tuur nen Polderland: 'mooi Soest bedreigd' 'Van heidehut tot residence' Bij bevroren leidingen water van gemeentewege B n Brandveiligheid detentiecentrum op Kamp van Zeist verbeterd V "Luchtvaart de eerste 100 jaar" 16/ OPINIE SLAS-schrijfwedstrijd: fabels en 'dierdichten' Uit de historie van Soest(erberg) 2JL L WOENSDAG 11 DECEMBER 2002 SOESTER COURANT PAGINA 21 Diverse groepen maatschappelijk Werk Eemland UNICEF-winkel s avonds open Baarn "aat 2 42 396 Stamboomonderzoek op Utrechts Archief Gedichtendag 2003 BOEKHANDEL JONGERIUS Kerstconcert van Soester Kinderkoor Bosuilenbalts 0) HeugalFelt Meningen J van lezers I Kun je met azijn schrijven? r~ Juto's worden Jord afgeleverd ef: ceringsbeurt sbeurt rntie Birkstraat 30 3768 HH Soest Tel. 035 - 601 23 64 I. Fresh thinking - better con pressoren jmpartimenten. «pvriesruimte °C of lager. :en en de glasplaten slgedeelte Uit controles van de brandweer Zeist en Soest in het detentie- (cnlrum op het Kamp van Zeist is gebleken dat de eerder geconstateerde technische ge breken zijn verholpen. Er' is echter meer tijd nodig om de organisatorische maatregelen in geval van brand goed inge voerd te krijgen. Tot die tijd sta biliseert het aantal 'bolletjes slikkers' op het Kamp. Ook is de gebruikelijke vertragingstijd mn drie minuten tussen het af- i van het brandalarm en het daadwerkelijke uitrukken van de brandweer tot nader or der opgeschort. Het Ministerie van Justitie onder- tent de situatie en heeft een voor stel gedaan om de huisvesting van de op het Kamp verblijvende bol letjesslikkers op korte termijn te veibeteren. Medio november is er overleg ge weest tussen het Ministerie van Justitie, de burgemeesters van Soest en Zeist en de commissaris In januari start het Maatschappe- ijk Werk Eemland ook in Soest weer diverse groepsbijeenkomsten. Er zijn onder meer een assertivi- teitsgroep (ook een apart voor Turkse vrouwen), een vrouwen- groep (18-30 jaar), vrouwen met :etproblemen, een groep voor ge scheiden mensen ('verder op eigen ïacht') en 'Nee zeggen volgens de Goldsteinmethode. Deze laatste bestaat uit vier bijeenkomsten, alle indere uit tien. n de meeste gevallen vindt er ooraf een kennismakingsgesprek ilaats. Het kan zijn dat er voor ommige groepen al een wachtlijst opgesteld. /oor informatie over de bijeen- omsten kan contact worden op enomen met het Maatschappelijk Verk, 88 6036800. 'oor vrouwen met eetproblemen er een speciale groep die gedu nde tien dinsdagochtenden twee of tweeënhalf uur bijeenkomt. Dat gebeurt aan de Bekensteinselaan 18 te Amersfoort. De groep be staat uit acht tot tien deelnemers. Informatie hierover is verkrijgbaar bij Adrie Noorlander of Agaat van Dijk, fS 033-4633924. "nicef Lange Brinkweg 62, tel. 6010466 )e UNICEF-winkel aan de Lan- »e Brinkweg 62 is ook 's avonds »eopend. De extra openstelling is speciaal bestemd voor mensen die overdag niet in de gelegenheid zijn le winkel te bezoeken, maar er och kerstkaarten of andere spullen willen kopen. UNICEF heeft bij voorbeeld momenteel ook een wereldspel in de winkel liggen. Bij dit spel moeten de deelnemers (3 ot 6, vanaf 8 jaar) opdrachten uit voeren over culturen in andere :ontinenten. De UNICEF-winkel s telefonisch bereikbaar onder nummer 88 6010466. Wegens de altijd grote belangstel- ing voor de cursus genealogie voor beginners, biedt Het Utrechts Archief deze cursus in het voorjaar van 2003 opnieuw aan. De cursus s bedoeld voor iedereen die zelf :ens een onderzoek naar de her komst van zijn familie wil doen, naar niet weet hoe hij moet begin- len. In de cursus stamboomon derzoek' wordt in vijf lessen aan lacht besteed aan de basisprinci- >es van de genealogie en de pri- naire genealogische archiefbron ten, zoals de burgerlijke stand, bevolkingsregisters