Raadhuis donderdagmiddag ontruimd Intensieve controles bij zebrapaden xi intratuin En dit zijn de knallers van deze week: 14.48 NIJHOf ZONDAG OPEN 4.99 fiinof9r0.89 6.98 1.89 NIJHOf ,Vil«EMlMEUI||ff -SS Laatste krant van 2002 op vrijdag 27 december PvdA wenst actie in geval van illegale onderverhuur Soesterse nu aan andere kant van juridische strijd 13 HET GROENE WARENHUIS VERKOOPPLANNEN? WOENSDAG 11 DECEMBER 2002 81e JAARGANG NO. 17 DEZE WEEK Containers worden tijdelijk afgesloten A. van der Lee 15 december van 10.00 -17.00 uur 25% korting op alle maatwerk inlijstingen EN NU TIJDELIJK GRATIS CADEAUS BIJ NIJHOf OPEL"©- Verdacht pakje bij balie afgegeven; Soester aangehouden GROTE EINDEJAARS/KERST KUNST- EN ANTIEKVEILING Ca. 3700 kavels kunst, antiek, schilderijen, goud, zilver, kleingoed en diversen Midi kerstster, jood, lemon of wit, OVERHEES Tamboerijn 11 - Soest Bieflappen rundvlees Volkoren brood Ruby Cabernet Pino- tage 2000 Grolsch bier Clementine mandarijnen Hamlappen varkens vlees 3.99 VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest SOESTER KALENDER GEVRAAGD VASTE BEZORGERS Van Breukelen Vast-goed Assurantiën HOOIJER VUURWERK^ BEL VOOR EEN GRATIS EN DESKUNDIGE WAARDEBEPALING 035 - 603 27 37 SOESTE COURANT Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 - 3760 AB Soest Telefoon 035 - 601 41 52* - Telefax 035 - 602 49 04 - E-mail: soestcrt@wanadoo.nl - Internet: www.soestercourant.nl Abonnement: Soest/Soesterberg per half jaar 8,25 - Buiten Soest 16,50 - Losse nummers 0,50 Gecontr. oplage 12.300 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Actueel 3 'Elke week en keer naar MacDonalds' 'Posters helpen niet.' Vrouw krijgt taakstraf. Column Visser. Actueel 5 Echtpaar Kloek 60 jaar. Stemmen voor Oliebol. Familieberichten 6 Rubrieksadvertenties 6 Varia 7 Afscheid na 33 jaar brandweer Aanbod huurwoningen 8 Cultuur 13 Filmfestival Artishock. Lezing Yasmin Verschure. SLAS-fabel wedstrijd. Op Soest 21 Van heidehut tot residence. Soest 50 jaar geleden. Verdwenen Soest hervonden. Seniorennieuws 25 Soesterberg 29 Verbroedering in Noord. Sint blaast in de bus. Schaatsminnend Soesterberg al in de startblokken. Sport I 33 'Passepartout aanpassen' Eredivisie lonkt voor Stam-SoVoCo. Prikbord 35 Kerstevenementen. Medische dienst. Kerkdiensten. Radio Soest. Bijlage Op 't Hoogt Het laatste nummer van de Soester Courant van dit jaar komt niet uit op woensdag, maar op vrijdag 27 decem ber. Uiteraard is Kerst de oorzaak van de latere ver schijning. Voor wat betreft de uiterste in- levertermijnen van kopij en ad vertenties verandert er vrijwel niets voor de laatste editie van het jaar. Sportkopij kan 's maandags tot 10:00 uur worden ingeleverd, andere kopij tot 16:00 uur; advertenties tot maandagmiddag 17:00 uur. Het kantoor van de Soester Courant aan de Van Weede straat sluit vrijdag 20 december reeds om 13:00 uur. Ook dins dag 31 december gaat de deur van het kantoor reeds om 13:00 uur op slot. De eerste Soester Courant van het nieuwe jaar verschijnt op donderdag 2 januari. Voor deze editie gelden ook de gebruike lijke deadlines. De PvdA wil van hef College weten of het weet heeft van ille gale onderverhuur van goedko pe huurwoningen in Soest. Zo ja, dan wil de PvdA horen om welke huizen het gaat. Zo nee, dan is de fractie benieuwd wel ke actie het College gaat on dernemen om de gegevens bo ven water te