Het Slarigenbosje T Bewoners willen en krijgen wegversmallingen en drempels Betere kwaliteit, meer continuïteit aar zijn ri de op 't Hoogt OOK VüOSi Verkeersspreekuur nog niet volop benut Milieuvriendelijk tuinieren 'Een bos vol geheimen' 15 er 2002 k N Pagina 2 woensdag 11 december 2002 Pagina 3 iak moet gooien." mensen zelf vaak :n wel de moeite om maar vervolgens zet- 'erwijl je een paar ok in de container huur zegt het ook r voorzieningen zijn al. "Ik vind alleen de sn de mensen zelf. Kijk ten. Als je bij ons aan at, stinkt het gewoon." j \PPEL is en oud papier, maar gewoon bij elkaar, roor de schillen van die aar ga ik niet allemaal Dat geldt ook voor het niet apart, daar- innenkort moet ik eens jt grof vuil. Ik heb een staan en die wil ik anjehof is het allemaal e ook plekken in Soest kan." t de containers nogal al met verjaardagen en ak niet. Gelukkig heb- hoek en dan is een ben misschien wel wat n batterij wil bij mij nog t al verdwijnen. Je moet l inleveren, misschien is eter idee." doen het prima maar al gewoon buiten staan", in, daarbij wijzend op ;r de winkels van winkel de containers zijn open rdoor krijg je veel zwerf- lig. We zijn er als huurt nog niet opgelost." leperken. Voorkomen lukt eken een soort flinkheid ken van het aanbod échte sing zijn, alhoewel het >t te doen is om dat itie in aangepaste vorm is an traditie." t overbodig en pure geld- 'eggeknalde geld zouden a in de wereld weer een daar vuurwerk verbieden rote weerstand stuiten en is van veel voorlichting ónderen - en zeer strenge n aan productie en opslag regels overtreden worden, tdhavend )e rampen in Enschede en D IN 30 KM-GEBIEDEN grotere verkeersveilighe Begin volgend jaar worden in Soest verkeersremmende maatregelen getroffen, om de verkeersveiligheid in de 30 kilometer per uur gebieden te vergroten. Uit gesprekken met bewoners uit alle wijken kwam naar voren dat het sluipverkeer, notoire hardrijders en gebrek aan handhaving menigeen een doorn in het oog is. "De voornaamste vraag is: hoe krijgen 'we die 30 kilometer per uur tussen de oren van de burger?" Robert Klerks, verkeerskundige bij de gemeente Soest, verdeelt de weggebruikers in twee ■categorieën: zij die de regels naleven en zij die 'dat vaak niet doen. "Je ziet bij weg gebruikers bijvoorbeeld een groot Jverschil tussen mensen met en zon- |der kinderen." Twee categorieën of niet, bij een onderzoek van de [gemeente naar de tevredenheid van |de burgers over de verkeersrem- nende maatregelen bleek een deel |ontevreden. De voornaamste klacht was de te hoge snelheid van veel [automobilisten. Onwetendheid kan het volgens Klerks niet zijn. "De |invoering van de 30 kilometer per uur gebieden is heel duidelijk [gecommuniceerd. Ik kan me niet voorstellen dat iemand daar niet [van op de hoogte is." Een verkla ring voor het negeren van de wette lijk toegestane snelheid heeft hij niet. "Te hard •ijden gebeurt niet altijd met opzet, sommige 0 kilometer-straten stralen de allure uit van een •eg waar je hard kunt rijden. Dan wordt de ver leiding groot. Daar komt bij het veel bewoners ;egen de borst stuit dat er nauwelijks wordt ;ehandhaafd in de 30 kilometer per uur gebieden." rjjKJ MAGERTJES In 1997 gaf de over heid in het kader van Duurzaam Veilig Verkeer geld aan gemeenten om wegen te categorise ren en in te richten, met het doel de ver keersveiligheid te vergroten. Soest begon daar in 2000 mee. Klerks: "We zijn begonnen met een sobere inrichting. De 30 kilo meter per uur gebieden hebben we gemarkeerd met borden en een dubbele groene streep gecom bineerd met een aantal verkeers remmende maatregelen. Binnen die gebieden geldt het 30 kilometer per uur regime." In 2001 is een com municatietraject 30 kilometer per uur gestart. Inwoners van de gemeente Soest zijn gevraagd mee te denken over communicatieacties en verdere inrichting van de 30 kilometer per uur gebieden. "We wilden graag weten of onze inwo ners het goed vonden zoals het was of