19 32 32 Verbroedering bedrijven-bewoners Gevarieerd programma in De Drie Eiken Volgend voorjaar in dorpshuis opnieuw een kaartmarathon Schaatsminnend Soesterberg staat al in de startblokken Sint Nicolaas blaast met cadeau in de bus bij Abrona... 1EBÉE beste! PAGINA 28 99 99 Bevordering wij-gevoel' in Soesterberg-Noord WOENSDAG 11 DECEMBER 2002 LAMINAAT PLANKENVLOEREN BAMBOEPARKET SPECTACULAIRE AANBIEDING: alle parketvloeren F.P. Prause afwezig P.L. Galjart Opbrengst Kerstmarkt voor kindertehuis in Sri Lanka Balkenende bezoekt Nederlandse SFOR- troepen in Bosnië KERKDIENSTEN MEDISCHE DIENST HULPVERLENING Gewijzigde openstelling van de dependance K©lnjiKS)c§s Klachten bezorging Dankzij de vliegbasis Soesterberg dministraties_ ring voor midden- articulieren ing, ook aan huis administrateur imen@wanadoo.nl akdekkersbedrijf 1 m s- en waterleiding >d- en zinkwerk jken- en badsanitair kbedekking euwaanleg en nische installaties. ER! MDEERD ENS LOPER 12 Hamlappen kilo ndsinaasappelen Krat 5 kilo PLUS taliaanse pasta's Rigate of spaghetti. 500 gram XWJÏT0.44 50% korting Edet Keukenpapier Wipe&Clean Pak 4 rollen 3.58 2" pak gratis l 8.00-20.00 8.00-18.00 ingen en/of zetfouten voorbehouden. soesterbergseULcourant Redactie-adres: Jan van SteendeJaar, tel. 06-22450173. Klachten bezorging: C. van Barneveld, Molenstraat 112, Soest tel. 035 - 602 18 41 Tijdens een lunchbijeenkomst in het gemeentehuis zijn vrij dag de oprichtingsstatuten van de Ondernemers Stichting Soesterberg-Noord (OSSN) ondertekend door de oprich ters in bijzijn van wethouder Bert Krijger. Hij sprak daarbij de wens uit 'dat het bedrijven terrein de opwaardering krijgt die we allemaal voor ogen heb ben. Dan mag het ook groter worden, al is dat politiek een gevaarlijke opmerking.' De wethouder constateerde aller- eerst dat er al veel werk is verzet, i Hij herinnerde eraan dat de aan- vankelijke bedoeling was bedrijfs- f activiteiten en wonen in het gebied te scheiden, maar daar waren met Rï name de bewoners tegen. 'Nu I komt er iets unieks uit doordat 1 men gezegd heeft: we willen naast elkaar zitten. Hier kan Soest nog K iets leren van Soesterberg', aldus R de wethouder. Hij deed de toezeg- Ij ging om in overleg met de bedrijfs- contactfunctionaris te bekijken H waar de gemeente een stimule- I rende rol kan spelen om er mede H voor te zorgen dat er een mooi be- drijfsterrein ontstaat. h De secretaris van het voorlopig bestaan, Stan Uyland van BMU D Groep, prees de betrokkenheid van de gemeente bij het project, ri Hij zei anderhalfjaar geleden met I veel genoegen aan het project te H zijn begonnen en er tot op de dag van vandaag met plezier aan bezig I te zijn geweest. Hij zwaaide in dit 9 verband Hans Bouwman van de I gemeente lof toe voor zijn begelei- I dendc rol. Uyland stelde vast dat [j de combinatie werken en wonen in I Soesterberg-Noord positieve kan ten heeft. 'Je ziet een bepaalde ver broedering ontstaan tussen bedrij ven en bewoners. Op deze manier breng ie ook de politiek in de huis kamers, want uiteindelijk komt toch alles vanuit de politiek'. De nieuwe terreinorganisatie geeft mede sturing aan het proces van opwaardering van het bedrijventer rein. Eveneens onderneemt de or ganisatie activiteiten om de ge meenschappelijke bedrij fsbelangen te kunnen behartigen en de sa menwerking tussen de bedrijven te vergroten. Hierbij komen onder werpen als beveiliging, parkeren, groenvoorzieningen, maar ook za ken als collectieve inkoop van bij voorbeeld telecomvoorzieningen aan de orde. De gemeente Soest stimuleert dit