Heerliike he >on Bosco-klooster Soest-Zuid ras vroeger joods rusthuis >sw BOUWADVIES B.V. ouwtechnische keuringen o.g. ouwbegeleiding Smurfit Tarieven waterschap omhoog mmmmmk Foodmaster ÏUPPORT >ier voor arm gezin KRANTENBEZORGERS 4,8% (5 jaar vast)* ib's Bloemen bx B.V. Wil je wat bijverdienen? «jfw^snïïi 13 - iniüiSëj; :,aini- m tlOfflt 3763 LL SOEST guster Werenfride Bijen (78) haalt herinneringen op >nnink n den Dijssel b.v. >otth TOF tperi HOEMAKER der Linden stallatietechniek ii an hal RODA Mooiste sint- of kerstcadeau: GROENEyELD Bestuur neemt op 28 november besluit Bent u een UITGAANDER m/v met 55 jaar ervaring? Russen en koeien in Groeneveld 'Als een tornado door het huis!' DORRESTEINWtGBi TRUM J Telefoon: 035-60128Sj Fax: 035-6013606 Asbestverwijdering k Sloopwerken Afvalbewerklnq H Grond-, weg- en waterbouw p Milieutechniek Terreinbepian(il Telefoon: 035 - 609 90 00 www.asbog, WOENSDAG 20 NOVEMBER 2002 SOESTER COURANT PAGINA 13 e zonweringswerk nersfoort Nieuweweg 66, Soest [80 22 44 Tel.: 035-609 06 90 AL INSTALLATEU swerk, centrale verwarming rotechnische installatie 34a - Telefoon 035 - 601 24 72 IGINGSSYSTEMEII cher.nl www.fischer.rt' j. Grothestraat 2A /aj I C/vi Soest g foon: 035 - 601 26 32 H bloemen.soest@vbw-groenplein.nl Martijn Koolhoven zorgster noemen ze dat geloof ik tegenwoordig. Twee zusters waren aan de kleuterschool verbonden, het waren zuster Ludwig en zuster Irene Marie. Mensen verbleven over het algemeen vijf tot zeven dagen bij ons.' Hoe zag zo 'n dag in het klooster er (oen uit 'We stonden om 05:30 's ochtends op, voor iedereen ontbijt klaarzet ten, etc. Ik moest om 06:30 de zusters wekken en dan gingen we iedere ochtend om 07:00 uur met z'n allen naar de grote kerk van de Heilige Familie. Omdat er geen priester in huis was, hielden we toen geen eucharistieviering hier in huis. Op de winterdag kon het knap koud zijn, dan liepen we als éérste door de sneeuw te banjeren naar de kerk. Als we terugkwa men, gingen we ontbijten en daar na aan het werk. Om 10:00 uur koffie en om 12:00 uur eten. Al tijd stipt op tijd want zuster Irene Marie en zuster Ludwig moesten op tijd terug zijn op school, om 13:00 uur.' Zondags bezochten de zusters van het Regina Pacis klooster drie maal de kerk, behalve in de ochtend (07:30), ook na de koffie (10:30) en in de avond. Televisie was er nog niet, alleen een 'distributiera diootje': 'Als we aan knopjes (3 LIJNEN) Birkstraat 93 - Soest Tel. 601 23 54 Beukenlaan 46 - Soest Tel. 601 20 65 Van Weedestraat 46A Soest - Tel. 601 38 77 Burg. Grothestraat 35 - Soest I Tel. (035) 601 60 33 Fax (035) 601 37 05 E-mail: info@dejongaccountants.nl www.dejongaccountants.nl Jfodat in het jaar 200Ó de laat- vier zusters van 'Onze Lieve louw' het klooster in Soest- üid (hoek Ericaweg/Braam- eg) hadden verlaten, werd het |iis gekocht door de congrega tie van Don Bosco, een reli- ieuze groepering die zich in zet voor jongerenwerk. Mo- penteel wordt het klooster, dat plangs ingrijpend is ver- ipuwd, bewoond door zeven Bon Bosco-volgelingen, van ge zes paters. In totaal werken er dagelijks vijftien mensen in het klooster. Op verzoek van get nieuwsblad van de Bewo- liersvereniging van Soest-Zuid, odigden de paters voor dit be- pek ook zuster Werenfride Jijen (78) uit, die in 1959 in ^oest-Zuid' neerstreek en er uim veertig iaar zou bliiven. Het oudste gedeelte van het huis ateert uit 1928-1929. Oorspron kelijk was het gebouw een rusthuis por joodse mensen. Het heette 'Buitenzorg'. De ingang lag aan de ant van de Heideweg. Pas later is de zogenaamde leveranciersingang de hoofdingang geworden. De tuin Nieuweweg 70 - 3765 GG Soest Telefoon (035) 601 60 30 Laanstraat 1 - 3762 KA Soest Telefoon (035) 603 06 24 AT 9 - SOEST TELEFOON 035 - 6010344 J nj:TII,LldNj|L-W..r^^JJ:llU handel én voor al uw dranken! 