dat aanvullende maatregelen wenselijk waren." Het bleek dat veel inwoners communicatie goed vinden. Aanvullende snelheidsrem- mende maatregelen werden ook zeer op prijs gesteld. Klerks kan zich vinden in dit standpunt. "Ik vond het zelf ook magertjes." MAATREGELEN Om de mening van de burgers te peilen, is Klerks ook zelf op pad geweest. "We hebben een centrale informatieavond gehouden, maar iedereen had Sinds maart dit jaar wordt er op het Raadshuis in Soest iedere maand een verkeersspreekuur f aar verkeer is, zijn problemen. ■Chris Papjes van de ■gemeente Soest kan ■erover meepraten. Hij ■heeft al menig brief van verontruste bewoners Inmeten beantwoorden. |"Een brief heeft beper- Ikingen. Je bent vaak Iniet in staat goed uit te ■leggen waarom bepaal- Ide situaties zijn zoals I ze zijn. Daar los je het ■probleem dan niet mee op." Omdat direct contact ■met burgers veel voordelen zou opleveren, werd ■begin dit jaar begonnen met het verkeersspree kuur. "Voorheen kwam het ook voor dat bewo ners met verkeersproblemen te woord werden jgestaan, maar dat gebeurde niet zo gestructu reerd als nu", aldus Papjes. persoonlijk contact Het verkeersspreekuur wordt iedere eerste naandag van de maand gehouden, van 16.00 tot [l8.00 uur. Voor iedere bezoeker wordt twintig ninuten de tijd genomen. De problemen en dachten zijn divers. "Dat loopt uiteen van parkeer- broblematiek tot klachten over te hard rijden of Onduidelijke markeringen." Op ieder probleem De gemeente Soest is een groene gemeente. Daar zijn we trots op. Om het groen mooi en groen te houden, steken vele medewerkers van de gemeente Soest hun handen uit de mouwen. Wij informeren u graag hierover. Deze maand; wintersnoei. gehouden. Het spreekuur is bedoeld voor inwoners die een suggesties hebben over het verkeer. "We vinden het belangrijk om de mensen te woord te staan", zegt Chris Papjes, hoofd afdeling Wegen- en Grondzaken van de gemeente Soest. "Dat werkt beter dan een brief. We willen naar de mensen luisteren." wordt gereageerd. "Niet zelden volstaat het om de mensen uit te leggen waarom de situatie is zoals hij is. Soms willen we klacht eerst nader onderzoeken voor we een antwoord geven. Dat doen we dan ook en nadien worden de resul taten weer gecommuni ceerd met de betreffende bewoner. En dan vertel len we ook of we er iets aan kunnen doen en zo ja, wat en wanneer." Een enkele keer komt het ook voor dat een probleem niet kan worden opgelost. "Dat is zuur. Maar tegenstrijdige belangen blijf je houden. Een situa tie die voor de één heel gunstig is, pakt voor de ander vervelend uit. Zeker in dat soort gevallen helpt persoonlijk contact. Mensen gaan over het algemeen tevreden naar huis." De toeloop is volgens Papjes goed, al zit het spreekuur nog niet altijd vol. "Het is zeer zeker een succes. Niet alleen voor de mensen, ook voor ons werkt dit prettiger en efficiënter." Het is de bedoeling dat voor het spreekuur een afspraak wordt gemaakt. U kunt bellen met (035) 609 34 53 of (035) 609 36 84. ar zoveel geld de lucht in vel betere doelen voor. liet werken want dan net als resultaat nog en. Wel kunnen we van ld en controle vragen. Dus aiet van die grote bedragen l je kinderen goed over de ud de jaarwisseling een ruim de rommel op." ers op richten wee maanden voor de jaar- wordt opgeschrikt door heeft wel eens de gedach- 3oden moet worden. Maar nderwerp onze aandacht ien onze energie beter rich- van het transport van oor onze gemeente, omdat itebelangen Groen Soest de anaf januari tot en met maart gaan de medewerkers van de buitendienst van de gemeente Soest in de wijken Overhees, Soest-Zuid en een gedeelte van De Eng aan de slag om heesters en bosplantsoen te snoeien. "Dat doen we in de winter, omdat de meeste planten dan in de ruststand zijn", zeggen Johan Ossendrijver en Gerard Wallet, opzichters van de gemeente Soest. "Daardoor veroorzaak je de minste schade en is de kans op infecties en ziektes het kleinst." Doel van het snoeienis het verjongen van de heesterbeplanting. Dit bereikt men door het verwijderen van dikke en oude takken. Tevens worden ongewenste boomvormers en zaailingen verwijderd. Rigoureus terugzetten van de beplanting is soms noodzakelijk, als er van de struiken niets meer te maken is. 