En dit zijn de knallers van deze week: 'Zonneglorendeal' onder druk uit NIJHOf ZONDAG OPEN NIJHOf Automobiliste ernstig gewond 2.49 4.99 0.89 0.89 0.69 voorruit? GRATIS GlasGarage Veel respons op enquête Vrouw (73) hoort taakstraf eisen na dodelijk ongeval Intocht Sint gevolgd door feestje op Raadhuisplein MIJHOf Sterretje VERKOOPPLANNEN? WOENSDAG 20 NOVEMBER 2002 81e JAARGANG NO. 14 DEZE WEEK Minister Kamp legt zich neer bij uitspraak Raad van State Snelheidsduivel op bromfiets 24 november van 10.00 -17.00 uur 10% EXTRA korting op alle keukens EN NU TIJDELIJK GRATIS CADEAUS BIJ NIJHOf OPEL O JURISTEN Verschillende verklaringen over toedracht ongeluk Koningsweg LAAT DE C.V. U KOUD? Neem dan nu een service- en onderhoudscontract van Goedgeregeld f en krijg de eerste drie maanden GRATISr I OVERHEES Tamboerijn 11 - Soest Varkenslappen Magere runder- Douwe Egberts koffie Rond wit of tarwebrood Bananen Boerenmetworst VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest h SOESTER KALENDER in uw Voorkom scheuren! Kom snel langs voor Reparatie!!!* www.glasgarage.nl A. van der Lee BEL VOOR EEN GRATIS EN DESKUNDIGE WAARDEBEPALING 035 - 603 27 37 SOEStcBOOUkANT Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 - 3760 AB Soest Telefoon 035 - 601 41 52" - Telefax 035 - 602 49 04 - E-mail: soestcrt@wanadoo.nl - Internet: www.soestercourant.nl Abonnement: Soest/Soesterberg per half jaar 8,25 - Buiten Soest 16,50 - Losse nummers 0,50 Gecontr. oplage 12.300 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Actueel 'De leukste ezel van heel Nederland' overleden. Maatregelen op Kamp van Zeist. Op 't Hoogt Actueel Actueel 5 PVO zit weer goed in 't pak. Oefenplaats brandweer in beeld voor regionale functie. Videovoertuig wapen tegen verkeerscriminelen. Familieberichten Varia Vogelvrienden vieren 50-jarig jubileum. Cultuur Spullenhulp showt feestkleding. Soesterberg 19 Soest wint lc slag in wijziging geluidszone. Nieuwe Prins Zotteklap XII. Sport I 21 Bij Soest geven ze de moed niet op. Setverlies deert SoVoCo niet. Omzettingen Hees beloond. Prikbord 23 Medische Diensten. Kerkdiensten. Radio Soest. Wegens het veroorzaken van een dodelijk ongeval is gisteren tegen een 73-jarige vrouw uit Soest 120 uur werkstraf en vijf jaar ontzegging van de rijbe voegdheid geëist. De officier van justitie achtte bewezen dat de Soesterse in december op de parkeerplaats van de Boni een 54-jarige vrouw heeft doodge reden. Getuigen verklaarden dat ze op de parkeerplaats aan de Parallelweg opeens een klap hoorden en toen zagen hoe een vrouw in een rode jas op de motorkap van een auto werd meegesleurd. De auto ging steeds harder rijden en de vrouw viel op de grond. De auto sukkel de door en kwam op het spoor tot stilstand. Het slachtoffer viel met haar hoofd op de stoeprand en overleed ter plekke. De 73-jarige bestuurder verklaarde dat ze bijna nooit auto reed, maar van haar man na het boodschappen doen terug moest rijden. Haar man zei: kijk uit, ik zie iets roods, waarop de vrouw remde. Tot haar verbazing ging de auto steeds harder rijden. Later verklaarde ze tegenover de politie dat ze per ongeluk op het verkeerde pedaal getrapt moet hebben. De ongelukkige vrouw had ze nooit gezien. Alleen had ze bemerkt dat de voorruit opeens versplinterde. 