Kerst Stunt olumbus °lhw ■Jfr y 30% KORTING 20% KORTING JWsBÊsï f 279,00 inctbtw* kHoe te komen tot een succesvolle participatie?' Soest 50 jaar geledënjj 25% korting Verdwenen Soest hervonden UITVERKOOP WINTERCOLLECTIE VERKOOP INBOUW VAN ii J* isMasel 15" TFT beeldscherm Bij Columbus koopt u een computer 'a la carte' SCHRAVEMADE B.V. 'Apollo' gaat duizenden oliebollen bakken Hilton /The Outpost WOENSDAG 11 DECEMBER 2002 SOESTER COURANT PAGINA 19 LITEMJ] Turkse gemeenschap in gesprek met politici CAR AUDIO, ALARM, NAVIGATIE en TELECOM AUDIO I ITTTT) Gemeentehuis onbereikbaar op 20 december Afvalinzameling rond feestdagen KERSTMARKT WINTERCOLLECTIE 0 ■}f C H UJ.m.uon feilen MENU Eet-Villa Van Den Brink Ld dij Spring field IVITEIT 'ekend dat in en recreatie- it 57 A op )4 iber 0.30 uur 1 trillingsvoor- weken na be- aarschrift indie- evens kan er e rorden inge- it bij de heerA.C I HHHHill| INGEN net 5 december apvergunning zijn igen'te worden ge- nning kiinnen dit f wekeH^fa deze be- le afdeling Groen en ostbus 2000, 3760 509364|§Binnen dé kapveTgu n fïTngsrf auis van Soest, kamer IGEN t en met 5 december 2002 nen: 4 grove dennen, ;lassparren 1 douglasspar sdoorn loofboom :n het genomen besluit erzending van het be- iiend bij het college van s van de gemeente A Soest. irs van Soest maken in n artikel 26 van het alingen inzake het wegver- ij besloten hebben: van een Kerstmarkt bij op zaterdag 14 december .00 uur: Cl van bijlage I van het rklaren voor alle verkeer: 3at, tussen de ingang van n de Korte Ossendam; weg; Jr op het Plein van Zuid op cunnen tegen dit besluit be- ege van burgemeester en veken na de datum van de vaar dient te worden gericht van Soest, Postbus 2000, bepalingen over bezwaar) t (bijzondere bepalingen ovef ene wet bestuursrecht zijn van akt kan ook om een voorlop'* gevraagd, als er tijdelijke waarmee niet tot de beslissing an worden gewacht Het ver- aan bij de president van de ostbus 16005, 3500 DA te :ht verschuldigd van 109,- soon of 218,- voor een 3 van de Algemene wet be- >assing. inct. 50,00 energiepremie. 3 jaar onsite omruilgarantie i mi i rrnrnrmnniiM— 1 Columbus Automatisering 'DE' totaal automatiseerder voor het MKB en de particulier sinds 1989 c AUTOMATISERING Naast computers en printers verkopen wij ook losse componenten, scanners, supplies, monitoren, ADSL-routers, etc. Snelle reparatietijd voor al uw computers (meestal binnen 1 dag). Kom naar onze showroom op de Beukenlaan 9 in Soest of maak een afspraak en wij komen bij u voor een reparatie of inventarisatie. Bel ons 035-6032266 of surf naar www.columbus-automatisering.nl Deze aanbieding is geldig t/m 31 december 2002. Openingstijden showroom: ma-vrij 8.30 t/m 17.00 uur. Deze aanbieding kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen. Vat kunnen wij en wat moet bnze bijdrage zijn bij totstand koming van een succesvolle participatie in de Nederlandse (samenleving?' Die vraag werd [vorige week gesteld door leden an de Turkse gemeenschap ban de politiek en de wijkagent tij de Iftar-maaltijd in het zaal tje van de Stichting Huzur aan de Dal weg. )e bijeenkomst vond plaats ter gelegenheid van de ramadan, de jslamitische vastenmaand. Burge meester Koos Janssen, wijkagent Cees Ruiter, Eric Bervoets jPvdA), Teun Middelkoop en Tij oen Koelewijn (Soest 2002) en lüseyin Önal en Ans Mann KGroenLinks) waren daarbij aan wezig. Hieronder de bijdrage van ns Mann. 