Wij zijn een begrip geworden in Soest' aanbod Subtiliteit is het handelsmerk van 'wonderkind' Paul Snoek KRJE sïfïïssa ïV-KETEL Quinta* Let's talk Fish!' Wijziging woningwet per 1 januari 2003 1 VARIA t REMEHA etaalbaar wonen in Soest ^^m4SM>CN Open informatieavond MBO-opleidingen ROC SOEST BV i^GlNWOENSDAG 20 NOVEMBER 2002 SOESTER COURANT PAGINA 7 Vogelvrienden vieren 50-jarig jubileum IR of TE KOOP IDRIJFSUNIT €8," €12,49 €9,79 €7,59 1 €16," 1 €16,49 1 etxC i 1 De 25 eri 30 Kw 'mpleet geplaatst cl. de modulation Honeywell vanaf 2300,- (incl. BTW) rming-en rijf B.V. jpfïj Kabeljauw in ketjapsaus Tonijnsalade 6Q Warme gerookte zalm 45 Zalmfilet in braadzak 1 /u RUUD SMIT visspecialiteiteri Controle fietsverlichting Te hard rijden 1PROFILZ Man vast in machine VOUWGORDUJN 15% KORTING Meningen van lezers Rondweg Kodak rood www. komkom datdoeik donderdag.nl Voor al uw Verzekeringen, Financiële Diensten, Hypotheken en Pensioenen "flHHHHHMI Dirigent (24!) viert tienjarig jubileum 50% korting op div. showroomkeukens! ADMI- inistra- g (ook ekhou- kening, lasting- 20567/ inadoonl 'en. Flexibele lestijden J cursusaanbod. Nieuw'u' cursussen. DataDidan Computeropleiding»- 035-6022826. Internet: www. daiMi, >p industrieterrein De kw van 110 m2 lover 2 verdiepingen, ts kunnen eventueel coppeld worden. ngen: 06 519 333 99 06 204 344 66 pffax: 035 58 813 10 EXPOSITIE 'ERLANDSE EIGENTIJDSE SCHILDERS LJHE! EFDRUK EN LITHOGRAFIE lyOT1 BRAUCK. BUENK. NIC JONK JEN, DE VRIES, HANS V.D. BERG -IULTEN, FON KLEMENT EN VELE ANDEREN SPECIAL JSTE ZEEFDRUKKEN VAN HERMAN BROOD NU 25% KORTING GALERIE DE ZOETE INVAL: MUSEUMSHOP <oppen en mokken, dhoezen, Brood trneille stropdassen. in Monet, Escher e.a. todin en Degas b.v. sn 'de Kus', in de beeldhouwster n Bernadette Leydekkers. ATTENTIE elier maken wij voor u degels met facet in vele Joor u uitgezochte lijst, gave, het zal u meevallen. n vrijdag van juren 14.00-17.30 uur. )0 tot 16.00 uur doorlopend. GALERIE DE iOETE INVAL ïses Marielaan 21, Baarn e Pr. Marielaan ligt recht er Café Eethuys De Generaal). Coebergh Classic Bessenjenever ioo cl Vaccari Sambuca 70 c! Henkes Jonge Jenever 100 cl Bootz Rum Dark en White 70 c! Ballantine's Scotch whisky ITMIIE Cockbum's Port Fubyjawnyen White 75 cl 6 Bacardi Rum Blanca en Black KïïH Geldig tot 3c gr-!, BOTTELIER S De slijter die verrast J j erkend te zien in onze "lowroom, zie ook 'ww.treba.nl Deze actie is geldig t/m 13 december 2002 st Tel.: 035 - 601 41 84 De Soesier Vogelvrienden vierden zaterdag hun 50-jarig jubileum. De vereniging staat sinds jaar en dag voor kwali teit, gezelligheid én natuurlijk de liefde voor de gevleugelde beestjes. Vice-voorzitter Her man Duit: 'vogels zijn net een levend schilderij.' Vanjkanariepiet tot pimpelmees en papegaai, Duit vindt ze allemaal prachtig. 'Iedere vogel heeft mooie en mindere kanten. Kijk bijvoor beeld naar de ekster. Dat is een prachtig beest om te zien, maar het heeft een rotkarakter.' Toch is dat niet echt belangrijk, want een vo gel moet het vooral van zijn uiter lijk hebben. Alleen de buitenkant telt op de vele shows die overal ter wereld plaatsvinden. En meedoen aan zo'n wedstrijd is toch het uit eindelijke doel van de vogelkwe kers. 'Iedere soort heeft een ideaalbeeld: zoals de vogel eruit hoort te zien.' De Nederlandse Bond Voor Vo gelliefhebbers (NBVV) heeft crite ria opgesteld voor bijvoorbeeld de perfecte goudvink. Tijdens ten toonstellingen worden de beesten daarop gekeurd: de winnaar is de vogel die het meest in de buurt komt van het ideaal. Regelmatig gaan de pareltjes van de Soester Vogelvrienden naar in ternationale shows. Eerst houdt de vereniging een wedstrijd voor zijn eigen leden en de winnaars doen wèrvolgens mee aan de districtsten toonstelling. De beste daarvan mag naar de landelijke show, om daar na misschien zelfs met zijn veren te pronken bij internationale wedstrij den. 