Raadsleden bekijken knelpunten op bedrijventerrein Soestdijk TUK K© TUK [P L, D T 0 Christelijke politiek Bewone op 't Hoogt Afval scheiden gaat goed als de voorzieningen er maar zijn Verkeersi GEZAMENLIJKE WENS OM EEN MOOI BEDRIJVENTERREIN TE REALISEREN woensdag 11 december 2002 Pagina2 woensdag 11 de RAAD GAAT ZELF KADERS AANGEVEN VOOR AFVALSTOFFENPLAN Raadsleden en medewerkers van de gemeente Soest hebben onlangs een uitgebreid bezoek gebracht aan bedrijventerrein Soestdijk, dat de komende jaren een grondige opknapbeurt ondergaat. Medewerkers van Stichting Bedrijventerrein Soestdijk zorgden voor een toelichting tijdens de rondrit. Het bezoek is door alle partijen als zeer nuttig ervaren. "We hebben alle knelpunten besproken. We gaan elkaar goed informeren om een gestructureerde aanpak voor het bedrijventerrein te bewerkstelligen", vertelt Jan van Zal, voorzitter van de Stichting Bedrijventerrein Soestdijk. Het bedrijventerrein wordt omsloten door de Koningsweg, Vrijheidsweg en Laanstraat/Beckeringhstraat. Zowel provincie als gemeente investeren fors om het gebied de komende jaren op te knappen. "We hadden via de pre sentatie van een verbeteringsplan voor het bedrijventerrein al heel veel goede informatie van de stichting gekregen, maar niets wordt zo duidelijk als je het met eigen ogen bekijkt", zegt Teun Middelkoop, voorzitter van de commissie Financiën en Openbare Werken. "Eigenlijk is het werkbe zoek een follow-up op die presen tatie, gericht op het verbeteren van contacten en begrip te hebben en te krijgen voor eikaars standpunten. Kijk, de ondernemers kunnen wel vinden dat er op verkeerstechnisch vlak iets moet gebeuren, maar we hebben we ook rekening te houden met de mening van de verkeersdeskundigen bij de gemeente en de poli tie. Je krijgt door zo'n bezoek aan het gebied sowieso een betere kijk op de praktische kant van de voorstellen die zullen komen." De gemeente Soest en de provincie Utrecht investe ren de komende jaren fors in het opknappen van het bedrijventerrein. Een delegatie van het gemeentebestuur en van Stichting Bedrijventerrein Soestdijk in discussie tijdens bezoek aan bedrijventerrein Soestdijk. ZORGVULDIG AANPAKKEN De eerste stop die de delegatie maakte was bij bedrijfsverzamelgebouw Fontein, waar duidelijk werd hoe belangrijk bet is om nuttig om te gaan met vierkante meters. Bij Smurfït aan de Koningsweg werd - de volgens Van Zal levensge vaarlijke verkeerssituatie - bekeken. Van Zal: "Overal waar punten ter verbetering mogelijk zijn, hebben we een stop gemaakt. We willen dat het bedrijventerrein heel zorgvuldig en goed wordt aangepakt". Middelkoop deelt die mening. "We willen dat hier over drie tot vier jaar een mooi terrein is gerealiseerd, waar bedrijven zich graag vestigen. Misschien moetje op sommige plekken wel in de hoogte gaan bou wen om zodoende bijvoorbeeld meer parkeer plaatsen te realiseren. Het gaat er in ieder geval om dat we meer geordend met de ruimte om moeten gaan. Daar gaan we met z'n allen goed naar kijken." GOED GEVOEL Volgens Van Zal kan de gemeente Soest ook actief meewerken door goed te kijken wat er met verpauperde panden moet gebeuren. "En wat wordt de rol van de Industrieweg die nu toch de hoofdverkeersader in het gebied is? Op al dat soort vragen moet een antwoord op komen." Zowel Van Zal als Middelkoop hebben er vertrou wen in dat dat goed gaat komen. "Het is lang geleden dat ik zo'n goed gevoel had bij een dergelijke bijeenkomst", aldus Van Zal die erop wijst dat de Stichting Bedrijventerrein Soestdijk veel heeft gehad aan de ondersteuning van de bedrijfsmilieudienst (BMD Advies) uit Hilversum. "Die hebben de puzzelstukjes in elkaar gezet en er voor ons een goed plan van gemaakt." Middelkoop hoopt dat nog meer bedrijven op het bedrijventerrein zich aanslui ten bij de stichting. "Er is nu al een spreekbuis, maar als alle bedrijven