149, tel; 035 - 601 24 90 ol Molenbeek oning- en Assurantiemakelaars Burg. Grothestraat 32 Telefoon 035-601 13 W iolenbeek.nl www.holenmolenbeek.nl /EN DEMEERN SOEST VIANEN ZEIST I behandeling ale verwarming rotechniek telematica service en onderhoud ,i sprinklertechniek J 3768 HX SoestTelefoon 035 - 602 45 20j 2, Soest - Tel. 035 - 602 31 13 viesbureau voor telecommunicatie 1 inbouwstation voor mobiele communicatie dres: Nieuweweg 27-29a, Soest. - 6091000 - Telefax 035 - 6091009 ïail: info@vanhaltelecom.nl Mercurius Golfkarton Koningsweg 26 - 3762 EC Soest Telefoon 035 - 609 53 00 Telefax 035 - 609 53 11 PACKAG/NG ÜIVQUWKARTON I displays 812 PN Amersfoort - Tel. 033-4643060 - Fax 033-44561683 correctief machine onderhoud veweg 4, 3765 GD Soest 58 11 5Q www.td-support.nl was vroeger veel groter en strekte zich uit tot bijna aan het einde van de Ericaweg (richting Plasweg). Na de verschrikkingen van de Tweede Oorlog had het joodse rusthuis geen bewoners meer. Zus ter Werenfride Bijen, die pas in 1959 in het huidige klooster kwam wonen, herinnert zich nog verha len uit die tijd: 'Het huis is hero pend, maar er was te weinig aan bod van bewoners. Het heeft tot ongeveer 1958 leeg gestaan, toen het gebouw werd gehuurd door de zustercongregatie 'Onze Lieve Vrouw' uit Amersfoort. Ik heb wel eens een oude schoonmaakster van het joodse rusthuis gesproken, die ons vertelde dat het rusthuis voor de oorlog een joodse directri ce had. Ze vertelde ons dat bene den de beter betalende gasten woonden: ze zaten achter gekleur de ruitjes en aten van porseleinen bordjes. Boven zaten ze achter wit te ruitjes en aten ze van aarde werk'. Retraitehuis Er is helaas verder weinig bekendi over 'Rustplaats Buitenzorg' vanj vóór de Tweede Wereldoorlog. De zuster pakt de draad weer op, op het moment dat zij samen met en kele andere zusters in 1959 in Soest-Zuid arriveert. Vier andere Vlak voor de kerstdagen Springt ze bij als bloemiste in Het Blauwe Druifje in Soest, de winkel van haar moeder. Tot die tijd is Sabrina Langerak druk bezig met haar werk voor stichting Heifer. Want zaterdag 23 november is het zo ver; de 'Catalogus met de mooiste ge schenken voor de wereld' valt weer op de mat. Een aantal Soesters krijgt de cata logus automatisch thuisgestuurd. Wie de catalogus niet op de mat vindt, kan die aanvragen bij Hei fer. Sabrina roept iedereen in Soest en omgeving op om elkaar in de cember te verrassen met een heel bijzonder cadeau... 'Wat zal ik nu weer kopen? Ze hebben alles al.' Herkent u dat? Geef dan ter ere van de persoon die u wilt verrassen een dier, trai ning en nazorg aan een arm gezin in een ontwikkelingsland. Dieren fcijn een bron van voedzame eiwit ten, zoals melk en eieren voor de pnderen, en een bron van inko men door de verkoop van produc ten. Levende Lening Ben Heifer dier is geen gift, maar ;en Levende Lening. Het ontvan gende boerengezin geeft een nako- neling van het dier door aan een volgend gezin. Op deze manier blijft eet. gift zich steeds herhalen. Tip: verras de "ontvanger' met de prachtige Heifer-cadeaukaart of download de kaart van www.heifer.nl. De kaart legt hem of haar uit hoe uw bijzondere ge schenk het leven van een gezin ver andert. Stichting Heifer Nederland is lid van een internationaal netwerk dat in bijna vijftig landen actief is. Hei fer