initiatief en is nauw bij de organisatie betrokken. Wethouder Krijger zei onder meer: 'We zitten in een moeilijk traject wat betreft het vitaal houden van Soesterberg zelf. In Noord streven bedrijven en bewoners samen naar verbetering. Dat vraagt de meeste investering van de mensen zelf. De gemeente heeft enerzijds een be langrijke, maar anderzijds een be perkte rol. Ze kan helpen, bijstu ren en "het mogelijk maken van" als het om de openbare ruimte gaat. Het meeste werk moet even wel gedaan worden door de bewo ners en de bedrijven zelf, zei wet houder Krijger. Overigens heeft de gemeente de activiteiten in Soesterberg-Noord ondersteund door een subsidie be schikbaar te stellen voor het aan stellen van een projectmanager, Pieter Delieman. Hij begeleidt het hele traject van de revitalisering. Mede daardoor is een goede sa menwerking en constructief over leg ontstaan tussen de bedrijven onderling en met de bewoners. Wethouder Krijger riep ten slotte iedereen in Soesterberg-Noord, bedrijf zowel als particulier, op om mee te doen aan de zogeheten ter reinorganisatie. 'Elk bedrijf heeft er belang bij het "wij-gevoel" te bevorderen en daardoor datgene voor elkaar te krijgen wat bedrij ven en bewoners voor ogen staat. Soesterberg-Noord moet weer het Het moment van ondertekening van de oprichtingsstatuten van de Ondernemers Stichting Soester berg-Noord. Van links naar rechts wethouder Bert Krijger, notaris J. Jager, en de voorlopige bestuursle den F. de Ridder, projectmanager Pieter Delieman, F. de Ridder en Stan Uyland Foto: Eemland Pers visitekaartje van Soesterberg wor den.' Naast de wethouder en het (voor lopige) bestuur, dat bestaat uit de heren S. Uyland van de BMU Groep BV, J.G.M. Tammer van de Gebroeders Tammer BV, en pen ningmeester F. de Ridder van de Ridder Civiel en Cultuurtechniek, begeleidde notaris J. Jager de of ficiële ondertekening van de statu ten. Het ontmoetingscentrum van De Drie Eiken aan het Dorps plein staat in de komende tijd bol van de activiteiten. Deze zijn opgezet voor alle 55-plus- sers in Soesterberg. Het gevarieerde programma begint vrijdag 13 december. Dan begint om 20:00 uur een feestelijke kerst bingo. De zaal is om 19:00 uur open. Op maandag 16 december staat bloemschikken op het pro gramma. Van degenen die hierin geïnteresseerd zijn, wordt verwacht dat zij zelf een bord of een schaal meebrengen. Het bloemschikken begint om 09:30 uur. Deelname kost vijf euro; materiaal is inbegre pen. Op vrijuag 20 december is er een speciaal kerstprogramma voor de Soesterbergse 5 5-plussers. Dan is er een optreden van het Van Randwijkkoor. Het programma begint om 19:30 uur. Wie van lek ker en gezellig uit eten gaan houdt, kan op maandag 23 december in De Drie Eiken terecht. Om 19:00 uur begint een speciaal kerstdiner. De kosten hiervan bedragen vijf tien euro. Zij die het diner willen gebruiken, moeten zich voor 17 december 12:00 uur opgeven bij De Drie Eiken. Ten slotte staat op donderdag 26 december gourmet ten op het programma. Dit begint om 17:00 uur. De kosten hiervan bedragen negen euro. Opgave voor deelname uiterlijk 20 decem ber om 12:00 uur. SCHUREN EN RENOVEREN BESTAANDE VLOEREN *niet in combinatie met andere aanbiedingen Soest, Birkstraat 91 Tel.: 035 60 110 60 Het Parket Atelier 24 uur per dag bereikbaar HUISARTS VRIJDAG 27 DECEMBER T/M ZONDAG 5 JANUARI De collega's nemen waar voor spoedgevallen. HUISARTS De praktijk is gesloten van 23 t/m 27 december De collega's nemen waar. Op zaterdag 14 december wordt van 10:00 uur tot 15:00 uur in de Vredekerk