en doop-, rouw- en begraafregisters. De cur- isten oefenen zelf aan de hand 'an opdrachten. De cursus wordt gegeven in sa menwerking met de Nederlandse genealogische Vereniging afdeling Jtrecht en er is een excursie naar iet verenigingscentrum van de SGV in Weesp of het Centraal üureau voor de Genealogie in Den laag aan verbonden. De lessen vinden plaats op maandagochtend, ens in de twee weken. De data ijn: 6 en 20 januari, 3 en 17 fe bruari en 3 maart, 10:30-12:30 tur. Bij de eerste les ontvangt men onderzoeksgids 'Van aver tot ver'. Gids voor genealogisch on- lerzoek in de provincie Utrecht, docenten zijn mevr. A. Hajenius n mevr. C. Insinger. vosten (inclusief koffie/thee en onderzoeksgids): 58,00. Aan melden vóór 18 december bij mevr. F. Tuinstra, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199-201, 3572 KW Utrecht, 88030-2866611 of via de website '.hetutrechtsarchief.nl onder et kopje informatie en cursussen. van de koningin in Utrecht. De aanleiding was een brief van de commissaris mede namens beide burgemeesters aan Justitie over de brandveiligheidssituatie in het voormalige Kamp van Zeist. Die werd als ver onder de maat geken schetst. Afgesproken werd dat het ministerie binnen veertien dagen de benodigde technische en orga nisatorische maatregelen zou tref fen om aan de brandveiligheidsei sen te voldoen. De brandweer voerde vervolgens een drietal con troles uit, waarbij brand werd ge simuleerd door het activeren van brandmelders. Omdat organisatorisch de puntjes op de i's moeten worden gezet, slaagt het ministerie er niet in voor het eind van het jaar de volledig geplande (tijdelijke) capaciteit voor de detentie van 700 bolletjes slikkers en andere drugskoeriers te realiseren. Op dit moment telt het centrum ongeveer 350 gedetineer den. De commissaris van de ko ningin in Utrecht, mr. B. Staal, heeft de secretaris-generaal van het ministerie geïnformeerd over de situatie. Het Ministerie van Justitie onder kent de onvolkomenheden en heeft in een recent voorstel aange geven om op zeer korte termijn de organisatorische aspecten binnen de nieuwe gebouwen op orde te brengen. Een nieuwe controle moet uitwijzen of alsnog een ge bruiksvergunning kan worden ver leend. Vervolgens zullen de bolle tjesslikkers, die zich momenteel in de oudbouw op het Kamp bevin den, worden overgeplaatst naar de nieuwe gebouwen. Pas na aanpas singen aan de oudbouw en het uit voeren van nieuwe controles door de brandweer kan na afgifte van een gebruiksvergunning het aantal bolletjesslikkers op het Kamp wor den uitgebreid. De commissaris van de Koningin in Utrecht, mr. B. Staal, burge meester drs. J.J.L.M. Janssen van Soest en burgemeester R.G. Boek hoven gaan ervan uit dat het mi nisterie op korte termijn aan de brandveiligheidseisen voldoet. Op 9 januari 2003 vindt een regu lier vervolgoverleg plaats met Jus titie. De Stichting Literaire Acti viteiten Soest (SLAS) orga niseert ter gelegenheid van Gedichtendag 2003 een schrijfwedstrijd onder de bevolking van Soest en Soesterberg. De opdracht luidt: schrijf een moderne fabel of diergedicht om zo via de dierenwereld uw visie te laten horen op de men senwereld (eventueel in Soest of Soesterberg) van de 21e eeuw. Fabels en andere diergedichten staan op de vierde Gedichten dag (op 30 januari) in Nederland en Vlaanderen cen traal (zie hier over: www.gedichtendag.nl). De SLAS nodigt belangstellenden uit oor spronkelijk geschreven teksten/ gedichten in te sturen. Iedereen mag meedoen. De drie beste in zendingen worden gehonoreerd met een geldprijs, gepubliceerd in de Soester Courant en voor gedragen door de inzender bij Radio Soest. De inzendingen moeten vóór 15 januari 2003, getypt of ge print, op A4-formaat in drie voud ingezonden worden bij het