Amersfoort en Omstreken. 1872. No. 5. Zaterdag- 27 Januari. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie middelen voor Amersfoort. EEN GOED VOORBEELD. Overzicht der week. BINNENLAND. IDA FANË WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden/0.75. Franco door het gclieclc Rijk0.85. Afzonderlijke nummers71/3 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Ad verten tien van 15 regels ƒ0.50. Iedere regel meer0.10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0.25. Nederlandsciie Centraal-Spoorweg Diligence-dienst naar Maarsbergen en Barneveld. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht 9.17, 1.422.20, 8.6, Van Amersfoort naar Maarsbergen: Naar Barneveld: Zwolle 9.14, 2.5, 4.19,8.25. 's morgens 6.45namiddag 4.30. des av. 8'/2 n. aank. d. laatste tr. Was bet bijvoegsel van ons vorig nummer gewijd aan de concept-statuten van eene bouw- en ontginning-maatschappij voor Gooilandgevestigd te Hilversum, wij ge voelen ons opgewekt ook onze stadgenooten op iets dergelijks te wijzen. Even gemakkelijk als Hilversum zal onze stad met den Oosterspoorweg van Amster dam te bereiken zijn, en wat de omstreken van Amersfoort betreft, zij behoeven zeker niet voor het Gooische onder te doen. Ieder een toch, die den Amersfoortscben berg be zocht, en van daar bet prachtige panorama beschouwde dat dan voorliet oog uitgespreid ligt, moest uitroepen: «hoe jammer, dat biervan geen partij wordt getrokken." In den zomer, en is bet wonder! verlangen Amsterdamsche familiën naar vrije buiten lucht, zij zoeken die in dèn omtrek van Haarlem; vele buitenverblijven niet in de onmiddelijke nabijheid dier stad gelegen, zijn moeielijker te bereiken, en niet allen, die wel gaarne buiten zouden willen vertoeven, kun nen daar geschikte plaats meer vinden. Wel gezien dus van de Hilversumscbe bouwver- eeniging, zij opent gelegenheid aan deze zijde van Amsterdam, naar onze meening zal zij zich niet teleurgesteld zien. Amers foort ligt ook aan deze zijde en wij herbalen »een goed voorbeeld," Amersfoort moét het volgen. Misschien gaan er reeds stemmen op«al lemaal mooie zakenbeter gezegd dan ge daan." Wij geven het toe, eene onderne ming op touw te zetten vereisebt veel moed, inspanning en volhardingdoch moet bet nu bij een schouderophalen blijven? Kwam daardoor ook een transatlantische telegraafkabel, een tunnel door den Mont- Cenis tot verwezentlijking Dat men zich spiegele aan dergelijke, en zich afvrage, boe en wat Amersfoort zou kunnen doen. Het ware wensckelijk, dat zich bier eene vereeniging vormde, tot bet stichten van grootere en kleinere buitenverblijvenzoo aangenaam mogelijk gelegenovereenkom stig den eisch des tijds ingericht, en wel zulke, die huurprijzen als van 250 tot 500 niet te boven gaan; daaraan bestaat te Amersfoort groote behoefte, die zich stellig nog veel meer zal doen gevoelen, zoodra bet garnizoen mocht worden vermeerderd. Reeds beeft de bier bestaande bouwver- eeniging getracht in die behoefte te voor zien, zij beeft een loffelijk voorbeeld gege ven, doch moet het daarbij niet laten rus ten. Men houde ons deze kleine aanmerking ten ffoede, dat de buizen door baar aan den Soester-straatweg gesticht meer stadsgebou- wen dan buitenwoningen zijn, men kan zich daar niet vrij bewegen, zonder door buren of voorbijgangers te worden opgemerkt. Daar om, men legge er zich op toe, zooveel mo gelijk op zich zelf staande buitenhuizen te bouwen, alle voorzien van tuinen of tuin tjes, - 't spreekt van zelf, die moeten aftrek vinden. Het is ons doel niet de bouwvereeniging hier aan te vallen, of bare handelwijze te be dillen o neen, wij willen niets liever dan haar tot een onzer beste vriendinnen hou den, daarvan blijke het volgende. Zou bet niet mogelijk zijn, dat de bouwvereeniging zich uitbreidde, en de zaak, die wij in bet be- lansr van Amersfoort en dus ook in haar belang gaarne voorstaan, zich met ernst aan trok? Dan, meer algemeen en krachtiger ondersteund, heeft zij veel kans van slagen. Amersfoort bezit weinig of geen handel maar de natuur wordt niet moede