Van Breukelen Vastgoed biedt te koop aan 1 Echtpaar Kloek 60 jaar samen m Stemmen voor Oliebol kan nog tot zaterdag! €2.299.- Van Breukelen Vast-goed Assurantiën SPOED Dierenarts wil in bedrijfsgebouw ^Christenunie Let's talk Fish!' ACTUEEL "DE SPRONG" Soest Balans krijgt 5000 euro van Oranje Fonds Predikant viert ook ambtsjubileum voor verkoopinformati BEZORGERS Gemeente verleent Jan Meursing geen medewerking Edelsteenslijperij OPEN HUIS Lekkerbekjes 5Q Hollandse garnalenkroket Makreel americain 55 Mosterdrolletjes RUUD SMIT visspecialiteiteri^ BMPert SCHOEMAKER WOENSDAG 11 DECEMBER 2002 SOESTER COURANT PAGINA 5 in Home Cinema systemen. Cinema receiver welke ontworpen >VD-video, DVD-R, video CD, 96kHz/24-bit audio d/a omzetter, op het gebied van Home Cinema en actieve subwoofer waaruit dit 'n kamer niet gevuld hoeft te 35 - 602 42 52 naar.nl GroenLinks Soest/Soester- berg maakt op dinsdag 17 de cember bekend aan wie de Gouden Oliebol 2002 is toege kend, na stemming waaraan alle inwoners van de gemeente Soest kunnen deelnemen. Wie een stem wil uitbrengen op een van de genomineerde organi saties kan dat doen tot uiterlijk zaterdag 14 december. Dat kan telefonisch via (035) 6011511 of (035) 6026837, per e-mail via mannj@soest.nl of kruia@soest.nl. Ook is het mogelijk via de website www.groenlinkssoest.nl te stem men. 'Daarvoor is een speciale Gouden Oliebol-pagina beschik baar. In willekeurige volgorde zijn voor dit jaar voor de (zeventiende) Gouden Oliebol 2002 genomi neerd: Spullenhulp - Thea Prinsen, Pieter Roukes en zo'n dertig me dewerkers, van wie veel vrijwilli gers, zorgen ervoor dat bruikbare spullen een tweede kans krijgen aan De Schans, waardoor ook het milieu wordt gediend. Vrijwilligers Daelhoven - Coör dinator Erica Stanton en 125 vrij willigers van VerpleegThuiszorg Daelhoven brengen op allerlei ge bieden heel veel extra's voor de bewoners/cliënten en het perso neel. G-voetbalteam SO Soest - Van af 1999 voetbalt er een groepje ge handicapten bij de voetbalvereni ging SO Soest, wier spelplezier herinnert aan datgene waar voet bal ooit voor uitgevonden is. On gecompliceerd, humorvol en met een grenzeloos respect voor elkaar, de tegenstander, de begeleiding en de scheidsrechter. •1 Vogelopvang - Sinds vijf jaar bestaat de Soester Vogelopvang. Daar werken beheerder Piet van Bethlemen en tientallen vrijwilli gers. Vorig jaar werden 1358 vo gels opgevangen, verdeeld in 46 soorten, waaronder ook zeldzame exemplaren. Een kleine 65 procent daarvan wordt gezond en wel weer in de natuur losgelaten. ^Klusjesdienst SWOS - De des kundige vrijwilligers van de Klus jesdienst van de Stichting Welzijn Ouderen Soest helpen onder lei ding van Herman Bunnik mensen die flink onthand kunnen zijn met allerlei technische probleempjes in en rond het huis. Muziekvereniging Odeon Soes- terberg - Het winnen van de Ne derlandse kampioenschappen in januari was voor Odeon een ge weldig begin van haar 75-jarig ju bileum. Odeon werkt ook aan het opleidingsorkest voor jonge kinde ren en ouderen die op latere leef tijd een instrument willen leren bespelen. Er is bovendien ook een leerlingenorkest, een opstap naar het groot orkest. Wijkagenten - Veiligheid, het veiligheidsgevoel, daarin vervullen de wijkagenten een belangrijke taak. Bepaald niet eenvoudig die ogen en oren te zijn midden in de samenleving. Hulp bieden, advies geven, waar nodig handhaven - dat zijn taken die vaak in de scha duw worden uitgeoefend, maar waarbij de uitvoerders het verdie-* nen in het zonnetje gezet te wor den. Stichting Balans krijgt 5000 van het Oranje Fonds. Daarmee kan ze muziek- en geluidsapparatuur aan schaffen voor de sazles aan Turk se inwoners van Soest. Directeur