'Hoe t succes VERK( mi WOENSDAG 11 DECEMBER 2002 SOESTER COURANT PAGINA. WOENSDAG woensdag I I december 200* □AT IN ZIIN WERK? BEEKmWMKIMGCEBmtlimEA&TW-EEEmtKAAmBRERmZINGEBl 225JANUAR1 2D03:21! .00 UUR GEMEENTEHUIS? Turkse gen CAR AUD A.' Jitgave gemeente Soest Afdeling Communicatie Raadhuisplein I 3762 aV Soest Taieioon: (035) tiö9 34 £5 E-inaii: postcus2000@soest.Lvi Zie ook: www.soest.nl ERKlEïiNÜEH VMN OE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL OP TL JANUARI 2003 Op woensdag 22 januari 2Q03 van 's morgens nare acht toto's avonds negen uur, kunnen alle kiesgerechtigde Nederlanders een stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Gene- raak Begin januari valt de oproepingskaari in uw brievenbus. Kiesgerechtigde Soesiers die op 13 januari nog geen oproepingskaart hebben ontvangen, kunnen contact op nemen met de Afdeling Publiekszaken van het Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, telt (035) - 60 93 411). In week 3 wordt de lijst met de namen van de kandidaten en politieke groeperingen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen huis aan huis bezorgd IEMAND ANDERS LATEN STEMMEN (VOLMACHTBEWIJS) Als kiezer kunt u iemand anders voor u laten stemmen. U kuntïemand machtigen door.de verklaring op de achterkant van de oproepkaart in te vullen en te ondertekenen. Deze: volmacht is uitsluitend mogelijk wanneer u en de gemachtigde in heizelfde stemdistrici staan ingeschreven de nummers van de stemdistricten op de oproepingskaarten moeten gelijk zijn). De gemachtigde moet de voimachtstem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen in het op cle oproepings- aari vermeide stembureau. Per stemming kan iemand maximaal voor twee andere personen stemmen. Wanneer u en degene die wilt snacniigeit niet lh netzehde stemdistrici lijn ingescnreven, maar in een an der stemdistrict in Soest of in Nederland, kunt u schriftelijk verzoeken tot herstemmen bij volmacht Dit kan met een formulier dat verkrijgbaar is bij de afdeling Publiekszaken. Hetiormulier moet uiterlijk 8 januari 2003 bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente.Soest binnen zijn. Wanneer het verzoek wordt ingewilligd, ontvangt de gemachtigde een voimachtbewijs.Ookin dit geval-moet de gemachtigde de voimachtstem tegelijk meterijn eigen stem uitbrengen. STEMMEN IN cEN ANDER STEMBUREAU (KIEZERSPAS) Op de oproepkaart staat waar u moet stemmen, maar u kunt dit ook doen bij een ander stembureau in Soest: of in Nederland. Vraag daan/oor een formulier aan bij de afdeling Publiekszaken van de Gemeente Soest. Het: ingevulde formulier en eventueel de oproepkaart moet uiterlijk op 8 januari 2003 bij de afdeling PubJieksza- ken binnen zijn. Ook hier geidt dat c al een aanvraag kunt indienen voordat u uw oproepingskaart hebt ontvangen U kunt ook mondeling verzoeken om in een ander stembureau te stemmen. Diï kan totzuiterlijk 17 januari 2003 bij de afdeling Publiekszaken van de Gemeente Soest. Neem wei uw oproepingskaari en een geldig identiteitsbewijs «nee. Zowel bij een schriftelijke als bij een mondelinge aanvraag wordt u in hetibezit gesteld van een zogeheten 'kie zerspas'. BLINDEN EN SLECHTZIENDEN Mocht u blinden en/of slechtzienden kennen, wilt u hen dan van het bovenstaande op de:hoogte brengen. In de gemeente Soest brengt u uw stem uit via een elektronisch stemmachine. Snei en makkelijk. Hoe werkt het elektronisch stemmens Met uw oproepingskaart gaatu 22 januari tussen 7.3Q en 2L00 uur naar hetestembureau datop uw op roepingskaart staat Het.stembureau is altijd bij u in de buurt Wanneer u het stembureau binnenkomt ziet u drie