Nederland is met name werk zaam in Afrika en in Centraal-/ Oost Europa. Lokale boerengroe pen verhogen hun levensstandaard doordat zij leren hoe zij diervrien delijk en duurzaam kunnen boeren zonder het milieu daarbij te scha den. Als zij voldoende voorberei dingen hebben getroffen, ontvangt ieder gezin een dier dat het meest geschikt is voor de lokale omstan digheden. Een dier betekent onder andere gezonde voeding, wol, trek kracht, mest voor gewassen en extra inkomen door de verkoop van producten. Wilt u meer weten over het werk van Heifer Nederland? De 'Cata logus met de mooiste geschenken voor de wereld' is voorzien van foto's en achtergrondinformatie en biedt cadeautips voor ieder bud get. Van kippen, geiten en koeien tot zelfs honingbijen. U kunt een gratis catalogus aanvragen door te bellen naar 880164-606164 of door een e-mail te sturen naar sabrina@heifer.nl. Of kijk op de balie bij Het Blauwe Druifje. 'Rusthuis Buitenzorg', zoals het er voor de oorlog uitzag. zusters hadden er een paar jaar voor nodig gehad om 'kwartier te maken' en het verwaarloosde ge bouw voor bewoning geschikt te maken. 'Onze tuin liep tot de plek waar destijds de Fatima kleuter school stond, aan de Ericaweg. Toen ik hier kwam, was een ver bouwing achter de rug en was er een kapel gebouwd. Het was een retraitehuis, waar mensen zich een paar dagen konden terugtrekken voor gebed, rust of om op te knap pen na bijvoorbeeld een operatie. In totaal had onze congregatie toen zo'n 1100 zusters, dus we hadden voldoende bezoek'. De zusters van 'Onze Lieve Vrouw' doopten rusthuis 'Buiten zorg' om tot klooster 'Regina Pa cis' (koningin van de Vrede). Het retraitehuis had een staf van zeven personen, onder wie zuster Weren fride Bijen. 'Ik maakte schoon, ik ontving de gasten. Interieurver- Don Bosco, draaiden, hoorden we soms het nieuws', zo herinnert zuster We renfride Bijen zich. U heeft ruim veertig jaar in dit klooster gewoond. Wat is het leuk ste dat u in die tijd heeft meege maakt? 'Ik weet nog dat 's avonds een keer onze buurvrouw aanbelden. Mijn poes zit in de kapel, zei ze. Alles was donker en we hadden nog geen lampen in de tuin. Zuster Clementine zei: ik zal wel eens gaan kijken met mijn' zaklantaarn tje. En wat denkt u? De poes zat buiten met een andere poes te spe len...' Wat was een vervelende gebeurte nis? 'We zaten 's avonds de krant te le zen, buiten was het donker. Het gordijn stond een stukje open. Plotseling stond er een jongen voor het raam die op de ruit tikte. Zuster Clementine is meteen naar de deur gegaan, maar ja, die jon gen was gevlogen natuurlijk'. In de loop van de jaren tachtig is de zuster ook 'kosteres' geworden, wat betekent dat ze meehielp met het verzorgen van diensten in de kapel. In deze kapel van het kloos ter zijn in de loop der jaren heel wat kinderen gedoopt, huwelijken gesloten en uitvaartdiensten ge houden. Tegen het einde van de jaren ne gentig, waren er nog vier zusters in het klooster overgebleven: zuster Ulrike, Werenfride, Cilia en Hen- riëtte. 'We werden ouder, er kwa men geen nieuwe zusters meer bij. In 1968 was de laatste nieuwe zus ter gekomen, daarna niet meer. De keukenzuster kreeg last van haar knieën en kon de trap niet meer op. Zuster stierven. Wij bleven over, op een gegeven moment ging het niet meer. Zo'n groot huis on derhouden met z'n vieren, het ging niet meer. De laatste ochtend in de kapel, voelde ik het wel. Ik heb een traantje weggepinkt. Maar ik dacht: je moet vooruit kijken'. Inmiddels woont zuster Werenfri de Bijen in klooster 'Onze Lieve Vrouw Ter Eem' in