krijgen. De vragen van de sociaal-demo craten zijn gesteld naar aanleiding van landelijke berichtgeving om trent het (illegaal) onderverhuren van goedkope(re) huurwoningen. Op deze manier worden deze wo ningen aan het vrije huurverkeer onttrokken, wat een goed huisves tingsbeleid kan doorkruisen. Vooral in de grote steden vindt onderverhuur op grote schaal plaats. Er zouden ook aanwijzin gen zijn dat illegale onderverhuur in Soest voorkomt. Dat zou het aanbod van betaalbare huurwonin gen nog kleiner maken en daar moet tegen worden opgetreden, aldus de PvdA. De fractie van Eric Bervoets en Paul Lemmen heeft het College schriftelijk gevraagd of het haar mening deelt, dat dit onrechtvaar dig en onacceptabel is. Ook wenst de partij te horen welke maatrege len het College wil gaan onderne men als er inderdaad sprake is van onderverhuur. Jarenlang vocht Yolande Gas telaars een juridische procedu re tegen instanties om de vesti ging van een kantoor in het 'buurhuis' aan de Vredehof straat en uitbreiding van dat gebouw ongedaan te krijgen. Tevergeefs en onlangs werd ook een verzoek tot vergoeding van planschade verworpen. Nu zijn het haar (andere) buren die een procedure tegen haar zijn gestart. Althans, tegen de gemeen te die haar medewerking wil verle nen om het plan te realiseren. Gas telaars, raadslid namens GGS, zou aan de Regentesselaan een garage met daarboven een woongelegen heid op haar perceel willen laten bouwen. Volgens de buurman is het plan op vier punten in strijd met het be stemmingsplan, maar de gemeen te is bereid een artikel 19 procedu re te starten, zodat van het bestem mingsplan kan worden afgeweken. Als de provincie daarmee akkoord gaat, zou de bouwvergunning kun nen worden afgegeven De buurman probeert daar nu een stokje voor te steken en heeft bij de gemeente bezwaar aangete kend. Woensdag 18 december kan hij zijn bezwaren toelichten tijdens een hoorzitting in gemeentehuis. De papier-, textiel-, en glascontai ners die verspreid in de gemeente staan worden op dinsdag 31 de cember 's middags om uiterlijk 16:00 uur geledigd en afgesloten. Op donderdag 2 januari kunt u papier, textiel en glas weer in de containers kwijt. Autobedrijf Exclusief-Dealer voor Soest, Baarn e.o. Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel bouwen woonwaren. baarn minervaweg 3, tel. 033 54 86 111, www.nijhofbaarn.nl Birkstraat 30 - 3768 HH Soest Telefoon (035) 601 23 64 Het gemeentehuis is donder dagmiddag rond drie uur ont ruimd, nadat bij de receptie van de informatiehal een ver dacht pakketje was afgegeven door een man. De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) stelde vast dat er niets gevaar lijks in zat, maar pas na twee ënhalf uur mocht het raadhuis weer worden betreden. De man, een Soester die naar ei gen zeggen al een poos in conflict is met de gemeente, werd later aangehouden en op het politiebu reau verhoord. Nadat hij had ver klaard dat het niet zijn bedoeling' was geweest om de indruk te wek ken, dat het pakje gevaarlijk zou zijn, werd hij weer op vrije voeten gesteld. Het is evenwel niet uitge sloten dat de Soester door de ge meente wordt aangeklaagd of ten minste op het matje wordt geroe pen. Twee maanden geleden ver nielde hij uit protest de hoofdin gang van het gemeentehuis. In verband met pakjesavond zou den de ambtenaren donderdag een uur eerder naar huis mogen. Velen gingen nu