secretariaat van de SLAS: Speenkruidstraat 5, 3765 AA in Soest (fax 035-5880926, e- mail: apost@wxs.nl). Vermeld bij de inzending: naam, adres, leeftijd en telefoonnummer. De jury, onder leiding van Peter Ensdorff, bestaat uit bestuursle den van de SLAS. De prijsuit reiking geschiedt op 30 januari in de theaterzaal van de Brede Bibliotheek, tijdens een literai re manifestatie. Elke deelnemer aan de schrijfwedstrijd ontvangt voor deze bijeenkomst twee gratis toegangsbewijzen. Nadere inlichtingen: 88035-6014283. Tiny en Piet Jongerius Van Weedes traat 29 3761 CB Soest tel (035) 588 01 22 fax (035) 588 01 21 www.jongeriusboek.nl Op zondag 15 december geeft het Soester Kinderkoor zijn kerstcon cert in de H. Familiekerk aan de St. Willibrordusstraat 19. Dit jaar treden de kinderen van het koor samen op met het Belcanto kinderkoor uit Apeldoorn. Aan vang: 15:00 uur (deur open 14:30 uur). Entree: 5,00 (volwasse nen); 1,00 (kinderen). Reserve ren bij Monique v.d. Hoek, 880346-350442, of Joke Lense link, 88035-6016497. Op vrijdagavond 13 december or ganiseert vogelwacht Utrecht afde ling Amersfoort een bosuilenex cursie: een 'avondje uilenbalts'. Deze maand bereikt de bosuilen- balts zijn hoogtepunt en landgoed Den Treek herbergt een behoorlijk aantal paartjes van deze soort. Bij gunstige weersomstandigheden een unieke ervaring voor elke vo gelaar. De excursie start om 21:00 uur. Graag even aanmelden bij André van Keken, 88033- 4722861 (tussen 18:00 en 19:00 uur). Droogte en mislukte oogsten in zuidelijk Afrika. Hongerdood dreigt voor ruim 14 miljoen mensen. Dorcas. ICS en World Vision werken samen aan voedselhulp. Help ons! Uw gift redt mensenlevens. Giro 70703 o.v.v. Afrika Dorcas Hulp 0228-592824 'QS 035-6284984 de ZACHTE KELA SHAGGY TAPIJTTEGELS MET 7 JAAR GARANTIE zijn de waardige opvolgers van de V"UICJ6 alombekende TAPIJTTEGELS Aiduj Piet van Heugten. UITSLUITEND VERKOOP IN RENSWOUDE LOS TE LEGGEN TAPIJTTEGELS GEEN GEUJM EN GEEN GESPIJKER Ook bij niet aanschaf van Kela tapijltegels in onze 1000 m2 tapijttegelshowroom worden uw benzinekoslen vergoed. Altijd 200.000 fapijftegels voorradig. Reeds vanaf €1,80 p.t. 50x50cm Géén bezorgloon, leggen door gehele land mogelijk. FABRIEKSWINKEL PIET VAN HEUGTEN verkoop uitsluitend bij zijn tapijtfabriek te RENSWOUDE, Ulrechtseweg 4 Bel 0318-571225 voor gratis kleureninfo Zondags gesloten www.vanheugten.com Ja, sommige mensen lukt dat en krijgen ook nog eens de ruimte op een op zichzelf zeer waardevolle pagina in de Soester Courant. Want onder het kopje 'Wist u dat..." schrijft ene meneer Schreu- ders grote onzin en maakt (heel triest eigenlijk) ook nog eens dui delijk dat hij nauwelijks weet wat er in het dorp allemaal gebeurt. Dat is tot daaraan toe, wel jam mer, maar ais je meningen wilt verkondigen over een ander moet je je wel goed oriënteren en voor bereiden. Als je dat niet doet kun je er op wachten om (figuurlijk) een draai om je oren te krijgen. En een draai om de oren verdient de heer Schreuders. Waarom? In een aantal dag- en nieuws bladen wordt geschreven dat Soest een onvoldoende zou krij gen voor de seniorenhuisvesting (gebaseerd op een onderzoeks rapport). Tijdens het overleg tussen ge meente/wethouder wordt aan de eigen plaatselijke bonden ge vraagd of zij de bron van dit ver haal kennen en... klopt het ook? Nee, geen bron (nog) bekend en men herkent zich ook niet in het verhaal. De heer Schreuders zit bij dat overleg en doet zijn mond niet open. Ook bij het lezen van het rap port en de zogenaamde weten schappelijke verantwoording blijkt uit het rapport dat men de situa tie in Soest niet kan plaatsen. Ik durf te zeggen dat Soest op dit moment de eigen senioren goed kan plaatsen maar dat er wel een kwaliteitsprobleem aan komt omdat