vertegenwoordigd zijn, sta je nog sterker." GEEN ADSL Er wordt ook gewerkt aan het op korte termijn oplossen van prakti sche zaken. Zo is op het bedrijven terrein nog geen ASDL beschik baar. En dat is vandaag de dag met internet als belangrijk com municatiemiddel toch wel noodza kelijk voor bedrijven. Bekeken wordt hoe dit probleem zo snel mogelijk kan worden opgelost. Het werkbezoek van de raadsleden werd afge sloten bij Procar, een internationaal bedrijf in reinigings- en onderhoudsproducten voor de auto-industrie. Van Zal: "Een goed voorbeeld van een schoon en duurzaam bedrijf, waar veel Soesters werk hebben. Dat soort bedrijven zou den er meer moeten komen, want daardoor ver sterk je de duurzame revitalisering van het gebied." De gemeenteraad van Soest gaat In het kader van het dualisme voor het eerst zelf de kaders aangeven voor een plan dat nog gemaakt moet worden. Het gaat hierbij" om het Gemeentelijk Afvalstoffenplan (GAP). Op DINSDAGAVOND 17 DECEMBER OM 20.00 UUR vindt een openbare forumdiscus sie voor raadsleden en andere belangstel lenden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Het Gemeentelijk Afvalstoffenplan, wat houdt zo'n plan in? Wat wordt er mee gedaan? Op dat soort vragen moet een ant woord komen. Op basis van alle beschikbare informatie kan de f raad aangeven wat allemaal in bet plan aan de orde moet komen. Na het kaderstellen zal het college van burgemeester en wethouders de kaders, ofwel het beleid, verder uit werken, waarna de raad uiteinde lijk het gehele traject nog eens eva lueert. Belangrijk daarbij is natuurlijk hoe de Soester bevolking in de dagelijkse praktijk met hun afval omgaat en hoe ze denkt over zaken als zwerf vuil. Op 't Hoogt sprak een aantal inwoners van Soest en constateerde dat iedereen in meer of mindere mate bezig is afval te scheiden. Zo verdwijnen glas en papier bij niemand meer in de container voor het restafval. Wel wordt groente-, fruit- en tuinafval (GFT) nog vaak bij het restafval gegooid. Vooral bij mensen waar het om kleine hoeveelheden gaat. "Dat heeft toch geen zin", is een reactie. Ook stellen som migen dat het geen zin heeft te scheiden, omdat GFT en restafval in een later stadium toch weer op een grote hoop zou worden gegooid. Henk Boor haalt kranten uit de fietstas en stopt ze in een container bij winkelcentrum Soest Zuid. "Ik ga toch naar de Cl000 en dan neem ik meteen glaswerk en kranten mee. Kleine moeite en het ruimt meteen op. Je hebt alle mogelijk heden je afval te scheiden, dat is belangrijk, want als het je moeilijk wordt gemaakt doe je het niet zo snel." Boor constateert dat langs straten en trottoirs minder wordt gedaan aan ohkruidbestrijding. Volgens hem en anderen leidt dat tot toename van zwerfvuil. GOED GEORGANISEERD Itevredenheid alom is er over het beleid als het gaat om grof vuil. "Een telefoontje en ze halen het op, perfect", zegt Cornelia Tschuur. Ad de Kruijf is het daar mee eens. "Ik breng vaak tuin afval naar De Schans en wordt altijd prima geholpen. Goed georganiseerd. Ze maken je goed duidelijk watje in welke bak moet gooien." De Kruijf wijst erop dat de mensen zelf vaak slordig zijn. "Kijk, ze nemen wel de moeite om glas in de glasbak te doen, maar vervolgens zet. ten ze de dozen ernaast. Terwijl je een paar meter verder dat karton ook in de container kunt gooien." Cornelia Tschuur zegt het ook belangrijk te vinden dat er voorzieningen zijn j voor het scheiden van afval. "Ik vind alleen de straten vies, maar dat doen de mensen zelf. Kijk naar de overlast van honden. Als je bij ons aan de Heideweg het bos ingaat, stinkt het gewoon.' I ANDERHALVE AARDAPPEL Ad van Rutten scheidt glas en oud papier, maar doet GFT en het restafval gewoon bij elkaar. "Dat heeft toch geen zin voor de schillen van die anderhalve aardappel. Daar ga ik niet allemaal bakjes voor neerzetten." Dat geldt ook voor Truusje Bergers. "Ik