Wineke Verwoerd van het Oranje Fonds zegt dat haar organisatie het belangrijk vindt, dat mensen vol waardig en zelfstandig lid van de samenleving kunnen zijn. Daarom steunt het fonds activiteiten die deze doelstellig nastreven. Het Oranje Fonds ontstond deze zo mer door een samengaan van dit fonds met het Juliana Welzijn Fonds. Het is een onafhankelijk fonds dat zijn giften ontvangt uit onder meer de BankGiroLoterij en De Lotto. Vorig jaar verstrekte het Oranje Fonds 1700 bijdragen met een totaal bedrag van ruim 15 mil joen euro. Afgelopen zondag hebben ds. P. Kloek en mevrouw B.G. Kloek-Pot hun 60-jarig huwe lijk gevierd. Dat gebeurde in de kring van kinderen en klein kinderen. Deze maand is het ook 60 jaar geleden dat ds. Kloek - jarenlang voorganger in de Oude Kerk te Soest - tot predikant werd bevestigd. Een dubbele reden dus voor feest voor de echtelieden, die beiden inmiddels ruimschoots de leeftijd der 'zeer sterken' hebben bereikt. Dominee Kloek is in september 86 jaar geworden; zijn vrouw werd in juli 80. Ze leerden elkaar kennen in Groningen, waar de bruidegom theologie studeerde en zijn bruid een studie Engels volgde. De ken nismaking vond plaats tijdens een NCSB-kringbijeenkomst (de chris telijke studentenvereniging) voor eerstejaars, die onder leiding stond van ene meneer Piet Kloek. 'Ik wist toen niet precies of ik domi nee of meneer moest zeggen,' her innert mevrouw Kloek zich. t DE VOLGENDE BOUWVERGUNNINGEN/MELDINGEN ZIJN INGEDIEND OP DE AANGEGEVEN DA TUM BOUWPLAATS NR REGNR BETREFT ONTVANGEN waamweg 68 020455 uitbreiden van een woonhuis 27-11-2002 Gemshoorn 7 020737 bouwen van een dakkapel 26-11-2002 Grote Melmweg 10 020740 verbouwen/veranderen van een atelier naar woonhuis 26-11-2002 Irenelaan 47 020752 bouwen van een dakkapel 29-11-2002 Jachthuislaan 61 020750 bouwen van een mestopslag 29-11-2002 Korte Hartweg 21 020744 vervangen van een berging 26-11-2002 Larixlaan 8 020616 bouwen van een serre /JimfÊb 27-11-2002 Hieuwegracht 13-4 020733 vernieuwen van een bedrijfspan«|||P^ 19-11-2002 Schoutenkampweg 4 020739 verbouwen/uitbreiden vaneentme,dis£h centrum A'~" A 25-11-2002 ItiJosephstraat Bmboerijn 3 020736 uitbreiden van een woonhuis V" "AA'A 26-11-2002 11 020439 verbouwen/uitbreiden van een winfeeff,?^ 26-11-2002 Vosseveldlaan 6 020748 bouwen van een dakkapel 27-11-2002 Zwaluwen weg la 020444 uitbreiden van een woonhuis 27-11-2002 De stukken kunt u inzien in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, afdeling Planologie en Bouwen (balie bouwzaken), geopend elke werkdag van 8.30 - 16.30 uur en op donderdagavond van 19.00 20.00 uur. DE VOLGENDE BOUWVERGUNNINGEN/MELDINGEN ZIJN VERLEEND/GEACCEPTEERD IOUWPLAATS latrixlaan iosstraat Den Blieklaan prgen NR 38 62 67 REGNR BETREFT VERZONDEN bouwen van een blokhut 26-11-2002 bouwen van een serre 27-11-2002 veranderen/verbouwen van een garage/berging in woonruimte 29-11 -2002 020410 bouwen van twee stalen kunstbruggen 27-11 -2002 nabij toekomstig buurtpark verbouwen/uitbreiden van een rioolwaterzuivering 28-11-2002 uitbreiden van de entree van een woonhuis 27-11 -2002 020704 020519 020532 020279 020602 1 Topform loo Sleepworld form 15 - 6011004. Vrijdag koopavond Hfo@middelmanwonen.nl leonweg jemeente Amersfoort) 30 fiegtuiglaan 17 grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaar- rift indienen. u een bezwaarschrift wilt indienen, dan moet dat bezwaarschrift worden gericht aan Burgemeester Wethouders van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Het bezwaarschrift moet BINNEN 6 WEKEN de VERZENDDATUM worden ingediend. De stukken kunt u inzien in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, afdeling Planologie en Bouwen (balie 1 