aan de Generaal Win kelmanstraat 101 te Soesterberg een sfeervolle Kerstmarkt gehou den. De bezoekers kunnen er kerstkaarten, originele kerststukjes en ludieke mostasjes kopen. Ook zijn er kramen met kerstcuriosa. Ook aan de kinderen is gedacht. Er is een snoepkraam en ze kun nen zelf een kerstklokje of een kersthuisje van peperkoek maken. Tenslotte kan men even bijkomen met een kopje koffie, thee of een kop soep, om daarna op huis aan te gaan met zelfgemaakte boeren kool, appeltaart, kniepertjes of hartige taart. De opbrengst van deze kerstmarkt is bestemd voor het Hikkaduwa Home, een kinder tehuis in Sri Lanka, waar aan alles een tekort is. Minister president Jan Peter Balkenende en staatssecretaris Cees van der Knaap van De fensie hebben afgelopen week end een bezoek gebracht aan de Nederlandse SFOR-troe- pen in Bosnië-Herzegovina. In Bugonjo bezochten ze onder meer het helikopterdetache ment van het 300 squadron uit Soesterberg. Tijdens het bezoek heeft premier Balkenende een gesprek gehad met onder anderen kolonel Hans Hardenbol, commandant van het contingentscommando en met mi litairen van de Nederlandse staf in Banja Luka. Na een kort werkbe zoek in Banja Luka vertrok het gezelschap naar Bugonjo, waar zich het hoofdkwartier van de in Bosnië gestationeerde Nederland se troepen bevindt. Hier bezochten zij het 17 NL gemechaniseerde bataljon Garde Fuseliers Prinses Irene uit Oirschot en het helikop terdetachement van het 300 squa dron afkomstig uit Soesterberg. Op het ogenblik neemt Nederland met ongeveer 1.100 militairen van alle krijgsmachtonderdelen deel aan de SFOR-vredesmacht. Het dorpshuis Burgstede stond zaterdag in het teken van de in middels traditionele kaartma rathon. Voor de liefhebbers van klaverjassen en jokeren was het een gezellig dagje uit. Er hadden zich voor deze zevende kaartmarathon in successie 45 kaartliefhebbers opgegeven, niet alleen uit Soesterberg maar ook uit Soest, Amersfoort, Utrecht, Har derwijk en Enschede. De oudste deelnemer aan het evenement was 79, de jongste 21. Ze zetten in de diverse partijen hun beste beentje voor. Toen aan het eind van de middag alle kaarten geschud waren, bleek dat bij het klaverjassen mevrouw De Groot uit Amersfoort de eer ste plaats had behaald. Het echt paar Van Schalkwijk uit Soest eis te de tweede en derde plaats voor zich op. De poedelprijs was voor de heer Breedijk uit Utrecht. Bij het jokeren ging mevrouw Helmhout uit Soesterberg met de eer strijken, gevolgd door Lizette van Ek uit Soesterberg en me vrouw Dales uit Baarn. Hier was de poedelprijs voor mevrouw Van Geer uit Soesterberg. Met enthousiasme streden de kaarters om de hoogste prijzen tij dens de klaverjas- en jokermara- thon in Soesterberg. Foto: Eemland Pers De deelnemers waren het er na afloop over eens dat het een ple zierige en sportieve dag was ge weest. Ze gaven de organisatie te kennen niet een jaar te willen wachten op de volgende marathon. Daarom staat nu al vast dat er in het voorjaar van 2003 opnieuw een kaartevenement in het dorps huis wordt gehouden. Zaterdag 14 december/ zondag 15 december Rooms-katholiek, Caroluskerk, Rademakerstraat 75 Zondag 10:30 pr. P. van Hooijdonk; eucharistieviering; gemengd koor 19:00 Kerstsamenzang Samen op Weg, Vredekerk, Gen. Winkelmanstraat 101 10:00 ds. M.A.A. Nawijn 19:00 Kerstsamenzang, Caroluskerk Sterrenberg, 't Lichtpunt, Huis ter Heide 10:30 ds. J. Schut-Klunder World Outreach Church (info locatie: 380346-350458) 10:30 Mark Six Huisarts, vrijdag 18:00 - maandag 08:00 uur: eigen huisarts bellen, dan