mensen achter een tafel zitten. Dat zijn de leden van het stembureau. Aan de persoon in het midden, de voorzitter, geeft u uw oproepingskaart De tweede per soon zoekt uw naam op in het kiesregister. Staatu naam op deze.lijst, dan ontvangt u een volgnummer. Dit volgnummer geeft u aan de derde persoon achter de tafeL Hij ofzzij.zorgtdatzuw volgnummer wordt in gevoerd in de stemmachine. Daarna kuntu uw stem uitbrengen. U loopt naar de stemmachine. Op hetbedieningspaneel van de stemmachine ziet u verschillende kolonr men staan. Boven elke kolom staat een nummer en de naam van een politieke partij. Bedenk eerst op welke politieke partij u wilt stemmen. Zoek de naam van deze: partij op net paneei op. Drukt u nog geen toets in. Datkomt pas later. Onder de naam van deze partij zietu een lijstmet toetsen. Op elke toets staat een naam. Dat zijn de kandi daten van deze partij: de mensen op wie u kunt steramen.TJ kiesi.nu één van deze kandidaten uit Datkan de persoon bovenaan de lijst zijn* maarook een persoon in hetmrdden of onderaan de lijst. Druk nu op de toets metde naam van uw keuze. De naam van degene die u heeft gekozen, verschijnt in het venster. Controleer of dit de naam van uw keuzeTs. Geeft het venster inderdaad uw keuze aan? Druk dan op de rode stemknop, dat.is de grote knop rechts van het venster. U heeft nu gestemd; U wilt blanco stemmen. Voor een blanco-stem drukt u op de blancotoets links van het venster. Vervolgens drukt u op de rode stemknop. U heeft nu blanco gestemd. U heeft zich vergist. Het is mogelijk dat u zich vergist bij het kiezen van een kandidaat. U heeft bijvoorbeeld de verkeerde kandi daat ingetoetst. Dat is geen probleem. Zolang u de rode stemknop nog niet heeft ingedrukt, kuntu uw fout. nog herstellen. Dit kunt u doen door de hersteltoets in te drukken die links van het venster zit Daarna kunt u opnieuw uw keuze voor een kandidaat maken. Tot slot drukt u dan de rode stemknop in. U heeft nu gestemd. U gaat toch ook op woensdag 22 januari stem men? Op uw oproepingskaart staat waar u uw stem kunt uitbrengen. Er zijn twee nieuwe stem bureaus, (stemdistrict 5) bij de Emmakerk aan Park Vredehof 2 te Soest (voorheen gevestigd in de De Driesprong) en (stemdistrict 27) Het Offi cierscasino aan de Kampweg 1 in Soesterberg (voorheen gevestigd in de Banninghai). Kiesgerechtigden woonachtig aan het Park Vrede hof en de Regentesselaan kunnen hun stem uit brengen in de Emmakerk. Voorheen werden zij opgeroepen voor het stembureau gevestigd in Wooncentrum Mariënburg. Door bouwwerkzaamheden is De Driesprong niet beschikbaar voor het inrichten van een stembu- r reau. Was u gewend daar te stemmen, dan kunt u deze keer uw stem uitbrengen in het stembureau dat gevestigd is bij de Emmakerk. Toegankelijkheid stembureaus voor minder-validen. De hierna genoemde stembureaus zijn geschikt voor het zelfstandig uitbrengen van de stem door minder-vali den. De toegang van de overige stembureaus zijn voorzien van een drempeihulp voor rolstoelgebruikers. 1. Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 (stembureau 1) 2. Residence Souveraine, Inspecteur Schreuderlaan 2 (stembureau 3) 3. Zorgcentrum Molenschot, Dalplein 2-4 (stembureau 7) 4. Woonzorgcentrum Mariënburg, Burg. Grothestraat 80 (stembureau 8) 5. Ontmoetingscentrum Klaarwater, Wiardi Beckmanstraat 475 (stembureau 17)" 6. Wooncentrum De Drie Eiken, Dorpsplein 18, Soesterberg (stembureau 25). W m n Bent u ook benieuwd hoe Soest gestemd beert? Kom dan 22 januari 's avonds naar de raadzaal in hetge- meentehuis. Direct na de sluiting van de stembureaus op 22 januari om 21.00 uur komen de