bouwzaken), geopend elke werkdag van 8.30 - 16.30 uur en op donderdagavond van 19.00 - 20.00 uur. VRIJSTELLINGEN/VERGUNNINGEN De burgemeester maakt bekend dat burgemeester en wethouders van plan zijn de volgende vergunnin- I gen te verlenen, met toepassing van de daarbij genoemde voorschriften: 1. het plaatsen van een garagedeur in een carport, Hooihark 17; (artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening) 2. het verbouwen/vergroten van een garage, Koninginnelaan 15; (artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening) 1 3. het vergroten van een garage/berging en het gebruik van een gedeelte daarvan als woonruimte, Reespoor 36; (artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening) 1. het bouwen van een vrijstaand woonhuis met aangebouwde garage (vervanging bestaand), Van Straelenlaan 11 (artikel 7 lid 4 voorschriften bestemmingsplan Soestdijk 1997) Alvorens een definitieve beslissing zal worden genomen, is een ieder bevoegd binnen een termijn van vier weken, derhalve van donderdag 12 december 2002 tot en met woensdag 8 januari 2003 eventuele :ienswijzen schriftelijk bij burgemeester en wethouders in te dienen. De op deze bouwplannen betrekking hebbende stukken liggen gedurende diezelfde termijn, dagelijks van 8.30 - 16.30 uur en op donderdagavond van 19.00 - 20.00 uur, in het gemeentehuis, afdeling Pla nologie en Bouwen (balie bouwzaken), Raadhuisplein 1, ter inzage. De predikant-in-spe was toen al, zoals hij het omschrijft, 'een gena turaliseerde Fries'. Óp z'n twaalf de kwam hij in Friesland terecht en tijdens zijn middelbare-schooltijd raakte hij geheel en al 'verfriest' - hij heeft ook de Elfstedentocht gereden (en is tot zijn 74e blijven schaatsen). Zijn wieg stond overi gens aan de andere kant van het land: in het Zeeuwse Oudelande (Zuid-Beveland), de hare in de stad Groningen. Het ouderlijk huis van de familie Kloek stond destijds in Witmarsum, waar Kloek senior predikant was. Met de studie Engels heeft me vrouw Kloek later nooit meer wat 'gedaan' - 'maar ik heb er wel al tijd plezier van gehad,' zegt ze. 'Mijn man was bijna afgestudeerd toen ik aan de studie begon. Het was oorlog en de universiteit ging dicht. Je kon ook niet meer naar Engeland...' Toen het huwelijk op handen was, was er ook al sprake van een be roep voor Kloek junior, namelijk uit het eveneens Friese Visvliet en Pieterzijl, op de grens van Gronin gen en Friesland. Dat ging niet helemaal zonder problemen, want toen het erop aankwam bleek de pastorie niet beschikbaar. Dat was voor het jonge paar overigens nog geen groot verdriet, want als alter natief zouden ze hun intrek mogen nemen in een mooi gelegen boer derij. Sneltreinvaart Het huwelijk werd overigens min of meer 'in sneltreinvaart' voltrok ken in de gemeente Wonseradeel. De hervormde gemeente van Vis vliet zat namelijk al onder het 'quorum' (het vereiste ledental) om een predikant voor het volle dige 'tractement' te kunnen aan trekken, maar als ze nog voor 1 januari een voorganger kon strik ken voor een wat bescheidener honorering, dan mocht dat wel. De 'Kloeken' zagen daar - ondanks het mindere inkomen (het scheel de zo'n 500 gulden per jaar) wel wat in. 'Er waren destijds genoeg predi kanten en maar weinig vacatures. Je was dus blij als je een beroep kreeg...' Op de huwelijksdag kreeg het bruidspaar alsnog een telegram dat de pastorie in Visvliet beschik- Het 60-jarig bruidspaar Kloek viert deze maand een dubbel jubi leum. Foto: Soester Courant baar was en zodoende moest er direct na de feestelijkheden wor den gepakt. 'Wie had toen kunnen denken dat we samen nog eens de zestig jaar zouden volmaken, 'al dus ds. Kloek. 