Amersfoort. Sinds het vertrek van de zusters, bewonen zeven volgelingen van Don Bosco het gebouw. De jong ste is 64, de oudste wordt 80 in januari. Bert van Balkom is de 'econoom van het huis', hij is ver antwoordelijk voor de dagelijkse KASTEEL NATIONAAL CENTRUM RAARN I VOOR BOS. NATUUR I EN LANDSCHAP TeL 035 - 542 04 461 Op woensdagmiddag kunnen wij nog enkele gebruiken voor diverse wijken in Soest. Als vaste-of als invalbezorger. Bel 035 - 601 41 52 voor meer informatie. De tarieven voor de water schapsbelastingen vaii Water schap Vallei Eem zullen vol gend jaar tussen de drie en veertien procent stijgen. Hoe groot die stijging exact zal zijn, besluit het Algemeen Bestuur op 28 november. Dijkgraaf en Heemraden, het dagelijks be stuur van Waterschap Vallei Eem, leggen bij de bespreking van de ontwerpbegroting voor 2003 drie scenario's aan het Algemeen Bestuur voor. Bij de voorkeursvariant stijgen de tarieven tussen de vijf en zeven procent. Bij een lage stijging van de tarieven zal het waterschap een groter beroep moeten doen op de reserves. Het Algemeen Bestuur bespreekt de ontwerpbegroting op 28 november 2002 tijdens een openbare vergadering en stelt dan ook de tarieven voor 2003 vast. De begroting bevat het beleid en de geraamde uitgaven en inkom sten van het waterschap voor 2003 met een doorkijk naar 2007. Waterschap Vallei Eem kent vier belastingsoorten: zuiverings heffing (voor bedrijven en huis houdens die afvalwater produce ren), ingezetenenomslag (voor alle hoofdbewoners van woningen), waterschapsomslag gebouwd (voor eigenaren van gebouwen) en wa terschapsomslag ongebouwd (voor eigenaren van gronden). De laatste drie heffingen zijn bedoeld voor de waterkering (dijken) en waterbe heersing (onderhoud van sloten, beken, kanalen en gemalen etc). Met de opbrengst van de zuive ringsheffing financiert het water schap maatregelen om de water kwaliteit te verbeteren zoals de zuivering van afvalwater. De tarie ven voor de zuiveringsheffing, de De tarieven voor 2002 en de voorkeursvariant voor 2003 in euro en stij gingspercentage: ingezetenenomslag, de water schapsomslag gebouwd en de wa terschapsomslag ongebouwd voor 2003 zijn gebaseerd op de begro ting voor 2003. Drie varianten Dijkgraaf en Heemraden, het da gelijks bestuur van Waterschap Vallei Eem, legt het Algemeen Bestuur drie varianten voor met één voorkeursvariant. De voor keursvariant gaat uit van een stij ging van de tarieven voor de taken waterkwaliteit en waterkering met 7 procent en voor het onderdeel waterkwantiteitsbeheer met 5 pro cent. De stijging van de tarieven bij de variant waarbij geen beroep wordt gedaan op de financiële re serves van het waterschap bedra gen 8 tot 14 procent. Oorzaken De hogere tarieven zijn nodig om de kosten die het waterschap moet maken te kunnen dekken. Een groot deel van de kosten wordt veroorzaakt door loonstijgingen van 3,5 procent en prijsstijgingen van 2,5 procent. Andere oorzaken zijn onder andere hogere kosten voor het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, beschoeiing langs het Valleikanaal en onder houd van stedelijk water. De ontwerpbegroting 2003 ligt tot en met 27 november op werkda gen van 8:30 tot 16:30 uur ter in zage op het Waterschapshuis, Fok kerstraat 16 in Leusden (SS 033- 4346000) en op de daarvoor gel dende tijden bij de gemeentehui zen in het waterschapsgebied. Be langstellenden kunnen een exem plaar van de ontwerpbegroting aanvragen bij het waterschap. Een ieder kan bedenkingen over de ontwerpbegroting sturen naar Dijkgraaf en Heemraden van het waterschap. De bedenkingen