boni Nieuw t M. LOS SERVA VOLVi Alleen achter een goede naam staat NVM HATHA-YOGA LESSEN Intocht £int Nicoiaas in Soest op 23 november 2002 Steun het koop een de Zoete Verleiding Soester z ^LOAip ESTATE SUPERMARKT WOENSDAG WOENSDAG 20 NOVEMBER 2002 SOESTER COURANT OPEN DAG OOSTERGRACHT MEUBELWERK OP MAAT ZATERDAG 23 NOVEMBER 2002 ^^ostergracht THEORIECURSUS B Voor meer: - energie - - evenwicht - - ontspanning CHAUFFEUR CONTAINER AUTO MET AANHANGER Dit weekeinde Uw winkelbakker Wij zijn natuurlijk Sinterklaas niet, maar met onze aanbiedingen laten wij u niet in de kou staan!!! DEZE WEEK: Roomboter amandelstaaf Roomboter speculaasstaaf van 2.75 voor Voor bijeenkoi O Kom maar eens kijken naar ons ruim Sinterklaasassortiment; ambachtelijke pepernoten, handgespoten chocoladeletters, amandelletters, speculaasjes, roomborstplaat, marsepein etc. De Zoete Verleiding, uw eigen ambachtelijke bakker. Wat gebeurt er achter de fagade van een bedrijf? Wie doet dat? Hoe en waarmee? Ontdek de antwoorden op zaterdag 23 november 2002 tussen 10.00 en 16.30 uur. Dan vindt onze open dag plaats. ^^^^übelwerk>2£^^ Ons bedrijf produceert maatwerk keukens, badkamermeubels, kasten- wanden en overig divers meubilair voor de inrichting van uw woning in elk gewenst materiaal. Hiernaast begeleiden en realiseren wij complete kan toor- en winkelinrichtingen. Tevens produceren wij houten kozijnen, ramen, deuren en schuifpuien voor klein- en grootschalige bouwprojecten. WOENSDAG T/M ZATERDAG. WEEN 47. Drukfouten voorbehouden verkeersopleidingen Van Lenneplaan 47,3768 XN Soest Tel.-. 035 - 6016621 Zaterdag 30 nov van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag 7 dec. van 9.00 tot 12.00 uur. Maandag 9 dec. 9.30 uur examentraining en om 13.30 uur examen. Voor inlichtingen: tel. 601 66 21 MAKELAAR Als u als particulier of als bedrijf een rondleiding, een deskundig advies of een demonstratie van onze machines wenst, dan bent u van harte welkom op onze open dag, waar onze binnenhuisarchitect ook aanwezig zal zijn. Mocht u nog vragen hebben omtrent deze advertentie, dan kunt u ons berei ken tijdens kantooruren. Oostergracht Meubelwerk op Maat Oostergracht 13-15 (industrieterrein de Grachten) 3763 LX Soest Postbus 216 3760 AE Soest Tel: 035-6017953 Fax: 035-6017933 E-mail: oostergracht.meubelwerkopmaat@tiscalimail.nl j van der Hammen Administraties Administratieve dienstverlening voor midden- en kleinbedrijf, starters en particulieren verzorging van uw boekhouding, ook aan huis alle belastingaangiften jaarrekening salarisadministratie tijdelijke vervanging van uw administrateur CBS- en Intrastataangiften Inl.: Michaël Hermans - Marga Klaassen Kerkstraat 45 3764 CS Soest 035-6720567 paulvanderhammen@wanadoo.nl Gebr. Tammer B.V. is een bedrijf wat zich bezighoudt met inzameling, transport en verwerking van afval. Levering van zand, tuinaarde, grind, compost, Megamix metselspecie. Uitvoeren van internationaal transport, grondverzet en bestratingswerkzaamheden. WIJ ZOEKEN OP KORTE TERMIJN: Uw werkzaamheden bestaan uit: Laden en lossen van 11 tot 45 m3 containers met multilift kabelsysteem Nationale, maar ook internationale dagritten Wij vragen van u: Enige ervaring met N.C.H. kabelsysteem Enige ervaring met aanhanger is een pre Netjes omgaan