'We hebben hele goede kwe kers', verklaart Duit het Soester pees. ar de kwekers gaan lang niet altijd mee als een van hun vogels deelneemt aan een buitenlandse [toonstelling. 'Het is ontzettend luur om elke keer daarbij te zijn. ivendien verzorgt de Nederland se bond het vervoer van de beest jes en andere benodigdheden.' Dat is ook wel heel belangrijk, denkt •uit: 'de vogelsport moet voor ie- ;reen toegankelijk zijn. Als de [BW die zaken niet zou regelen, inden mensen alleen maar mee- loen als ze een hoop geld hebben.' De vereniging streeft er dan ook naar een plek te zijn waar vogel liefhebbers bij elkaar kunnen ko men, 'in de breedste zin van het woord'. 'Het doet er niet toe hoe veel vogels je hebt, je hoeft ze niet eens te hebben. Kwaliteit is het belangrijkst. En je moet serieus met de liefde voor vogels bezig zijn.' Dat gold ook al 50 jaar#geleden, bij de oprichting in café Zonneheuvel. De vereniging Vogelvrienden ont stond als afsplitsing van de Baarn- se club, omdat veel van die leden uit Soest kwamen. De eerste offi ciële bijeenkomst van de Vogel vrienden bracht achttien mensen bij elkaar. Duit: 'Tegenwoordig hebben we 128 leden én nog eens 63 donateurs.' Volgens het bestuurslid is de ver eniging niet meer weg te denken uit het district Utrecht. 'Veel van de kleine afdelingen kunnen het niet bolwerken en verdwijnen. Die mensen komen naar ons: we heb ben leden uit Leusden en zelfs Al- mere.' Bovendien heeft de Soester vereniging een eigen clubhuis aan Er is in de gemeenteraad discussie over 'de rode contouren van Soest'. 'Rood' staat voor het stede lijke, bebouwde gebied en de con tour is een lijn die de bebouwde kom - en de uitbreiding daarvan in de naaste toekomst - begrenst. Daarom is het best een belangrijk 'ibesluit als de gemeenteraad aan staande donderdag een voorstel aan de provincie doet om de rode contouren voor de kernen van Soest eh Soesterberg te trekken. Dat lijkt een technische ruimtelij ke ordeningsdiscussie met platte- grondjes en zo. Toch staat er vol gens de PvdA-fractie het nodige op het spel. Wat te denken van de broodnodige ruimte voor betaalba re woningen voor jongeren, (ande re) mensen met een kleine porte monnee en ouderen die kleiner, en goedkoper, willen wonen? De rode pontouren te krap vaststellen, be tekent dat we simpelweg tot 2015 niet meer aan betaalbare woning bouw hoeven denken hier in Soest. Bouwen binnen de bebouwde kom is uitermate prijzig, omdat bijvoor- :ld andere gebouwen moeten irden gesloopt of het risico be- van bodemsanering. Spoordal als binnenstedelijk bouwproject, bijvoorbeeld veel te duur gewor den en daardoor onbereikbaar yoor veel - jonge - mensen in ►est. 'ethouder Krol ziet weliswaar feel heil in een manier van woon- imteverdeling, waarbij jonge tensen sneller voor een huurwo- ting in aanmerking komen. Dat :orgt ervoor dat de Ieeftijdsdiscri- "natie in het huidige systeem, die is uitei beeld worde staat v i« alc ten nadele is van jongeren, wordt uitgebannen. Dat heeft onze steun. Alleen levert dat geen extra volu me, extra woningen op. Wel is er dan voor iedereen even weinig woonruimte, maar is dat de bedoe ling? De PvdA-fractie denkt graag mee over creatieve oplossingen, bij voorbeeld: bestaande (bedrijfs)gebouwen een woonbe stemming geven of op plaatsen waar dat kan, en waar het ook oogt, de hoogte in. Maar ook: sa men kiezen voor toekomstbesten- dige rode contouren die het moge lijk maken om met kleinschalige bouwprojecten aan de randen van Soest eindelijk wat te doen aan het ruimtegebrek dat hier is en - als we niets doen - zal blijven. Die keuze doet nu eenmaal altijd pijn in onze met natuurschoon geze gende gemeente. Maar is het groen in onze buurgemeenten, waar nu veel mensen wél woonruimte vin den, minder groen dan ons groen? Ook de PvdA-fractie zou liever hélemaal geen open ruimte opof feren; maar wij denken dat ande re alternatieven weliswaar wat op leveren, maar niet voldoende. Voorzien in de vraag naar betaal bare woonruimte voor de bovenge noemde doelgroepen is de eerste - je mag wel zeggen traditioneel so ciaal-democratische doelstelling van de PvdA-fractie. Tegelijk is het effect ervan dat we deze gemeen te - die nu al 'grijzer' is dan het landelijk gemiddelde - levendig en bruisend maken en houden. Soest is ons lief, een groen Soest, maar zeker ook een vitaal Soest. Eric Bervoets (PvdA) 100 gramI f 100 gramI f PEPER OF NATUREL, 100 gramA j 100 gram1 f de Parallelweg 7b, iets wat vrij bij zonder is onder de verschillende clubs voor vogelliefhebbers. 'Dat geeft ons de mogelijkheid veel din gen te organiseren. Tentoonstellin gen en andere evenementen.' Ook houden ze veel activiteiten voor de leden, hun families en de dona teurs. Dagtochten, tentoonstellin gen en bingoavonden staan op de agenda. Want het sociale aspect heeft een prominente positie bin nen de vereniging. Zo is er een klaverjasclub en een groep - 'vrouwen van leden' - die ansicht kaarten maakt. Het zijn de leden die de club ma ken tot wat hij is, vindt Duit. Zij zorgden er immers voor dat de vereniging het gebouw aan de Pa rallelweg kon kopen. 'En ze knap ten het op. Aan dat pand moest heel veel gebeuren.' Voorzitter Putten vult hem aan: 'Leden die loodgieter zijn, maakten het dak, anderen hielpen met schilderen en het glaszetten. Als hier iets moet gebeuren, hebben we zo 20 bouw vakkers klaarstaan.' Foto: Foto Bell De politie heeft donderdagavond op de Van Weedestraat en Vondel laan gecontroleerd of fietsers wel verlichting voerden. In een half uur passeerden 30 fietsters de contro lepost op de Vondellaan. Maar één van hen had geen verlichting. Op de andere controleplek werden vijf bekeuringen uitgeschreven. Zaterdagmiddag hield de politie een twee uur durende snelheids controle op de Koningsweg. In to taal kwamen 597 voertuigen langs, waarvan er 92 te hard reden. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 78 lon/u, terwijl op de Konings weg 50 km/u is toegestaan. Nieuweweg 97 - Soest Telefoon 035 - 58 804 72 Openingstijden: dinsdag l'm vrijdag an 9.00 uur tot 19.00 uur 'ag van 9.00 uur tot 17.00 uur Van Weedestraat 149 - 3761 CD Soest - Tel. 035 - 601 52 88 Vrijdagochtend raakte een man met zijn pols vast in een machine bij het Soester bedrijf voor golfkar ton SmurfitMercurius bv. Politie, ambulance én brandweer rukten uit om de man uit zijn benarde positie te bevrijden, maar het on geval bleek mee te vallen. Een stuk papier was vast komen te zitten in de grote golfkartonmachi ne. De man probeerde het papier eruit te trekken, maar raakte zelf bekneld. Hij was in de haast ver geten de machine uit te zetten. Politie, ambulance en brandweer kwamen ter plaatse om de man los te krijgen. Hoe lang het geduurd heeft voordat hij bevrijd werd, is onduidelijk. 