I l expert SCHOEMAKER CKperl SCHOEMAKER TTMAN Afscheid na 33 jaar van vrijwillige brandweer Packard Feil www.schoonnatuurvlees.nl /\ai:an J Suggesties dorpscentrum beloond 1VARIAI Cindy Crawford's Keuze D %i§§CCN mndag^isH Meningen van lezers ■ant I •e feestdagen d 2003 6,55 8,09 9,64 11,19 12,73 14,28 15,83 17,37 18,92 20,47 22,02 23,56 25,11 Liefde is... Roest uit Soest Naam onder meningen van lezers Afvalkalender Soest deze week in de bus Kerstbomen worden apart opgehaald Auto's vernield op Noorderweg Joop Starink krijgt erepenning gemeente Ontdek de Wij nodigen thuiscomputer bij u uitstek. graag uit. BES TE SERVICE RUIME KEUS LAAGSTE PRIJS OMEGA mijn klantenbëdanj^ dige steun, digend, al die fijne WOENSDAG 11 DECEMBER 2002 SOESTER COURANT PAGINA 7 ie bijgedragen dat, lijke momenten, vo0r zin, het toch een helg ide is geworden. fijne feestdagen en J )03 toe. dt elkaar'. Liefs, Sylvia en kinderen De Hypotheker Soest 12. Tel. chool i emen van uw praktijk jr 22 te tratieve ling tot C.C. DE SPEELDOOS baarn dm. alle KASSA MA T/M VR 10.00-13» TEL 035-5418050 inadoo.nl Steenhoffstraat 66 - Soest Telefoon (035) 6036000 Voor diverse relaties J wij WOONHUIZEN i winkelpanden. WiltuiJ ning en/of winkelpan: j pen? Neem dan consJJ met Van Breukelen.Vam J Assurantiën, KoniniÈl Jaan 40, tel.6017962 j "I Geef om vrijhe orraad), Michel ichting, jst. Tel. enings- '0; vrijd. 3-21.00; op af- ETSEN. ïrg, Ra- 0346 - TOT 30% KORTING in stoffen voor: -i 20 tot 30% op: kleding gordijnen bekleding voor: - wiegen - caravans - boten enz. kerststoffen 20% korting. 035-5417993 atst in de Soester Courant 7. Woningruil 8. Diversen 9. Handel Mijnp'liefde' voor Jan Visser is nooit echt groot geweest (mutatis 'mütandis). Toch ontdekte ik in z'n laatste column Elan (2) van 4 de cember jl. een lichtpuntje, waar door onze 'liefde' weer wat zou kunnen opfleuren. Jan zei: 'Het virus van burgerparticipatie heerst alleen onder politici'. Daar heeft hij wel een beetje gelijk in. 32.000,- voor een Tops therapie - exclusief BTW maar inclusief de aanbieding van 'een document waarin de afspraken over de in houd en etiquette van burgerparti cipatie zijn vastgelegd' tijdens een slotfeestje - is toch wel zondcgeld. Jan, wij hebben overigens wel bij de Gemeente een experimen- tensubsidie aangevraagd van -1.000,- als tegemoetkoming in de kosten van de werkgroep. De I Werkgroep Ontwikkeling Dorpscentrum vergelijk jij terecht met een vorm van burgerinitiatief dat uitstekend participeert. Je weet toch dat deze werkgroep een ini tiatief van De Derde Kamer is en dat De Derde Kamer een initiatief Yan de plaatselijke WD is? Ik zeg 'dpit niet uit hoofde van electoraal gewin. Maar ik merk nu toch dat ijij best wel initiatieven uit de ko ker van de WD kunt ondersteu nen. Hoezo cultuurbarbaren, een multifunctioneel Grand Café wil niet alleen de WD (maar het blijft wel 'grasmaaiervrij'!!!). Ik stel voor dat jij het initiatief van de WD c.q. De Derde Kamer c.q. de Werkgroep Ontwikkeling 'Dorpscentrum ook maar mee moest nemen in de Cultuurnota die jullie platform eerstdaags aan het gemeentebestuur zal overhan digen. De Werkgroep Ontwikke ling Dorpscentrum kan niet zonder hét Soester Cultuur Platform (mu tatis mutandis Dat zou een mooie Janboel wordenkusje. Jan Jacobs coördinator Werkgroep Ontwikkeling Dorpscentrum Hf organisator/discussieleider De Derde Kanier Beste Wim, Ik begrijp niet waarom je Martin Stolk (ik ken hem niet persoonlijk) gebruikt voor politiek