'Zoiets gebeurt in een paar seconden', vertelde ze op de zitting. Ze voegde daar aan toe dat ze sindsdien nooit meer auto heeft gereden en dat ook nooit meer zal doen. Ze heeft nog wel een brief geschreven naar de nabe staanden, maar die wilden geen contact met haar. Ondanks haar gevorderde leeftijd werd de vrouw stevig aangepakt door de rechters. Vooral recht bankpresident T. de Roos wilde weten of ze zich eigenlijk wel ver antwoordelijk voelde voor het on geval. De vrouw gaf aan dat ze in paniek had gehandeld en dat ze zichzelf ook slachtoffer voelde, omdat ze al een jaar lang allerlei medicijnen slikte. Na een moeiza me ondervraging kreeg Roos uit eindelijk wel een schuldbekentenis los. 'Iemand gaat boodschappen doen en komt nooit meer thuis', zo oor deelde officier van justitie Y. Hop man over het ongeluk. Hopman achtte de vrouw in ieder geval strafrechtelijk verantwoordelijk. Hopman wees erop dat de wagen in korte tijd een snelheid van bijna veertig kilometer per uur heeft be reikt. De officier vond het belang rijk om te voorkomen dat de vrouw de komende jaren toch ach ter het stuur stapt. Raadsman F. Geevers vond het belangrijk om aan te geven dat zijn cliënte moeilijk haar gevoelens kan tonen. Geevers benadrukte dat de vrouw erg onder het ongeluk lijdt. Hij benadrukte dat ze niet voor niets al een jaar onder medische behandeling is. De raadsman vond het ook van belang dat niemand heeft gezien hoe het slachtoffer op de auto is terechtgekomen en daar om achtte hij dood door schuld niet bewezen. Bovendien vond de raadsman 120 uur werken voor een 73-jarige vrouw 'niet passend'. Uitspraak 3 december. Soest hoeft zich geen zorgen meer te maken over de mega- deal rond het Zonnegloren-ter- rein. Demissionair minister H. Kamp van VROM legt zich neer bij de uitspraak van de Raad van State. In het gesprek, dat hij onlangs met wethouder Bart Krol voerde, gaf hij aan de lijn van de gemeente Soest en de provincie Utrecht te steunen. Dat betekent dat project ontwikkelaar Netjes de 96 appar tementen op het terrein van het voormalig Soester Natuurbad straks permanent mag laten bewo nen. Het merendeel van deze luxe woningen móet overigens nog wor den gebouwd. Netjes betaalde de gemeente 2,35 De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een 18-jarige Soester in Baarn aangehouden, omdat zijn bromfiets een veel te groot vermogen had. Tijdens de surveillance zagen agenten de jon gen mei hoge snelheid over de Amsterdamsestraatweg rijden. Op zijn snelheidsmeter konden ze zien dat de Soester rond de 100 km/u reed. De bestuurder moest op de Lt. van Heutzlaan stoppen voor de spoorwegovergang. Daar konden de agenten hem dan ook aanspre ken. De snelheidsduivel en zijn bromfiets zijn meegenomen naar het bureau. Technisch onderzoek later in de week moet uitwijzen hoe hard de bromfiets precies kan. De Werkgroep Ontwikkeling Dorpscentrum heeft afgelopen zaterdagmiddag op verschil lende locaties in Soest eeni straatenquête gehouden over het winkelgebied Van Weede straat. Vorige week woensdag stond diezelfde enquête al in de Soester Courant. De totale res pons van de straat- en kranten quête was bij de opmaak van deze krant nog niet bekend, maar bij een tussentijdse tel ling was het aantal reacties al opgelopen tot bijna 300. Daar zullen ongetwijfeld nog wel wat meer reacties bijkomen, omdat de termijn voor het inleveren van de formulieren van de krantenquê te pas gisteren is gesloten. Vooruit lopend op de einduitslag van deze enquête kan de werkgroep