'lijn eerste gedachte bij de gestel- Ie vraag is: 'Wat vindt de vraag- |eller zelf?' En vervolgens: 'Wat is lie Nederlandse samenleving?' De [raag vereist de nodige discussies. [>e Nederlandse samenleving, wie 'ormen die allemaal en waar draait jet om voor elk mens? Vclbeschouwd draait het voor elk pens erom ergens bij te horen. Het aat dus om de vraag bij welke |roep je hoort. Vragen die dan rij- fen zijn: 'Welke druk legt de groep ft) jou, hoe moet je je gedragen, Tanneer word je door de groep uitengesloten? Wat is de positie Jin de vrouwen? Hebben zij gelij ke kansen? Wat is de positie van dlï kinderen?' Iiccesvolle participatie begint bij zelf. Wie ben ik? Wat is voor mij eilig? Waar wil ik over nadenken? jil ik soms helemaal niet naden- en en blindelings volgen wat 'de gider' zegt, wie die 'leider' ook liag zijn? Want als ik niet doe wat de leider zegt, dan word ik uit de groep gestoten en waar draait het om?' Het draait altijd weer om: 'Erbij horen,' want de mens is een sociaal wezen. Stel, je bent Turk en je bent bij- Oorbeeld onderdeel van een zeer jiechte groep, wordt je gedrag daar dan sterk door bepaald of is er ruimte om jezelf te zijn, om je ei gen weg te gaan, om je eigen keu zen te maken? Hoe kunnen we participeren, dat is de vraag. Veel bronnen Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw is er in Nederland veel ver anderd. Het is een samenleving geworden die veel verschillende waarden en normen vertegenwoor digt. Het is een land geworden met mensen die uit heel veel verschil lende landen afkomstig zijn. En de standpunten zijn gebaseerd op heel verschillende bronnen, zoals bij voorbeeld de bijbel, de koran of op ideologieën als het communisme of het socialisme. Participeren begint met respect voor al die verschillen. Het begint met zelfrespect en met respect voor anderen, de 'andersdenken den'. Het participeren wordt moei lijk als er hoofdzakelijk gedacht wordt vanuit het eigen gelijk: 'Zo als wij denken, zo is 't het beste!' Daar schuilt het gevaar dat men zichzelf overschat en de ander on derschat. Daar is het risico dat men de ander te weinig respecteert en dus ook te weinig gaat partici peren. We zijn allemaal burgers van Nederland, burgers met ver schillende ideeën en waarheden. We weten van elkaar niet eens wel ke waarden en normen we echt belangrijk vinden. We moeten dan beginnen met res pect voor elkaar. Daarna moeten we kijken welke waarden en nor men voor ons burgers van Neder land gezamenlijk belangrijk zijn. Als we een aantal belangrijke waarden en normen hebben vast gesteld, dan moeten wij die respec- Turkse en Nederlandse Soesters ontmoetten elkaar tijdens de Iftar- maaltijd bij Huzur. Foto: Foto Bell teren en eventueel krachtig hand haven. Het begrip burgerschap moet opnieuw ingevuld worden en dat moeten we allemaal samen doen. Elkaar vertrouwen Ik kom terug bij de vraag: 'Wat moeten wij doen voor succesvolle participatie?' Het klinkt alsof an deren dit antwoord kunnen geven, maar we moeten dit samendoen, met vertrouwen in elkaar en res pect voor de ander. Je kan dus beginnen bij die ander in je direc te omgeving. Respect en eerlijke kansen, bijvoorbeeld voor de kin- deren, je vrouw, de onderwijzers, de politie, de geestelijke en politie ke leiders. Tegelijkertijd zal men bereid moeten zijn steeds in dis cussie te blijven en moet men zijn steentje bijdragen aan de samenle ving door deel te nemen aan aller lei vormen van vrijwilligerswerk. De verloedering in de samenle ving, waar de laatste tijd veel over gesproken wordt, moeten we dus samen gaan aanpakken. Iedereen moet zich afvragen wat hij eigen lijk zelf doet voor de samenleving. Zonder vrijwilligerswerk loopt die samenleving vast. Voorbeelden waarmee aan de slag te gaan: help de zieken, de ouderen, begeleid de kinderen op school of bij de vere nigingen voor sport en cultuur, houd je aan de regels en wees be