'Sommige mensen begrijpen niet dat snoeien noodzakelijk is. Zij kijken alleen naar de buitenkant. Die kan er wel mooi uitzien, maar door gebrek aan licht sterft de beplanting dan geleidelijk af. Als de beplanting te dicht op de rand staat, wordt deze met wortel en al verwijderd. Hierdoor voorkomt men overhangend groen in de zomerperiode. Bij bosplantsoenvakken worden dominante en snelgroeiende soorten verwijderd. Hierdoor ontstaat meer variatie en een mooie gesloten beplanting, waarin ook kruiden groeien. Bijkomend voordeel is dat de beplanting weer aantrekkelijk wordt voor vlin ders, vogels en andere dieren. "Soms krijgen we reacties van: waar zijn jullie aan begonnen", merkt Wallet op. "De mensen vinden het dan niet mooi wat er na het snoeien is overgebleven." Ossendrijver vult aan: "Maar na het eerste jaar zijn de soms bijna tot de grond afgeknipte of afgezaag de heesters in jonge, sterke scheuten uitgelopen." Behalve aan de wintersnoei in de wijken, besteedt men dan ook aandacht aan de meldin gen die eerder via het Meldpunt Woonomgeving - (035) 609 36 66 - zijn binnengekomen. Daar kan men ook terecht voor vragen over de snoeiwerkzaamheden. een eigen probleem en wilde dat aankaarten. Zo kom je niet in gesprek." Dus trok hij de afzonder lijke wijken in om te spreken met belangenver enigingen en bewoners. Uit de informatie kwam naar voren dat er meer maatregelen moesten AFVALINZAMELI KERST EN I e en 2e Kerstdag geen afvalinzameling. Woensdag 25 december (Ie kerstdag) en donderdag 26 december (2e kerstdag) worden geen minicontai- ners geleegd. Woensdag 25 december Jnzamelwijk 6 (zie de afvalkalender 2002)wordt maandag 23 december de groene minicontainer Inzamelwijk 8 (zie de afvalkalender 2002) wordt dinsdag 24 december de groene minicontainer Donderdag 26 december Inzamelwijk I (zie afvalkalender 2002) wordt vrijdag 27 december de groene minicontainer geleegd. Inzamelwijk 2 (zie afvalkalender 2002) wordt maan dag 30 december de groene minicontainer g VERGADERDATA WIJKBEHEERTEAM DE ENG 17 december De vergaderingen vinden plaats om 19.30 uur in De Schoof, Molenstraat 142. VERGADERDATA WIJKBEHEERTEAM SMITSVEEN 9 december De vergadering vindt plaats om 20.00 uur Klimop school aan de Weegbreeestraat 104-106 te Soest Meer informatie over de wijkbeheerteams: Carrien Eenhoorn, wijkcoördinator gemeente Soest, telefoon (035) 609 34 83. worden genomen. "Met de communicatie zat het wel goed. Maar er zijn meer fysieke maatregelen nodig." Daarom komen er ongeveer vijftig weg versmallingen en drie verkeersdrempels bij. Per wijk verschilt het aantal maatregelen. "Sommige wijken waren goed voorzien, terwijl andere nau welijks drempels hadden." Voorbeelden van plaatsen waar de maatregelen worden uitgevoerd zijn de Noorder weg, de Eikenlaan, diverse wegen in de wijk 't Hart, Soest-Zuid en de Lange Brinkweg. Volgens Robert Klerks wordt Soest een stuk veiliger met de nieuwe maatregelen. "Het is niet alleen bedoeld tegen de overtreders. We heb ben ook de taak de mensen te beschermen die zich wel aan de regels houden." Geen afvalinzameling I januari 2003 Nieuwjaarsdag! Inzamelwijk 6 (zie afvalkalender 2002) wordt dinsdag 31 december de bruine minicontainer geleegd. Inzamelwijk 8 (zie afvalkalender 2002) wordt donderdag 2 januari 2003 de bruine minicontainer geleegd. Voor informatie kunt u bellen RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) telelefoon (035) 603 92 22 Containers tijdens de jaarwisseling tijdelijk afgesloten De papier-, textiel-, en glascontainers die verspreid in de gemeente staan, worden dinsdag 31 december 's middags om uiterlijk 16.00 uur geledigd en afgesloten. Op