ca la'y »man PCOB Interview met Bert Krijger: 'geen balken buigen' Het Alzheimer Cafe De kaarsjes van hoop zijn... WzssmsSuttl irSi Gratis en ongevraagd Reclamelawine Aanvraag handbewogen rolstoel (vervolgd) Bingo in de Klarinet PAGINA 24 Rl WOENSDAG 11 DECFMRFR 2002 SOESTER COURANT PAGINA 25 id" en de 18 luxe mpweg. I282 I Samenwerkende Bonden van Ouderen ANBO UNIE KBO M VRIJWILLIGERSHULP NODIG? 603 11 19 Kerstgourmet Bent u een CREATIEVE HOBBYIST m/v met 55 jaar ervaring? De redactie van de SWOS-Seniorenpagina wenst haar lezers Prettige kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar ANBO houdt 13 december kerstmiddag Zeis prod Muit j suni ma's t •Vin Jat i i5> pro? \00! Je o J met nieu Ria alle i De J Makdoar; villa waar er 2 van I worden op ruime en uit die tijd. De een intiem hofje itree, hal en toilet, kamer. Verd. 1 wde dubbele gara gheid en parkeren, binnen handbereik. 'kosten koper'? .voning te verkopen, dan ook zelf met de makelaar n voor deze dienst (make tage). De makelaar dient rkoop vooral het belang erkoper, dus niet van de let kan daarom eveneens koper van belang zijn een ikelaar in te schakelen. SFOORT 50 51 ars.nl regiomakelaars.nl Stichting Welzijn Ouderen Soest Dalplein 6 - 3762 BP Soest - tel. 035-6023681 S EN 10 RENC^N IEU W S Voor 50-plussers 13e JAARGANG NUMMER 8 De reden voor dit interview was een artikel in Soest-Nu van 16 oktober door Hans Kruiswijk waarin wethouder Krijger een aantal opmerkelijke uitspraken deed tijdens een pers-voorlich ting omtrent de conceptvisie ouderenbeleid in Soest. Ter sprake kwam een rapport waarin Soest slecht scoorde in zake ouderenhuisvesting. De wethouder vond die publicatie én het rapport een onzinverhaal. Nog scherper, hij vond het een broodje-aap-verhaal. Waar kwam toch die boosheid van daan? De drie Ouderenbonden heb ben door het onderzoeksbureau Ipso Facto een landelijk sociaal beleidsonderzoek laten doen. Het "Lokaal Beleid Ouderen huisvesting" was het resultaat, een 38 pagina tellend rapport. Het scoringsresultaat hiervan werd in drie categorieën opge deeld, namelijk: 7.74 maxi mum, 5.18 gemiddeld en 2.90 minimum. Soest scoorde met 2.90, dus in de laagste categorie. Gevraagd naar dit rapport kwam Bert Krijger TOEN met deze uit spraak: "we weten niet wat de bron van die gegevens is. We hebben het hele gemeentehuis op z'n kop gezet, bij organisa ties geïnformeerd maar nie mand weet waar het vandaan komt of gebleven is". Daar wilde ik als 5 5-plusser meer van weten. Het rapport werd door mij opgevraagd zoals ook informatie over Ipso Facto en digitaal toegestuurd aan onze wethouder. Vervolgens werd er een afspraak gemaakt en zo zat ik dan na de herfstvakantie in zijn ruime werkkamer. Bert Krijger had beslist tijd voor dit gesprek uitgetrokken en ik heb hem, als geïnteresseerd bur ger, ervaren als een open en ai mabel man, een betrokken mens én een overtuigd liberaal. Van bovengenoemd rapport, dat hij nu toch bestudeerd heeft, blijft hij zich distantiëren: hij noemt de scoringsmethodiek klungelig en vraagt zich nog steeds af hoe de gewraakte en quête in Soest tot stand is geko men: "gewoon niet te achterha len." Hij is het dan ook pertinent on eens met de puntentoedeling aan Soest. "Absoluut klungelig" zegt hij boos "want, als je een instituut 30 vragen voorlegt en er in de meeste gevallen maar 19 daarvan door de ondervraag den blijken beantwoord en je dan nog eens op grond