niet iedereen in kolossale blokken wil wonen voor ouderen, dat men in eigen huis wil blijven wonen, dat men zorg dichtbij wil hebben, dat men zo nodig de ei gen woning aangepast wil hebben, dat men eventueel de vertrouwde woning wil verlaten als men een passende woning terug kan krij gen, dat men ook wel weer wil huren omdat men op gaat zien tegen het eigen beheer van een woning etc. etc. Allemaal redenen om als gemeente met onze senio ren, met de SWOS, met de oude renbonden en wie van belang kan zijn, om de tafel te gaan zitten om tijdig alles geregeld te hebben. Nu is al bijna 30% van de inwoners 55 of ouder, zij zijn niet zielig of misselijk, maar over 5 jaar zijn er wel weer meer mensen 60 of ouder en komt er een andere le vensstijl. Daar moet je op voorbe reid zijn. Vandaar de titel van de gemeentelijke visie 'Om de kwali teit van leven'. Dat daarom het stukje 'Wist u dat...' van de heer Schreuders niet passend meer is om het niet meer doet dan een ondeugdelijk rap port wat nakauwen zonder ge woon in eigen dorp eens te kijken of al die beweringen wel kloppen en niemand vraagt om het eens uit te leggen. Hoe kan het nu dat binnen één redactie van de Senio renpagina één iemand zijn/haar best doet om gegevens te contro leren en de ander met azijn gaat schrijven? Beste redactie. Doe er wat aan. Maak van die Seniorenpagina geen vertaalslag van wat landelij ke geneuzel, maak er een Soester Seniorenpagina van met kennis van zaken. Met zo'n periodieke pagina in de Soester Courant heeft men zogezegd goud voor oud in handen, om heel goed te communiceren en te informeren hoe iets zit. Veel succes gewenst en met u werkend "om de kwaliteit van le ven." Bert Krijger, Wethouder ouderen beleid (en ik ben al oud genoeg om tot de doelgroep te horen). Noot van de redactie SN: aange tekend dient te worden dat de heer Schreuders aan geen enkele vorm van overleg deelneemt en het beantwoorden van de vraag: "Kun je schrijven met azijn?" la ten we liever aan de wethouder Bouwminnend Soest maakt zich op voor een nieuwe ronde in de groei van Soest. Speer punt is nu een weg die men wil aanleggen door de polder. Veel mensen waarderen het groene karakter van Soest en omge ving en wonen daarom hier met veel plezier. De polder- rand met de kerken, de bossen, de duinen en de Eng bepalen voor een belangrijk deel dit beeld Maar niet voor iedereen is het dorpskarakter belangrijk. Voor sommige bouwbedrijven, winkels, eigenaren van grond in het buiten gebied zijn er andere zaken aan de orde dan het dorpskarakter van Soest. Voor hen is het belangrijk dat de plaats voortdurend groeit, ook al verdwijnt daarmee gaande weg het unieke karakter van Soest. Onder invloed van deze constan te druk worden er voortdurend stapjes gedaan en komen er om de paar jaar weer uitbreidingsplannen ter sprake. Nu het Soesterveen volgebouwd is en de laatste open plekjes aan het verdwijnen zijn, is het polderge bied een mogelijk volgend doelwit. Dat gaat stap voor stap. Het begint bij een (stuk) weg door de polder. Vervolgens is dat aanleiding tot de bouw van wat (dure) woningen. En weer een stap later volgt een volgend stuk weg, waarbij het overgangsgebied telkens opschuift. Zo'n weg wordt natuurlijk niet ge presenteerd als een stapje in een salamitactiek, maar als een oplos sing voor bijvoorbeeld 'de verkeer sproblemen'. Terwijl verreweg de meeste bewoners in het Veen (dus aan de andere kant van Soest) wo nen en geconfronteerd worden met heel andere problemen, moeten ook deze mensen meebetalen aan een oplossing die geen problemen verhelpt, maar wel een aantrekke lijk stuk dorpsrand vernielt. In de jaren voordat de Al werd aangelegd, was de toenmalige rijksweg door Soest de doorgaan de verbinding Amsterdam - Amersfoort. Toen het verkeer