'Toen de brandweer er eenmaal was, kwam hij snel vrij', verklaart de heer Verharen van de afdeling personeelszaken van Smurfit Mercurius. De man is naar het ziekenhuis vervoerd waar zijn pols onderzocht is. Uit daar ge maakte foto's bleek dat deze zwaar gekneusd was. De Hypotheker Sleenhoffstraat 66 - Soest Telefoon (035) 6036000 Op de receptie van zaterdag wer-. den drie vogelvrienden gehuldigd voor hun langdurig lidmaatschap. Jan Kuiper en Cees van Doorn zijn al sinds het begin bij de club. Hans Klören mag zich al 40 jaar lid noe men. Hij wordt wel een pionier op het gebied van de zebravinken ge noemd: de vogelsoort waar Klören verschillende boeken over schreef. Duit: 'wij hebben veel kennis én kenners in de vereniging. Als je vragen hebt, kom je bij ons nooit tevergeefs.' ELKE WEEK EEN .SOfSTER^CÖURANT, JN DE BUS?_ Neem een abonnement: f 17,5ö/€ 7,94 per half jaar! tel- (035) 6014152 van Coco Pandora met effen inbetweenstof Babtist 100% polyester Deze maand Soesterbergsestraat 28/30 Telefoon 035 - 602 42 94 Nu we stiekem toch een stukje rondweg hebben (tussen de roton des van de Burgemeester Gro- thestraat en de Stadhouderslaan), wordt het niet tijd om daar dan ook maar van te genieten? Door dat stukje van Weedestraat autovrij te maken? Al is het maar enkel voor een markt op zaterdag. Wie in de gemeenteraad gaat met dit idee aan de haal? Martin Stolk Ook de Provinciale Staten van Utrecht is tot de conclusie geko men dat snel actie moet worden ondernomen om de duizenden woningzoekende jongeren te hel pen (Woonbode wk 46). Eén van de voorstellen die zij zullen doen is, via hergebruik en functiewijzi ging, het bewoonbaar maken van vrijgekomen asielzoekerscentra en voormalige bejaardentehuizen. Jammer dat Molenschot, dat hier goed voor in aanmerking had kun nen komen, als onderdeel van de Zonneglorendeal hiervoor verloren is gegaan. Gelukkig is Soest inmid dels wel tot het besluit gekomen om het toewijzingssysteem radicaal te veranderen om jongeren een eerlijker kans te geven. Wat jam mer dan weer dat de Commissaris v.d. Koningin B. Staal het een goed idee vindt dat de gemeente in 5 jaar negen miljoen euro uit wil geven om het Kodakterrein terug te geven aan de natuur. 'Het ge tuigt van moed als een gemeente financieel de nek wil uitsteken,' zegt B. Staal. Maar waar liggen de prioriteiten in deze gemeente? Negen miljoen euro uitgeven om op een bebouwd stuk grond weer bomen te kunnen planten, terwijl er zo'n grote wo ningnood is en de mogelijkheden al zo beperkt zijn! B. Staal: 'Soest is een prachtige gemeente, met een mooie balans tussen rood bebou wing) en groen (natuur). Het is zaak die balans te bewaken.' Inderdaad, heer Staal, en de Ko dakterreinen vallen nu onder rood! H. Botma DIAMANTAIRS - JUWELIER Laanstraat 18, Baarn, tel.: 035 - 541 59 37 Op donderdag 21 november is er op de MBO-afdelingen van ROC De Amerlanden een al gemene informatieavond op de verschillende locaties in Amersfoort en Zeist. Onder de noemer van 'Zo gaat 't op 't MBO' zijn alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs - met vrienden en ouders welkom om een kijkje te komen nemen. Van alle opleidingen zijn er docen ten om iets te vertellen over de manier waarop onderwijs gegeven wordt en wat de school te bieden heeft. Wie meer wil weten van de verschillende opleidingen kan te recht voor Economie: Handel en Admini stratie/Secretarieel: Zangvogeiweg 140 in Amersfoort; ICT lyceum: Diskette weg 10 èn Zangvogeiweg 140 in Amersfoort; Techniek: Bouw- en Werktuig bouwkunde, Installatie- en Elek trotechniek en Laboratoriumtech niek: Disketteweg 10 in Amers foort; Multimedia Academie: Disket teweg 10 in Amersfoort; Verpleging en Verzorging: Daam Fockemalaan 22 in Amers foort; Welzijn en Dienstverlening: Ka pel weg 117 in Amersfoort èn Noordweg 12 in Zeist. De Open Avond wordt gehouden op alle genoemde locaties van 18:00 tot 20:00 uur. Meer infor matie: 88033-4794161, of www.amerlanden.nl. www.soesteronderlinge.nl info@soesteronderlinge.nl SOGStCF Soesterbergsestraat 26, Soest. 