meeste lezers hebben begrepen. De bijeenkomst vindt dus van avond plaats in het EHBO-ge bouw aan de Parallelweg. Aan vang: 20:00 uur. m Dit vieren wij met een 'Vanaf standaard WA-extra verzekering. Wij betalen uw eigen risico! Nieuwe adres: SOEST Nieuwegracht 23 Tel. 035 - 603 22 45 REGIOMAKELAARS Burg. Grothestraat 13, SOEST BuijsRegiomakelaars nl Soest@Buijsregiomakelaars.nl nvm UW MAKELAAR IN DE REGIO! (KANTOREN TE SOEST EN AMERSFOORT)

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 1