toe nam werd de Al aangelegd en was in Soest geen doorgaande functie meer nodig. Toch hebben in de loop der jaren heel wat Soester politici maatregelen voorgesteld die het doorgaande verkeer door Soest zouden kunnen stimuleren. De huidige plannen voor een weg door de polder zijn daarop geen uitzondering. Een van de eerste pleitbezorgers van dit idee is de huidige CDA wethouder, de heer Krol, die al jaren terug een snelle route van de Birkstraat door de polder richting Baarn bepleitte. Hij kreeg bij tijd en wijle steun uit de WD hoek, maar omdat de kie zers van deze partij daar in meer derheid tegen zijn, bleef dit bij een passieve steun. Tegenwoordig kun nen de plannen ook rekenen op de enthousiaste steun van Soest 2002, die een weg door de polder ziet als mooie opstap om nieuwe bouw plannen te realiseren. Dorpskarakter Inmiddels lijken WD en CDA het idee voor de grote aantasting van de polder te hebben verlaten. Als er veel verzet komt tegen het stuk tot aan de brandweerkazerne, is er een kans dat ze de redelijkheid daarvan in zien. Hoe ze hier mee omgaan is dan een soort lakmoes proef voor de waarde die ze aan ons dorpskarakter hechten. Vereniging Vrij Polderland is tegen al dit soort onnodige plannen en zet zich in voor het behoud van de polder en probeert een aanslag op dit fraaie stukje Soest te voorko men. Tijdens de Structuurvisie, begin jaren 90, is afgesproken dat Soest niet boven de ca 42.000 bewoners moest uitgroeien. Maar inmiddels zitten we al op ongeveer 45.000. De idee achter die grens van 42.000 was het behoud van het open karakter van Soest. De rijks overheid zorgt voor woningen door bij Amersfoort, Utrecht en in provincie Flevoland bijna com pleet nieuwe steden te bouwen, zodat niet alle plaatsen steeds maar door hoeven te groeien en daardoor veranderen in een groot en druk verstedelijkt gebied. En het is redelijk dat Soest niet pro beert een stad te worden. Spoorlijn De Soester bevolking wil graag Soest mooi en gezellig houden. Daarom durven de meeste politici die voor een weg door de polder zijn, het idee van een weg van Stadhouderslaan tot Birkstraat niet meer te noemen. Elke weg die te veel richting spoorlijn gaat, kan ook niet meer voorzien worden van het argument dat het is om de van Weedestraat te ontlasten, want wie gaat er kilometers omrijden, terwijl de doorstroming wel mee valt behalve in situaties waar het laden en lossen en parkeerbewe- gingen slecht georganiseerd zijn. De meeste politici durven daar dus niet meer mee aan te komen, maar beperken zich nu heel slim tot een klein stukje om zo stap voor stap toch nog hun zin te krijgen. Daarom bepleiten de bouwpartijen nu een weg van de nieuwe roton de aan de Stadhouderslaan tot aan de Brandweerkazerne aan het eind van de Dalweg. Uit een onderzoek van de afdeling WGV van de ge meente Soest en XTNT (extern bureau) blijkt er geen echte nood zaak voor die weg: gemiddeld le veren opstoppingen in dat gebied maar 3 minuten vertraging op in de spits! Het is volkomen onduidelijk waar om zo'n weg door de polder ge bouwd zou moeten worden. Aan de rotonde bij Den Dolder wordt weinig aandacht besteed, terwijl deze rotonde met name tijdens de spits tot files leidt, hetgeen door relatief kleine wijzigingen een makkelijk op te lossen probleem is. Maar een verbetering van de ver- keersdoorstroming in het Veen biedt geen kansen op nieuwe bouwterreinen! De Commissaris van de Koningin verwoordde het onlangs treffend: 'Het nadeel van een rondweg is altijd dat je de mogelijkheid van bebouwing opent'. Maar wat door hem en veel Soesters als een nadeel gezien wordt, is voor mensen die Soest willen laten doorgroeien juist het grote voordeel. Doorgaand verkeer Ook het argument dat Soest een weg door de polder nodig heeft voor