PVOzi mummmmmi m mmimr Succes af van Waterschap wint prijs met jaarverslag Voorbereidingen gestart voor Logopuzzel 2003 DE TROA WOENSDAG 20 NOVEMBER 2002 SOESTER COURANT PAGINA4 WOENSDAG 20 N woensdag 20 november 2002 Feestelijk naj< F.G. Kordestrofee uitgereikt Bedrijven kunnen ruimte reserveren Politiek enth< EEN STER IN Uitgave gemeente Soest Afdeling Communicatie Raadhuisplein I 3762 AV Soest Telefoon: (035) 609 34 55 E-mail: postbus2000@soest.nl Zie ook: www.soest.nl INSPRAAKVERORDENING Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om vrijstelling/vergunning te verlenen voor: het bouwen van 80 woningen aan de Generaal Spoorstraat en Generaal Winkelmanstraat te Soesterberg Alvorens het plan ter visie te leggen als bedoeld in artikel 19a lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, stellen burgemeester en wethouders een ieder in de gelegenheid zijn of haar mening over dit plan schriftelijk kenbaar te maken. Indien u mondeling uw mening naar voren wenst te brengen dan kan dit geschieden in een openbare bijeen komst. Deze wordt gehouden op dinsdag 26 november 2002, aanvang 19.30 uur in Dorpshuis Burgstede, Dorpsplein te Soesterberg. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook een toelichting op het plan gegeven. Het plan ligt vanaf donderdag 21 november tot en met woensdag 18 december 2002 ter inzage, dagelijks van 8.30 - 16.30 uur en donderdagavond van 19.00 - 20.00 uur, in het gemeentehuis, afdeling Planologie en Bou wen (balie bouwzaken), Raadhuisplein 1 Tevens ligt het plan tijdens de aangegeven openingsuren ter inzage bij de beheerder in het Dorpshuis Burgste de. DE VOLGENDE BOUWVERGUNNINGEN/MELDINGEN ZIJN INGEDIEND OP DE AANGEGEVEN DATUM BOUWPLAATS NR REGNR BETREFT ONTVANGEN Beetzlaan 26 020715 verbouwen/uitbreiden van een woonhuis 5-11-2002 Braamweg 85 020716 uitbreiden van dakkapellen 7-11-2002 Honingbij 23 020711 verbouwen/uitbreiden van een woonhuis 6-11-2002 Koninginnelaan 15 020569 verbouwen/uitbreiden van een garage 4-11-2002 Oostergracht 30 020677 bouwen van een autowerkplaats 8-11-2002 Soesterbergsestraat 32a 020340 bouweri van een kantoor en appartementen 7-11-2002 Van Lyndenlaan 8 020514 verbouwen/uitbreiden van een woonhuis 4-11-2002 Van Weedestraat 62 020621 veranderen/uitbreiden van een winkelruimte/magazijn 5-11-2002 Verl Paltzerweg 1 020707 bouwen van radarmasten met installatie 4-11-2002 De stukken kunt u inzien in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, afdeling Planologie en Bouwen (balie bouw zaken), geopend elke werkdag van 8.30 - 16.30 uur en op donderdagavond van 19.00 - 20.00 uur. DE VOLGENDE BOUWVERGUNNINGEN/MELDINGEN ZIJN VERLEEND/GEACCEPTEERD NR REGNR 68a 020655 19 020661 20 020658 28a 020632 25 020654 200 020615 11 020574 15 020694 44 020600 175 020578 52-54 020608 12 020660 9 020596 VERZONDEN 6-11-2002 BETREFT plaatsen van een fietsenberging bouwen van dakkapellen (voor- en achtergevëldakvlak) 6-11-2002 vernieuwen veranderen van vluchtwegen vernieuwen/veranderen van kozijnen bouwen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak bouwen van een tuinhuisje uitbreiden van een woonhuis (begane grond en verdieping) bouwen van een bijkeuken bouwen van tijdelijke kantoorunits vernieuwen/veranderen van een dakkapel (achtergevel) 6-11-2002 veranderen van indeling van een winkelpand 6-11 -2002 bouwen van een muurkas 7-11-2002 bouwen van dakkapellen (voor- en achtergeveldakvlak) 6-11-2002 4-11-2002 6-11-2002 5-11-2002 5-11-2002 6-11-2002 6-11-2002 8-11-2002 BOUWPLAATS Den Blieklaan Hannie Schafthof Industrieweg Lange Brinkweg Libel Mercury Nassauplantsoen Scalmeyerpad Smits weg Turfstreek Van Weedestraat Verl. Kolonieweg Willem Speelmanhof Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift in dienen. Als u een bezwaarschrift wilt indienen, dan moet dat bezwaarschrift worden gericht aan Burgemeester en Wet houders van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Het bezwaarschrift moet BINNEN 6 WEKEN na de VERZEND- DATUM worden ingediend. De stukken kunt u inzien in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, afdeling Planologie en Bouwen (balie bouw