van maar 16 vragen een volgorde aangeeft, dan ben je verkeerd bezig. Hoe dürf je als onder zoeksbureau op basis van nau welijks de helft van de antwoor den zo'n publiciteit te veroorza ken?" Wat betreft "de dure apparte menten die wegvliegen en het gevolg daarvan" zegt hij dat er nu eenmaal vanuit Den Haag bepaald is dat er "lus" om Soest ligt waardoor men zich tot bou wen daarbinnen moet beperken. De Boerenstreek is het laatste grote project. De koek is op. Wil men meer bouwen, moet er dure grond worden gekocht en óf onteigend. Daarop kan geen sociale woningbouw plaatsvin den. Vandaar die dure projec ten. Ik zeg mij daaraan te erge ren: billboards met Grand Ca- naria bruine senioren in golfpak: dat is toch geen afspiegeling van de gemiddelde (Soester) senior, want waar moet deze naar toe? We hebben alleen maar Hons- bergen, De Vijverhof en verder een handjevol aanleunwoningen. "Mensen willen geen kamer met keuken en slaaphoek meer" werd er gezegd tijdens de pers voorlichting. "Maar", zegt Krij ger, "ik heb óók gezegd dat Soest levensloopbestendige wo ningen heeft waar je bijvoor beeld, vanaf je eerste eigen kind tot de kleinkinderen aan toe, kunt blijven wonen. Breed en toegankelijk waardoor eventueel een stoeltjeslift geplaatst kan worden via de WVG-wet. De gemeente Soest was één van de eerste gemeenten waar besloten werd dat alle nieuwbouwwonin gen in principe moeten voldoen aan het woonkeurlabel." Alles goed en wel zeg ik dan als burger, maar wat te doen als de wijken niet levensloopbestendig zijn? Een wijk is nu eenmaal onderhevig aan mutaties; oude ren gaan, jongeren komen te rug, onderhevig aan veranderde omgangsvormen. Levensloopbe- De sticker: "Geen reclame" op de klep van mijh brievenbus was verdwenen. Het wordt de bezor gers blijkbaar gemakkelijk ge maakt, want folders zitten alle maal verpakt in een plastic doorzichtige envelop. Een mens blijft toch nieuwsgie rig. Dus heb ik het pakketje open gewurmd. Zo eenvoudig is dat niet. Ruw geteld kwam ik op vijftien reclameboodschappen. De meesten waren gedrukt op rede lijk goed papier en natuurlijk 'full color'. Welnu: ik kon me kleden, van schoenen voorzien, al boodschappen gaan doen voor het Sinterklaasfeest, allerlei elektrische apparaten aanschaf fen, bouwmaterialen kiezen, kostbare mobiele telefoontjes nemen en tenslotte moegekeken als ik was - bepalen in wat voor soort bed ik zou trachten de ver moeidheid te boven te komen. Eerlijk gezegd begrijp ik niet wat de zakenmensen bezielt om op deze wijze klanten te trek ken. Het gevaar lijkt me niet denkbeeldig dat het fraaie pak je in veel gevallen ongezien in de papierbak verdwijnt. Het is hetzelfde resultaat als de vluchtige televisiereclame. Wie er naar kijkt begrijpt veelal de bedoeling niet of krijgt in geen geval een indruk over de kwali teit van het artikel dat wordt aangeprezen. Wanneer zal weer worden te ruggegrepen naar de pakkende krantenreclame. Dan heeft men in ieder geval de mogelijkheid om nog eens te kijken naar de boodschap. En naar het adres van de zakenman. Henk Koster, redactie Scniorennieuws stendige woningen zónder le vensloopbestendige voorzienin gen en omstandigheden vind ik ineffectief. Daardoor vlucht je wellicht ver vroegd naar een rustiger plek: mét wat geld naar zo'n duur project waar oud niet direct oud lijkt, met wat minder noodge dwongen naar de keuken, ka mer en slaaphoek in een oude- rencomplex, toch? Bert