nog vroeger, als gevolg van het vreemde pakje op de ba lie. De ambtenaar die het in ont vangst had genomen, vertrouwde het niet en schakelde de politie in. Die oordeelde dat het verstandig was om de EOD te hulp te roepen. Iets na drieën werd alarm geslagen. Omgeroepen werd dat iedereen het gebouw moest verlaten. De ontruiming van het gemeente huis verliep zeer rustig, vertelden sommige ambtenaren die donder dagmiddag aanwezig waren. Er worden regelmatig kleine oefenin gen gehouden en minimaal een keer per jaar wordt er - bij wijze van proef - grootschalig alarm ge slagen. Dat hielp. Er was geen pa niek, iedereen werd goed begeleid, aldus een van hen. Eenmaal buiten gekomen, zette een aantal werknemers van de ge meente meteen koers richting huis. Anderen verzamelden zich in de kantine van het politiebureau in afwachting van wat er zou gaan gebeuren. Veel mensen hadden hun tas nog op hun kantoor staan en of konden niet bij hun fiets in de kelder van het gemeentehuis. Omdat iedereen het raadhuis met een had moeten verlaten, waren de kassa's nog open en de computers niet afgesloten. Ook op de sociale dienst, waar een interne verbou wing plaatsvindt (er is onder meer een aparte ingang gekomen), moest het een en ander nog wor den opgeruimd. Omstreeks half zes werd het gemeentehuis weer vrijgegeven. Zodoende ging een aantal ambtenaren zelfs later in plaats van eerder naar huis om te kijken wat de goede Sint dit jaar had gebracht. Op dat moment was de dader al opgepakt door de politie. Hij is geruime tijd bezig aan een een mansactie die, zover bekend, ner gens begrip wekt. Hij is ontevreden over de manier waarop de ge meente is omgesprongen met de kwestie van De Vrije Teugel, waar ruim twee jaar geleden de direc teur werd ontslagen. De politie is al enkele malen bij hem thuis ge weest, onder meer naar aanleiding van de borden met teksten die hij, ter ondersteuning van zijn actie, in zijn tuin aan de Molenstraat had gezet. Terwijl wethouder Harry Witte zojuist een van de borden heeft onthuld en wijkagent Fred Lei- ve tekst en uitleg geeft over de Actie Zebra, rijdt een auto met betrekkelijk hoge snelheid ter hoogte van de winkels over de Soesterbergsestraat. De auto mobilist dwingt een voetgang ster, die bij een zebra wil over steken, te blijven staan. 'Kijk, dat bedoel ik nou', zegt Lei- ve. De politieman hoeft de nood zaak van de actie verder niet meer te onderbouwen. De komende vier, vijf maanden gaat de politie intensief controleren bij vooral oversteekplaatsen of bestuurders wel voorrang verlenen. De aanwe zigheid van de agenten is niet al leen preventief bedoeld. Wie de voorrangregels aan zijn laars lapt en wordt betrapt, kan rekenen op een boete van 115 euro; wie in haalt bij een zebrapad, moet 144 euro dokken. Iedereen weet hoe het is om als voetganger of fietser te moeten oversteken. Zebrapaden in winkel straten en bij scholen lijken veilig heid te garanderen, maar het blijft verschrikkelijk opletten geblazen. Veel automobilisten rijden door, vaak ook nog met een te hoge snelheid. Omdat voetgangers nu eenmaal de zwakste weggebruikers zijn, gaat de politie ze in bescherming ne men. De praktijk toont aan, dat veel bestuurders op dit vlak moe ten worden heropgevoed. Tijdens een onlangs gehouden steekproef turfden de agenten binnen drie kwartier zeventien overtredingen. Om de weggebruikers te attende ren op de