reid er anderen op aan te spreken. Succesvolle participatie - ook voor Soest een onderwerp van belang!' (TT*) tandtechnisch laboratorium Voor al uw reparaties en adviezen. CE gecertificeerd. Torenstraat 13 - Soest Telefoon 035 - 602 02 49 AUTOTRONIC SCM-erkend inbouwbedrijf NAVISATEÊ t HANDSFREE -^ARKIJ R&B AUTOTRONIC B.V. Weteringpad 66, 3762 EN Soest Tel. (035) 629 45 46, Fax. (035) 629 45 47 E-mail info@autotronic.nl, www.autotronic.nl Op vrijdag 20 december is het gehele gemeentehuis telefo nisch onbereikbaar, vanwege het aanpassen van de totale ge bouwbekabeling, waarbij de te lefooncentrale geïntegreerd wordt in de automatisering. De onbereikbaarheid kan tot ver in de avond duren. Op eerste en tweede kerstdag is er geen afvalinzameling. Er wor den op woensdag 25 december en donderdag 26 december geen mi- nicontainers geleegd. In inzamelwijk 6 (zie de afval- kalender 2002) wordt i.p.v. woens dag 25 december nu op maandag 23 december de groene minicon- tainer geleegd. In wijk 8 wordt op dinsdag 24 december de groene minicontainer geleegd. In wijk 1 wordt i.p.v. donderdag 26 december nu op vrijdag 27 de cember de groene minicontainer geleegd. In wijk 2 wordt op maan dag 30 december de groene mini container geleegd. Er is geen afvalinzameling op 1 januari 2003 (Nieuwjaarsdag)! In wijk 6 wordt nu op dinsdag 31 december de bruine minicon tainer geleegd. In wijk 8 wordt op donderdag 2 januari 2003 de brui ne minicontainer geleegd. Zie voor de juiste wijkindeling de afvalkalender 2002, Informatie: RMN, ^035-6039222. Uit de Soester Courant van Dinsdag 9 December 1952 VOLGEND JAAR VERBETE RING VAN DE HOOFDWEG. De Toeristenbond A.N.W.B. heeft zich kort geleden wederom tot de Minister van Verkeer en Water staat gewend over de slipgevaarlij- ke bestrating op de traverse door Soest van de rijksweg Amsterdam- Amersfoort, waar reeds zeer vele slippongevallen hebben plaats ge had. De Minister heeft thans medege deeld in 1953 gelden beschikbaar te zullen stellen voor verbetering van dit, zoals de A.N.W.B. het noemt, beruchte traject. IJSBAAN Al is onze ijsbaan nog niet offici eel geopend, er is toch reeds ge schaatst. Dat was op vorige week Dinsdag, toen bleek, dat het kwik in de thermometer genoeg gezakt was om het ijs betrouwbaar te ma ken. Op deze eerste ijsdag was er belangstelling genoeg en dit stem de het actieve bestuur van Peter's Baan" tevreden. Wat hen ontevre den stemde, was 'n ongeluk, dat een van de schaatsrijders over kwam. Het gebeurde n.L, dat een der mannelijke hardrijders kwam te vallen over een lucifer, welke achteloos op het ijs was geworpen. Deze lucifer was niet het enige, dat op de ijsvlakte werd achtergelaten. Sigaretten-doosjes, papiertjes en wat dies meer zij vormden een zelfde bron van gevaar als die ene lucifer. Het besiuur besloot hierop te let ten en strenge maatregelen te ne men tegen de weggooiers, die ten slotte ook nog als onsportief te betitelen zijn. Een andere ervaring werd het be stuur Woensdagmorgen rijker, toen bleek, dat in het paviljoen was ingebroken. Al waren er slechts een paar flesjes limonade vermist, voor dergelijke daden is het woord onsportief te zwak. Ook bleek dat sommigen zich toe gang tot de ijsbaan verschaffen als deze niet is geopend. Men bevindt zich dan op verboden terrein en dit geeft de garanties voor een bekeu ring van de zijde der politie. Om nog even op de val van de schaatsende jongeman terug te ko men: dit ongeluk werd voor hem nog een gelukje. Deze jongeman heeft jaren geleden zijn neusbeen gebroken. Dit neusbeen werd ge zet, doch bleek later een scheve stand te hebben aangenomen. De behandelende arts zei toen, dat hij