Amersfoort en Omstreken 1872. No. 1. Maandag 1 Januarij. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie middelen voor Amersfoort. Bericht. HET NIEUWE JAAR. Overzicht der week. EIKKENLAND. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaturdags nademiddng. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0.75. Franco door het geheele Rijk0.85. Afzonderlijke nummersTVs Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT, Advertentïcn van 15 regels ƒ0.50. Iedere regel meer0.10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende per soonlijk bezorgd 0.25, Nedeulandsche Centraal-Spoorweg. Diligence-dienst naar Maarsbergen en Barneveld. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht 9.17, 1.422.20, 8.40. Van Amersfoort naar Maarsbergen: Naar Barneveld: Zwolle 9.14, 2.5, 4.19,8.25. 's morgens 6.45namiddag 4.30. des av. 8a/2 n. aank. d. laatste tr. Meermalen en van zeer verschillende kan ten werd den ondergeteekende aanzoek ge daan tot het oprichten van een Weekblad voor Amersfoort en Omstreken. Daaruit bleek hem ten duidelijkste de behoefte aan een degelijk blad, en nu de afschaffing van het zegel de uitgave daarvan gemakkelij ker gemaakt heeftneemt hij de vrijheid U het eerste Nummer van het Weekblad voor Amersfoort en Omstreken aan te bieden. De eerste drie nummers zullen gratis ver spreid worden, terwijl bij-het derde num mer een inteekenbillet zal gevoegd worden, dat zal worden afgehaald. De prijs dei- Ad verten tiën is zeer laag gesteld, terwijl getracht zal worden de belangrijkheid dei- Courant te verhoogen door het opnemen van marktberichten, ook uit de omlig gende plaatsen, beursberichtenden afloop van verkoopingen en aanbestedingen, den burgerlijken stand van de gemeenten Amers foort, Scherpenzeel etc., en als het moge lijk is ook de predikbeurten bij de verschil lende gezindten. Vol vertrouwen beveelt hij zijn blad aan het publiek aante meer daar de prijs van 0.75 per 3 maanden zoo laag is, dat het in ieders handen kan komen. DE UITGEVER. Zoo zijn we dan weder aangekomen aan een dier rustpunten, welke de tijd ons in zijn teugellooze vaart van afstand tot af stand aanbiedten welke meer dan eenig ander tijdstip geschikt zijn om te overzien wat wij reeds achter ons hebben en na te denken over wat nog vóór ons ligt. Den verschillenden menschen treedt het nieuwe jaar in zeer uiteenloopende gestalte te gemoetgeheel overeenstemmend met hunne eigene zienswijze. Den dwaas alleen verschijnt het als de Fortuin met den horen des overvloeds, die al zijne wenschen zal vervullen en goed maken, wat het oudejaar heeft misdaan. Het angstige gemoed ziet er Pandora in met de gesloten dooswaarin plagen in menigte voor ons bevat zijn. Al léén de blik, vrij van de nevelen des voor oordeels kent de oplossing van het raadsel woord: «Toekomst" hij alfeen weet, dat lief en leed, regen en zonneschijn elkander zul len afwisselen; hij spant zijne verwachtingen niet te hoog, maar laat zich ook niet ter neer slaan door de vrees voor mogelijke onheilen. Niet onvruchtbaar mijmeren eischt de ne gentiende eeuw maar strenge verbanning van vrees voor de toekomst, want vrees ver lamt den moed en onze tijd verlangt vóór alles mannelijke kracht! Voor ons, ingezetenen van Amersfoort, mogen we het vooruitzicht schoon noemen; we tinden "er vooruitgang in velerlei op zicht voornamelijk op 't gebied van het onderwijswelke stoute verwachtingen mo gen we niet koesteren, als eens de Ooster spoorweg ons weder met Amsterdam en Duitschland zal verbonden hebben! We zijn dan weder in het hart des lands gelegen, waaruit de vroegere spoorwegen ons had verwijderd en mogen hopen weder den rang in te nemen, die ons toekomt door onze geo- graphische ligging, vooral indien nog het kanaal VeenendaalAmersfoort tot stand mocht komen. Maar verliezen we niet uit het oog, dat we mede moeten gaan met den stroom des tijds, dat we door woord en daad, door opoffering somtijds van eenig dadelijk voordeel alles behooren te doen, wat in ons vermogen is om de stad onzer inwoning de voordeelen te doen genietendie de beschaving en ont wikkeling aanbrengendat we onze beste krachten moeten inspannen om dreigende onheilen van haar af te wenden door mid delen te haat te nemen, die ons door weten schap en ervaring aan de hand zijn gedaan. Wij willen tot dat schoone doel mede werken door de oprichting van een Week blad voor Amersfoort en Omstreken. In richting zal het overeenstemmen met het Nieuws van den Dagmaar noodzakelijk eene meer locale kleur aannemen. We ho pen ons te onderscheiden van andere kleine bladen, door ons niet tot het orgaan eener bepaalde partij te maken. We nemen in tegendeel gaarne ingezonden stukken op van elke kleur, mits zij in behoorlijken vorm gesteld zijn, geen personaliteiten bevatten en onderteekend zijn, tenzij de steller het tegendeel mocht verlangenin welk geval echter zijn naam aan ons moet bekend zijn. We willen geen oppositieblad zijn, daar zooals reeds gezegd is, ons eenige doel is: medewerken tot ontwikkeling; en daartoe zullen wij in den regel de volgende rubrie ken in ons blad plaatsen I. Hoofdartikel, ontleend aan onder werpen van algemeen en dadelijk belang. II. Overzicht der week. Binnen- en buitenlandsch nieuws, hoofdzakelijk be stemd voor hen, die geen tijd en gelegenheid hebben om de groote bladen te bëstudeëren; het zal zoo beknopt mogelijk het belangrijke en wetenswaardige van binnen- en huiten- land bevatten. III. Verslag van het verhandelde in den gemeenteraad van Amersfoortzooveel mogelijk ook van de naburige gemeenten. IV. Correspondentiën, in het hij zonder uit Amersfoorts omstreken. V. Feuilleton. VI. Populair wetenschappelijke mede deelingen, waaronder aan de ge zondheidsleer eene aanzienlijke plaats zal worden ingeruimd. VII. Mengelingen. VIII. Kunstnieuws. Wij eindigen met den wenseh, dat ons blad in veler handen moge komen, omdat we daardoor de overtuiging zullen erlangen, dat ons streven niet te vergeefsch is en we ons eenig doel nuttig te zijn werkelijk hereiken. De Redactie. De Tweede Kamer heeft het wetsontwerp over de af koopbaarstelling der tienden met 62 tegen 1 stem, die van den Heer Rutgers, aangenomen. Bij de beraadslaging daarover zeide de minister van Justitie, dat hij zich verheugde over de groote eenstemmigheid, waarmede de wensch werd aan den dag ge legd om den landbouw van den drukkenden last der tienden te ontheffen. Vervolgens drukte hij de hoop uit, dat vele tiendplich- tigen van de bevoegdheid tot afkoop ge bruik zullen maken, als ook de Eerste Ka mer het ontwerp zal hebben aangenomen. De Eerste Kamer, die zich vroeger steeds afkeerig heeft getoond van wetsontwerpen tot afkoopbaarstelling der tienden, heeft

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1