NitSlr 3; 5; Nieuwe collectie cK Wildschut Optie 6 Firma Van Huissteden Soest gaat over in andere handen Pin Win Actie Hartje-Zuid Yves Rocher b.v. gecertificeerd KRIE Vrijdag en zaterdag vah knteh Prijzenfestival Winkelkring Tweede leven voor kinderkleding en babyartikelen bij Beau Belle mgxx SOEST BV D&G HANDEL WANDEL Kerststol Oliebollen 25 OO Calvin Klem MaxMara GUCCI PAGINA 8 WOENSDAG 11 DECEMBER 2002 SOESTER COURANT Straks: Regina Zelfmaakmode PAGINA 9 m-m w'L■- I BBL ----- I «trr ISO 14001 voor cosmeticabedrijf in Soest danst met 50% korting op div. showroomkeukens! 1 uur Comité 'Vrouwen in de bijstand' staakt inloopochtenden Cultuurplatform en Cultuurnota Ditmaal waardebonnen van Juwelier Martin van Zijp •4 Nieuwe zaak aan Dillenburglaan 2 DKNY EMPORIÖW\ R MAM Mare O'F* oio* Nu verkrijgbaar bij: Zuidpromenade 14, 3768 EM Soest 035-6022212 www.wildschutoptiek.nl De Sprong houdt 'open huis' Ruiten graveren en repareren oonbon jevulde woonbonnen dien wordt gecontro- vaarden voldoet De ipt, wordt in volgorde de leeftijd en de |Ke of economische and." ie periode dat men g adres. bovenaan de kandi- iw persoonlijke gege- zinssamenstelling en net de gegevens uit de ninistratie Persoons- 3ns juist dan wordt de /verhuurder aangebo- ling dan krijgt u via de waarmee u de leges luisvestingsvergunning een woning, dan wordt het verstrijken van de door de verhuurder, jrief is het niet mogelijk Dekijken. Het heeft geen leren naar uw kansen ERKING BENT GEKO- 'NING ONTVANGT U vijzing Ie woningtoewijzingen i een overzicht. Daarbij /eel reacties er op een of de woning aan een toegewezen. Ook wordt jr, de eventuele maat- nische binding en het maantal vermeld. Op die ohatting maken van uw lelijk type woning en sen aanpassen. nden s het mogelijk om op gronden een urgentie- n. Slechts in een zeer ien zal een dergelijke an toepassing is voor een strekt. Informatie hierover 2 afdeling Publiekszaken 3rdeel huisvesting. an serieuze klacht mocht ^toewijzing, dan kunt u die jij de gemeente Soest, onruimteverdelinq, Post- )EST. leeft over het toewijzings- aarvoor terecht bij Portaal de afdeling Publiekszaken st. Ook zijn hier informatie- e kunt u ook vinden op nl, bouwen en wonen, 9). d bestaat uit de gemeenten unschoten, Eemnes, Leus- inberg. door de desbe- /ulde bonnen of te arhuurder. okken verhuurder. latum:_ iatum: onder de 18 jaar irerk: je woning: trtner tum invullen) jrstromer zie spelregels) mland. -loten periode van 'edraagt uw enkele ae* tel: hoeve van een gehandi- den behorende persoon FsNiNA Va aSES Jïa vijfendertig jaar komt er een punt te staan achter de aan wezigheid van (de naam van) pe bekende naaimachine- en jfourniturenzaak Van Huisste den aan de Van Weedestraal L 221. De winkel gaat deze maand over in andere handen. Mevrouw Regina Snijder-Tromp I uit Hoogland is de nieuwe eigena- Ires. Zij heeft ruime ervaring met het zelf maken van kleding en I heeft een soortgelijke zaak gedre- ven. Haar doelstelling is in de eer- r ste plaats het (ver)maken van kle- ding en de verkoop van fournitu ren en naaimachine-accessoires. Van Huissteden blijft overigens wel betrokken bij de zaak in Soest, want daar kan het publiek ook straks nog terecht voor reparaties aan naaimachines. Die worden uit gevoerd bij Van Huissteden aan de Koestraat 29 in Amersfoort, waar van de activiteiten worden voort gezet. Op woensdag 18 december is Van Huissteden in Soest voor het laatst geopend. Op vrijdag 3 januari gaat de winkel weer open onder leiding van mevrouw Snijders. De ope ningstijden blijven overigens wat ze waren: van 9:30 tot 17:30 uur, op maandag gesloten, geen koop- Rineke Hurenkamp (l.en Mar- got van Esch nemen ook afscheid bij Van Huissteden Foto: Soester Courant avond. De heer Van Huissteden kijkt met genoegen terug op de periode in Soest, waar altijd een plezierig contact met de klanten heeft be staan en met de medewerksters, de dames Rineke Hurenkamp en Margot van Esch, die al sinds jaar en dag in de winkel aan de Van Weedestraat hebben gewerkt. 