nu al voorlopige conclusies trekken over de wijze waarop de geënquêteer den op de 14 vragen hebben ge reageerd. Het initiatief van de Werkgroep werd - op slechts een uitzondering na - door iedereen van harte on dersteund; dat bleek ook uit het feit dat bijna 95% een aantrekke lijk dorpscentrum belangrijk vindt, ondanks het zoveel gehoorde argu ment dat Soest een lintbebouwing heeft. Opmerkelijk was dat 2/3 van de ondervraagden het wenselijk acht om de Van Weedestraat autovrij te maken en een ruime meerderheid (60%) vindt het winkelgebied ver keerstechnisch onveilig. Dat gezelligheid of aangename sfeer subjectieve begrippen zijn werd ook duidelijk. De Van Weedestraat werd door de helft van de ondervraagden gekenmerkt als onaangenaam/ongezellig - de andere helft beweerde het tegen deel. AI met al - maar daar komt de Werkgroep in de volgende Soester Vraag naar de aet/evoorwaarden in de winkel bouwen woonwaren. baarn minervaweg 3, tel. 035 54 86 111, www.nijhofbaarn.nl Courant uitvoerig op terug - wa ren de meeste ondervraagden van mening dat het winkelgebied Van Weedestraat niet de allure heeft die het zou moeten hebben. Slechts 1/3 gaat voor zijn plezier winkelen in de Van Weedestraat. De Werkgroep heeft niet gevraagd waar zij dan wel gaan winkelen. Wellicht had die vraag ook gesteld moeten worden... De werkgroep heeft een Van Wee- de-prijzenpakket ter beschikking gesteld voor degene met de leuk ste suggestie - dat zal voor de werkgroep geen gemakkelijke op gave worden, maar zij zal hierin zorgvuldig te werk gaan. Het is overigens de bedoeling dat de werkgroep deze prijs in restaurant Fusions en in het bijzijn van de lo kale pers aan de winnaar zal uitrei ken. MQVttiS CEWflUM at 30 - 3768 HH Soest Telefoon (035) 601 23 64 iVpiititi notitie Grote Kerstmarkt: 1314-15 dcc. a.s WIJ BOUWEN VERDER In onze sterk expanderende praktijk kun je op verschillende rechts gebieden werkzaam zijn en krijg je volop de gelegenheid je verder te ontwikkelen. Wij vragen: voor dienstverlening aan het bedrijfsleven waarmee je direct in contact staat. Ook zij die binnenkort afstuderen kunnen reflecteren mits goede studie resultaten, ook voor deeltijdwerk. Vanwege bereikbaarheid en filemijding is in de buurt wonen een pre (vandaar plaatsing ook in dit medium). Sollicitaties schriftelijk of per e-mailTelefonisch kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij Dorine Six. VAN DER GOEN ADVOCATEN Vredehofstraat 15, Postbus 318, 3760 AH Soest Tel.: 035-6015080 Fax: 035-6024345 info@vandergoen.nl www.vandergoen.nl miljoen euro voor de medewerking aan permanente bewoning. Soest bracht in ruil daarvoor een wijzi ging aan in het bestemmingsplan, die door de provincie werd goed gekeurd. Ook kreeg Royal Pare een vergunning om het hotel met 36 kamers uit te breiden. Met het geld van Netjes kocht Soest het Zonnegloren-terrein van Amstel- land, zodat het kon worden terug gegeven aan de natuur. Dat is in middels gebeurd. Het was de vorige minister Jan Pronk, die roet in het eten gooide en zijn macht gebruikte om het besluit terug te draaien. De bouw van de appartementen werd daar om stilgelegd. Pronk stelde dat er meer verstede lijking in het gebied zou komen en dat was in strijd met het natio naal verstedelijkingsplan. Volgens Soest, de provincie en Utrechts Landschap klopte het argument van Pronk niet, omdat de bebou wing op het Zonnegloren-terrein