zaken), geopend elke werkdag van 8.30 - 16.30 uur en op donderdagavond van 19.00 - 20.00 uur. VERLEENDE AANLEGVERGUNN1NG Burgemeester en wethouders hebben aanlegvergunning verleend voor: het graven van een sloot op perceel grond (Petersbaan) tussen Eemweg en Hooiweg. (verzendatum: 15 november 2002) Op grond van de Algemene wét bestuursrecht (Wet Awb) kunnen belanghebbenden en gemotiveerd bezwaar schrift indienen. Als u een bezwaarschrift wilt indienen, dan moet dat bezwaarschrift worden gericht aan Bur gemeester en Wethouders van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Het bezwaarschrift moet binnen zes we ken na de eerder genoemde verzenddatum worden ingediend. an zijn de volgende vergunningen te VRIJSTELLINGEN/VERGUNNINGEN De burgemeester maakt bekend dat burgemeester en wethouders van verlenen, met toepassing van de daarbij genoemde voorschriften: 1het bouwen van 3 vrijstaande woningen met garages, Bosstraat 37,45 en 49; (artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening) 2. het bouwen van een garage/berging, Bosstraat 106; (artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening) 3. het verbouwen/uitbreiden van een tuinkamer en balkon, Ereprijsstraat 23; (artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening) 7 - 4. het verbouwen/yitbreiden van drie balkons (achterzijde), Ereprijsstraat 95, 97 en 99; (artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening) 5. het uitbreiden van de kap van een woonhuis, Hartweg 12. (artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening) Alvorens een definitieve beslissing zal worden genomen, is een ieder bevoegd binnen een termijn van vier we ken, derhalve van donderdag 21 november tot en met woensdag 18 december 2002 eventuele zienswijzen schriftelijk bij burgemeester en wethouders in te dienen. De op deze bouwplannen betrekking hebbende stukken liggen gedurende diezelfde termijn, dagelijks van 8.30 - 16.30 uur en op donderdagavond van 19.00 - 20.00 uur, in het gemeentehuis, afdeling Planologie en Bouwen (balie bouwzaken), Raadhuisplein 1, ter inzage. WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING/INSPRAAKVERORDENING Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om vrijstelling/vergunning te verlenen voor: het bouwen van een Breed Educatief Centrum, Smitsweg 311-313; (artikel 19 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening) Op grond van artikel 5 lid 3 van de inspraakverordening vari de gemeente Soest vallen de inspraakprocedure voor de voorbereiding van voornoemd project en de ter visie legging als bedoeld in artikel 19a lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening samen. Alvorens een definitieve beslissing zal worden genomen, is een ieder bevoegd binnen een termijn van vier we ken, derhalve van donderdag 21 november tot en met woensdag 18 december 2002 eventuele zienswijzen mondeling of schriftelijk in te dienen. Indien u mondeling uw zienswijze naar voren wenst te brengen dan kan dit geschieden in een openbare zit ting. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de heer R. Schutte, telefonisch bereikbaar onder nummer (035) 6093269. De op het verzoek betrekking hebbende stukken liggen gedurende diezelfde termijn, dagelijks van 8.30 - 16.30 uur en donderdagavond van 19.00 - 20.00 uur, in het gemeentehuis, afdeling Planologie en Bouwen (balie bouwzaken), Raadhuisplein 1, ter inzage. 12 november 2002 Onderwerp Bouwaanvraag 020649. Het bouwen van een erfafscheiding aan de Prof. Lorentzlaan 93b Verzoek t.t.v. van Shot tot subsidie ten behoe ve van een tafeltennistoernooi voor scholie ren Verstrekken van een éénmalige subsidie voor een werkgelegenheids-project in Cusco, Peru Principe verzoek voor de bouw van twee wo ningen aan de Vosseveldlaan 26 te Soest (reg.nr. 02/11312) Ontwerpschets Soesterbergsestraat 61 Bouwaanvraag nr. 020474 tot het uitbreiden van een woonhuis; Van Lenneplaan 6 Subsidieverzoek plaatsing Wiele Wiele Stap Afwijzing aanvraag gebruik gemeentegrond Beslissing Geen medewerking verlenen. Subsidie toekennen aan t.t.v. Shot voor de organisatie van een scholieren-tafeltennistoernooi ten bedrage