'We willen de klanten ook langs deze weg nog hartelijk bedanken voor het vertrouwen,' aldus Van Huis steden. Vrijdag vielen er weer 31 weekprijzen in Hartje-Zuid actie verloot. Iedereen die in Hartje-Zuid pint, maakt in de Pin Win Actie. Zaterdag 14 december, tijdens dus kans op een prijs, de kerstmarkt, worden de laatste weekprijzen van deze Yves Rocher Nederland B.V. heeft onlangs het ISO 14001 certificaat verkregen waarmee I de sterke band die het bedrijf I met de natuur heeft nog eens bevestigd wordt. ISO 14001 is een norm voor be drijven die structureel en continu aan milieuzorg willen werken. Om een certificaat te krijgen, dient een bedrijf aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moet het bedrijf een milieuzorgsysteem ontwikke len om de invloeden die het bedrijf en haar producten op het milieu hebben in kaart te brengen en sys tematisch te verminderen. Elk jaar wordt de lat met betrekking tot verbetering van de milieuprestaties hoger gelegd. Yves Rocher heeft zich altijd al ingezet voor de natuur. De pro ducten worden ontwikkeld en ge fabriceerd met zoveel mogelijk res pect voor het milieu. Er wordt zui nig met de natuurlijke bronnen omgesprongen en constant gezocht naar lichtere verpakkingsmateria len en mogelijkheden tot het af schaffen van overtollig verpak kingsmateriaal. Ook wordt gebruik gemaakt van verzendkartons van 100% gerecy cled materiaal. Natuurlijk wordt ook het afval zo als papier, karton en folie geschei den en voor recycling afgevoerd. Het chemisch kantoorafval, zoals batterijen, wordt gescheiden en op M. Algie (links) en directeur W. van der Ploeg van Yves Rocher met het ISO 14001 certificaat. milieuverantwoorde wijze afge voerd. Het overige afval wordt ver brand in speciale ovens waarbij energie teruggewonnen wordt. Voor 2003 staat o.a. een nieuwe energiescan (gas licht) op het programma, waarmee het energie verbruik kritisch wordt doorgelicht en wordt bekeken of het energie verbruik nog verder omlaag kan. Daarnaast is een project in ontwik keling dat de stickers op de ver zendkartons overbodig maakt door de gegevens direct op de doos te printen. Op zoek naar uw ideale KEUKEN of BADKAMER? Keukens Badkamers Badkamer- en sanitairartikelen ERGO-keukens t.b.v. gehandicapten in het kader van de W. V.G. Complete montages Wand- en vloertegels Tegel- en stucwerk Vrijstaand en inbouwapp. Wandkasten Ook keuken- en badkamerrenovaties Deskundig advies (ook bij u thuis!); vrijblijvende offertes. Showroom geopend: Dinsdag t/m vrijdag: 09.30 - 17.30 uur Zaterdag: 10.00 -16.00 uur; 's maandags gesloten Veldweg 4, Soest. Tel. (035) 6014878, Fax (035) 6028029 SOEST BV al 34 jaar meerwaarde in wonen! fotoservice óók voor APS en digitaal Vanaf heden is het Comité 'Vrou wen in de bijstand'-Soest opge houden met het organiseren van maandelijkse inloopochtenden. Dat wil niet zeggen dat aan de ac tiviteiten van het comité ook een einde is gekomen. De 'Vrouwen in de bijstand' blijven bereikbaar on der de bekende telefoonnummers (zie o.a. de gemeentegids). Op maandag 16 december vindt om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis een bijzondere vergadering plaats. De initiatiefne mers van het Cultuurplatform - Werner Paans, Bert Smit, Jan Vis ser - zullen die avond aan alle kunst- en culturele organisaties van Soest de Cultuurnota 'Naar een inspirerend cultuurbeleid' pre senteren. Aan deze nota is de af gelopen weken hard gewerkt en deze avond kunnen de laatste sug gesties nog worden ingebracht. Vervolgens wordt de Cultuurnota door de initiatiefnemers in het bij zijn van de pers op 20 december om 12:00 uur aan de wethouder van Cultuur, de heer Harry Witte, op het gemeentehuis in een offi ciële bijeenkomst uitgereikt. Via hem zal de Cultuurnota aan het College en de Raad worden aange boden. bereid met roomboter en zuiver amandelspijs van 4,30 dit weekend voor. 10 stuks voor Wij staan te bakken bij onze winkel aan de Van Weedestraat, op het parkeerterrein bij Albert Heijn (Burg. Grothestraat) en zaterdag en zondag op de Kerstmarkt bij A.P. van Doorn JSk BROOD- EN BANKETBAKKERIJ Birkstraat 93 - Soest - Tel. 601 23 54 Beukenlaan 46 - Soest - Tel. 601 20 65 Van Weedestraat 46A - Soest - Tel. 601 38 77 Voor drie Soesters was het de dag na pakjesavond wéér raak. De dames Strengholt, Van Kor- laar en Timmer uit Soest mochten vrijdagmiddag bij Ju welier Martin van Zijp een ju weliersbon ter waarde van 50 euro afhalen. Alsof dat nog niet genoeg was, kregen ze ook een fraaie bos bloe men mee naar huis. In de zaak aan de Van Weedestraat vond alweer de derde prijsuitreiking van dit jaar plaats van het prijzenfestival van de Winkclkring. Kans op een prijs maakt iedereen die een kaart uit het door heel Soest verspreide bonnenboekje inwisselt bij een van de deelnemende winkeliers. De actie duurt tot Kerst, prijsuitreikin gen zijn er nog op de vrijdagen 13, 20 en 27 december. De winnaars worden vooraf ingelicht door Hans Nota van het gelijknamige Brilcen- trum aan de Van Weedestraat, of Emile Wortmann van de gelijkna mige modezaak aan de Burge meester Grothestraat cn voorzitter van de Winkclkring. De laatste probeert nog even zijn horloge te repareren, terwijl het echtpaar Van Zijp met de prijswinnaars poseert. 