Krijger zucht en zegt hier op dat er op dit moment plan nen zijn om de wijk Het Smits veen te saneren voor óók 55 plus-woningen. Daartoe zal de toegang veilig gemaakt worden en andere aanpassingen worden gedaan. "En schoon?" wil ik weten. Hij knikt een beetje verbaasd. "Na tuurlijk ook schoon." In bovenstaand verband geeft hij toe dat "Soevereine" wellicht wat té duur is uitgevallen, "ech ter, de mensen van het vroege re Braamhage hebben dat zo gewild. De nieuwe wijk Het Spoordal gaat gelukkig tot de middenklasse categorie beho ren." Over ouderenbeleid wordt zelfs gedacht tijdens zijn vakantie. Hij lacht terwijl hij mij een gekrab beld vodje papier laat zien met het logo van een ver hotel erop. "Ik kan nu eenmaal niet op mijn kont zitten" en "ja, ik besef dat ouder worden best een rol speelt". Óp dat vodje papier staan am bitieuze plannen voor een soort Ronde Tafel Overleg: iedereen die met ouderen te maken heeft bij elkaar brengen, tot de pastorale werkers aan toe! en gaan brainstormen hoe men in Soest tot een optima forma kan komen. "Maar", zegt Krijger ernstig, "je moet geen balken willen bui gen". Ik wil hem danken voor zijn tijd en openheid: een optimale vorm van gedachtenuitwisseling. Anna Wagemakers, redactie Seniorennieuws Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Soest - Soesterberg De Klarinet In verband met Kerst wordt zater dag 21 december voor 55-plussers een gourmet gehouden in De Kla rinet. De maaltijd vangt om 17:00 uur aan, maar de zaal aan de Kla rinet gaat een half uur eerder reeds open, zodat men vooraf een glaas je kan drinken. Op het menu staan vleesgourmet met groente, saus en stokbrood, een ijsster als dessert en een kopje koffie. Deelname kost 9,00. Opgeven voor de kerstgourmet kan tot en met donderdag 12 de cember, aan de bar van het ont moetingscentrum of 82 6023139. Alzheimer. Het woord kennen we allemaal wel. Er wordt een huis-aan-huis collecte voor ge houden. Maar weten we ook wat het precies inhoudt. En als we dat weten, weten we dan ook hoe we als partner en omgeving er mee om moeten gaan. Alzheimer is een ziekte, waarbij informatie van lieverlee steeds minder in het geheugen wordt opgenomen en opgeslagen. Veelal voelt de patiënt dit zelf wel aan en dit geeft een gevoel van onzekerheid. Ook voor de partner is het moeilijk er mee om te gaan. Men krijgt het idee geen greep meer te hebben op de ontstane situatie. Alzheimer is een sluipende ziekte die langzamerhand her kenbaar wordt voor de directe omgeving. Wat de gevolgen zijn, hoe die op te vangen en waar kun je met je vragen en problemen terecht, vernemen we uit het Reformatorisch Dag blad. Doorbraak Vijf jaar geleden doorbrak de klinisch psycholoog Dr. Miesen de onzekerheid rond Alzhei mer. Er moest meer bekendheid worden gegeven door een goede voorlichting. In Roermond opende hij "Het Alzheimer Café", om aan pa tiënten en betrokkenen voor lichting te geven over de ziekte en hen de gelegenheid te bieden met elkaar in gesprek te komen over de gevolgen van Alzhei mer. Momenteel zijn er zo'n veertig Alzheimer Cafés in het land en dit aantal breidt zich gestaag uit. Op initiatief van Alzheimer Ne derland afdeling Amersfoort e.o. is er sinds kort een Alzhei mer Café. Op woensdag 16 no vember j.1. werd het Café geo pend. Het Café wil een ontmoe tingsplaats zijn voor demente renden en voor hen die daar nauw mee betrokken zijn en er mee om moeten