van 180,- ten laste van het budget sportstimulering. Niet akkoord gaan met het verstrekken van een eenmalige subsidie omdat de aanvraag bedoeld is voor een doel dat zich buiten de grenzen van de Gemeente Soest afspeelt. Niet instemmen met principeverzoek. Handhaven bestemmingsplan Soest-Zuid. Bouwvergunning geweigerd wegens strijd met het bestem mingsplan. - De kosten ad 768,- voor het bezoek aan Wiele Wiele Stap voor het jaar 2002 te vergoeden uit de algemene middelen. - Het subsidie voor het jaar 2003 voor Wiele Wiele Stap in de. meerjarenbegroting met 4.992,— te verhogen bij de voorjaarsnota. Verzoek afwijzen en belanghebbenden op de hoogte stel len. Diegene van u die ooit zijn huis heeft willen verbouwen of bijvoorbeeld een schuur heeft willen plaatsen, is er wellicht mee bekend. In Nederland moet voor het (ver)bouwen een bouwvergunning worden aangevraagd of een melding worden ingediend. De regels daarvoor staan voor een groot deel in de Woningwet. Vanaf 1 januari 2003 zal die wet worden gewijzigd. De wetswijziging heeft onder andere tot gevolg dat meer bouwwerken vergunningvrij worden. De regels voor het vergunningvrij en vergunningplichtig bouwen zijn op rijksniveau vastgelegd en gelden voor heel Nederland. Bij de regels voor het vergunningvrij bouwen moet u denken aan voorschriften over de plek, de hoogte en de afmetingen van het bouwwerk. Wanneer u aan die voorwaarden voldoet kan bijvoorbeeld een dakkapel of een aanbouw aan de achterzijde van uw woning vergunningvrij zijn. Andere (ver)bouwplannen, dus plannen waar wel een bouwvergunning voor nodig is, dient u voor te leggen aan de gemeente. Afhankelijk van het soort bouwplan heeft u dan te maken met een lichte vergunning of een reguliere vergunning. Voorbeelden van bouwwerken die onder de reguliere vergunning vallen zijn de nieuw bouw van een woning, een uitbreiding van een woning over 2 lagen en de nieuwbouw van bedrijfspanden. Als voorbeeld van een bouwwerk dat licht vergunningplichtig is, kan de bouw van een achteruitbouw bij een wo ning binnen het beschermde stads- en dorpsgezicht worden genoemd. Voor beide vergunningen geldt dat uw bouwplan moet voldoen aan de voorschriften van het bestemmings plan en de eisen die worden gesteld aan het uiterlijk van het bouwwerk. Een lichte vergunning wordt wat betreft de toetsing aan het Bouwbesluit alleen op de constructieve eisen ge toetst, terwijl bij een reguliere vergunning aan alle technische eisen van het Bouwbesluit moet worden vol daan. Voor bouwwerken die veelvuldig voorkomen, zijn door het ministerie van VROM brochures gemaakt. U kunt die brochures bestellen bij het ministerie van VROM, via telefoonnummer 0900-8052 0.20 per mi nuut) of downloaden via www.vrom.nl/woningwet. Voor nadere inlichtingen kunt u ook terecht bij de balie bouwzaken op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Soest, geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Tevens kunt u op donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur bij deze balie terecht. U hoeft gedurende die tijden geen afspraak te maken. Mocht u (ver)bouwplannen hebben, dan is de wijziging van de Woningwet voor u van groot belang. Breng bij twijfels of onduidelijkheid zeker een bezoek aan de balie bouwzaken op het gemeentehuis. Daarmee voorkomt u dat u bij eventuele bouwplannen op korte termijn onnodige kosten maakt of achteraf tot de ontdekking komt dat u toch een vergunning nodig zou hebben gehad. Informeer u dus goed! VERLEENDE VERGUNNINGEN VOOR HET MAKEN OF VERANDEREN VAN EEN UITWEG (INRIT). Voor het volgende perceel is vergunning verleend voor het maken of veranderen van een uitweg (inrit): - le Heezerlaantje 46 Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kun nen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaar schrift indienen. Als u een bezwaarschrift wilt indie nen, dan moet dat bezwaarschrift worden gericht aan burgemeester en wethouders van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Het bezwaarschrift moet BIN NEN 6 WEKEN na de datum van deze bekendmaking worden ingediend. De stukken kunt u inzien in het gemeentehuis, Raad huisplein 