hou het niet apart, daar voor heb ik te weinig. Binnenkort moet ik eens uitzoeken hoe het zit met grof vuil. Ik heb een grote bank in de schuur staan en die wil ik kwijt. Bij ons aan de Oranjehof is het allemaal mooi schoon, maar ik zie ook plekken in Soest waar het wel wat beter kan." BATTERIJEN BAK Wilma Hakman stelt dat de containers nogal eens te klein zijn. "Vooral met veijaardagen en feestdagen red je het vaak niet. Gelukkig heb ben we een eiland op de hoek en dan is een loopje snel gemaakt. Ik ben misschien wel wat te gemakkelijk, want een batterij wil bij mij nog wel eens bij het restafval verdwijnen. Je moet ze speciaal in de winkel inleveren, misschien is een batterijenbak een beter idee." "Sommige ondernemers doen het prima maar een paar laten hun afval gewoon buiten staan5, zegt Marten van Riessen, daarbij wijzend op enkele containers achter de winkels van winkel centrum Soest-Zuid. "Die containers zijn open en er zit papier in. Daardoor krijg je veel zwerf vuil. Volgens mij onnodig. We zijn er als buurt mee bezig, maar het is nog niet opgelost." CHRIS VAN VUUREN (CHRISTENUNIE-SGP) Vorige maand gaf René Corbeij het estafette- stokje aan mij door. René was de eerste in de race, zodat we nog maar net van start zijn. In dit tempo zal de finish eind 2004 in zicht komen. Bij een estafette is de race pas gelopen als de laatste man binnenkomt. Voor mij geldt dat ook voor de Soester politiek. Elke partij heeft een serieuze invloed. De koers van de gemeente wordt gezamenlijk bepaald, ieder vanuit zijn eigen visie. Maar kent u mij wel? Ik ben Chris van Vuuren, raadslid voor de ChristenUnie-SGP. Ik ben gehuwd met Mia en wij hebben 3 kinderen en 2 kleinkinderen. In het dage lijks leven ben ik hoofd administratie van een jeugdhulpverleningsinstel ling. In 1998 kwam ik voor het eerst in de gemeente raad. Vier jaar hebben Wiebe Meilof en ik samen een fractie gevormd, thans mag ik het alleen doen. Waarom de ChristenUnie-SGP? Bij verkiezingen heb ik altijd gestemd op een partij die zich baseert op de bijbel, mijn levensrichtlijn. Tegenwoordig laait de discussie over waarden en normen weer op. Het Woord van God bevat alle waarden die bepalen wat ik normaal vind. Weet u, het is mijn gebed en verlangen dat in Soest (en daarbuiten) ieder mens zijn Schepper kent en ernaar leeft. Oh, wat zou het er in Soest en op de politieke agenda anders uitzien! Maar wat kan je daar nü 2 mee in de Soester politiek? Het gaat over (onveilig heid, eenzaamheid van ouderen, overlast van jeugd, tekort aan woningen, coffeeshop, bescherming van de natuur. De Christenunie doet volop mee in de discussies en de besluitvorming. Christelijke politiek? Jazeker, juist een christen beseft in alles dat God de aarde aan de mens heeft gegeven om er goed voor te zorgen, met elkaar verantwoord te leven en ervan te genieten. Daarmee eert en verheugt hij zijn Schepper. Vanuit die visie vind ik het een eer raadslid te zijn in de gemeente Soest. Over twee weken is het Kerstfeest. Dan vier ik de veijaardag van Jezus, de levende Zoon van God. Ik wens u fijne feestdagen. En een zegevie rend nieuw jaar. Volgende maand zou ik graag Els de Waard van het CDA aan het woord laten, omdat ik haar bewonder in de grote hoeveelheid energie die ze heeft en haar intense betrokkenheid bij zowel de jeugd (onderwijs) als de ouderen (het project Vereenzaming Ouderen Soest). RAADS- EN COMMISSIEVERGADERINGEN DECEMBER 2002 EN JANUARI 20JÖ& Let op: afwijkende data in verband met kerstvakantie 19 december: gemeenteraadsvergadering; 13 januari: commissie Algemene Bestuurszaken; 14 januari: commissie Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Milieu; 15 januari: commissie Sport, Sociaie Zaken, Onderwijs en Welzijnszaken; 16 januari: commissie Financiën en Openbare Werken; 23 januari: gemeenteraadsvergadering; 29 januari: commissie Bestuurlijke