al het doorgaand verkeer is een illusie. Gemeten over de in- en uitgangen van Soest, is 15 tot 17 procent van het autoverkeer in de spitsuren doorgaand regionaal ver keer (doorgaand verkeer heeft zo wel een herkomst als een bestem ming buiten Soest). Er is één do minante route wat betreft het door gaande verkeer. Van het totale doorgaande verkeer bevindt zich 40% op de route Birkstraat - Vondellaan - Soesterbergsestraat. Het overige doorgaand verkeer is diffuus verspreid. Een weg door de polder lost dus het grootste pro bleem in ieder geval niet op. Juist een rondweg zal meer autoverkeer aantrekken om de verstopte A28 en Al te ontwijken. Op dit moment wordt de weg door de polder vooral weer aangemoe digd door de partijen die voordeel hebben bij het volbouwen van Soest, bijvoorbeeld door de voor zitter van de Soester Zakenkring. De mensen die goed verdienen aan dergelijke plannen kunnen onein dig lobbyen en argumenten creëren tot half Soest niets anders weet. Het moge duidelijk zijn: als dit gaat gebeuren is de volgende stap bebouwing van de hele polder, of eerst nog een 'compromis' waar je dan blij mee moet zijn, zoals het doorbouwen richting Baarn tot aan het zuiveringsbedrijf. Begrijpen de bestuurders die hier zo voor pleiten, niet dat als alles zo gaandeweg aan elkaar groeit, tot we van Baam tot Amersfoort van villawijk naar flatwijk gaan en ein digen in bedrijfsterreinen? Dat daarmee de slootjes waar in het voorjaar in het heldere kwelwater de zilveren buikjes van de visjes schitteren tot het verleden beho ren? Missen ze de roep van de kie vit niet of het beeld van de weg rennende haas? Moeten we nu echt het prachtige dorpsgezicht van de Petrus en Paulus Kerk tot de Oude Kerk nog verder aantas ten? 't Veen De voorstanders van de weg in de polder hebben kennelijk nog steeds niet door dat de meeste Soesters in het Veen wonen en dat daar de voorzieningen beter moe ten worden. Begrijpen ze echt niet, dat je echt bijdraagt aan de ont wikkeling van Soest door juist in het Veen de winkelvoorzieningen te verbeteren, een bioscoop te bouwen en de wijken gezelliger te maken? Waarom durven we niet echt een visie te ontwikkelen waar in het Smitsveen drastisch wordt verbeterd? Vrij Polderland kiest voor een veilige, gezellige en na tuurlijke woonomgeving, en zitten niet te wachten op nieuwbouw van wegen en dure huizen. Vereniging Vrij Polderland Het winterweer heeft z'n intre de gedaan. Het is gaan vriezen, dus er moeten allerlei maatre gelen getroffen worden om te voorkomen dat voorzieningen niet functioneren. De verwar ming moet nagekeken worden, buitenkranen afgetapt en de waterleidingen naar buiten dichtgedraaid. Vroeger, voor de oorlog, golden natuurlijk andere regels. Toen was er nog geen centrale verwarming. In een enkel boerenhutje brandde nog een open vuur, gestookt van takken, maar in de meeste huizen stond toch wel een kolengestook- te potkachel. Dat betekende niet dat die ook altijd brandde. In de crisisjaren moest elke cent twee keer worden omgedraaid voordat men besloten had waar hij bij voorkeur aan uitgegeven moest worden. Eten en kleding stonden voorop. Kolen, zelfs de goedkoop ste cokessoorten, schoten er wel eens bij in. Vooral in die jaren was er dan ook sprake van illegale houtkap. Menig stuk bos werd in die jaren compleet weggekapt. Af en toe werd een dader gepakt, doorgaans in het bos. Er waren echter ook brutalen onder hen die, meestal in het donker, met bijl en zaag op pad gingen en zelfs niet schroomden om in particuliere tui nen toe te slaan. Het aldus verkre gen hout werd in de kachel opge stookt, zodat men het in de winter toch nog een beetje aangenaam had in huis. Van een watervoorziening zoals die nu functioneert, was in die ja ren ook nog geen sprake, al