1, afdeling Wegen grondzaken en verkeer, geopend elke werkdag van 8.30-12.30 uur. Waterschap Vallei Eem heeft de F.G. Kordes-trofee gewon nen voor het beste overheids- jaarverslag over 2001. De tro fee wordt jaarlijks uitgereikt om de verslaggeving en presta tieverantwoording van publie ke organisaties te verbeteren. De trofee is genoemd naar de heer F.G. Kordes, oud-presi dent van de Algemene Reken kamer. Kordes pleitte jarenlang voor het verbeteren van de kwaliteit van verslagen en het verantwoorden van prestaties door publieke orga nisaties. Mede door de heer Kor des staat, de verantwoording van het gevoerde beleid door de over heid de laatste jaren sterk in de be langstelling. De prijs is dit jaar voor de achtste maal uitgereikt. In 2000 en 2001 ontving Water schap Vallei Eem al eervolle vermeldingen voor onderdelen uit het jaarverslag. Dit jaar zonden ruim honderd overheidsorganisaties en non-pro- fitorganisaties hun jaarverslag in. Onder de inzenders waren minis teries, provincies, gemeenten, agentschappen, uitvoeringsorgani saties, musea, onderwijsinstellin gen, politiekorpsen, nutsbedrijven, ziekenhuizen en ook zeven water schappen. De jury beoordeelde de jaarverslagen op de volgende cri teria: doelstelling, missie/visie, strategie/beleid van de organisatie; middelen- en prestatiemeting; be drijfsvoering; financiële rekening; aanwezigheid van basisgegevens en presentatie en gebruikersvriende lijkheid. Goede samenhang Volgens de jury is Waterschap Val lei Eem als geen ander erin ge slaagd om de samenhang tussen doelen, prestaties, beleidsvoorne mens, de realisatie daarvan en in gezette middelen in het jaarverslag goed weer te geven. De Universi teit Twente kreeg de Kordes-trofee 2002 voor onderwijsinstellingen. Ook koos de jury 23 jaarverslagen met een zogeheten 'best practice' uit. Dit zijn onderdelen van jaar verslagen die volgens de jury na volging verdienen. Ook hier werd het jaarverslag van Waterschap Vallei Eem genoemd, omdat geen ander jaarverslag zo'n goede koppeling legt tussen gestelde doe len, de inzet van middelen en be haalde prestaties. De winnaars van de F.G. Kordes- trofee werden vorige week bekend gemaakt tijdens het F.G. Kordes Symposium in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Weten schappen mevrouw Annette Nijs reikte de prijs uit aan dijkgraaf Klaas van de Langemheen van Waterschap Vallei Eem. Het jaarverslag 2001 van Waterschap Vallei Eem is te vinden op inter net (www.wve.nl) en te downloa den. AI vier jaar achtereen is de Soester Logopuzzel een suc cesformule in de Soester Cou rant. Op 19 februari 2003 (in de huis-aan-huis-editie) zal de 5e Soester Logopuzzel worden geplaatst, georganiseerd door Uitgeverij Goezinnen onder auspiciën van de Soester Cou rant. Soester en Soesterbergse bedrij ven, winkels, instellingen en vere nigingen kunnen nu reeds ruimte reserveren voor het plaatsen van hun logo in de Soester Logopuzzel 2003. De huis-aan-huis-editie komt in 21.000 huishoudens, die zich weer 5 weken lang met veel enthousiasme en motivatie kunnen storten op de puzzel om logo en naam bij elkaar te zoeken. Deelne mende bedrijven kunnen zich ver heugen op intensieve aandacht, want de Soester Logopuzzel levert Op zaterdag 16 novembei gaf muziekvereniging P haar jaarlijkse najaarscom in de raadszaal van het meentehuis, 'het k!opp< hart van Soest'. Een con< met een feestelijk tintje, w het orkest trad voor het e op in de nieuwe uniform Ook waren er 11 jubilaris die een speldje kregen gereikt voor 5- (drumbal 7V2-, 15-, 25- of 30-jarig maatschap. De drumband opende het con met 'Triomf der ritmiek' in zoi concert-uitvoering, d.w.z. een i.p.v. een jasje. Dat was voor geen straf gezien de zomerse t peratuur in het gemeentehuis, concert was een afwisseling stukken voor harmonie en 1 RMN 29 NOVEMBER 2002 NA 12.00 UUR GESLO TEN! Het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) is vrijdag 29 november na 12.00 uur gesloten. De groene minicontainers van de inzamelwijken 4+5 (zie afvalkalender 2002) worden indien ze voor 07.30 uur aan de weg staan voor 12.00 uur geleegd. Bied uw minicontainer dus op tijd aan! Het