zelfgewin. Toch een beetje goedkoop, de ma nier waarop jij met zijn suggestie aan de haal gaat. Ik heb Jan Vis ser geprezen (de liefde komt wat terug) om zijn scherpe zienswijze jop het fenomeen burgerparticipa tie. Waarom heb je nog niet gerea- op de initiatieven van de Werkgroep Ontwikkeling Dorps- gntrum of de uitkomsten van de foor haar georganiseerde enquête? B'aarom zo'n Roestig stukje? Weet jé Wim, dat bij burgerparticipatie Hlet de vraag centraal staat of het ior ondernemers interessant is 5n ergens in dit gebied een Grand lafé te exploiteren, maar dat de irgers moeten aangeven wat zij teressant vinden dat geëxploi- lerd zou moeten worden? 'im, waar wasje(bij De Der de Kamer bedoel ik). Maar goed, je hebt nog tot uiterlijk 31 december 2002 de tijd om te reageren op de brief die de werk groep recent aan alle fracties heeft gestuurd. Dan zou kunnen blijken of D'66 nog meer heeft ingebracht in de onderhandelingen over het [^Laadsprogramma 2002-2006 dan Heen maar: 'Maak van de Van 'eedestraat bij de Hema een letgangersgebied en verplaats de 'eekmarkt naar deze plek'. (Kun dit later misschien wat nader Ireciseren?). maak mij daar geen zorgen jver. Liefde loopt dwars door alle [olitieke partijen. Jan Jacobs coördinator Werkgroep Ontwikkeling Dorpscentrum organisator/discussieleider De Derde Kamer ster Courant, ontant te worden betaald, woensdag e"€incl.BTW Met enige regelmaat bereiken ons brieven voor de rubriek meningen van lezers, waaron der geen (volledige naam) staat geschreven. Deze brieven wor den niet in de Soester Courant gepubliceerd, tenzij er in een zeer speciaal geval een hoge uitzondering kan worden ge maakt. Een van de spelregels van meningen van lezers is ech ter, dat de afzender zijn of haar naam onder de brief vermeld, zodat de lezers van de krant kunnen zien van wie de brief afkomstig is. Afgelopen woensdagmiddag vond aan de Van Weedestraat de feestelijke uitreiking plaats van de prijzen die de werk groep Ontwikkeling Dorps centrum had uitgeloofd voor de drie meest originele sugges ties bij de zo succesvol verlo pen enquête over het dorpscen trum. Mevrouw Sterenborg van de Ho ningbij kreeg de le prijs voor de leukste suggestie (o.a. een ontmoe tingsplaats voor iedereen, een groot straatschaakbord en de kerstmarkt terug tijdens de en quête over de Van Weedestraat, bestaande uit een schitterende DVD-speler van Expert Schoema- ker, een dinerbon voor een verruk kelijk etentje bij restaurant Fusions en een bloemenhulde van Bob's Bloemen. Mevrouw De Graaf van de Chris- tinalaan won de 2e prijs - zes De dames Sterenborg, De Graaf en Staal (v.l.n.r.); de leden van de werkgroep Ontwikkeling Dorps centrum staan erachter. Foto: Soester Courant. mooie flessen wijn van slijterij/ wijnhandel Ben van der Linden - met haar suggestie voor een per manente poffertjeskraam en win keltjes met pleintje op het oude terrein van Alblas. Mevrouw Staal van de Haverweerd legde beslag op de 3e prijs - een gourmetpbkket voor 4 personen van Slagerij van Asch en een fles Sardijnse likeur van Pizzeria 1'Italiano. Zij zag wel wat in wisse lende exposities van Soester kun stenaars in daarvoor te creëren kunstpassages. Het waren alleen dames die in de prijzen vielen. Door hen zullen ook de heren straks stukken gezel liger in de Van Weedestraat kun nen winkelen. De afvalkalender 2003 van de ge meente Soest wordt deze week huis-aan-huis verspreid. De bezor ging wordt gedaan door TPG Post. Inwoners van Soest en Soesterberg