nog eens een keer terug moest ko men, dan zou het neusbeen weer worden gebroken en opnieuw ge zet, waardoor hij weer een "rech te" neus zou krijgen. De jongeman liet de dokter de dokter totdat hij Dinsdag j.1. toch op weg moest naar zijn arts met een gebroken neusbeen, als gevolg van zijn val op de ijsbaar. "Hoe bestaat het" zult U zeggen en we zeggen het U na. Tijdens de op 14 december op de gehele Uitgezonderd feestkleding ^Exclusieve damesmode, Byoux, Beenmode^ Leder-accessoires, Schoenen. ZUID PROMENADE 5 SOEST TEL 6024314 Van Ton Hartman, wonend in de Birkt tegenover Avia, ont vingen wij onlangs een mailtje. Hij doet samen met de heer J.J. Meerts onderzoek naar boer derijen en hun bewoners in de Birkt. Zij zijn heel systematisch begonnen bij boerderij "Het Eerste Erf', tegenover het Wit te Huis. Het is de eerste boer derij vanaf de grens van Amersfoort. Via Hartman kwamen we aan de weet dat de pacht van de boerde rij "Het Eerste Erf" in 1886 zou aflopen en zodoende kon eigenaar Van Hall de boerderij weer verko pen en dat deed hij. Van Hall verkocht de boerderij op 1 mei 1888 aan Cornelis Westen- eng Hendrikszoon, landbouwer uit Maartensdijk, voor fl. 18.000. Toen Van Hal de boerderij in 1875 kocht waren de landerijen om de boerderij 9 ha groter. Bij de ver koop aan Westeneng was die 9 ha niet in de koop begrepen. Boerde rij en erf waren een stuk kleiner. Waarschijnlijk is dit stuk land eer der aan een andere boer verkocht. Cornelis Westeneng was gehuwd met Neeltje van Ooyen, ook uit Maartensdijk. Het wekte toen al verwondering, en ook nu nog, dat het jonge boerenechtpaar uit het protestantse Maartensdijk zich ging vestigen tussen de voorname lijk rooms-katholieke boerenstand van Soest. Het gezin Westeneng bestond toen het in Soest kwam wonen, uit va der, moeder en drie kinderen. Alle drie meisjes, de oudste Teuntje en een tweeling Trijntje en Cornelia die op dat moment tien jaar oud was. En zo boerden protestant en katholieke boer samen in Soest. Ton Hartman noemde het een vorm van integratie en dat is ken nelijk heel goed verlopen, want we hebben nooit een wanklank verno men. Beide respecteerden elkaar zeer. Cornelis Westeneng heeft maar 14 jaar geboerd in Soest. Op 31 ja nuari 1902 overleed hij. Er gebeur de na zijn dood heel veel in dat jaar. De erfgenamen besloten om een veiling te houden, op 3 juli 1902 in herberg 'De Gouden Ploeg' te Soest. Dc veiling leverde fl. 18.010 op. De erfgenamen zijn: de weduwe Neeltje van Ooijen, landbouwster te Soest en hun kinderen; Teuntje Westeneng gehuwd met Jan Kas telein, koopman te Soest; Trijntje Westeneng, gehuwd met Jan Broertjes, koopman en winkelier te Soest; Cornelia Westeneng, sinds twee maanden gehuwd met Cor nelis Hendrikus van Brummelen, broodbakker te Soest. Een ander gevolg van het overlij den van Cornelis Westeneng was dat de weduwe Neeltje van Ooijen haar verdere leven bij haar schoon zoon in de bakkerij in de Kerke- buurt heeft ingewoond. De latere kinderen van Cees van de bakker vonden dat niet zo prettig, hebben we door overlevering vernomen. Neeltje van Ooijen was een streng, wat chagrijnig mens, of op zijn zacht gezegd geen aardige opoe. Voor bakker Cees van Brummelen kwam er door de erfenis een sloot geld vrij. Hij Het meteen in 1902 in de Kerkebuurt een nieuwe bakke rij tegen het oude huis uit 1737 aanbouwen. Als je voor het pand staat, zie je duidelijk de verschillen in bouw. Cees (1877-1959) was al de derde generatie bakkers Van Brummelen op Soest. Zijn vader Evert (1841- 1919) liet in die jaren verderop in de Kerkstraat (nu nummer 53) een huis bouwen. Hij ging er wonen met vrouw en dochter Jaaike. Zij