met materiaal Flexibele instelling Nikolaos sterfdag. Dezelfde paus werd door de Byzantijnse kei zer om hulp gevraagd in de strijd tegen de Turken, wat resul teerde In de eerste kruistocht (1096-1099). De Nlkolaos-verering in het westen nam toe doordat de deelnemers aan de kruistoch ten vaak vanuit Bari vertrokken. Bij terugkomst daar dankten ze Nikolaos voor hun behouden thuisvaart Een week na de intocht op tv, dit jaar in Zaltbommel, komt de Sint op zaterdag 23 november naar Soest. Omstreeks 13.00 uur zal Sint Nicoiaas vanaf de rotonde Burg. Grothestraat door de wijk Soestdijk naar het gemeen tehuis gaan. De route gaat door de winkelstraat en via de Prins Bernhardiaan, P. de Hooghlaan, Paulus Potterlaan en Albert Cuyplaan naar de Talmalaan om vervolgens via de Soester Engweg, Klinkveld en Heetakker naar het gemeente- hulsplein te gaan. Verwachte aankomst omstreeks 14.00 uur. Het thema van de Intocht is dit jaar Spaanse les. Voor de Soester basisscholen zijn leesplankjes' gemaakt waarop afbeeldingen van o.a. Plet, Sint en boot staan afgebeeld. In de optocht wordt dit thema uitgedragen door een 18-tal teer lingen van groep 7 van de v.d. Huchtschool. Op het gemeen tehuis zal Sint Nicoiaas begroet worden door burgemees ter Janssen en zullen de Pieten veel vrolijkheid uithalen. Antonio van den Hengel Birkstraat 7 - Soest VOOR WIELLADER L70 Nikolaos' wieg stond in West Turkije en zijn beenderen liggen in Zuid Italië. Hoe is dan toch het verhaal ontstaan dat de Sint uit Spanje komt? Met het huwelijk van de zogenaamde 'katholieke koningen' Isabelie van Caslilië en Ferdinand II van Aragon, ont staat een Spaanse staat die onder hun nazaten zal uitgroeien tot een wereldstaat. Onderdeel van dit grote Spaanse Rijk is Na pels, waaronder Bari viel, tot het na de Spaanse successie oor log in 1735 overging in handen van de Bourbons. Zeven eeuwen lang viel Bari onder Spanje. Dit kan verklaren dat de Sint uit Spanje komt Zijn zwarte Moorse knecht zou een nakomeling kunnen zijn van de Arabische machthebbers, die eeuwenlang over een groot deel van Spanje heersten. Legenden en folklore De vraag is hoeverre de huidige Sinterklaas en de heilige Nikolaos van Myra één en dezelfde figuur zijn. De Grieks-Ortho doxe Sint Nikolaos werd in het westen geënt op bestaande mid deleeuwse religieuze- en volksgebruiken. Versmelting van beide tradities leverde een wijd verbreide Nicolaascultus op. Legen den liggen ten grondslag aan volksdevotie en folklore. Talloze groepen zoals giiden en broederschappen kozen de heilige als schutspatroon. Zeelieden, scheepsbouwers, vissers en haven steden kozen Sint Nicoiaas als patroonheilige omdat hij schip breuk zou hebben voorkomen door de woest kolkende zee tot bedaren te brengen. Gevangenen, advocaten en deurwaarders roepen hem aan voor een rechtvaardige rechtspraak. Hij werd patroon van maagden en verliefden omdat hij drie meisjes voor prostitutie zou hebben behoed door goudstukken of beurzen met geld bij hen naar binnen te gooien zodat zij een bruidsschat kregen en zo konden trouwen. Apothekers kiezen hem omdat na zijn dood geneeskrachtige olie uit zijn graf gevloeid zou zija De huidige Sinterklaas is een mengeling van de heilige Nikolaos van Myra en Wodan uit de Germaanse mythologie. Om de over gang