de omge ving der stad telken zomer tot een der seboonste streken van Nederland te maken, welaan, dan is dit de omstandigheid waar van partij dient getrokken, het natuurschoon is de rijkdom van Amersfoort! Hoe menig Amsterdamsch buisgezin snakt er niet naar, in den zomer de frissche buitenlucht te kunnen inademen; welk bezwaar zal bet den bandelaar opleveren zich met zijne familie bier te vestigen en in de Ystad zijne zaken te blijven waarnemen? De onmiddelijke nabijheid onzer stad, waar voor opvoeding en onderwijs even goed gelegenheid bestaat als in de hoofdstad, (dank zij den volharden den ijver van ons gemeentebestuur) maakt bet verblijf hier, toch altijd nog aantrekke lijker dan te Hilversum. Amersfoort moet trachten de buitenplaats van Amsterdam te worden, moet trachten welgestelde familiën bierbeen ie lokken. Zullen wij nog wijzen op de voordeelen, die dit kan aanbrengen, gaat niet de nering doende eene seboone toekomst tegen, zal dit niet gunstig op de mindere volksklasse te rugwerken, die op hare beurt al is het dan ook op kleinere schaal, op gelijke wijze brood kan vinden! Konde er langs dien weg eene eene betere verhouding tot stand wor den gebracht, tusscben bet aantal gegoede burgers en de geduchte armoede, waardoor onze stad als bet ware beheerscht wordt, en waarvan het overgroote aantal schamele woningen zoo verschrikkelijk getuigt. Daaromingezetenen van Amersfoort laat ons eens met elkander van gedachte wisselen, slaan wij de banden eendrachtig ineen en doen wat we kunnen, eene onder neming, met goede bedoeling verstandig overleg en vooral door partij te trekken van bestaande omstandigheden beeft niet licht schipbreuk geleden. Wie weet, welk een zegen wij verspreiden kunnen Op de Utrechtsche veemarkt, die een der meest bezochte in ons land mag genoemd worden, werden in liet vorige jaar aange voerd: 3579 paarden, 16570 varkens en big gen, 2659 schapen en lammeren, 23509run- FEUILLETONT. Y e r v o 1 g. Terwijl Ida op zekeren morgen bij baar moeder en bare tante zat, en bezig was met bet bezien van eenige gravures, die ze juist van baar oom bad ten geschenke gekregen werd er eene dame aangediend, waarvan ze veel had hooren spreken, maar die ze tot nu toe nog niet bad ontmoet. Nadat de gewone groeten en plichtplegingen waren gewisseld, zei Mevrouw Dean, Ida aanziende: »Is 't mogelijk, lieve Mevrouw Fane, is deze jonge dame uw kleine Ida? Ik had ze mij altijd nog als kleine Ida voorgesteld, en gedacht, ze zoo te zullen weervinden." «Maar lieve Mevrouwwerd baar glim lachend geantwoord»gij vergeet, dat het zeven jaren geleden is, sints ge mijn dochter heb gezien en toen was ze elf jaar." Zeven jarenWaarlijk, ik begin oud te worden! Ik zon baast lust krijgen om bet u kwalijk te nemen. Jufvrouw Ida, dat de tijd zoo partijdig voor u geweest is. Zie eens wat bij van mij gemaakt heeft in die zeven jarenik heb rimpels en grijze baren gekre gen, en gij rozen, diamanten en paarlen of, om als een gewoon menscb te spreken lieve meid, blozende wangen, schitterende oogen en hagelwitte tandjes »Maar Mevrouw! u hebt toch waarlijk geen reden om den tijd verwijten te maken, als ik mijn eigen oogen vertrouwen mag," antwoordde Ida, met een kleur en een glim lach. «O foei! ge zijt al een kleine vleisterge worden zei Mevrouw Dean. Daarop zich naar Mevrouw Fane keerencTe, ging ze voort: «Het gezicht van uwe dochter komt mij zoo bijzonder bekend voor 't is alsof ik baar mijn leven lang had gekend. Wacht nu schiet bet mij te binnen op wie ze lijkt wel, dat kunt ge zeker zelf zien, niet waar?" «Neen, ik heb nog niemand ontmoet, die op Ida leek!" zei Mevrouw Wobum, baar nicht met een blik vol ingenomenheid aan ziende. «Niet? Wel, ik heb nog nooit zoo'n sterke gelijkenis gezienHoe is 't mogelijk, dat ge niet ziet boe ze op die arme Emily Ward lijktriep Mevrouw Dean uit. «Een beetje, ja, dat kan wel wezen," ant- woorde Mevrouw Woburn «ja nu ik er haar op aanzie, moet ik zeggen, dat ze er wezenlijk wel wat van heeft, vooral de oogen

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1