1 Zaterdag 16 november jl. is in het centrum van Soest een nieuwe winkel geopend: Beau Belle aan de Dillenburglaan 2 (net om het hoekje van de Van Weedestraat). Beau Bel le omvat een bestaand concept in een nieuw jasje: inname en verkoop van gebruikte kinder kleding en babyartikelen. FbU)f|jRALPHLAÜREN EYEWEAR OCCHIALI eyTwear Eigenares Sylvia Duwèl heeft er een gezellige, vrolijke winkel van gemaakt met een grote speelkamer voor de kinderen. In deze kamer o.a. een leeshoekje, een krijtbord, een rek verkleedkleding (ook te koop!) en plenty knuffelbeesten. Genoeg om moeders de gelegen heid te geven even rustig iets uit te zoeken. Beau Belle richt zich voornamelijk op baby- en kinder kleding tot de leeftijd van ca. 10 jaar. 'Maar dat is geen vaste li miet,' aldus Sylvia. Het idee met deze zaak te begin nen werd geïnspireerd door de ver schillende berichten in media over de afnemende koopkracht van de consument en klachten alom over prijsstijgingen en de 'verraderlijke' euro. Sylvia: 'Ik stel me voor dat het voor veel jonge ouders een probleem is een leuke babyuitzet bij elkaar te kopen. Wanneer je alles nieuw in de win kel koopt ben je simpelweg een kapitaal kwijt!' Bij Beau Belle staat van alles te koop voor een 'tweedehands' prijs je. Er wordt gewerkt met een con signatiesysteem: klanten kunnen gebruikte spullen inbrengen (mits ze schoon zijn en er nog goed uit zien - 'zoals je het zélf in de win kel zou willen aantreffen', aldus Sylvia) en ontvangen hun deel van Dillenburglaan ZA, Soest Tel. 6029206 Komende zaterdag - 14 december - heropent de bekende Soester edelsteenslijperij De Sprong op feestelijke wijze zijn deuren aan dc Lange Brinkweg 66. In de afgelo pen weken is de zaak grondig ver bouwd en voor het eerst na 33 jaar in een totaal nieuw 'jasje' gestoken. Ook de entree is gewijzigd, even als het volledige interieur. Dat wordt zaterdag gevierd met een 'open huis' van 09:00 tot 16:00 uur, waar iedereen welkom is. Sylvia Duwèl van Beau Belje. Foto: Soester Courant de verkoopprijs wanneer het arti kel is verkocht. Een goede reden om de zolder eens op te ruimen! Snuffelen Uiteraard kon men al op verschil lende wijzen tweedehands artike len kopen en verkopen - via 'kleintjes' in de krant of kaartjes in de supermarkt - maar het feit dat je de spullen bij de aanbieder thuis moet gaan bekijken (met het risi co dat het helemaal niet is wat je zoekt) vormt voor veel mensen toch een drempel. Bij Beau Bel le kun je vrijblijvend even snuffe len en het aanbod is zo divers en wisselend dat er voor ieders smaak wel iets bij is! Ook verkoopt Beau Belle het werk van kunstenares Inge Adema. Originele werken hangen in dc winkel, maar ook posters, prenten en ansichtkaarten met vrolijke ge zichtjes, prinsessen en kikkertjes, poesjes en piraten. Leuk om ca deau te doen of de kinderkamer mee te decoreren. Beau Belle, Dillenburglaan 2, is telefonisch bereikbaar via 826029206. De openingstijden zijn: dinsdag t/m vrijdag 10:00- 17:00 uur; zaterdag 10:00-16:00 Komende zaterdag - 14 december - is de Mobiele Service van Auto- mark weer aanwezig op de par keerplaats naast het postkantoor aan de Steenhoffstraat. De beken de gele tent staat er van 09:00 tot 16:00 uur. Men kan er ook nu weer terecht voor het (vanaf WA- plus gratis) repareren van een ster in de voorruit en voor de inspec tie van de ruiten. Groene kaart meebrengen, s.v.p. voor dc verze- keringsgegevens (niet voor verze kerden bij Centraal Beheer). Daar naast beschikken de medewerkers van Automark over apparatuur om, als diefstalpreventie, het ken teken in de ruiten te graveren. Dat kost 15,00 per auto, inclusief waarschuwingsstickers, en voor 5,00 extra wordt er een specia le reflecticlaag aangebracht.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 2002 | | pagina 9