035 - 6029060 OndGrÜVlfJC Wie ooit zijn huis heeft willen verbouwen of bijvoorbeeld een schuur heeft willen plaatsen, is er wellicht mee bekend. In Ne derland moet voor het (ver)bouwen een bouwvergun ning worden aangevraagd of een melding worden inge diend. De regels daarvoor staan voor een groot deel in de Woningwet. Vanaf 1 januari 2003 zal die wet worden gewij zigd. De wetswijziging heeft onder andere tot gevolg dat meer bouwwerken vergunning- vrij worden. De regels voor het vergunningvrij en vergunningplichtig bouwen zijn op rijksniveau vastgelegd en gel den voor heel Nederland. Bij de regels voor het vergunningvrij bou wen moet men denken aan voor schriften over de plek, de hoogte en de afmetingen van het bouw werk. Wanneer men aan die voor waarden voldoet kan bijvoorbeeld een dakkapel of een aanbouw aan de achterzijde van de woning ver gunningvrij zijn. Andere (ver)bouwplannen, dus plannen waar wél een bouwver gunning voor nodig is, dient men voor te leggen aan de gemeente. Afhankelijk van het soort bouw plan heeft men dan te maken met een lichte vergunning of een regu liere vergunning. Voorbeelden van bouwwerken die onder de regulie re vergunning vallen zijn de nieuw bouw van een woning, een uitbrei ding van een woning over twee la gen en de nieuwbouw van bedrijf spanden. Als voorbeeld van een bouwwerk dat licht vergunning plichtig is kan de bouw van een achteruitbouw bij een woning bin nen het beschermde stads- en dorpsgezicht worden genoemd. Voor beide vergunningen geldt dat het bouwplan moet voldoen aan de voorschriften van het bestem mingsplan en de eisen die worden gesteld aan het uiterlijk van het bouwwerk. Een lichte vergunning wordt wat betreft de toetsing aan het Bouwbesluit alleen op de con structieve eisen getoetst, terwijl bij een reguliere vergunning aan alle technische eisen van het Bouwbe sluit moet worden voldaan. Brochures Voor bouwwerken die veelvuldig voorkomen, zijn door het ministe rie van VROM brochures gemaakt. Die brochures zijn te bestellen bij het ministerie van VROM, via 880900-8052 0,20 per mi nuut) of te downloaden via www.vrom.nl/woningwet. Voor nadere inlichtingen kan men ook terecht bij de balie Bouwzaken op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, geopend maandag t/m vrijdag 08:30-16:30 uur. Ook kan men op donderdagavond tussen 19:00 en 20:00 uur bij deze balie terecht. Een afspraak maken is gedurende die tijden niet nodig. Voor iedereen die (ver)bouwplan- nen heeft is de wijziging van de Woningwet van groot belang. Breng bij twijfels of onduidelijk heid zeker een bezoek aan de ba lie Bouwzaken op het gemeente huis. Daarmee voorkomt men on nodige kosten bij eventuele bouw plannen op korte termijn of dat men achteraf tot de ontdekking komt dat er toch een vergunning nodig zou zijn geweest. 