gaan. Op elke Cafémiddag staat een thema rond Alzheimer centraal; daarnaast is er voldoende gele genheid met anderen van ge dachten te wisselen over de ziekte en de gevolgen daarvan. Waar en wanneer Elke eerste woensdag van de maand van 13.30 - 16.00 uur in de Benedenzaal van de Berg kerk, Dr. Albert Cuyplaan 2 te Amersfoort. De eerstvolgende Cafémiddag is op 8 januari 2003. De toegang is vrij; aan melden is niet nodig. Welke thema's 8 januari: de rol van de huisarts; 5 februari: het stellen van de 5 maart: hoe verder na de dia gnose; 2 april: wat kan nog wel en wat kan niet meer; 7 mei: juridische aspecten; 4 juni: vakantie met een demen terende. Duur van de inleiding ongeveer een half uur, waarna gelegenheid tot vragen stellen. Meer weten? Van de hand van Dr. Mieser is een boek verschenen "Het Al zheimer Café", waarin wordt ingegaan op de gevolgen van de ziekte en het omgaan met de patiënt. Uitgeverij Kosmos- Z&K Uitgevers, Utrecht 2002; ISBN 90 215 3821 0; 188 blz. 17,50 euro. Informatie Voor nadere informatie of voor het aanvragen van een brochu re kunt u bellen met "Alzheimer Nederland Afdeling Amersfoort e.o., tel. nr. 033 461 30 00 of e- mail www Alzhp.imer-ned.nl Teun Duhen, redactie Seniorennieuws Zo ja, dan wordt u gezocht! Speciaal voor u (55+) is er nu het Activiteiten Netwerk. Deze week zoeken wij senioren die graag met anderen willen tekenen, schilderen, knutselen, handwerken of muziek maken. U vraagt, wij zoeken Voor de bemiddeling betaalt u éénmalig een bedrag van 2,50. U kunt precies aangeven naar wie op zoek bent om uw hobby, bezigheid of belangstelling mee te delen. Zodra we een geschikte persoon hebben gevonden, brengen we deze (telefonisch) met u in contact. Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met de werkgroep VOS van de SW0S op donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur, telefoon 035 - 588 04 04. Wij zijn ook te beluisteren in het radioprogramma van Radio Soest, iedere vrijdagmorgen tussen 11.00 en 12.00 uur. Zorgloket Soest en RIO Eem- land in Amersfoort zijn beiden verantwoordelijk voor onze zorg in Soest. U las in oktober na tuurlijk ons artikeltje over de 'Aanvraag handbewogen rol stoel' welke op 6 mei 2002 was ingediend op het stadhuis van Soest Tot op de dag van 6 november, dus 6 maanden later was op deze aanvraag nog geen ander teken van leven ontvangen, dan dat men bij het RIO Eemland de aanvraag in behandeling had. En toen... werd de gehandicap te gebeld door het zorgloket van het stadhuis te Soest met de vraag: "Hoe staat het met de aanvraag van uw rolstoel? Mijn heer dat moet u niet aan mij vra gen, dat moet ik juist bij u infor meren, maar u noch het RIO laat iets van zich horen. Dat is vreemd, want ik heb hier een brief van het RIO, dat de zaak is afgehandeld. Nou dat is ge weldig en wat is het resultaat van de afhandeling? Ja, dat weet ik ook niet, en sterker nog ik bel de het RIO en deze wist mij ook geen resultaat te melden. Ik ga er echter achteraan en u hoort zo spoedig mogelijk van mij." De gehandicapte heeft maar een gedachte: Wat een rare romme lige zorg, als zorg voor een zorg behoeftige. Wat zou de gemeen te eigenlijk betalen aan zo'n contraproductieve misorganisa- tie?" Twee dagen later een brief van de gemeente: "Wij hebben de leverancier van de rolstoel in Amersfoort verzocht binnen twee weken een offerte uit te brengen met betrekking tot de te verstrekken voorziening. Na