zou plaatsmaken voor bomen en planten. Ze gingen in beroep en werden begin vorige maand door de Raad van State in het gelijk gesteld. Het ministerie van VROM kreeg twaalf weken de tijd om tegen het besluit in te gaan, maar Kamp zal dat niet doen. Dat had Krol overigens ver wacht, liet hij ruim een maand ge leden weten. Soest voelt zich nu, aldus Krol, gesterkt om het 'groen voor rood' beleid voort te zetten. Dat bete kent dat er bijvoorbeeld op een 'groene' plek wordt gebouwd, maar dat een bebouwde plek wordt teruggegeven aan de natuur, net als bij Zonnegloren het geval was. Zoals bekend heeft Soest zijn oog laten vallen op het Kodak-ter rein aan de Beaufortlaan.in Soest- duinen. Een klein deel is reeds aangekocht, voor het grotere deei is 8 miljoen euro nodig. Het me rendeel van de financiering moet komen uit bouwprojecten, in bij voorbeeld Soesterberg, maar ook in de omgeving van Soest. Daar over vindt regelmatig overleg plaats met ondèr meer de provin cie en andere gemeenten die bin nen de Utrechtse Heuvelrug lig gen. Op de Koningsweg heeft vorige week dinsdag een ernstig onge luk plaatsgevonden. Alle be trokkenen, onder wie twee jonge kinderen, raakten ge wond. De toedracht van het on geluk is nagenoeg onbekend. Rond half tien 's avonds reed een 32-jarige Baarnse over de Ko ningsweg, waar zij keihard geraakt werd door een 20-jarige man uit Soest. De man verklaarde later aan de politie dat hij het verkeerslicht naderde, dat net op oranje sprong. Hij dacht 'het nog wel te kunnen halen', maar vond op het kruispunt Koningsweg-Vrijheidsweg-Cle- mensstraat de Baarnse op zijn pad. Verschillende getuigen hadden een andere perceptie van het ongeluk. Volgens hen reed de Soester door rood. De vrouw raakte bij het ongeluk een klein uur bekneld in haar auto. Haar benen zaten vast onder het dashboard en de Baarnse raakte buiten bewustzijn. De brandweer moest haar uit het voertuig bevrij den en een traumahelicopterteam verleende medische bijstand. De ernstig gewonde Baarnse werd daarna naar het ziekenhuis overge bracht, evenals haar twee inzitten de kinderen. Hoe het nu met de vrouw gaat, is onbekend. Haar twee kinderen konden wel al snel met hun vader mee naar huis. Bei de auto's zijn total loss. De Soester bestuurder raakte ge wond aan zijn hoofd en voet, maar kon na verzorging in het zieken huis overgebracht worden naar het bureau. Ook een passagier in zijn auto knalde met het hoofd tegen de voorruit. De politie rook een Hulpverleners gingen behoed zaam te werk om het ernstig ge wonde slachtoffer uit de aangere den auto te bevrijden Foto: Brandweer Soest alcohollucht bij dc bestuurder en na een blaastest bleek dat de man gedronken had. Hij had 0.65 pro mille in zijn lijf. De Soester werd ingesloten voor verhoor, maar mocht de volgende dag weer naar huis. De zaak ligt nu bij de rech ter. Een week nadat hij per stoom boot in Zaltbommel arriveer de, maakt Sint Nicolaas zater dag 23 november officieel zijn opwachting in Soest. Om 13:00 uur stapt hij in de koets, waarin hij via een omweg zal worden gebracht naar het ge meentehuis, waar hij om 14:00 uur wordt verwacht. Goedgeregeld bouwen woonwaren. boarn minervaweg 3, tel. 035 54 86 111, www.nijhofbaarn.nl Bel voor info gratis met Goedgeregeld, onderdeel van Nuon, telefoon 0800-2021 of kijk op www.goedgeregeld.nl kilo Snelfiltermaling 4 pakken a 250 gr.