'Er is in al die tijd ook zoveel gebeurd en veranderd.' Na Friesland werd ds. Kioek pre dikant in het Overijsselse Win- desheim. Na vier jaar volgde een beroep naar Leiden, waar het ge zin Kloek twintig jaar woonde, en in 1970 volgde de overstap naar de Oude Kerk-gemeente in Soest en de pastorie aan de Bartolottilaan, waar het gezin Kloek tot 1981 ver bleef. Mevrouw Kloek bouwde naast haar man - en de zorg voor het gezin met vijf kinderen - aan een eigen carrière als 'beroepsvrij- williger' zoals ze het omschrijft. Ze was jarenlang zeer actief in het vrouwenwerk, onder meer als voorzitter van de organisatie Vrouw-Kerk-Twee-Derde Wereld, en hield zich o.a. intensief bezig met de situatie in Zuid-Afrika, o.m. als vertegenwoordigster van de hervormde synode. Toen ds. Kloek met emeritaat ging verhuisde het gezin naar de Soes- terbergsestraat. Nee, ze hebben geen moment overwogen om Soest weer te verlaten. 'Ik heb me bij het aannemen van of het bedanken voor een beroep nooit laten leiden door hobby's' of bijzaken,' zegt ds. Kloek, 'maar we hebben het in Soest altijd erg naar onze zin ge had.' 'Beetje stroef...' Bruid en bruidegom zijn ondanks hun hoge leeftijd nog redelijk ge zond. Ds. Kloek, die tot z'n 80e heeft doorgepreekt: 'Ik gebruik al leen een bloed verdunner.' Me vrouw Kloek: 'Maar 't gaat alle maal wel een beetje stroef, tegen woordig...' De beide jubilea heeft de familie Kloek zondag buitens huis gevierd, in de kring van de kinderen en (inmiddels zes) klein kinderen. Vandaag zouden burge meester en mevrouw Janssen het bruidspaar namens het gemeente bestuur en de rest van de Soester bevolking gaan feliciteren. I Gevraagde koopsom 124.000,- k.k. Gevraagde koopsom 147.500.- k.k. Gevraagde koopsom 363.000,- k.k. Gevraagde koopsom 224.500.- k.k. Voor meer informatie: kijk op: www.huispiein.ni Van Goyenlaan SOEST Op één van de mooiste plekjes aan de Van Goyenlaan gele gen, 2-kamerhoekappartement (voorh. 3-kamer) op de 4e etage met berging in de onderbouw. Ind.: gang, hal, meterk., mod. keuken, bijkeuken, douchecel, woonkamer en één grote slaapkamer (voorheen 2 slaapkamers). Alg.: dit appartement verkeert in uitstekende staat van onderhoud en is o.a. voor zien van parketvloeren, geheel dubbel glas, ged. gestoffeerd en kunststof kozijnen. De servicekosten bedragen 146,12 p.m. (ind. voorschot c.v., watergebruik, opstalverz., glasverz., schoonmaakkosten, groot onderhoud etc.). Vermeerlaan SOEST Centraal gelegen nabij winkels, scholen en openbaar vervoer ligt een 3-kamerappartement (voorheen 4-kamer) met berging in de onderbouw, op de derde verdieping. Indeling: hal, toilet, m.k., garderobekast, ruime woon-eetkamer, mod. keuken, luxe douchecel met wastafelcombinatie, twee slaap kamers en balkon aan voor- en achterzijde. Algemeen: dit appartement is in 1999 geheel gerenoveerd en o.a. voorzien van combi CV-ketel, vernieuwd sanitair en in alle kamers la- minaatvloeren. Servicekosten bedragen 125,- p.m. Colenso SOEST Nabij Paleis Soestdijk, in rustige, kindvriendelijke omgeving gelegen uitgebouwde hoekvilla met grote garage (2 au to's), carport en besloten tuin op het zuiden (ca. 340 m2). Ind.: hal, toilet, meterk., ruime woonk. (U-vorm) met open haard, open mod. keuken met inb.app. (o.a. koelk., vriesk., afz.kap, afw.machine, com.magnetron en kookpl.). Verd.: overloop, 3 slaapkamers en badkamer met 2e toilet en hoek- bad (whirlpool). Zolder: voorzolder met aansl. wasmach. en droger, combi-cv ketel, 4e slaapk. met dakkapel. Alg.: deze woning verkeert in goede staat van onderhoud en is o.a. voorzien van laminaatvloer woonkamer, glazen schuifpui woonkamer, uitgebouwde garage, mooi aangelegde vrije tuin op het zuiden. Klarinet In kindvriendeli zeer ruime mid denwo tuin g en gezellige