naar het christendom soepel te laten verlopen werden niet- christelijke goden, feesten en offerpiaatsen in de nieuwe leer op genomen. Er zijn duidelijk gelijkenissen tussen Wodan en de heilige Nikolaos. Doordat zij stormen kunnen bedwingen be schermen beiden de oogst, scheepvaart en handel. Zij zijn gul en beschikken over wondere krachtea Wodan rijdt op zijn witte paard Sleipnir door de lucht, in zijn hand heeft hij een speer met aan de top een slang. Hij heeft een lange baard en draagt een muts. Twee raven (later zijn knecht Ruprecht) informeren hem over het gedrag van de mensen. Om hem gunstig te stemmen offeren de Germanen bij de stookplaats en kinderen leggen een bundel hooi of gras voor het paard neer. Veel van die vóór-chris telijke gebruiken en rituelen zijn onderdeel gaan uitmaken van Ervaring en bezit van B-rijbewijs vereist Reacties schriftelijk of telefonisch bij: Gebr. Tammer B.V. T.av, de heer J.G.M. Tammer Postbus 35 3769 ZG Soesterberg 0346 - 35 2286 Met het kopen van een melkchocoladereep, v< van een bijzondere wikl ken de klanten van Nij mogelijk dat er een wordt gebouwd onder h huis in Soest, waar 12 v delijk gehandicapten z» dig gaan wonen. Een (h, aanbod. Aan de Ossendamweg zal mende jaar een huis gebou den waar 12 verstandelijk dicapten een eigen (t)hui vinden. Een veilige omgevi ze zelfstandig begeleid ga nen. Het plan wordt uit; door de woningbouwvei Eemland, in samenwerking ouders. Ten behoeve van d van een kelder onder het h jen er diverse acties won start. De eerste vindt 1 weekeinde plaats. Op zaterdag 23 november dag 24 november zullen de Het Sint Nicoiaas Comité Soest Is ruim voor de grote vakantie van start gegaan om de komende intocht voor te bereiden. Naast Sint Nicoiaas en een twintigtal'Pieten werken ook dit jaar een twintigtal enthousiaste medewerkers vrijwillig mee om de Goedhelllgman een waardige intocht te geven. Uniek dit jaar is de medewerking van een 18-tal leerlingpieten. In samenwerking met de BNO v.d. Huchtschool krijgen de kinderen een spoedcur sus leerlingpiet Daar horen ook wat Spaanse woorden bij. Met de muziek van PVO voorop brengen de 2warte Pieten Sint Nicoiaas, gezeten In de prachtige koets van v.d. Grift naar het gemeentehuis. Tijdens de route door de wijk Soestdijk en ook op het gemeentehuisplein zuilen zij laten zien en laten horen wat de spoedcursus aan de Pietenschool heeft opgeleverd. Albert Heijn Smitshof Albert Heijn Soestdijk Ook dit jaar hebben de supermarkten van Soest gezorgd dat er voldoende strooigoed door de Pieten uitgedeeld kan worden en sponsorde de Rabobank de uitgave van het Spaanse lees- plankje. Op het leespiankje staat een tiental afbeeldingen van o.a Sint, Piet en Boot De Spaanse namen kunnen onder de af beeldingen geschreven worden en het geheel kan gekleurd wor den. De kinderen worden gevraagd hun ingekleurde leesplank mee te nemen naar de intocht, zodat de Sint de mooiste kan uit zoeken. De leesplankjes worden vfa de basisscholen verspreid. Van Nikolaos tot Sinterklaas, van goedheiligman tot kindervriend Zo'n 1700 jaar geleden werd Nikolaos geboren, de man die het begin vormde van onze Sinterklaas-traditie. Nikolaos werd vol gens de overlevering geboren in de havenplaats Patara in Kiein- Azië, het huidige Turkije maar toen nog Grieks