hielden een beetje pension en ver- red label... diamant iii Hanger exd. collier 130,- Rmg 0 horloger juwelier Rembrandtlaan 18 - Soest - Tel. 035-6014785 Dat het Soester mannenkoor Apollo niet alleen een zeer goed concert kan geven en al tijd volle zalen trekt, maar ook kan bakken, is bekend. Op dinsdag 31 december staan de bekende Apollo-kramen weer op de vertrouwde plaatsen: Winkelcentrum Soest-Zuid (voor slijterij Van der Linden); Winkelcentrum Overhees (voor de apotheek), Winkel centrum Honsbergen (voor Hoogvliet). Vanaf 09:00 uur kan men daar te recht voor de heerlijke oliebollen en appelbeignets. Onder leiding van professionele bakkers - leden van het koor - worden deze ver snaperingen enkele uren voor de verkoop gebakken door veel leden van het koor, die nachten doorwer ken om alles op tijd klaar te heb ben. Het maken van het deeg, het wassen van de ingrediënten, zoals de krenten en de appels, het klaar zetten van de oliebakken en de kratten voor het vervoer. Contro le op de kwaliteit laten de bakkers van de oliebollen over aan de echte bakkers uit hun midden, en reken er maar op dat die controle zeer streng is. Vanaf 09:00 uur 's morgens tot men 'los' is - het is maar een paar uur. Want wat blijkt steeds weer? Ondanks dat men elk jaar weer duizenden oliebollen gaat bakken is er rond 12:00 uur geen oliebol en geen appelflap meer te koop! Apollo raadt het publiek dan ook aan: kom op tijd! U moet dan wel even in de rij staan, maar u heeft dan wel de oliebollen van Apol lo! De prijs van de oliebollen is dit jaar 35 eurocent; van de appel beignets 63 eurocent. der is van Evert bekend dat hij ie dere vrijdag een retourtje Utrecht nam, met treintje Bello, en dan 's middags de familie op lekkere ge bakken visjes uit de stad trakteer de. Het aardige van al deze informa tie, vinden wij van Verdwenen Soest, dat wij er nu een paar foto's bij kunnen leveren. De ene foto is een schilderij van de boerin Neeltje van Ooijen. Zij draagt volgens kenners een typisch protestantse muts. Op andere foto zien ve de tweeling, Cornelia (links) en Trijntje wandelend in de Zwarte Weg, later de Peter van den Breemerweg genoemd. GASTRONOMIE BIJ U THUIS In ongeveer 15 min., een heel kerstmenu van 4 gangen geserveerd. Alle producten zijn vers en 4 dagen te bewaren in de koelkast. Voor meer informatie en bestellen kunt u terecht op onze website www.eetvilla.nl of de onderstaande bon retourneren naar: Eet-Villa Van den Brink, Antwoordnummer 41, 3760 WD Soest. Bestellen voor 16 december2002. Afhalen op 24 december tussen 15.00 en 18.C Wij verzoeken u de codenummers van de door u bestelde gerechten aan te krui zen en de gewenste hoeveelheid in te vullen op de onderstaande antwoordkaart. Na inzending of e-mail krijgt u telefonisch bericht. KEUZEMENU: Voorgerecht Prijs Aantal VI Ijsbergsla met gerookte zalm en saffraan dressing 7,00 V2 Trio van sushi met ei, kip en tonijn en teriyaki marinade 7,00 Tussengerecht Tl Witlofsoep 4,00 T2 Gebakken beilbotület met penne tricolore en kreeftensaus 7,00 Hoofdgerecht Hl Gebakken hertenbiefstuk met rodekool, puree en cranberrysaus 15,00 H2 Gebakken snoekbaarsfilet met zuurkool stamppot en wittewijn saus €15,00 Nagerecht D Grand dessert 7,00 Invullen in blokletters s.v.p. Naam Adres Postcode Woonplaats Tel. nummer Afhaaldag 24 december tussen 15.00 en 18.00 uur. Handtekening VRIJDAG 27 DECEMBER en ZATERDAG 28 DECEMBER ETEN VOOR Vz GELD Bel voor meer informatie •tt •<r ■rfr Soesterbergsestraat 122 3768 EL Soest Telefoon 035 - 601 27 06 Telefax 035-60197 18 E-mail vdbrink@eetvilla.nl Internet www.eetvilla.nl

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 19