ontvangst van deze offerte zullen wij zo spoedig mogelijk een be slissing nemen op uw verzoek." Mijn gedachten... De politiek moet maar eens goed uitzoeken wat de thuiszorg in onze regio uitspookt en daarnaast moet de politiek ook maar eens uitzoe ken waarom een aanvraag voor een handbewogen rolstoel meer dan zes maanden onderweg is voordat de gehandicapte een antwoord ontvangt op de aan vraag, terwijl er reeds een goed keuring is voor een rolstoelge- schikte woning. Stel dat de rolstoel eindelijk wordt geleverd, gaat de vlag dan uit op het stadhuis? Louk Nachbahr, redactie .^eniorennieuws De decembermaand is een maand voor overdenkingen om dat iedereen een beetje terug kijkt of denkt; is het alwéér de cember? Terugkijkend zag ik om mij heen een jaar van onmacht ge voelens, onvervulde beloften en veel loos gepraat in een zich ver hardende maatschappij. Wellicht werden er daarom over de hele wereld veel kaarsjes ge brand, waren er veel stille en niet zo stille tochten, vóór en tégen. Kwamen veel bloemen- monumenten op veel plekken. Kaarsjes zijn een symbool voor licht en licht is hoop. U heeft vast wel eens van de doos van Pandora gehoord, ei genlijk een verhaaltje uit de Griekse mythologie en dat ging zo: Zeus, neerkijkend op de mens vanaf zijn hoge zitplaats op de berg Olympus, was niet blij met wat hij zag. Om deze te straffen bedacht hij een listig plan en gaf zijn smid opdracht een pop te maken die kon pra ten en lopen. Van Zeus' godin nen kreeg zij een grote gesloten doos gevuld met geschenken. Men noemde haar Pandora, "veel geschenken". Deze ge schenken waren bestemd voor de mens werd haar verteld en van grote waarde mits de doos gesloten bleef. Pandora's nieuws gierigheid was natuurlijk te groot en weg! vlogen al die geschen ken, op zoek naar de mens: ziekte, armoede, smart en ram pen. Uiteindelijk lukte het de geschrokken Pandora de doos te sluiten; op de bodem lag toen alleen nog de hoop. Ik heb jaren in Griekenland ge woond waar Pasen méér gevierd werd als Kerstmis, de opstan ding belangrijker dan de geboor te. Een uur voor middernacht gaat een ieder, letterlijk op zijn paas- best gekleed, met een kaars naar de kerk. Er kwam een eer ste keer dat een Griekse familie mij uitnodigde deze viering met hen mee te maken, in een klein wit kerkje. Een opeengepakte massa mensen, zowel binnen als buiten, een plechtige stemming maar toch ook doorspekt met een verwachting van jolijt. Geen wonder, want deze nacht is te vens het einde van de vastentijd. Na het lezen van het Paasevan- gelie werd het licht gedoofd. Vlak voor middernacht. Stille donkerheid. In die donkere stilte de galmende stem van de papas, zoals de priester wordt ge noemd: "en toen was er licht ...geef dat licht door". Zo stil dat je hoort hoe hij een lucifer aanstrijkt. Eén klein flikkerend lichtje, de kaars van de papas. Toen twee. Twee werden vier en zó werd het licht doorgeven tot naar buiten; honderden flik kerende lichtjes. "Jij krijgt het licht van mij" hoorde ik een vriend zeggen: "het licht krijgen van iemand" schept een band was mij verteld en toen mijn kaars werd aangestoken, toen ik zelf het lichtje doorgaf aan die Het was lachen tijdens de bingo in 'De Klarinet'. Foto: J. Schreuders Gezellig het bingo in de Klari net. De deelnemers kwamen overal vandaan; Soesterberg, Baarn en uit geheel Soest. De zaal was rond 14.00 uur, bom vol. En zoals Anneke Pleij, die deze