'Ik een wonderkind? Nou, dat geloof ik niet. Het is allemaal nogal toevallig zo gegaan. Ik kom ook niet uit een echt muzi kale familie. Mijn vader speelt wel orgel, maar alles uit zijn hoofd hij kan geen noot le zen. En mijn moeder heeft een aardige stem, maar ze doet er verder niets mee. Alleen iri'n opa, die zingt in een koor...' Dirigent Paul Snoek - 24 jaar - staat met één been in het Soester en met het andere in het Hilver- sumse muziekleven. Hij is geboren en getogen in Hilversum, heeft daar ook de meeste koren onder zijn hoede en opent er komende zaterdag zijn 'muziekcentrum' (aan de Sint Annastraat 33). Ter gele genheid daarvan én van zijn tien jarig jubileum als dirigent - hij be gon inderdaad op z'n veertiende - is er zaterdagavond een bijzonder concert in de Verrijzeniskerk waar aan al 'zijn' koren meedoen. Dat zijn er inmiddels een stuk of tien, waarvan alleen al drie in Soest. Paul is sinds twee jaar diri gent van de koorgroep van de Oe cumenische Avondvieringen (vroe ger Avondgebed genoemd), maar sinds vorig jaar ook van het Soes ter Popkoor en van het Soester kamerkoor Tourdion. In Hilver sum is hij vooral bekend als muzi kaal aanvoerder van o.m. het jon geren-kamerkoor Quintessence, van een studentenkoor ('ook voor bruiloften en partijen') en van een close-harmony-koor; in Laren heeft hij het jongerenkoor van de St. Jan onder zijn hoede en in Eemnes leidt hij een kinderkoor en een jongerenkoor. Daarnaast is hij nog organist (en als het zo uitkomt ook pianist) bij diverse gelegenhe den en geeft hij zowel zang- als orgel- en pianoles. De wortels van zijn loopbaan als musicus liggen in de kerk waar za terdag het concert plaats vindt: de Verrijzeniskerk, waar hij als jochie van pakweg 7 a 8 jaar werd 'ont dekt' door pastoor Richter, die zich als een muzikale vaderfiguur over hem ontfermde. 'Ik had nog helemaal geen les gehad, maar de pastoor vond dat ik aardig muziek maakte. Hij stimuleerde me en zorgde ervoor dat ik de juiste er varing opdeed, en dat ik het ook leuk bleef vinden.' Paul trad van af z'n tiende ook regelmatig op als jongenssopraan in bekende solo stukken (bijvoorbeeld de Chiches- ter Psalms van Bernstein), maar rond z'n veertiende - de baard in de keel - was dat voorbij. Mede op initiatief van de pastoor richtte hij toen het parochiële jongeren koor op, dat voor deze speciale gelegenheid nog één keer bij elkaar komt. Het jongeren-kamerkoor Quintessence, dat uit dit koor voortkwam, is met hem 'meege groeid'. Hij heeft er ook zijn vrouw Joyce ontmoet (die trouwens zelf ook weer een kinderkoor leidt). Op z'n zeventiende (na de havo) deed hij auditie voor het Sweelin- ck-conservatorium in Amsterdam, maar toen hij zag dat zijn medestu denten allemaal al boven de dertig waren en de lessen koordirectie wilden volgen had hij het meteen bekeken. 'Ik was al koordirigent, en ik had toen geen zin om nog eens vier jaar lang met allemaal dertigplussers in één klas te zitten Hij volgt de muzikale ontwikkelin gen op de voet. 'Ik luister heel veel naar andere koren, vooral naar Engelse...' Met Quintessence is hij ook al eens op tournee in Enge land geweest, waar het koor o.a. heeft opgetreden in wereldbe roemde kathedralen, zoals de St. Pauls in Londen, de kathedraal van Peterborough en de Minster in York. Paul heeft daarvan genoten. Aanvankelijk leek het er helemaal niet op dat Paul nog eens beroeps musicus zou worden. 'Architect, dacht ik vroeger altijd, of iets so ciaals.' Als 'zorgkundige' (groeps leider) is hij inderdaad een tijd werkzaam geweest in een gezins vervangend tehuis, maar gaande weg bleek de muziek hem toch het best te liggen - hij volgde privéles- sen zang en harmonieleer, orgel/ piano en koordirectie - en sinds vorig jaar is hij fulltimer. Al zijn muzikale activiteiten heeft hij in middels ondergebracht in zijn ei gen 'muziekcentrum', een bedrijf als het ware, wat de zaken voor hemzelf (en de fiscus) overzichte lijk houdt, al moet men zich bij het muziekcentrum geen 'gebouw' voorstellen. Cultuurwethouder Karen Heerschop van Hilversum verricht zaterdag de officiële ope ning. Uit de grote verscheidenheid van koren (en genres) blijkt wel dat Paul in feite een muzikale alleseter is. Een uitgesproken voorkeur heeft hij niet. 