^T# W heel kilo Vers van 't mes 100 gram Ook onderweg wordt de Sint bij gestaan door een groot aantal Pie ten, onder wie enkele 'stagiaires', die natuurlijk strooigoed bij zich zullen hebben. De intocht van de Sint heeft dit jaar het thema 'Spaanse les'. In dat kader heeft een aantal leerlingen van een ba sisschool een spoedcursus gevolgd voor Zwarte Piet. Zij kunnen za terdagmiddag de theorie in de praktijk ten uitvoer brengen. Be langstellenden langs de weg moe ten niet gek opkijken als ze pieten met (aangepaste) leesplankjes voorbij zien trekken. De stoet zet zich om 13:00 uur in beweging bij de rotonde op de Burgemeester Grothestraat en zal vandaar koers zetten richting het Raadhuisplein. De route is uitge stippeld via onder meer de Van Weedestraat, de Prins Bernhard- laan, de Pieter de Hooghlaan, de Talmalaan en de Albert Cuyplaan. De kindervriend wordt rond twee uur voor het gemeentehuis wel kom geheten door burgemeester Koos Janssen. Er volgt dan een programma van ongeveer een uur, waarin er natuurlijk veel zal wor den gezongen. Het lijdt geen twij fel dat de Pieten veel fratsen zul len uithalen, zo meldt de voorlich tingspiet die verder niet bij naam wil worden cenoemd Voor alle informatie omtrent de intocht van Sint Nicolaas in Soest verwijzen we naar pagina 10. De Soester Kalender biedt verenigin gen en instellingen in Soest gelegen heid hun publieksactiviteiten met een eenmalig karakter kort in deze 'week agenda' te melden. Donderdag 21 november 19:30 Gemeenteraad, gemeen- tehuis, Raadhuisplein 1. Vrijdag 22 november 14:00 Sintbingo 55-plus, 'De Klarinet', Klarinet 39, 3,00. 20:00 Toneel 'Gekkenhuis', De Rietpluim, De Rank, Soester- bergsestraat 18, 5,00. Zaterdag 23 november 10:00 Creatiefmarkt De Drie Eiken, Dorpsplein, Soester berg. 11:00 Workshop sieraden ma ken, Brede Bibliotheek/C-drie, Willaertstraat 49, 45,00. 13:00 Intocht Sint Nicolaas, rotonde Burgemeester Gro thestraat. 14:00 Aankomst Sint Nicolaas, gemeentehuis, Raadhuisplein 1. 20:00 Toneel 'Gekkenhuis', De Rietpluim, De Rank, Soester- bergsestraat 18, 5,00. 20:00 Jazzconcert/wijnproeve- rij, Artishock, Steenhoffstraat 46, 18.00/20,00. Zondag 24 november 15:30 Lezing Henk Gerth over Soester kerken, Emmakerk, Regentesselaan 2. 16:00 'Op Soest', Artishock, Steenhoffstraat 46. 19:00 Oecumenische Avond- viering, Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2. Maandag 25 november 20:00 Medium J. Stuivenberg bij Paso, 'De Vriendschap', Nachtegaalweg 8A, 2,00/4,50. 20:30 Film: 'Les glaneurs et la glaneuse', Artishock, Steen hoffstraat 46, 3,50/5,00. Dinsdag 26 november 14:30 Lezing ds. A. van Lunte- ren over spiritualiteit en mys tiek, NPB-kerk, Rembrandt- laan 20. Woensdag 27 november 14:00 Familiefilm 'Lilo en Stitch', Brede Bibliotheek/ C-drie, Willaertstraat 49, 3,50/4,50. 14:00 Westernmiddag, Vrije Teugel, Vedelaarpad 53, 2,50. 20:00 Informatieavond over hoofdpijn, Brede Bibliotheek/ C-drie, Willaertstraat 49. 20:00 Grote Soester Taaltest, SLAS, gemeentehuis, Raad huisplein 1. 'Vanaf standaard WA-extra verzekering SOEST Nieuwegracht 23 Tel. 035-603 22 45 Autobedrijf Exclusief-Dealer voor Soest, Baarn e.o. Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 REGIOMAKELAARS Burg. Grothestraat 13, SOEST BuijsRegiomakelaars.nl Soesf@Buiisregiomafeelaars.nl n»m UW MAKELAAR IN DE REGIO! (KANTOREN TE SOEST EN AMERSFOORT)

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 1