afvalstoffenpark De Schans is deze dag gesloten. Zaterdag 30 november is het afvalstoffenpark De Schans zoals gebruikelijk geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur. RMN is telefonisch weer bereikbaar op maandag 2 december vanaf 08.00 uur tel. 035-6039222. BEPERKTE DIENSTVERLENING AFDELING PU- BLIEKSZAKEN OP DONDERDAG 21 NOVEMBER In verband met diverse opleidingen ten behoeve van de medewerkers van de afdeling Publiekszaken is deze afdeling op donderdag 21 november a.s. alleen geopend voor het afhalen van reisdocumenten het aanvragen van uittreksels van de Gemeentelijke Ba sisadministratie en het doen van betalingen. Donderdagavond 21 november is de afdeling tussen 19.00 uur en 20.00 uur wel geopend voor het aan vragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewij zen. Op bovengenoemde dag is de dependance publieks zaken Soesterberg gesloten. Burgemeester en wethouders maken in verband met het bepaalde in artikel 26 van het Besluit admini stratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bekend, dat zij besloten hebben: Om in verband met de te houden Pijnenburgcross op 31 december vanaf 08.00 uur tot 19.00 uur door mid del van bord Cl van bijlage I van het RW-90, gesloten te verklaren voor verkeer, de Wieksloterweg -oostzijde tussen de Dolderseweg en de Bosstraat; Om in verband met de afsluiting van de Wieksloter- weg-oostzijde op 31 december vanaf 08.00 uur tot 19.00 uur door middel van het afdekken van de bor den op de Dolderseweg, de Bosstraat en de Foeken- laan, de spitsafsluiting op de Dolderseweg op te hef fen; N.B.: Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit be zwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders binnen zes weken na de datum van de bekendmaking. Het bezwaar dient te worden gericht aan het college van B&W van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Hoofdstuk 6 (algemene bepalingen over bezwaar) en de afdelingen 7.1 en 7.2 (bijzondere bepalingen over bezwaar) van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing. Indien bezwaar is gemaakt kan ook om een voorlopi ge voorziening worden gevraagd, als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht. Het ver zoek moet worden gedaan bij de president van de rechtbank te Utrecht, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Daarbij is een griffierecht verschuldigd van 109,- voor een natuurlijk persoon of 218,- voor een rechtspersoon. Titel 8.3 van de Algemene wet be stuursrecht is van toepassing. hen blijvende naams-, logo- en productbekendheid op. Voor reserveringen en/of meer in formatie kan men bellen of schrij ven: Uitgeverij Goezinnen, Olga Goezinnen-Slagter, Insingerstraat 9, 3766 MA Soest, SS 035- 6016341. 'Je moet altijd eerst doo bureaucratische rituelen li Dat kost tijd, en makkeli het ook niet, maar zo zij het nu eenmaal gewend. 1 het in feite om gaat zijn no: le menselijke patronen oj niveau van keukentegelwi den, zoals: wat gij niet w dat u geschiedt...' Zo illustreerde professor dr. Tops, bestuurskundige uit Til vorige week voor de Comr Bestuurlijke Vernieuwing - meld in de sfeervolle ento van de gemeentelijke kanti wat er vooral komt kijken bij als burgerparticipatie: het doen van 'gewone' burgers a< bestuur van de gemeente. 'Je wel grote woorden spreken het primaat van de represen ve democratie, maar het he de eerste plaats te maken m< quette, omgangsvormen ei soensregels.' Hij waarschuw overigens voor dat het ooi 'verworden tot iets waar cint over geouwehoerd wordt.' Tops was in Soest om een tc ting te geven op zijn offertt een 'evaluatie- en ontwikkt traject', waarin hij alles wat 1 plaatsvindt aan burgerpartit op een rijtje gaat zetten en 0 proberen lijnen uit te zetten langs de betrokkenheid v; Soester burgers in de toe gestalte kan of moet krijge politiek reageerde zonder u dering enthousiast op zijn v< en het bijbehorende stappe de raadsleden bleken ook bi Ruime sortering KERSTPAKKETTEt WIJNGESCHENKI LUXE KARAFFEN KADOARTIKELEF HET GEZELLIGSTE/ VOOR UW KERST-1 Steenhotfstraat 58, 3764 Bf Telefoon 035 - 602 28 www.tromslager.nl

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 4