donderdag 2 januari kunt u papier, textiel en glas weer in de containers kwijt. Met een aparte wagen worden de kerstbomen door RMN opgehaald op onderstaande data. (Zie afvalka lender 2003). Inzamelwijk 25 Inzamelwijken 13+14+18 Inzameiwijken 15+16+17 Inzamelwijken (1 12 Inzamelwijken 19+27+28 Inzamelwijken 29+30 - woensdag 8 januari - donderdag 9 januari - vrijdag 10 januari - woensdag 15 januari - donderdag 16 januari - vrijdag 17 januari De bewoners van de hoogbouw kunnen in de weken 2 en 3 bij elke lediging van de afvalcocons hun kerst boom hiernaast plaatsen. Mede uit milieuoogpunt is er geen kerstboomver branding! SOCIALE DIENSTEN SOEST, BAARN EN BUNSCHOTEN ONDER EEN DAK advies, waarbij ook naar de "We worden groter en kunnen dus meer bieden en - wat vooral belangrijk is - betere kwaliteit leveren." Voor Wibo Rip, hoofd sociale dienstverlening van de gemeente Soest, is dat het grote voordeel als het gaat om de samenwerking op het gebied van sociale dienstverlening tussen de gemeenten Soest, Baarn en Bunschoten. De centrale sociale dienst van de drie gemeenten wordt vanaf 1 januari 2003 ondergebracht in één van de vleugels van het gemeentehuis in Soest. Er komt zelfs een aparte ingang. De verbouwing is momenteel in volle gang. Rip: "Door als gemeenten samen te werken, kunnen we een kwalitatief goede dienst verlening bieden, die we afzonderlijk niet in huis hebben. Daarbij gaat het vooral om de wat meer specialistische functies. We hebben bijvoorbeeld iemand in dienst die alles weet van de midden stand op grond van de zelfstandigenregeling. Door de samenwerking is er ook meer continuïteit. Bij ziekte zijn er bijvoorbeeld meer mogelijkheden voor vervanging." Socinl t Baarn Bunschote blijft. "De inwoners van Baarn komen hier naar toe en de inwoners van Bunschoten op termijn", stelt Wibo Rip. "Voor de inwoners uit Baarn is dat een voordeel, want zij moeten hier in verband met bijvoorbeeld werkloos heid toch al zijn voor het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in het gemeentehuis van Soest." De nieuwe gezamenlijke sociale dienst kan voor zo'n duizend uitkeringsgerechtigden goed werk leveren. In Soest zijn dat er al zeshonderd. "Kleine veranderingen kunnen er wel optreden, bijvoorbeeld dat iemand met een nieuwe consulent te maken krijgt. We moeten nu een maal taken herverdelen." Voor de inwoners van Soest verandert het minst, omdat de sociale dienst in Soest gehandhaafd KETEN Naast de sociale dienst worden ook het Centrum voor Werk en Inkomen en het Uitkeringsinstituut voor Werknemersverzekeringen (UVW) in de ver bouwde vleugel ondergebracht. Daarin ziet Wibo Rip ook voordelen. "De werkzaamheden van het CWI en de sociale dienst lopen in elkaar over. Immers, mensen moeten hun aanvraag voor een uitkering via het Centrum van Werk en Inkomen indienen. Bijvoorbeeld als hun werkloosheidsuit kering stopt. Daarna gaat een consulent van de sociale dienst zich er mee bemoeien door onder zoek te doen. Er wordt gekeken naar het dossier, er worden gesprekken gevoerd en er komt een juridisch kant van de zaak is gekeken. Als bijvoorbeeld besloten is een uitkerings aanvraag te honoreren, gaat de uitkeringsadmi nistratie de gegevens verwerken. We zouden een keten van dienstverlening kunnen gaan vormen. Een ziekenfondskantoortje of een plek voor de schuldhulpverlening zouden ook prima aanvul lingen zijn." Toch proberen Rip en zijn collega's het aantal momenten dat iemand zich met een cliënt bemoeit te beperken. "Bij elk extra moment dat je in het werk iets moet overdragen, vermindert de efficiency", vertelt Rip. Daarom is het volgens hem ook goed dat besloten is de sociale dienst op een locatie - in Soest - onder te brengen en niet te kiezen voor gescheiden huisvesting. Dat zou teveel logistieke problemen en moeilijkheden met betrekking tot de communicatie betekenen. Ook blijven dan efficiencyvoordelen uit. CULTUUR De medewerkers blijven vooralsnog in dienst van hun eigen