Amersfoort en Omstreken. 1872. No. 4. Zaturdag 20 Januari. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie middelen voor Amersfoort. Amersfoort en de Oosterspoorweg. IDA F A. NE. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs \oor Amersfoort per 3 maanden ƒ0.75. Eranco door het gelieelc Kijk0.85. Afzonderlijke nummers7Vo Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertenticn van 15 regelsƒ0.50. Iedere regel meer0.10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0.25. Nederlandsche Centr aal-Spoor,wecDiligence-dienst naar. Maarsbergen en Barneveld. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht 9.17, 1.42, 2.20, 8.6. Van Amersfoort naar Maarsbergen: Naar Barneveld: Zwolle 9.14, 2.5, 4.19,8.25. 's mofgens 6.45namiddag 4.30. des ar. 81/, n. aank. d. laatste tr. Meermalen hoort men zeggen, dat wan neer eenmaal de Oosterspoorweg voltooid en Amersfoort dus door een tweede lijn met het Nederlandsche spoorwegnet verbonden zal zijndie stad een tijdperk van groote ontwikkeling zal intreden. Er zal verbetering komen in al die zaken, waarin Amersfoort nu nog bij andere steden, die aan de knooppunten der spoorwegen liggen, ten achteren is; men droomt als het ware van een gouden eeuw, die de Eemstad zal beleven. Ook wij koesteren groote verwachtingen van dien Oosterspoorweg. Waarop die verwachtingen voor den bloei onzer stad gegrond zijn, zullen wij hierin aangeven. Het denkbeeld waarvan de concessionaris sen bij het ontwerpen van den Oosterspoor weg uitgingen is van tweeledigen aard. Het o o o voordeel dat zij in die lijn zagen, grondden zij ten eerste op het feit, dat de handel steeds naar de kortste verbindingslijnen zoekt; ten tweede daarop, dat de nieuwe baan zou zijn een concurreerende lijn voor de Rijnspoor weg-maatschappij, die door hare baatzuch tige en willekeurige bepalingen den handel zooveel moeilijkheden in den weg legt. De Rijnspoorweg-maatschappijhet mo nopolie van het vervoer tusschen Nederland en Duitschland in handen hebbendeis meester om te handelen zooals zij wil. Zij maakt daarvan dan ook ruimschoots tot haar eigen voordeel gebruik, ten nadeele echter van handelaren en industrieëlen, die hunne goederen vervoerd willen hebben. Dat die maatschappij haar eigen voordeel behartigt begrijpt een ieder; of dat behartigen den toets der loyaliteit steeds kan doorstaan, moge een enkel voorbeeld doen zien. Het is namelijk een welbekend feit, dat des winters, wanneer het slechts een paar dagen gevroren heeft; eene verandering in het goederenvervoer wordt gebracht. Geen koopmansgoederen worden meer vervoerd dan als veilgiit", waarvoor natuurlijk veel meer vracht moet betaald worden, dan wan neer die als gewone goederen worden aange merkt. Daar men nu weet, dat de handel van geen andere haan kan gebruik maken wordt alleen aan het finantieel belang der maatschappij gedacht en niets gedaan om het handelsverkeer gemakkelijk te maken. Al mogen aandeelhouders het zeer prij zenswaardig vinden, dat hunne belangen door de directeuren dezer maatschappij zóó behartigd worden, dat hun jaarlijks het hoogst mogelijke dividend wordt uitgekeerd, wij gelooven, dat door die wijze van hande len hun voordeel slechts van tijdelijken aard zal zijn. Zoolang toch die personen in hun ijver alle loyaliteit uit het oog verliezen meenen wij niet, dat hun gt a rag door het al gemeen geprezen kan worden. Een spoor weg is eene verbindingslijn voor handel en nijverheid, een bron van welvaart, als zoo danig dus eene zaak van algemeen belang. Een maatschappij, diezooais die van den Rijnspoorweg, alleen op voordeel let, werkt ten nadeele van het algemeen. De eindpunten van den Oosterspoorweg zijn Amsterdam en Zutphen. Van Amster dam, uitgaande van het centraal goederen station aan het in aanbouw zijnde IJ-kanaal, loopt de baan door de polder Watergraafs meer naar Weesp en van daar met een bocht door het offensief van Naarden, verder over Hilversum en Baarn naar Amersfoort. Van laatstgenoemde plaats is hare richting mid den door de heistreek der Veluwe over Apel doorn naar Zutphen. Een zijtak H ilversum- Utrecht zal de baan in verbinding stellen met het groote knooppunt der spoorwegen in