Vernieuwing. De commissie Bestuurlijke Vernieuwing vindt plaats om 19.30 uur in het bedrijfsrestaurant van het gemeente huis aan het Raadhuisplein te Soest. De andere commissievergaderingen, evenals de raadsvergaderingen, begin nen ook om 19.30 uur, maar dan in de raadzaal van het gemeentehuis. Alle vergaderingen zijn openbaar. De agenda en vergaderstukken liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis. In de maandelijkse uitgave van Op 't Hoogt reageren Soester politici op een actuele stelling. Op deze manier kunt u zien hoe de politieke partijen in de gemeente Soest aankijken tegen bepaalde onderwerpen. We nodigen u van harte uit om een nieuwe stelling aan de politici voor te leggen. Reacties zijn welkom via abbem@soest.nl of schriftelijk via Postbus 2000, 3760 CA Soest, ter attentie van afdeling communicatie. Stelling: -»ER GEBEUREN ZOVEEL ONGELUKKEN MET VUURWERK, DAT HET VERBODEN MOET WORDEN CDA: Nederland, vuurwerk en traditie "We naderen de jaarwisseling en dus staat het vuurwerk weer ter discussie. Verbieden is geen oplossing. Het werkt illegaal gebruik in de hand en dat vraagt weer een intensievere controle en dat moeten we al zoveel vanwege het streven naar perfectionisme in dit land Maar natuurlijk moeten we ons houden aan de (vuurwerk)regels die we hebben afgesproken. Iedereen heeft hierbij een eigen verantwoordelijkheid en dat is wel het allerlaat ste wat je mensen moet ontnemen. Allen een goede traditionele jaarwisseling toegewenst, met een glas en een knal Max van Buiten VVD: Uiterst voorzichtig omgaan met vuurwerk "Ongelukken met vuurwerk gebeuren veelal door onoordeelkundig gebruik of het experimen teren met explosieve stoffen. Voor de WD is dat geen reden om over te gaan tot een algeheel verbod op vuurwerk. Wel moet er een goede controle zijn op de verkoop van vuurwerk. Illegaal vuurwerk mag dan ook absoluut niet gedoogd worden. We zijn tevens voorstander van een verkoop die niet te vroeg start. Bovendien mag er voor oudejaarsdag GEEN vuurwerk worden afgestoken. Ga uiterst voor zichtig om met vuurwerk, lees de gebruiksaan wijzing en probeer het leuk en ontspannend te houden zonder enige verwonding!" Karei van Geet CHRISTENUNIE-SGP: Respect voor anderen "Vuurwerk afsteken heeft een lange traditie. Vuurwerk wordt fraaier én gevaarlijker. De ver krijgbaarheid van gevaarlijk vuurwerk wordt steeds makkelijker. Afschaffen is niet rea listisch. Zorgelijker vind ik dat bij het afsteken geen respect wordt getoond voor anderen. Met vuurwerk wordt anderen angst of letsel toege bracht. Dit wordt nog gecombineerd met over matig drankgebruik tijdens de jaarwisseling. Het baart mij zorgen dat een toenemend aantal mensen niet meer bij bewustzijn het jaar waardig weet af te sluiten en het nieuwe jaar te beginnen." Chris van Vuuren PVDA: Vuurwerk met mate "Een verbod op de verkoop van vuurwerk is al te drastisch en levert alleen illegale praktijken op. Hoewel succes niet verzekerd is, kan er nog veel gedaan worden aan goede voorlichting over de gevaren. Campagnes op de scholen en opruim- acties in de vroege ochtend van nieuwjaarsdag (dan gebeuren de meeste ongelukken) heeft de politie Eemland Noord op de agenda staan. Prima. Maar ook ligt hier een taak in de gezin nen zelf. Zou het een gedachte zijn om op het keukenprikbord de volgende leuze te hangen: 'Vuurwerk mag, maar dan wel met mate!" Paul Lemmen SOEST 2002: Tradities zijn een schone zaak en geven het mensdom veel vermaak (Piet Paaltjens) "Er gaat inderdaad veel mis bij het afsteken van vuurwerk. Verbieden gaat mij echter te ver. Het afsteken van vuurwerk, zeker bij de jaarwisse ling, is een gewortelde eeuwenoude traditie. Zulk vermaak kan niet zomaar verbo den worden. Daarom moeten we proberen het aantal ongelukken te beperken. Voorkomen lukt j niet zolang bij het afsteken een soort flinkheid komt kijken.Het beperken van het aanbod