moe ten uiterlijk 27 november binnen zijn bij het waterschap. Het Alge meen Bestuur van het waterschap stelt de begroting en de tarieven voor 2003 op 28 november vast. De kracht van de reclame ligt in de herhaling gang van zaken. Adri Maat is 'pro vinciaal econoom', hij is verant woordelijk voor de financiële gang van zaken, zoals verzekeringen en belastingen. Het voormalige kloos ter is momenteel 'Provinciaalshuis' van Don Bosco. Adri Maat legt uit: 'Hier worden de landelijke ac tiviteiten gecoördineerd van Don Bosco. Nederland moet je zien als één provincie, aan het hoofd staat de provinciaal. Er werken hier vijf tien mensen. Van hieruit worden missies verzorgd en de missiona rissen van Don Bosco onder steund. Ook het landelijke jeugd werk wordt van hieruit gecoördi neerd. We doen jeugdwerk voor alle jongeren, zonder onderscheid in religie', zo benadrukt Maat. Waar verkrijgen jullie je inkomsten uit? 'De meesten van ons hebben ge woon een baan gehad, ikzelf was bijvoorbeeld leraar aan een techni sche school, eerste graad. Je inko men gaat in de pot. Verder lega ten, giften, AOW-uitkeringen en bijvoorbeeld pensioenen na dertig jaar onderwijs. We krijgen geen geld van de kerk. Integendeel wij géven geld aan de kerk, bijvoor beeld de gezinsbijdrage voor de Familie Kerk. Ik zie mijn pensioen nooit, dat komt bij Bert binnen. Wij hebben als gelovigen die gelof tes afgelegd: niet trouwen; gehoor zaam zijn en in armoede leven. Het interieur van de kapel in het Don Bosco-klooster. Dat betekent: niet over je eigen geld beschikken. We leven sober, we gaan één keer per jaar met z'n allen eten in restaurant De Soester Duinen. De grootste uitspatting die we hier hebben gehad was één bezoekje aan de Floriade met el kaar en daarna uit eten'. Zeven bewoners, de jongste is 64. Hoe lang houden jullie dat vol? 'Al dertig jaar krijgen we geen jong bloed meer. De jongste pater van Don Bosco in Nederland is 55 jaar. Het is een wereldprobleem, we zijn met steeds minder. Wat we wel doen is ons werk overdragen aan leken, maar in de geest van Don Bosco. Zodat ons werk in ie der geval wel kan worden voortge zet, ook als wij er niet meer zijn...' Bert van Balkom en Adri Maat geven De Vliegden een rondlei ding door het klooster. Boven een gang hangt een houtuitsnede met de volgende tekst: Vrolijk Zijn Goed Doen En laat dan De mussen maar Tjilpen Don Bosco Adri Maat: 'De mussen zijn de jon geren... (Dit artikel is tevens verschenen in 'De Vliegden', tijdschrift van de Bewonersvereniging Soest-Zuid. Zo ja, dan wordt u gezocht! Speciaal voor u (55+) is er nu het Activiteiten Netwerk. Deze week zoeken wij senioren die graag met anderen willen uitgaan. Bijvoorbeeld naar de bioscoop, het theater, een museum bezoeken, dagtochtjes maken of een expositie bezoeken. U vraagt, wij zoeken Voor de bemiddeling betaalt u éénmalig een bedrag van 2,50. U kunt precies aangeven naar wie op zoek bent om uw hobby, bezigheid of belangstelling mee te delen. Zodra we een geschikte persoon hebben gevonden, brengen we deze (telefonisch) met u in contact. Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met de werkgroep VOS van de SW0S op donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur, telefoon 035 - 588 04 04. Wij zijn ook te beluisteren in het radioprogramma van Radio Soest, iedere vrijdagmorgen tussen 11.00 en 12.00 uur. Vanaf november biedt Kasteel Groeneveld onderdak aan twee nieuwe kunsttentoonstellingen. 'Si berië Nederland' laat schilde rijen zien van Nederlandse natuur landschappen geschilderd door Russische en Nederlandse kunste naars. 