gemeente omdat er verschillende rechtsposities in de drie gemeenten gelden. Als er vacatures ontstaan, komen nieuwe medewer kers wel in dienst van de gemeente Soest. "We moeten een goede organisatie neerzetten. We hebben te maken met drie culturen die naar één gezamenlijke cultuur toe moeten groeien. Maar daarbij staat voorop dat we onze cliënten maat werk willen blijven leveren. En dan kan, want er is een groep gemotiveerde medewerkers." Dit zogenaamde elzenbroekbosje ligt aan de voet van de bijna 20 m hoge stuwwal van Soest. Het ligt ingeklemd tussen de huizen van de Ir. Menko- laan en de Insp. Schreuderlaan (Soestdijk). Het hele jaar door stroomt er zoet, mineraalrijk kwel water uit de stuwwal naar het Slangenbosje. Een voor Nederland vrij uniek vegetatietype is daar van het gevolg. Door ontwateringen, ontginnin gen en stadsuitbreidingen zijn elzenhroekbossen heel zeldzaam geworden. Twee eeuwen geleden is het bosje al terug te vin den op kaarten van het voormalige landgoed 'Beek en Daal', wat later 'Braamhage' is geworden. Het bosje diende in die tijd als geriefhoutbosje. Hout en turf werden uit het bosje gewonnen om als brandstof te dienen voor de eigenaar van het landgoed. Ongeveer halverwege de 20ste eeuw komt al het land van het voormalige landgoed Braamhage in handen van de gemeente. Het Slangenbosje is bewaard gebleven door de oplettendheid en inzet van een groep betrokken omwonenden. Zij hebben te willen betrekken. Het milieucentrum de Kwekerij en het Griftlandcollege hebben deze handschoen opgepakt en, met hulp van de CURSUS Uw tuin is op dit moment in diepe slaap. Toch willen we u nu alvast wijzen op een cursus over tuinieren in het voorjaar. Op de dinsdagavonden 1, 8 en 15 april 2003 wordt de cursus milieu vriendelijk tuinieren gegeven in het milieu centrum de Kwekerij. Evenals voorgaande jaren bestaat de cursus uit drie avonden en wordt gege ven door Joop Kiers. Joop heeft ruim 20 jaren ervaring met tuinieren zonder gebruik te maken van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Deelname kost 15. Meer informatie of opgeven voor de cursus kan bij onderstaand adres. zich vanaf begin jaren '70 ingezet voor behoud en verbetering van het bosje. Ook nu nog helpt de werkgroep Slangenbosje bij het beheer en pleegt zij jaarlijks overleg met de beheerder van het gebiedje (Jan Tupker). Aanleiding voor dit stukje is het recente initiatief van de werkgroep om het nabijgelegen Griftlandcollege op een leuke manier bij het bosje beheerder en de werkgroep, een project uitge werkt. Alle 10 de brugklassen hebben in de maanden november en december biologisch veld werk in het bosje gedaan. Voordat de klassen het bosje ingingen, kregen ze eerst een binnenles, waarin alle bijzonderheden van het bosje aan de orde kwamen. Bent u nieuwsgierig geworden naar dit bijzondere natuurgebiedje? Ga gerust eens wandelen in het Slangenbosje. Een ingang met een informatiebord vindt u in de Ir. Menkolaan. TENTOONSTELLING Vanaf 16 januari tot en met 27 maart 2003 is het milieucentrum ingericht als een spannend bos vol geheimen. De tentoonstelling is vooral erg leuk en spannend voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Er is veel te beleven en te ontdekken. Ruim 45 groepen van basisscholen uit Soest en Soesterberg komen op lesbezoek tijdens de ten toonstelling. U kunt zelf de tentoonstelling ook bezoeken tijdens openingstijden (dinsdag, woens dag of donderdag 13.00-16.30 uur). MILIEUCENTRUM DE KWEKERIJ GESLOTEN IN DE KERSTVAKANTIE Van 23 december 2002 tot en met 6 januari 2003 is het milieucentrum voor bezoek gesloten. We wensen u fijne kerstdagen en een natuurlijk nieuw jaar. ADRES: Molenstraat 157 OPENINGSTIJDEN DE KWEKERIJ: dinsdag, woensdag, donderdag van 13.00 - 16.30 uur MEER INFORMATIE (tijdens kantooruren): Henriëtte Steijn (035) 609 34 54 of Johan Slmon (035) 609 32 02 E-MAIL: milieucentrum@soest.nl

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 17