échte knallers kan een oplossing zijn, alhoewel het volgens de traditie juist te doen is om dat lawaai. Maar een traditie in aangepaste vorm is altijd nog beter dan geen traditie." Gert Nijhoff GROENLINKS: Handhavend optreden Vuurwerk is volstrekt overbodig en pure geld verspilling. Met dat weggeknalde geld zouden heel wat arme mensen in de wereld weer een beetje geholpen zijn. Maar vuurwerk verbieden zal bij zeer velen op grote weerstand stuiten en daarom het compromis van veel voorlichting geven - speciaal aan kinderen - en zeer strenge veiligheidseisen stellen aan productie en opslag van vuurwerk. Waar regels overtreden worden. - moet consequent, handhavend opgetreden worden. De rampen in Enschede en j Volendam zeggen genoeg." Ans Mann D66: Meer voorbeeld en controle Zonde dat er ieder jaar zoveel geld de lucht in vliegt. Daar weet ik wel betere doelen voor. Toch zal een verbod niet werken want dan gebeurt het illegaal, met als resultaat nog gevaarlijker toestanden. Wel kunnen we van ouders meer voorbeeld en controle vragen. Dus ouders: Besteed zelf niet van die grote bedragen aan vuurwerk. Vertel je kinderen goed over de gevaren. Houdt ze rond de jaarwisseling een beetje in de gaten en ruim de rommel op." Wim Roest GGS: Energie ergens anders op richten Iedereen, die in de twee maanden voor de jaar wisseling regelmatig wordt opgeschrikt door onverwachte knallen, heeft wel eens de gedach te dat vuurwerk verboden moet worden. Maar eigenlijk is dit hele onderwerp onze aandacht niet waard. We kunnen onze energie beter rich ten op het verbieden van het transport van gevaarlijke stoffen door onze gemeente, omdat daar volgens Gemeentebelangen Groen Soest de echte gevaren zitten." Yolande Gastelaars Begin volgend jaar v getroffen, om de vei te vergroten. Uit ge voren dat het sluipv. menigeen een doorn we die 30 kilometer Robert Klerks, verki Soest, verdeelt de categorieën: zij die de dat vaak niet doen. "Jt gebruikers bijvoorbeel verschil tussen mense: der kinderen." Twee c< niet, bij een onderzoek gemeente naar de tevr de burgers over de ver mende maatregelen bl< ontevreden. De voorna was de te hoge snelhei automobilisten. Onwet het volgens Klerks niet invoering van de 30 ki. uur gebieden is heel di gecommuniceerd. Ik kc voorstellen dat iemand van op de hoogte is." E ring voor het negeren lijk toegestane snelheic rijden gebeurt niet alt: 30 kilometer-straten st weg waar je hard kunt leiding groot. Daar kon tegen de borst stuit dat gehandhaafd in de 30 k; Waar verkeer is, zijn problemen. Chris Papjes van de gemeente Soest kan erover meepraten. Hij heeft al menig brief var yerontruste bewoners moeten beantwoorden. "Een brief heeft beper kingen. Je bent vaak niet in staat goed uit te leggen waarom bepaal de situaties zijn zoals ze zijn. Daar los je het probleem dan niet mee met burgers veel voorde begin dit jaar begonnen kuur. "Voorheen kwam 1 ners met verkeersproble gestaan, maar dat gebeu reerd als nu", aldus Papj PERSOONLIJK CON Het verkeersspreekuur v inaandag van de maand 18.00 uur. Voor iedere bi minuten de tijd genomei iklachten zijn divers. "Dat problematiek tot klachte onduidelijke markeringe: De gemeente Soest een groene gemeent Daar zijn we trots o Om het groen mooi groen te houden, steken vele medewerkers van de gemeente Soest hun handen uit de mouw Wij informeren u gra hierover. Deze maan wintersnoei. I anaf janue gemeente aan de sla; omdat de meeste Wallet, opzichten is de kans op infe Doel van het snoe het verwijderen zaailingen verwij' er van de struikel noodzakelijk is. Z door gebrek aan 1: Als de beplanting Hierdoor voorkon Bij bosplantsoenv Hierdoor ontstaat groeien. Bijkomen ders, vogels en an "Soms krijgen we mensen vinden he vult aan: "Maar n de heesters in jonj Behalve aan de w: gen die eerder via Daar kan men ook

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 16