besloten VBO MAKELAAR Koninginnelaan 40 Soest TcLt (035) 601 79 62 Fax. (035) 602 60 61 vbreukel(®worldonline.nl De Soester Courant zoekt met spoed Heb je op woensdag tijd om een wijk te lopen? Bel snel 035-6014152 voor meer informatie. Ook invalbezorgers zijn welkom. Dierenarts Jan Meursing wil zijn praktijk verplaatsen naar een bedrijfsverzamelgebouw op het industrieterrein, maar de gemeente weigert medewer king. Tk ben geen bedrijf, zeg gen ze, maar ik ben wel btw- plichtig. Dan kom je toch al een heel eind.' Bovendien, zo zegt Meursing, heeft de gemeente wel het licht op groen gezet voor de vestiging van bijvoorbeeld een accountantskan toor, een sportschool en een uit vaartverzorging op het industrie terrein Soestdijk. Hij begrijpt niet waarom hij niet een vergunning krijgt, maar laat het er niet bij zit ten. Meursing, wiens kliniek nu aan de Van Mecklenburghlaan is geves tigd, heeft zijn oog laten vallen op het bedrijfsverzamelgebouw Ko ningspark op de hoek van de Ko ningsweg en de Vrijheidsweg. Hij heeft een optie op 160 vierkante meter, verdeeld over twee verdie pingen. Eind deze maand verstrijkt de optie en Meursing vreest dat zijn kans voorbijgaat als de ge meente niet meewerkt. 'Als het hier niet mag, waar mag het dan wel in Soest? Overal zie je dat die- Wegens heropening van onze geheel vernieuwde winkel houden wij U bent welkom om onze nieuwe winkel en uitgebreide collectie gouden sieraden en edelstenen te bezichtigen op Zaterdag 14 december 9.00 -16.00 uur. I.angc Brinkwcg 66, 3764 AF Soest - Tel.: 035 - 601 30 42 renartsen naar bedrijventerreinen gaan, behalve in Soest.' Maatschap De verplaatsing van de praktijk is om verschillende redenen nodig, zegt Meursing. Met zijn zoon Wirdjo, bij veel cliënten reeds een bekende, gaat hij een maatschap vormen. 'We hebben meer ruimte nodig voor operaties en een rust ruimte. Ook moeten dierenartsen in de toekomst gecertificeerd wor den en dus aan allerlei nieuwe ei sen gaan voldoen. Dat is hier niet mogelijk. Bovendien is onze prak tijk door alle verkeersmaatregelen van de gemeente steeds slechter bereikbaar en ontstaat er in de straat meer en meer overlast. Ge lukkig heb ik nog geen problemen gehad met de buurtbewoners, maar sommige dagen komen er wel veertig auto's naar de praktijk.' De dierenarts heeft al veel onkos ten gemaakt om de mogelijkheid van de verhuizing van zijn kliniek te onderzoeken. Financieel blijkt het allemaal haalbaar. Van de ma kelaar kreeg hij te horen dat de medewerking van de gemeente een formaliteit zou zijn en een briefje zou volstaan. De praktijk is anders. Volgens de gemeente is de vraag naar bedrijfsruimte zo groot, dat er in het verzamelgebouw geen plaats is voor een dierenarts. Volgens Meursing is nog geen tien procent van het pand in gebruik. Hij is al ruim 25 jaar dierenarts, tot vier jaar geleden ook voor grote huisdieren, maar tegenwoordig al leen nog voor kleine huisdieren. Drieduizend mensen staan geregis treerd in zijn cliëntenbestand. Samen leven naar Bijbelse waarden Wenst u gezegende Kerstdagen per stuk 1,75 3 VOOR per stuk 0,95 4 voorO 100 gramI f 1 oU 100 gramI f Van Weedestraat 149 - 3761 CD Soest - Tel. 035 - 601 52 88 Sommige of alle televisiekanalen sneeuwerig? Verbazend veel mensen kijken naar een matig beeld, dit is vaak niet nodig. Onze specialisten controleren uw antennesignaal én de kabels met speciale meetapparatuur voor 30,- (incl. voorrijden). U krijgt een meetrapport over de kwaliteit van alle zenders én uw bekabeling in huis. Kijk zonder zorgen naar een goed beeld. Bel Expert Schoemaker en maak een afspraak. Burg. Grothestraat 9 - Soest Tel. 035 - 601 03 44 >5

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 5