zette de vooruitgang zich ook op dit ge bied flink door. In Soest kon voor het eerst op 1 april 1883 op zes adressen water uit de waterleiding worden betrokken. Daarna groei de het aantal aansluitingen, al ging het in Soest langzaam. Putten en pompen leverden immers een goe de kwaliteit water en minstens zo belangrijk was het dat dit niets kostte. Niettemin lieten steeds meer inwoners zich op het water leidingnet aansluiten. Het gevolg was dat steeds minder water voor huishoudelijk gebruik uit putten werd betrokken of door het op pompen van grondwater in of bij de woningen. Voor wie enkel een buitenpomp had, was watertoe voer bij strenge vorst lang niet al tijd verzekerd. Hoe goed men de pomp ook had ingepakt met stro en oude lappen, het kwam vaak voor dat het water in de pomp toch bevroor. Om 's morgens het water te ontdooien, gooide men warm water uit een ketel die men 's avonds op de kachel had gezet in het pompgat, net zolang tot het ijs was ontdooid en de pomp weer water gaf. De pomp heeft nog tot ver na de Tweede Wereldoorlog bij tal van woningen in Soest, vooral in de buitengebieden, dienst gedaan. De pompen die nog niet zijn verdwe nen, bestaan vrijwel uitsluitend voor de sier. Inmiddels is iedereen aangesloten op de waterleiding. In het begin waren er nog wel enkele problemen, want niet iedereen die een aansluiting op de waterleiding kreeg, durfde uit vrees voor het scheuren of breken van de leiding een tappunt in huis te nemen. Men liet de kraan daarom aan de bui tenmuur aanbrengen. In 1930 (Soest telde toen 13.500 inwoners) steeg het aantal aanslui tingen in Soest sterk als gevolg van de strenge winter van 1929. Toen moest de gemeente, overigens niet voor de eerste keer, tal van inwo ners van vers water voorzien. Niet alleen omdat de bij een tempera tuur van min 18,9 graden Celsius kranen en pompen bij de huizen bevroren, maar zelfs de hoofdlei ding, vooral onder hellende we gen, zoals de Molenstraat en de Kolonieweg. De gemeente zorgde er dan voor dat de bewoners toch voldoende water hadden. De sproeiwagen, die hoofdzakelijk werd gebruikt om in perioden van droogte de wegen te sproeien om de stofoverlast te beperken, werd dan ingezet om water te brengen op plaatsen waar dit niet betrok ken kon worden. Bij de sproeiwa gen kon men dan net zoveel water halen als men nodig had. De wagen werd getrokken door een paard, dat het in de sneeuw en op de gladde wegen vaak moeilijk had om de zware wagen te trek ken, laat staan het hoogt op de krijgen. De gladheidsbestrijding stelde in die tijd namelijk niet veel voor, zeker niet op wegen als de Molenstraat en de Kolonieweg. Het kwam dan ook meer dan eens voor het paard uitgleed. Het moest dan met man en macht weer op de been geholpen worden, vaak nadat er eerst voor een minder gladde ondergrond was gezorgd. Als de Als de hoofdleiding van het wa terleidingnet bevroren was, kregen de inwoners water van gemeentewe ge, zoals hier in 1929 op de Molen straat. Bron: Eemland Pers vorstperiode voorbij was, duurde het nog vrij lang voordat de wegen sneeuwvrij waren. Dat gold ook voor het wachten tot het moment dat de leidingen ontdooid waren. Die tijden liggen nog niet eens zo ver achter ons. Inmiddels is over al in Soest leidingwater te krijgen, in de zomer èn in de winter. Want wie nu te kampen heeft met een bevroren waterleiding, heeft dat aan zichzelf te wijten. De leidingen in de straat bevriezen niet meer zoals vroeger. Geïnteresseerden in verhalen en gegevens over oud-Soest ontvan gen door lid te worden van de Historische Vereniging Soest- Soesterberg ieder kwartaal het maandblad 'Van Zoys tot Soest'vol wetenswaardigheden over Soest-toen. Informatie: Juul van de Poll, 8$6017065.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 21