'Koe in het landschap' toont een overzicht van het werk van Evert van Lopik. Deze kunstenaar heeft zich toegelegd op het schil deren van koeien in het Neder landse landschap. De tentoonstelling 'Siberië Ne derland' is het resultaat van een bijzonder project van Kasteel Groeneveld, in samenwerking met Staatsbosbeheer. In juni 2002 wa ren de Russische kunstenaars Toi- vo Ryannel en Valerie Kudrinsky te gast in Nederland. Drie weken schilderden zij vier natuurgebieden van Staatsbosbeheer: de Bies- bosch, Salland, De Schoorlse dui nen en het Gooi. Ook twee Neder landse kunstenaars, Carla Klee- kamp en Jan Lofvers, zetten deze gebieden op het doek. De tentoon stelling in Groeneveld toont hoe het verschil van achtergrond, cul tuur en leefomgeving de manier van kijken van de kunstenaars be paalt. En natuurlijk is dat van in vloed op hun werk. Geliefd onderwerp De koe is een geliefd onderwerp van veel Nederlandse schilders en tekenaars. Uit de 17e eeuw kennen we de koeien (en stier) van Paulus Potter en in de 19e eeuw legde Willem Maris zich toe op het schil deren van de koningin van het Nederlandse platteland. Hoewel de koe ook in zijn werk een pro minente plaats inneemt is Van Lo pik meer dan een koeienschilder. Hij ziet zichzelf als schilder van de Alblasserwaard, het gebied waar hij is geboren en getogen en nooit is weggegaan. Zijn landschappen met koeien zijn echter louter vlek ken groen, zwart, wit, blauw. En ondanks de steeds verdere abstrac tie blijven het duidelijk herkenba re Hollandse landschappen met koeien. 'Siberië Nederland' is tot en met 9 maart 2003 te zien in Kasteel Groeneveld en reist daarna langs vier bezoekerscentra van Staats bosbeheer. 'De koe in het land schap' loopt tot en met 26 januari 2003. 'Als een tornado door het huis' is een cursus voor ouders van druk ke en opstandige kinderen. Tijdens de cursus wordt ingegaan op de verschijnselen van druk en opstan dig gedrag. Daarbij worden tips en vaardigheden aangeboden om be ter met dat gedrag om te kunnen gaan. Ook wordt de mogelijkheid geboden om met de andere deel nemers ervaringen uit te wisselen. De cursus wordt georganiseerd door Altrecht, geestelijke gezond heidszorg, en bestaat uit vijf bij eenkomsten. De kosten bedragen 25,00. De cursus gaat binnen kort van start, dus snel aanmelden is aan te bevelen. Informatie: Alt- recht Preventie, T. Mathot, 88030- 6999167. Soester Courant overal thuis is Soest 2002 2003 (voorkeursvariant) Zuiveringsheffing per vervuilingseenheid 48,72 52,20 (7%) Ingezetenenomslag (4,5%) per woonruimte 10,80 11,28 Omslag gebouwd per 2268 euro WOZ-waarde 0,32 0,33 (3%) Omslag ongebouwd per hectare (gemiddeld) 31,37 32,83 (4,5%) Zojuist uw droomhuis te koop zien staan en op zoek naar een aantrekkelijke hypotheek? Dat treft! Want indien u vóór 15 december 2002 bij Rabobank Soest-Baarn een nieuwe hypotheek met een verzekeringsvorm afsluit, profiteert u van heerlijke rentetarieven: Deze rentepercentages gelden 'zolang de herfst strekt', voor de hypotheekvormen Spaar Zeker, Op Maat en de Flexibele Beleggers Hypotheek. Loop snel binnen bij een van onze kantoren bel voor een afspraak met Wijnand Vossestein, Bernhard Dijkstra of Vincent Timmer, tel. 035 609 63 19, Rabobank Genoemde tarieven zijn onder voorbehoud, afhankelijk van renteschommelingen en gelden tot 100% van de executiewaarde door of namens de bank vastgesteld. Het hypotheekbedrag dient vóór 1 maart 2003 te zijn verstrekt. Rabobank Soest-Baarn doet altijd meer dan je verwacht

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 13