Amersfoort en Omstreken 1872. No. 3. Zaturdag 13 Januari. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie middelen voor Amersfoort. INGEZONDEN. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt dc9 Zaturdags na den middag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden ƒ0.75. Franco door het geheele Rijk0.85. Afzonderlijke nummers7Vo Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regelsƒ0.50. Iedere regel meer0.10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende per soonlijk bezorgdu 0.25. Nederlandsche Centeaal-Spoorweg. Diligence-dienst naar Maarsbergen en Barneveld. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht 9.17, 1.422.20, 8.6. Van Amersfoort naar Maarsbergen: Naar Barneveld Zwolle 9.14, 2.5, 4.19,8.25. 's morgens 6.45namiddag 4.30. des av. 8l/2 n. aank. d. laatste tr. Ons hoofdartikel: Amersfoort en de Oosterspoorweg, voor No. 3 bestemd, kan niet geplaatst worden, daar ons nog een paar opgaven ontbreken. Het zal nu in ons eerstvolgend nommer voorkomen. De Redactie. In het Nieuw Kerkelijk Weekblad "van 4 Jan 1872 komt een ingezonden stuk voor, getiteld Godsdienstonderwijs en on derteekend door vier predikanten. Hun schrijven bevat een klacht over onbillijke behandeling, een eisch tot verbetering van bestaande toestandenen eene soort van bedreiging, wanneer die eisch niet goed schiks wordt ingewilligd. De klacht is de volgende: «Staats- en stadsscholen lijden aan eene «verregaande eenzijdigheid, die ons voor- »komt verderfelijk te wezen voor de gan- «sche ontwikkelijk van den menschen «schadelijk te gelijk voor de belangen van «huisgezin en staat. «Eenzijdige ontwikkeling!of zouden «we zoo niet mogen spreken, nu schier al- «leen het verstandelijke element op den «voorgrond staat en de jeugdige hersens «worden volgestopt 1en opgepropt met ken- «nis van de zoogenaamde exacte weten sschappen terwijl aan de religieuse, aesthe- tische en ethische ontwikkeling bepaald «wordt te kort gedaan? «Chemie, physica en mathesis, ze schij- «nen wel het ééne te zijn, dat noodig is. «Men veroorloove ons hier tegen te «protesteeren, en te blijven meenenwat «velen met ons Gode zij dank «nog eens zijn, dat de mensch leeft niet «bij brood alleendat tegenover de weten- 1) Wij onderschrappen. schap van de stof en het stoffelijkezich ook de rechten laten gelden van den geest en Diet geestelijke, en wel dat der godsdienst «allereerst." En wat willen nu de Heeren? «Wij armen bedelen om een kruimpje «van den welvoorzienen disch der rijken; «een kruimpjedat hun of niet gegund «of, zoo al gegund, wordt toegesmeten." We zouden ons bijna verbazen over deze zeldzame bescheidenheidwanneer dat «kruimpje" niet nader werd omschreven. Men moet hun namelijk «Wekelijks behalve den Zondag nl. «één vrijen dag afstaan tot het geven van «godsdienstonderwijs." En hoe zullen ze hun doel trachten te bereiken? Ook dit zeggen ze met ronde woorden «De tijd is gekomen, om de handen in- «een te slaan. Godsdienstig onderwijs moet «er zijnde predikanten behoeven hiertoe, «gelijk ieder ander, tijd. Dat we hem, 't zij goedschiks't zij kwaadschiks, veroveren De Heeren maken zich boos, niet waar? Volstoppen en opproppen van hersenen met zoogenaamde exacte wetenschappen is een harde uitdrukking, die, als ze bewezen was, een ernstig verwijt zou worden. Gelukkig zijn de Heeren er het bewijs voor schuldig gebleven, en naar we hopen en vertrouwen, ze zullen het ook schuldig blijven. An ders ware het ongetwijfeld verstandiger, indien we in plaats van één enkelen, maar dadelijk al de zes dagen der week afschaf ten die aan zulk een geestdoodende en bekrompen africhting worden besteed. En wat zullen .we van die bedreiging zeggenom 't zij goedschiks, 't zij kwaad schiks een geheelen schooldag voor de cate- chisatieën te zullen veroverenWe onthou- pen ons liever van elke qualificatie. Wat beduidt hier de vlag van aesthetica en ethica Is werkelijk voor onze jongens de catechisatie het eenige middel om zich in die richting te ontwikkelen? Wordt er op onze scholen geen literatuur gedoceerd? en is niet aan een der schoone kunsten een belangrijke