'Ik hou persoonlijk wel van ballads en musicals, maar klassieke en oude muziek vind ik ook heel mooi.' Hij heeft overigens een hekel aan wat hij 'bijna-koren' noemt: als bijvoorbeeld een kerk koor musicals wil gaan zingen, of andersom. 'Als ze het kunnen vind ik 't prima, maar vaak zie je dat het gewoon niet bij elkaar past. Dan begin ik er ook niet aan. Aan de andere kant: je moet soms ook wel eens iets anders durven doen...' Het succes van een dirigent - en dus van zijn koor - zit 'm volgens Paul niet in de hoeveelheid diplo ma's die hij kan overleggen. 'Ge diplomeerde dirigenten hebben niet per se goeie koren. Het ligt ook aan andere dingen: het con tact met de mensen. Je moet bij voorbeeld ook eens een geintje kunnen maken. En je moet ook met commentaar kunnen omgaan, nog afgezien van de vraag wat je er vervolgens mee doet.' Dat er een schreeuwend en toenemend gebrek aan dirigenten heerst verklaart hij mede uit het feit dat de koren steeds hogere eisen stellen. 'De tijd is voorbij dat een van de koorleden ook wel even de maat kon zwaaien. Ook amateurkoren willen meer en meer professionele lei ding; het amateurisme is echt ver leden tijd.' Waarin de ene dirigent van de an dere verschilt is soms moeilijk aan te geven, maar te hóren is het doorgaans wel. Iedere dirigent heeft z'n eigen aanpak en persoon lijke voorkeur. Pauls 'handelsmerk' is misschien dat hij subtiliteit erg belangrijk vindt. Zijn koren moe ten, vindt hij, dus vooral ook zacht kunnen zingen. Dat heeft te maken met wat hij de 'verticale lijn' noemt. 'Het klinkt fragiel, en het publiek is dan doodstil.' Bij de 'ho rizontale lijn', die er natuurlijk ook is, mag het koor wat hem betreft best fors uitpakken. 'Maar alleen Paul Snoek. Foto: Maijolijn Lamme. als de tekst daarom vraagt. En dan moet het ook goed gebeuren, niet zo halfslachtig.' Al Pauls koren hebben zaterdaga vond een actief aandeel in het spe ciale feestconcert ter gelegenheid van zijn jubileum en de opening van het muziekcentrum. Ze treden op in 'chronologische' volgorde, waardoor ook de ontwikkeling van de afgelopen tien jaar naar voren komt. Allemaal tegelijk zingen ze ook nog een slotlied. Verder wer ken mee Esther 't Hoen en Erna van Hees - in Soest welbekend - die dwarsfluit spelen, Cees v.d. Poel (vleugel) en Marga Hilhorst en Joyce Snoek (koordirectie). Het concert in de Verrijzeniskerk (Hil- versum-noord, Stroeslaan 2) be gint om 20:00 uur. De entree is 7,00. Kaarten zijn in Soest ver krijgbaar bij de contactadressen van de koren en waarschijnlijk ook nog wel aan de ingang van de kerk. Op zoek naar üw ideale KEUKEN of BADKAMER? Keukens Badkamers Badkamer- en sanitairartikelen ERGO-keukens t.b.v. gehandicapten in het kader van de W.V.G. Complete montages Wand- en vloertegels Tegel- en stucwerk Vrijstaand en inbouwapp. Wandkasten Ook keuken- en badkamerrenovaties Deskundig advies (ook bij u thuis!); vrijblijvende offertes. Showroom geopend: Dinsdag t/m vrijdag: 09.30 - 17.30 uur Zaterdag: 10.00 -16.00 uur; 's maandags gesloten Veldweg 4, Soest. Tel. (035) 6014878, Fax (035) 6028029 SOEST BV al 34 jaar meerwaarde in wonen! i

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 7