grondgebied. Hij was het enig kind van een rijk echtpaar. Na de dood van zijn ouders gebruikte hij zijn vermogen om goede werken te verrich ten. Hij leefde zo'n voorbeeldig leven dat dit tot legendevorming rondom zijn persoon leidde. Uit de tijd dat hij bisschop van Myra was dateren de wonderverhalen over hem. In Myra zou hij op 6 december 340 overleden zijn en enkele jaren daarna werd hij door de Grieks-katholieke kerk heilig verklaard. Vbrhalen over Nikolaos of Nikolaas, zoals zijn naam in het westen wordt ge speld, werden mondeling doorgegeven. Van Oost naar West Hoe heeft de Grieks-Orthodoxe heilige, deze helper en redder van verdrukten zijn plaats in de westerse heiligenverering ver kregen? Waarschijnlijk via de Griekse kolonie in Zuid Italië. Mis schien ook doordat tussen 642 en 752 de rooms-katholleke kerk geleid werd door pausen afkomstig uit de Griekse cultuur. Bo vendien kreeg de Nicolaasverering in Duitsland een sterke inpuls door het huwelijk van Otto II (973-983), keizer van het Heilige Roomse Rijk, met de Byzantijnse prinses Theophano. Zij liet een Nlcolaasicoon overbrengen naar Burscheld, waar een abdij aan de heilige werd gewijd. Van daaruit werd de cultus verspreid naar de Nederlanden, Normandië en Engeland. Uit angst voor verwoesting van het graf van Nikolaos werden op 9 mei 1087 de beenderen van de heilige overgebracht van het Turkse Myra naar Bari in Italië. Paus Urbanus II (1088-1099) riep deze dag uit tot officieel kerkelijk feest naast 6 december, Zuidpromenade 20 Soest (035)6017355 Rabobank Soest-Baarn Kinderfeest Rond 1200 was er sprake van een wl|d verbreide Nicoiaas ver ering in West Europa. Van een cultuur voor volwassenen kwam er geleidelijk aan een omslag naar een uitgesproken kinder cultuur. De sterfdag van de heilige Nikolaos werd een feestdag voor scholieren, waarbij vaak het Sint Nicolaasspel opgevoerd werd Het feest werd opgeluisterd met voedsel en geschenken. Arme kinderen kregen bijvoorbeeld schoenen en een traktatie. Hieruit ontstond de gewoonte om goede gaven (of de roe) in een schoen of klomp te doen. De onzichtbare bisschop gaf geschen ken en strooide snoep; zo ontwikkelde een van oorsprong ker kelijk feest zich steeds meer tot een volksfeest Toch verdween in de loop van de 17°* eeuw het Sinterklaasfeest in een groot deel van Europa Vooral protestantse samenlevin gen keerden zich af van de roomse heiligenverering. In Neder land bleef Sint Nicoiaas, ondanks hervormingen een populaire heilige. In Amsterdam zijn maar liefst drie kerken aan de heilige Nicoiaas gewijd; de Oude Kerk, de Nlcolaaskark en het huidige van 3.50 voor Woordblinden horen va ze dom zijn. En iets wat jt vaak genoeg verteld woi je vanzelf geloven. Da Wink Abbink iets aan De Soester hoopt op 11 ri een avond te houden v door dyslectische mense 'Mijn dochter is zelf woordt heeft zich jarenlang heel e; gevoeld. Dat is mijn drijfv deze avond te houden', vert bink. 'Mensen kruipen i schulp als ze steeds horen dom zijn, en gaan trucjes ken of hun 'gebrek' op eet re manier compenseren.' - wil de genodigden de gele^ geven hun 'handicap' niet i verstoppen. Belangrijk is Hoogvliet Supermarkt Honsbergen C1000 van de Graaf Zuidpromenade Parallelweg - Soest

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 10