uitslagen van de Tweede Kamen/erkiezingen per stembureau binnen in het gemeentehuis. Wij hopen u de 22ste 's avonds.te ontmoeten. ONTHEFFING ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 20QÖ Burgemeesier en wethouders maken bekend dataan Strukton Railinfra Randstad Noord ontheffing is verleend van artikel 4.1.5. van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de te ven/vachten geluidhinder tijdens hetver- nieuwen van net baanvak Den Dolder (vanaf:gemeentegrens) tot de overweg Soesierbergsestraat in de maand maart van 2003. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking (6 december 2002) van de ontheffing een bezwaarschrift indienen bij burgemeesier en wethouders van 5oesi. Tevens kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend WIJZIGINGEN BELASTINGVERORDENINGEN 2003 Burgemeester en weihouders van Soest delen, conform artikel 139 van de Gemeentewet, mede dat de raad van de gemeente Soesi.cp 21 november 2002 heeft vastgesteld: De verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2003.. De wijziging betreft een tariefsverhoging van 3% ten opzichte van de tarieven 2Q02.: De verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2003.: De wijziging betreft een tariefsverhoging van 5% ten opzichte van hetztarief 2002. De verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2003. De wijziging betreft de invoering van een éénpersoons-erc een meerpersoonstarief voor de afvalstoffenhef fing. Het éènpersoonstarier wordt 16°/o lager dan hettarief 2QQ2 en het meerpersoonstarief wordt 13% ho- gerzdare hettarief 2002. De verordening op de heffing en invordering van rioolrechten 2003. De wijziging betreft een tariefsverhoging van 10,3% ten opzichte van het tarief 2002. De verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2003. De wijziging betreft een tariefsverhoging van 10% ten opzichte ven het tarief 2002. De verordening op de heffing en invordering van standplaatsgeid 2003. De wijziging betreft een tariefsverhoging van 2,9% ten opzichte van het tarief 2002. De verordening op de heffing en invordering van riool aansluitrecht 2003. Dé wijziging betreft een tariefsverhoging van 5% ten opzichte van het tarief 2002. De verordening, metzbijbehorende tarieventabel, op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2QQ3.1 De wijziging betreft een tariefsverhoging van 5% ten opzichte van de tarieven 2002. De verordening, metzbijbehorende tarieventabel, op de heffing en invordering van Iegesz2003. De wijziging betreft een tariefsverhoging van 5% ten opzichte van de tarieven 2002. De genoemde, door de raad vastgestelde, verordeningen treden in werking op de achtste dag na de datum zoals vermeld op dit blad. De genoemde verordeningen liggen kosteloos ter inzage bij de afdeling belastingen van het gemeentehuis. Eén ieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift krijgen van hetzgenoemde besluit:: h j Iti OCMMISS2E BESTUURLIJKE VERNIEUWING De commissie Bestuurlijke vernieuwing vergadert op woensdag 18 december 2QQ2 cm 19.30 uur in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 AGENDA 1. Vaststelling agenda. 2.1 Spreekrecht overriet op de agenda vermeide onderwerpen. 3.: Ingekomen stukken en mededelingen van de voorzitter. 4.- Stukken terzinzage in de. leeskamer. 5.5 Stand van zaken planningkalender. 6.5 Verslag van de commissie Bestuurlijke vernieuwing d.d. 13 november 2002. 