actie, zijn bij de over steekplaatsen in Soest en Soester berg door de gemeente borden ge plaatst met de tekst: zebra in zicht, voorrang verplicht. De controles van de politie zullen zich niet alleen beperken tot de Vooral bij zebra 's gaat de politie er op toezien of voetgangers voor rang wordt verleend. (directe omgeving van) zebra's. Ook op andere locaties in Soest wordt het gedrag van bestuurders contra voetgangers in de gaten ge houden. Wat veel mensen niet we ten, is dat mensen die moeilijk ter been zijn, altijd en overal voorrang dienen te krijgen. Wijkagent Leive: 'de komende vier, vijf maanden gaan we inten sief controleren en zonodig bon nen schrijven. Maar ook daarna zullen we er aandacht aan blijven schenken.' Kijkdagen: Vrijdag 13 december 19.00-22.00 uur Zaterdag 14 december 11.00-17.00 uur Zondag 15 december 11.00-1 7.00 uur Veiling: Maandag 16 december t/m Vrijdag 20 december aanv. 19.00 uur Vaartweg 109 Hilversum Tel: 035 - 624 71 70 Catalogus op internet: www.vanzadelhoff.nl hoogte ca. 25 cm Van 2,29 Amersfoort Zondag 15 december geopend www.intratuin.nl Amersfoort, Amsterdamseweg 139, 033-4611203, donderdag/vrijdag koopavond Nijkerk, Het Spaanse Leger 1, 033-2457644, donderdag/vrijdag koopavond kilo heel Mooie Zuid Afrikaan 13%; hele liter 2 kratten a 24 flesjes net 2 kilo kilo AUTOMARK BV Zie pagina TALENPRAKTIKUIM AMERSFOORT voor een degelijke taaltraining ENGELS - FRANS - DUITS - SPAANS - PORTUGEES - ITALIAANS - ZWEEDS - NEDERLANDS www.talenpraktikumamersfoort.nl Telefoon 033 - 4729097 De Soester Kalender biedt verenigin gen en instellingen in Soest gelegen heid hun publieksactiviteiten met een eenmalig karakter kort in deze 'week agenda' te melden. Donderdag 12 december 10:00 Kerstbakjes maken (55+), De Klarinet, Klarinet 39, 5,00. Vrijdag 13 december 10:00 Wandeltocht 'Huisvrou wen', start kasteel Groeneveld (Baarn). 14:00 Kerstmiddag ANBO, De Klarinet, Klarinet 39. 20:00 Filmfestival: 'West Side Story', Artishock, Steenhoff- straat 46, 3,50/5,00. Zaterdag 14 december 09:00 Kerstmarkt Van Doorn, Koningsweg 33. 11:00 Kerstbijeenkomst Ben- tinckfonds, De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188. 14:00 Solexrace kerstmarkt Van Doorn, Koningsweg 33. 14:00 Filmfestival: 'Raise the Red Lantern', Artishock, Steenhoffstraat 46, 3,50/5,00. 14:00 Kreamiddag (4-12 jaar), geref. kerk vrijgemaakt, Parallelweg 1. 20:00 Concert 'Les Chanteurs de Noël', H. Familiekerk, St. Willibrordusstraat, 7,00/8,00. 20:00 Filmfestival: 'Manhat tan', Artishock, Steenhoffstraat 46, 3,50/5,00. 20:15 Concert Evelina Vont- sjorova, Cenakel, Amersfoort- sestraat 18, Soesterberg, 11,00/13,00. 22:00 Nachtwake tegen vluch telingenbeleid, Mariakerk, Nieuwerhoekplein. Zondag 15 december 10:00 Kerstmarkt Van Doorn, Koningsweg 33. Lees verder op pagina 3 in Soest voor de Aanmelden: tel. 6014152 E zie pagina 5 BEDRIJFSSTOFFERING WONINGSTOFFERING MEUBELSTOFFERING Soesterbergsestraat 28/30 Telefoon 035 - 602 42 94 H00IJER VUURWERK a.s. za. 14 en zondag 15 dec. Op de kerstmarkt bij Van Doom. Kindervuurwerk daar te koop. ledereen gratis pakje sterretjes. Voorverkoop start woensdag 18 dec. Vanaf 13.30 uur. REGIOMAKELAARS Burg. Grolhestraat 13, SOEST BuijsRegiomakelaars.nl jyj Soesf@Buijsregiomakelaars.nl nvm UW MAKELAAR IN DE REGIO! (KANTOREN TE SOEST EN AMERSFOORT)

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 1