wordt men doorverbonden Apotheek, vanaf 17:30 uur: Centrale Apotheekdienst, Diakonessenhuis Zeist, Prof. Lorentz- laan 76, ®030-6995952. Apotheek, zaterdag 10:00-17:30 en zondag 12:00-17:30 uur: Bilthovense Apotheek, Emmaplein 22, Bilthoven, ^030-2282950. Tandarts, spreekuren 13:00 en 19:00 uur: eigen tandarts bellen; dan hoort men wie er dienst heeft. Dierenarts, weekenddienst na afspraak; H.J.M. Tonino en P.B.E. Tonino-van Schieveen, Kampweg 50, 38352467; in andere gevallen hoort men via het antwoordapparaat wie er dienst heeft. Thuiszorg Stichting Thuiszorg Eemland, 24 uur per dag, 38033-4220500; van 's avonds 17:00 tot 's morgens 08:00 uur en in de weekeinden al leen voor spoedeisende situaties. Politie (Kon. Marechaussee) Veldm. Montgomeryweg 2; werkdagen 12:00-13:00 uur; centrale meldkamer: 38 0900-8844; alarmnummer: 381.1.2. Vrijwilligershulp Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp; werkdagen 09:30-11:00 uur, 38 035-6031119. Hulpdienst Stichting Hulpdienst Soesterberg, aanvragen dagelijks 09:00-10:00 uur, 38 351940, b.g.g. 351658. Overige Huisvesting De Drie Eiken, mevr. D. Elie, 88 352391. Grof vuil, S 035-6093666. Als de weersvoorspellingen uitkomen, kan er deze week ook op de ijsbaan in Soester berg geschaatst worden. Dat is te danken aan de inzet van de vrijwilligers van de ijsvereni- ging Soesterberg, maar ook aan de gemeente die zeer snel besloot om de kosten van repa ratie van de ijsbaan voor haar rekening te nemen. Hierdoor was het mogelijk nog net voor het invallen van de vriesperio- de de lekkages in de baan te herstellen. Uitgerekend vrij dag, de dag voor de eerste vriesnacht, was het werk klaar! 'We zijn de gemeente echt dank baar', zegt voorzitter Ab Blokzijl. 'Hier heeft de gemeente echt een punt gescoord.' Hij had er niet aan moeten denken dat de baan nu nog gerepareerd had moeten wor den, want dan waren er zeker schaatsdagen verloren gegaan in Soesterberg. De baan van 75 bij 50 meter op de hoek van de Banningstraat en ac Kampweg, die buiten het schaats seizoen vooral als skeelerbaan en voor balspelen wordt gebruikt, werd donderdag en vrijdag gerepa reerd. De randen, die lekkages ver toonden waardoor het water niet bleef staan, werden helemaal ver nieuwd. Zaterdag kreeg de baan eerst een grote schoonmaakbeurt voordat er water op kwam te staan. Er moet minimaal vijf cen timeter water op staan voordat schaatsminnend Soesterberg er bezit van kan nemen om z'n baan tjes te trekken. Afgaande op de weersvoorspellin gen verwacht Blokzijl een winter seizoen met langdurige schaatsmo- gelijkheden. Niettemin zijn er in de voorverkoop slechts vijftig abonne menten verkocht, een aantal dat veel lager ligt dan in voorgaande jaren. Dit is waarschijnlijk het ge volg van enkele mindere winters. 'Het is alleen jammer voor de mensen omdat ze nu duurder uit zijn als ze alsnog een abonnement willen. Aan de andere kant: voor ons gaan de kosten gewoon door, dus alle extra inkomsten zijn wel kom.' Dat het geld goed besteed wordt, kunnen de bezoekers van de ijs baan zelf zien: een grote groep vrijwilligers werkt keihard om de baan van een accommodatie te voorzien die kan wedijveren met clubhuizen van andere verenigin gen. De werkzaamheden gaan tij dens het schaatsseizoen zoveel mogelijk door. Volgend voorjaar verwacht men zover te zijn dat de vernieuwde accommodatie in z'n geheel in gebruik genomen kan worden. De bezoekers ondervin den trouwens geen hinder van het werk. Foto: Eemland Pers Vorige week donderdag en vrij dag was er nog volop sprake van reparatiewerk