laatstgenoemde plaats. In den laatsten tijd wordt er daarenboven gesproken over een tweeden zijtak van Apeldoorn naar het Loo, die voor bijzondere rekening zou worden aangelegd. Gaat men de richting op de kaart na, dan ziet men dat de geprojecteerde lijn, kleine bochten niet medegerekendbijna de rechte en dus de directe verbinding is tusschen Amsterdam en Zutphen. Deze laatste plaats is door de haan Zutphen RheineOsnahrück met het net der Duit- sche spoorwegen verhonden. De in aanbouw zijnde spoorweg OsnabrückBremen en de lijn BreinenHamburg vormen ongeveer eene rechte verbinding tusschen Hamburg en Rheinezoodat uit een handelsoogpunt de Oosterspoorweg een gedeelte van de kort ste handelslijn zal zijn tusschen Amsterdam en Hamburg. Een groot goederenvervoer tusschen Amsterdam en de handelsteden van bijna geheel Noord-Duitschland zal dus on getwijfeld langs dien Oosterspoorweg plaats vinden. En wat zullen nu wel de voordeelen zijn, die Amersfoort in het bijzonder door den Oosterspoorweg zal genieten? In de eerste plaats zal er een middel zijn om gemakke lijk in en uit die stad te komen, en dat zoo iets een groot voordeel is, zal iedereen moe ten toegeven; dan alleen toch zal eene stad vooruit kunnen gaan, wanneer zij gemakke lijk te bereiken is. Ligt de plaats tevens in een gezonde en schoone streek, zooals met Amersfoort in hooge niate het geval is, dan zal die meer gemakkelijke communicatie er voorzeker personen toe doen hesluiten om zich daar te vestigenvooral nu door de be langrijke verbeteringeu van het onderwijs deze stad ook in dit opzicht bij anderen niet achterstaat. Het is niet onder alle omstandigheden waar, dat een spoorweg eene handelstad in bloei doet toenemen. Ongetwijfeld zal dit het geval wezen, wanneer in die stad de pro- duktie vermeerdert, of wanneer de plaats FEUILLETON. V e r v o 1 g. Men dacht algemeen op het dorp, dat Mevrouw Fane na den dood van haar man weer naar hare vrienden in de stad zou te rug keeren; met des te grooter ingenomen heid vernam men daarom, dat het haar voor nemen was, op de plaats te blijven wonen waaraan ieder plekje in haar gedachten on afscheidelijk verbonden was met de herinne ringen aan haren verloren echtgenoot. Hier had hij voor de laatste maal gewandeld, hier zijn laatste rijtoertje gemaakt. En het huis, nu zoo eenzaam, maar waarin hij nog voor zoo korten tijd den zegen zijner tegenwoor digheid had verspreid; en die kleine huiska mer, waarin hun zoo dikwijls onder lectuur en muziek de dagen als uren omgevlogen waren, en waar zij geluisterd had naar de stem, die nu voor altijd zou zwijgen; en die kamer, waar hij in hare armen de eeuwig heid was ingegaan kon ze dat alles veria- o o ten? NeenMevrouw Fane gevoelde de kracht niet om zich los te rukken van eene plek, waaraan haar hart door de banden der smart gehecht was, en schoon hare vrienden niets ongezegd lieten van al wat hartelijk heid en liefde hun konden ingeven om haar van besluit te doen veranderenhunne po gingen hieven vergeefsch. Toen haar vader stierf, had Ida Fane der tien zomers zien voorbijgaan. Zij was een van die zeldzame, schoone en beminnelijke kinderen, op wie, van hun geboorte af, zonde en schuld geen indrukken achterlaten; en terwijl ze van kind tot jonkvrouw opwies, groeiden ook de bekoorlijke eigenschappen van zachtheid, zedigheid en vriendelijkheid met haar op. Wij spreken dikwijls van we zens, die te goed voor deze aarde zijn. Zij wandelen onder ons rond als engelendie voor een korten tijd de betere gewesten ver laten ze troosten en helpen ons in ons lijden, vervullen ons hart met blijdschap en liefde en doen ons alleen door hunne tegen woordigheid de wereld beter toeschijnen. En wanneer ze van ons worden weggeno men, laten ze hij ons de gezegende overtui ging achter, dat zij als engelen naar den he mel zijn teruggekeerd. Van Ida kon men dat alles zeggen. oo Haar trekken hadden na den dood van haar vader, aan wien ze met haar gansche hart gehecht was, bij eene volkouiene regel matigheid cn schoonheid een zeker waas van ernst gekregen. Slechts zelden maakte o o de lelieblanke gelaatskleur voor een roos-

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1