plaats op 't programma onzer middelbare scholen toegekend? Mee nen de Heeren waarlijk, dat zij het mono polie hebben van aesthetische en ethische ontwikkeling, dan kunnen zij zich op eene concurrentie met de musici voorbereiden. Slechts weinige weken geleden heeft een schrijver in de Caecilia den handschoen op genomen voor de muziekom voor haar eene plaats op 't programma onzer burger scholen te vragen. Kennen ze zich dat monopolie niet toe, waartoe dan met woor den geschermd? Dat ze dan binnen de grenzen hunner bevoegdheid blijven, en. hunne réclame bepalen bij het eischen van meer tijd voor 't godsdienstonderwijs. Zonderlinger nog klinkt hetwanneer door hen de wetenschap van de stof en het stoffelijke (waartoe volgens hun oordeel de school zich bepaalt) wordt gesteld tegen over de rechten van den geest en het geeste lijke (die waarschijnlijk slechts op de cate chisatie ten volle erkend zullen worden). We meenden in onze eenvoudigheiddat de «Staats- en stadsscholen" juist dienen moesten om den geest te ontwikkelen maar de Heeren schijnen er anders over te denken. Bepalen we ons «bij de hoogere burger scholen, waartoe het meerendeel der cate chisanten, die niet reeds door eigen arbeid in hun bestaan voorzien, wel zal behooren. De «Seitenhieb" op chemie, physica en mathesis wijst er bovendien duidelijk op. Op die scholen zelf mag geen godsdienston derwijs worden gegevende wet laat het niet toeen de Heeren verlangen het ook niet. ,Dus buiten den schooltijd. Die schooltijd FEUILLETON. IDA. FANE. Liefde en hoop hadden, met hare veelbe lovende gouden pen de eerste hoofdstukken geschreven van de geschiedenis van Ida Fane's hart; maar het schoone gedenkboek van reinheid en onschuld werd door engelen handen gesloten, eer de zonde zijn onbezoe delde bladzijden had bevlekt. Langs ééne woning gaan de dorpelingen met zachteren treddaar spreken ze met fluisterende, ingehouden stemmen, als vrees den ze de bleeke treurende Ie zullen storen, die eenzaam zit in haar verlaten kamer, in droeve berusting en met geduldige hoop het uur afwachtend, dat hare levensmoede ziel weder zal vereenigen met de dierbaren, die niet verloren zijnmaar haar zijn voorge gaan. Er is eene stilte in die omgeving als of ook de medelijdende natuur de smart der kinderlooze weduwe eerbiedigde, 't Is of de vogelen er zwijgenen de zwaluw nauw hoorbaar naar haar nest onder het oude dak terugkeert. Zachtkens ruischt de wind door de statige pijnboomen, en de schoone bloe men, met dauwdruppen bedekt ais met tra nen van medelijdenlaten peinzend het hoofdje hangen, langs de padendie eens Ida's lichte voetstappen drukten. In den zomer van 1861 was de afgelegen woning, die we beschrevendoor den heer Fane gekocht. Voor ieders oogen slechts voor die der altijd hoopvolle liefde niet was het vroegtijdig doodvonnis reeds op zijn gelaat te lezen, en toen hij er zijn vrouw en kind meebracht, en zich in zijn nieuw verblijf had gevestigd, beschouwden de dor pelingen haar als eene, die weldra eene we duwe zou zijn. Maar anders dacht mevrouw Fane er over er was voor haar in de frissche buitenlucht een even onfeilbare be lofte van genezing, als ooit den moeden pel grim sterkte op zijne bedevaart naar Maho- mets bron. Vóór dat de heer Fane in het dorp was komen wonen, was hij advokaat geweest in zijn geboortestad Boston. Een bloedspu wing, die hem midden onder een belangrijke pleitrede overviel, maakte een onverwachts en noodlottig einde aan zijn arbeid. Na eene lange ziekte, waaruit hem een pijnlijke hoest en een zwak en uitgeteerd lichaam overbleef, kon hij zich niet langer verzetten tegen de droevige overtuiging, dat de schitterende droomen van roem, die jaren lang zijn ide aal hadden uitgemaakt, vervlogen waren, en dat hij in afzondering de gezondheid moest trachten te herwinnen, die hem een inge spannen studie had doen verliezen. Gedurende een korten tijd scheen het, dat zijne wenschen vervuld zouden worden. De verandering van lucht, de ontspanning, die de overgang van het drukke beroepsleven tot de landelijke rust met zich bracht,

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1