middag verantwoordelijk was voor het geluk in het spel van de deelnemers opmerkte, "het zijn nu eens niet alleen maar dames." Het spel verliep zoals bekend. Niemand ging met lege handen naar huis. De vrijwillige mede werkers van het Dienstencen trum trakteerde alle aanwezige op, hoe kan het ook anders, een speculaaspopje. Wat worden er toch veel leuke evenementen georganiseerd, door o.a. de SWOS, ter verdui delijking, Stichting Welzijn Ouderen Soest. Ook de bonden voegen hier nog veel onderhou dende morgens of middagen aan toe. Of je nu 60 bent of 80. Ais je er maar gebruik van wilt maken. Zielig thuis zitten is nau welijks nodig. Tijdens de bingo werd verteld van een eerdaags te houden slachtbingo georganiseerd door de Anbo, ook kon men zich opgeven voor het maken van een adventkrans. Tot teleurstel ling van vele kon men niet meer deelnemen aan de erwtensoep maaltijd. Denk ook eens aan alle kaartmiddagen. Alle informatie over een en ander wordt u graag gegeven door uw bond of de SWOS. Een telefoontje is zo ge daan. Voor diegene die slecht ter been zijn kan altijd vervoer worden geregeld. Denk hierbij aan de ouderenbus. Het zou fijn zijn als wij als ouderen laten merken, dat wij dit naar waarde weten te schatten, door in grote getallen aan deze evenementen deel te nemen. E.A. Drijver-Pina redactie Seniorennieuws andere naast mij, voelde het als een band van blijheid en warm te. Middernacht. Overal klokgelui, sissende voetzoekers, een goed moedig scheldende papas toen er een paar in de kerk beland den, maar zijn stem ging wetend verloren in de pas ontstane en oh zo feestelijke kakofonie. Die klokken galmden nog toen wij huiswaarts liepen door de don kere nacht, langs steegjes over hobbelkeien. Lichtjes afge schermd door je hand want het kaarsje moest blijven branden tot in huis en daar neergezet worden. Kaarsjes van hoop zijn gouden, warme en levendige kaarsjes. Het zijn niet de gedoofde kaar sen van onmacht, niet de wal mende kaarsen van loos ge praat. Het zijn niet de koude kaarsen, gesmolten en gekromd, symbolische gedrochten van maatschappelijke lelijkheid. Deze waren er te veel dit jaar en ik wil ze niet zien. Zij bedroeven mij. Ik wil kijken naar de kaarsjes van de hoop, de gouden, leven dige kaarsjes. De warme gloed voelen als van weleer, de hoopvolle flikkering zien in een donkere nacht en mij bedenken dat niet voor niets de hoop als grootste gemenede- ler voor de mensheid bewaard is gebleven. Anna Wagemakers, redactie Seniorennieuws In ontmoetingscentrum De Klari net aan de gelijknamige straat in Overhees houdt de ANBO vrijdag 13 december een kerstmiddag. De zaal gaat om 13:30 uur open en om 14:00 uur wordt begonnen met het programma. Het koor van de Nederlandse Pro testanten Bond (NPB) zingt en na de pauze krijgen de bezoekers glühwein en hapjes geserveerd. Bij het naar huis gaan, ontvangt ieder een een kerstpresentje. De bijeen komst van de ANBO is bestemd voor 55-plussers. De toegang is gratis. Nieuweweg 97 - Soest Telefoon 035 - 58 804 72 V Openingstijden: m dinsdag t/m vrijdag W van 9.00 uur tot 19.00 uur V zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur De volgende editie verschijnt op 19 februari 2003 Kopij graag vóór 20 januari 2003 inzenden bij de SWOS-werkgroep Seniorennieuws p/a SWOS-kantoor Dalweg 6, 3762 SP Soest of per e-mail aan j.schreuders@12move.nl

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 25