die de afvalkalender niet ontvan gen, kunnen vanaf maandag 23 december een exemplaar afhalen bij de receptiebalie in de hal van het gemeentehuis aan het Raad huisplein. Ook in het kantoor van het Reinigingsbedrijf Midden Ne derland aan de De Schans 14 zijn ze dan te verkrijgen. In de afvalkalender 2003 staat per wijk aangegeven wanneer men welke container aan de straat moet plaatsen. XCLUSIEVE Kerkstraat 3-5 3764 CR Soest Tel.: 035-6030303 Fax: 035-6029995 Met een aparte wagen worden de kerstbomen door RMN opgehaald op onderstaande data (Zie voor de inzamelwijken de alValkalender 2003). wijk 25: woensdag 8 januari wijken 13+14+18: donderdag 9 januari wijken 15+16+17: vrijdag 10 ja nuari wijken 11+12: woensdag 15 ja nuari wijken 19+27+28: donderdag 16 januari wijken 29+30: vrijdag 17 januari De bewoners van de hoogbouw kunnen in dc weken 2 en 3 bij elke lediging van de afvalcocons hun kerstboom ernaast plaatsen. Mede uit milieuoogpunt is er geen kerst boomverbranding! In de nacht van vrijdag op zaterdag is op de Noorderweg een auto vrij wel geheel vernieuwd. De politie is op zoek naar de dader(s). Ook maakt ze jacht naar degene die van een andere auto, die eveneens op de Noorderweg stond geparkeerd, een spiegel kapotmaakte. In dezelfde nacht werd op de Stad- houderslaan een 21-jarige Soester aangehouden en beboet vanwege openbare dronkenschap. De man kon niet meer op eigen benen staan. Brandweerman Joop Starink, die zaterdag na 33 jaar als vrij williger in de functie van ad junct-hoofdbrandmeester af scheid nam van de brandweer, heeft geschiedenis geschreven. Hij was in de bijna 80-jarige geschiedenis van de Soester vrijwillige brandweer (opge richt in 1923) de eerste voor wie een officiële afscheidsre ceptie was georganiseerd. Bij die gelegenheid kreeg hij uit handen van burgemeester Koos Janssen de gemeentelijke erepening uitgereikt. Al in 1966 zette Starink, samen met zes anderen, z'n eerste stap pen op het brandweerpad, bij de bedrijfsbrandweer van het al jaren uit Soest verdwenen Foxboro. Joop Groart was toen ondercom mandant en zijn vader, 'gouden' Willem Groart commandant. Sta rink en de zes anderen werden door het vakkundige en enthou siaste opleiden besmet met het brandweervirus en werden lid van de gemeentelijke brandweer. Hij heeft in die 33 jaar negen com mandanten en ondercommandan ten meegemaakt en zes burge meesters. Daarnaast speelde in die jaren het brandweerwerk zich af in drie kazernes. De burgemeester noemde Starink 'een brandweerman uit het goede hout gesneden; altijd tijdens oefe ningen en inzetten aanwezig.' Hij schetste de loopbaan van Starink die bevelvoerder zijn de mooiste ervaring vond. In 1990 werd hij officier, een rol veel meer op af stand van het incident en de man schappen. Er werd veel meer een beroep gedaan op inhoudelijke kennis. K I E Z E N De Packard Bell Disney Pack heeft alles in huis wat u vandaag de dag van een moderne en krachtige thuiscomputer mag verwachten. Daarnaast is deze PC standaard voorzien van vele extra's speciaal voor de kids. Wat dacht u van een spatwaterdicht kindertoetsenbord, teken pallet, Disney minimuis en vele softwaretitels zodat u gelijk aan de slag kunt. De mogelijk heden zijn teveel om op te noemen. Wij nodigen u daar om graag uit voor de grote Packard Bell Disney thuiscomputer demonstratie die wordt gehouden op zaterdag 14 decem ber van 10.00 tot 17.00 uur bij Expert Schoemaker en ontdek: de thuis computer bij uitstek. BURG. GROTHESTRAAT 