aan de ijs- annex skeelerbaan in Soesterberg, zoals op de foto is te zien, zaterdag al stond hij onder water. Op donderdag 19 december is de gemeentelijke dependance Soes terberg gesloten en is er geen avondopenstelling in het gemeen tehuis in Soest voor de afdelingen Publiekszaken en Bouwzaken. Ook op donderdag 2 januari is de dependance Soesterberg gesloten. LI LLautobedrijf VJ de vakgarage voor Soesterberg Reparaties en onderhoud volgens dealerspecificaties APK-keuring 40,- (incl.) Rademakerstraat 31a Soesterberg - Tel.: 0346 351 530 Soesterberg Voor de abonnees in Soesterberg is het klachten nummer 035-6021841 (C. van Barneveld). Dat num mer kan op woensdag tussen 18:30 en 19:30 uur worden gebeld voor nabezorging op dezelfde dag. Een Sinterklaascadeau zoals vorige week donderdag heeft Abrona niet eerder gehad: toen kreeg een groep zorgvragers van Abrona een transportbusje aangeboden van de Vliegbasis Soesterberg. Tevens werd het contract verlengd tussen de ba sis en de zorgvragers van Abro na. Bij de officiële overdracht waren aanwezig de chef kabi net van de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, de kolo nel A. Tieland; commandant vliegbasis Soesterberg kolonel vlieger T.H.W. ten Haaf, als mede de regiodirecteur van de zorginstelling Abrona J. Boer- sma. Vanzelfsprekend ontbra ken de bewoners van Abrona niet. In korte toespraken herinnerden de sprekers eraan dat sinds enke le jaren er iedere dag een busje met zes zorgvragers en twee bege leiders naar de basis in Soesterberg vertrekt. De zorgvragers wonen allen op locatie Sterrenberg en zijn mensen mei een ncta vers landelij ke beperking en met gedragspro blemen. Zij verrichten allerlei werkzaamheden op het terrein en rond de gebouwen van de basis. Zodoende leren zij wat het is om te werken op een plek buiten loca tie Sterrenberg en zij leren een taak op een goede manier af te ronden. De begeleiders geven het goede voorbeeld en coachen de zorgvra gers hierin. Tijdens het Sinterklaasfeestje op 5 december kreeg Abrona van kolo nel Ten Haaf een andere bus aan geboden voor het woon-werkver- keer van de zorgvragers. Het oude busje was afgeschreven en moest worden vervangen. Hierdoor kan dit bijzondere project doorgang vinden en kunnen de werkers vei lig naar de basis. Het hoeft geen betoog dat het een feestelijke bij eenkomst was, vooral voor de be woners van Abrona. Zij bekeken vol bewondering de nieuwste aan winst en mochten ook als eersten in het busje plaatsnemen. Niet minder belangrijk was overi gens de contractverlenging tussen Abrona en de vliegbasis voor de werkzaamheden van enkele mede werkers van Abrona. Dit is een organisatie voor dienstverlening aan mensen met een verstandelij ke beperking. De 1500 medewerkers van deze organisatie streven er naar in hun werk tot uitdrukking te brengen aat mensen met een verstandelij ke beperking, mensen zijn met mogelijkheden. Het zorgaanbod is bijzonder breed. Zowel kinderen als volwassenen kunnen bij Abrona terecht onder meer voor wonen, logeren, dagop vang, naschoolse opvang, noodop vang, maaltijden, training en thuis zorg. Op dit moment maken meer dan 1080 mensen gebruik van deze diensten. De woonvoorzieningen en dagbe stedingscentra van Abrona zijn verspreid over de gehele provincie Utrecht. Foto: afd. Fotografie Vliegbasis Soesterberg. Na de officiële overdracht poseer den van links naar rechts de kolo nels Tieland en Ten Haaf, directeur Boersma van Abrona en de Sint en zijn knechten bij het busje

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 29