1: Conforrrr het werkpian bestuurlijke vernieuwing een eerste.gedachtewisseling over een gedragscode voor raadsleden, wethouders en de burgemeester Dit agendapunt ns vorige vergadering net c enanaelö 8.. Conform het werkplan bestuurlijke vernieuwing een eerste gedachtewisseling over de kwaliteitsbewa kingdoor de burgemeester-en: het burgerjaarversiag Diï agendapunt is vorige vergadering niet behandeld 9. Opzet programmabegroting 10. Conform het werkpian bestuurlijke vernieuwing een eerste gedachtewisseling over de mogelijkheden op het gebied van referenda 1 T. Rondvraag, De volledige agenda en: bijbehorende stukken ligiter inzage in delNFOhoekin de hal van het gemeentehuis. Spreekrecht Pibiiek 1Vanaf één kwartier vóór de aanvang van de commissievergadering kunnen sprekers uit het publiek zich bij de voorzitter der commissie opgeven voor het stellen van vragen of het geven van een toelichting bij een bepaald agendapunt dart wei het naar voren brengen van een niet op de agenda vermeid onderwerp. 2. Voor de behandeling van de agendapunten geeft de voorzitter de sprekers uit het.pubiiek de gelegenheid overzniehop de agenda vermeide onderwerpen kort en bondig hun mening aan de commissie kenbaar te maken. De spreektijd is beperkt tot.5 minuten per persoon en duurt in totaai niet langer dan 30 minuten. 3.; De vragen/opmerkingen/toelichting van inspreker die betrekking hebben op wel geagendeerde onderwer pen kunnen naar voren worden gebracht bij aanvang van de behandeling van het betreffende agendapunt Dé spreektijd is beperkt tot 5 minuten per persoon/groepering. 4. Dë commissie kan de door insprekers gemaakte opmerkingen bij haar beschouwingen betrekken. 5. Degenen, die in eerste instantie van het spreekrecht gebruik hebben gemaakt, hebben het recht vooraf gaande aan de bespreking in tweede instantie het.woord te voeren indien naar hun oordeel de discussie van: de commissieleden in eerste instantie daartoe aanleiding geeft 6. Dè voorzitter kan, indien daaraan bij de meerderheid van de commissie behoefte blijkt te bestaan, de in sprekers vragen hun opmerkingen bij de behandeling van het agendapunt te verduidelijken of aan te vui lere Zin t 131 S 8 De afvaikaiender 2003, die van toepassing is vanaf 6 januari aanstaande, wordt in week 50 9 toten met 13 december) huis-aan-huis in Soest en Soesterberg verspreid daorTPG Post. Inwoners die deze afvaikaiender niet hebben ontvangen kunnen vanaf maandag 23 december een exemplaar afhalen bij de receptiebalie in de hal van het gemeentehuis of bij het kantoor van het Reinigingsbedrijf Midden Nederland aarr De Schans 14. MEER BEKENDMAKINGEN VINDT U OP PAGINA 5 VAN OE SOESTER COURANT KENNISGEVING INCIDENTELE FESTIVITEIT Burgemeester en wethouders maken bekend catir het kader van hetBesluit horeca,-sport en ncreane- inrichtingen milieubeheer voor: - Tennisvereniging Soest Zuid, Bosstraat 57 A op i: decembervan 20.00 uur tot 15 december 0.30 uur- vrijstelling zal gelden van de geluid- en trillingsvoor schriften van genoemd besluit Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na kendmaking van dit besiuit een bezwaarschrift nen bij de burgemeester van Soest Tevens kan verzoek om voorlopige voorziening worden inge diend. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de heerAt J de Jong, telefoon 035-6093539. AANGEVRAAGDE KAP VERGUNNINGEN Periode 29 november 2002 tot en met 5 december 2Q02 De volgende aanvragen voor een kapvergunninezn ontvangen: ®Wat kunnen wij en onze bijdrage zijn bij loming van een su participatie in de Ne< e worden se- samenleving?' Die vi rer. a:t vorige week gesteld d TwekenTja oezeoe- -van de Turkse gem de afdeieag Crosn er aan de politiek en de1 bij de Iftar-maaltijd ir tje van de Stichting E Perceel - Soesterengweg 2-4 lariksere^ - Plesmanstraat37 - 1 tannèet-/ - Molenstraat 163-1 boomrn - Beckenngstraat 60 - 2 berken. boom Nieuweweg 33-2 canirsrer: - Vosseveldlasn 57 - grgnrerde Diegenen die menen in hti schaad door een eventuele'» mondeling of schriftelijk binr» kendmaking kenbaar maken $1 Milieu van de gemeente Soesi|JPostbus IQOC. 5760 CA Soest, telefoonnummer 0^60936433innen deze termijn van 4 we ken' 'f i ggeti 'aeKap^r^unf'\i\m' die Dalweg. ook terzinzage op het gemeentehuis van Soest, kamei 5 23.T. De bijeenkomst vond gelegenheid van de rai islamitische vastenmaar VERLEENDE KAPYERGUNNINGEN meester Koos Janssen, Kees Ruiter. Eric fPvdA), Teun Middelkc Periode: 22 november-2002 toten met-5 decemoen men Koelewijn (Soest 2002 Hüsevin Önal en A nLinks) waren di Hieronder de bi s Mann. THïjn eerste gedachte bi die vraag is: 'Wat vindt steiler zelf?' En vervolgt die Nederlandse samenl vraag vereist de nodige de Nederlandse samen Datum verzending 6 december 2002 - Sparrenlaan 5 - gemerkte bomen: 4 grove oennen, 2 Amerikaanse eiken, 6 douglassparren - Sparrenlaan 9 - 1 grove den, 1 douglasspar - Anna Faulownalaan 18-1 esdoorn - Plesmanstraat 16-1 ceder. - Nassauplantsoen 23 - 1 wainootboom - Vosseveidlaan 53 -2 berken - Postweg 49-2 coniferen vormen die allemaal en het on ^.t om voor elk mens? Welbeschouwd draait h mens erom ergens bij te Gemotiveerde bezwaren tegen hetgenomen Desuil! 'te om de vraag kunnen binnen 6 weken na verzending van net be-^ .^,°|ke "fjjj sluit schriftelijk worden ingediend bij hetcoiiege vam op J0Ut hoe moet ;e je burgemeester en wethouders van de gemeente Soest, Postbus 2000,3760 CA Soest. wanneer word je door buitengesloten? Wat is Burgemeester en wethouders van Soest maken in verband met het bepaalde In artikel 26 van het Besiuit administratieve bepalingen inzake het wegvw keer (BABW) bekend, dat zij.besloten hebben: In verband met het houden van een Kerstmarw bii winkelcentrum Soest-zuid op zaterdag 14 decembei 2002 van 09.00 uur tot 2 T.00 uur: a.. door middel van bord Cl van bijlage 1 van het RW-90 gesloten te verklaren voor alle verkeer: - de Soesterbergsestraat, tussen de ingang van het parkeerterrein en de Korte Ossendam; - de Gallenkamp Pelsweg; b. het éénrichtingverkeer op het Plein van Zuid oo i heffen; N.B.: Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit be-' zwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders binnen zes weken na de datum-van de bekendmaking. Het bezwaar dient te worden gericht aan het college van B&W van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Hoofdstuk 6 (algemene bepalingen over-bezwaar)e" de afdelingen 7.1 en 7.2 (bijzondere bepalingen ovö= oezwaar) van de Algemene wet bestuursrecht zijn toepassing. Indien bezwaar is gemaakt kan ook om een voorlopi' ge voorziening worden gevraagd, als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslist op het bezwaarschrift kan worden gewacht. Het ver- -J zoek moet worden gedaan bij de president van de I rechtbank te Utrecht, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Daarbij is een griffierecht verschuldigd van 109,- I voor een natuurlijk persoon of 218,- voor een rechtspersoon. Titel 8.3 van de Algemene wet be stuursrecht is van toepassing. van de vrouwen? Hebbi he kansen? Wat is de kinderen?' jccesvolle participatie jelf. Wie ben ik? Wat iilig? Waar wil ik over Wil ik soms helemaal n ken en blindelings volg leider zegt. wie die T mag zijn? Want als ik n: tfe leider zegt, dan wor Soep gestoten en waai om?' Het draait altijd weer boren.' want de mens is *tzen. Stel. je bent Ttirk en j jporbeeld onderdeel va Hechte groep, wordt je g

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 18