9, SOEST - TELEFOON 035 - 601 03 44 DAAR WORD JE WIJZER VAM EXPERT Burgemeester Janssen herinnerde aan enkele grote branden en hulp verleningen waar Starink bij be trokken was. Naast het brandweer- werk had hij ook nog tijd voor een aantal nevenactiviteiten: jeugdtrai ner bij schaatsvereniging Eem- land/Soest op de Vechtse Banen en hij verrichtte hand en spandien sten voor het muziekkorps van PVO. Starink is overigens een man van lange dienstverbanden. Nu al weer zo'n 30 jaar werkt hij als elektrotechnicus bij Frans Bosman. Voor zijn langdurige, bekwame en betrouwbare inzet voor de veilig heid van de inwoners van Soest, met groot verantwoordelijkheids gevoel en aanpassingsvermogen, ontving Starink als vierde brand weerman in Soest uit handen van de burgemeester namens het ge meentebestuur de zilveren ge meentepenning met bijbehorende oorkonde uit, toegekend vanwege bijzondere verdiensten. Voor me vrouw Starink waren er bloemen. Brandweercommandant Ron Let- tinga zette Starink breeduit in het zonnetje. Hij schetste hem als 'een gematigd mens', wat onder meer blijkt uit het aantal plakboeken over 33 jaar brandweerwerk: zeg ge en schrijve cén... In al die jaren veranderde er uiteraard veel. Op het gebied van de alarmering, de inzet, het materieel en nog veel meer. In die organisatie in ontwik keling bleef Starink altijd vrijwilli ger die zich mee-ontwikkelde. Hem was nooit iets te veel. De brandweer, maar meer nog de Soester gemeenschap, is hem dan ook veel dank verschuldigd. Let- tinga bood hem vervolgens een zil veren schaal met inscriptie aan. Namens de Vereniging Vrijwillige Brandweer van Soest sprak voor zitter Martin Onwezen de schei dende collega in hartelijke bewoor dingen toe. Hij overhandigde een Uit handen van burgemeester Janssen ontvangt scheidend brand weerman Joop Starink de zilveren legpenning van de gemeente Foto: Brandweer Soest door collega's samengesteld over zicht van 33 jaar brandweerwerk waar Starink bij betrokken was, alsmede een cadeaubon. De oud-voorzitter en erelid van de Vereniging Vrijwillige Brandweer van Soest, Richard Buss ('de oudst aanwezige die de gemeentelijke erepenning bezit'), legde in zijn toespraak de nadruk op het belang van het vrijwilligerswerk, 'dat van grote betekenis is'. In zijn tijd was de vereniging nog verantwoordelijk voor de brandbestrijding. 'Dat vond ik toch wat veel verantwoor ding en dat is toen veranderd.' Hij vreesde dat door het streven naar grotere verbanden het persoonlijk element dreigt onder te sneeuwen. 'Maar ik ben nog steeds blij dat er vrijwilligers zijn die dit werk willen doen. De gemeenschap heeft er geen idee van hoeveel tijd er in de brandweer gaat zitten, en dat alle maal op vrijwillige basis.' Buss stelde dat Starink een sprekend voorbeeld is geweest van hoeveel inzet het brandweerwerk kost. Hij besloot met de woorden 'Leve de vrijwilligheid van de brandweer!' Het laatste woord was voor Starink zelf. Hij bedankte met name zijn vrouw en kinderen die het hem mogelijk maakten zijn hobby uit te oefenen, alsmede zijn werkgever, Frans Bosman, die hem daartoe ook in staat stelde. Daarna volgde een drukbezochte receptie van be langstellenden die niet met lege handen waren gekomen om Sta rink uit te luiden. Constellation «Midbar» Diamanten lunet. Parelmoeren wijzerplaat. 2300,- omegawatches.com www.omegaw. vjF diamantairs-juwelier Laanstraat 18, Baarn, Tel: 035 - 541 59 37

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 7