Amersfoort en Omstreken. 1872. No. 6. Zaterdag- 3 Februari. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie middelen voor Amersfoort. Geheime Geneesmiddelen. IDA FANE. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden f 0.75. Franco door het gehcele RijkII 0.85. Afzonderlijke nummers7Vo Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regels ƒ0.50. Iedere regel meer0.10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende ïn persoon bezorgd0.25. Nederlandsche Centra.al-Spoorweg Diligence-dienst naar Maarsbergen en Barneveld. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht 9.17, 1.422.20, 8.6. Van Amersfoort naar Maarsbergen: Naar Barneveld: Zwolle 9.14, 2.5, 4.19,8.25. 's morgens 6.45namiddag 4.30. des av. S1/, n. aank. d. laatste tr. der dan 500 van zulke middelen en daaruit blijkt dat vele niet onschadelijk "zijn, maar dat zij stoffen bevatten, die ja in sommige gevallen heilzaam kunnen werkenmaar die in andere gevallen een hoogst nadeeligen invloed op onze gezondheid uitoefenen. En hoe zullen wij weten wanneer wij deze zul len mogen gebruiken en wanneer niet? Zijn wij dan zelf bekwame geneeskundigen, of is onze buurvrouw dat misschien? Hoe komen wij er toch toe om ons zelf of om die buur vrouw beter te vertrouwen dan onzeu doctor, een man, die jaren lang gestudeerd heeft in de kunst om ziekten to genezen en die reeds aan zooveel duizend ziekbedden den strijd met den bleeken dood aanvaard heeft? Maar die advertentie's in de courant dan is dat dan alles bédrog? Zoo ja, waarom verbiedt dan onze regeering den verkoop van die middelen niet, waarom laat zij dan toe, dat die zoo luide worden aange prezen Och, als alle menschen, die geheime ge neesmiddelen beproefd hebben, eens wilden spreken, wanneer allen, die daarbij vruchte loos heil gezocht hebben zoo niet erger dit eens wilden openbaren, waarlijk dan zouden die enkele gevallen van gelukkige genezing, welke wij nu en dan vernemen, niet zoo zwaar bij ons wegen. De meesten echter, die zulke geneesmiddelen uit de cou rant gebruiken, willen dit niet weten; zij maken er een diep geheim vanzelfs voor hun naaste omgeving. Zou dit zijn, omdat zij gevoelen, welk een gevaarlijk spel zij spelen? Hoevelen voor altjjd hun gezond heid geknakt hebben door hét gebruik van geheime geneesmiddelen zult gij nimmer vernemen Aan stemmen tegen den verkoop van ge heime geneesmiddelen heeft het vóór eenige O O jaren daarom ook niet ontbroken, toen de nieuwe wet op de geneeskunde bij de Tweede Kamer aanhangig wasmaar de regeering heeft niet kunnen besluiten aan dien wensch van velen gevolg te geven; zij heeft de men schen willen vrij laten, en alleen bepaald dat in het vervolg zulke geheimmiddelen niet meer verkrijgbaar mochten zijn bij de apothekers, de bij de wet bevoegde artsenij mengers, waardoor zij als het ware de ver klaring aflegde, dat zij alle verantwoording omtrent die zaak van zich afwentelde. De regeering heeft ons vrij willen laten zij heeft ons mondig verklaard om te beslis sen, of wij al of niet gediend wilden zijn van geheime geneesmiddelen. Zijn wij dat ook inderdaad Gebeurt er, wat sommige goed- gezinden gemeend hebbenverdwijnen de geheime geneesmiddelen van zelf, nu zij vrij gelaten zijn? Hoe gaarne zouden wij deze vragen beves tigend beantwoordenmaar luide spreken daartegen de ellenlange advertentie's, waar mede veel van onze couranten zijn opge vuld zijn vergiftigd zou ik haast durven zeggen. Nog altijd schijnen de geheime geneesmid- Waarlijk het verwondert ons nietdat zooveel menschen hun toevlucht nemen tot de zoogenaamde Geheime Geneesmiddelen, en vooral niet dat zij dit doendie reeds eenigen tijd ziek zijn en wie de pillen en drankjes van hun geneesheer niet zoo spoe dig baten als zij wel hoopten. Ziek zijn is zoo treurig, is voor velen zoo vreeselijk, niet het minst voor den kostwinner van het gezin, dat weldra aan armoede ten prooi is, als hij daar neder ligt. En die aan kondigingen in de dagbladen zijn zoo aan lokkend; zij beloven zooveel en zoo spoedig hulpzij vermelden zoo dikwijls gevallen van bijna wonderdadige genezing toen slechts dit middel dit eenige onfeilbare middel tegen bijna alle menschelijke kwa len werd aangewend. O men kan het im mers zoo licht eens probeeren! 3 Doet het geen goed, kwaad zal het toch ook niet doen. Als dat maar waar wasdan waagdet gij ten minste niet meer dan uw geld wel betrekkelijk veel geld, want de geheime geneesmiddelen zijn in den regel zeer duur maar toch niet anders dan uw geld, niet uw gezondheid! Maar het is niet waarDe meeste ge heime geneesmiddelen zijn tegenwoordig scheikundig onderzochtgeheime genees middelen in den eigenlijken zin van het woord bestaan er tegenwoordig niet meer. In het boekje van Dr. Wittstein vindt men de samenstelling opgegeven van niet min- FEUILLETON. Vervolg. Weldra begonnen de winterfeestelijkhe- den, en avond op avond werd Ida door hare tante naar de een of andere groote partij meegenomen. Dit drukke leven strookte weinig met haar smaak en haar gewoonten, en 't liefst van alles was zij bij haar moeder te huis gebleven; maar Mevrouw Woburn was er bijzonder op gesteld, om haar bekoor lijke nicht, die waar ze kwam bewonderd werd, overal voor te stellen, en ze stond er daarom op, dat Ida altijd meê zou gaan, wan neer ze met haar werd uitgenoodigd. Ge lukkig bleef Ida's zacht en eenvoudig karak ter onveranderd: de onophoudelijke compli menten hadden even weinig uitwerking op haar als de maalstroom van feestelijkheden, waarin zij zich bewoog. Onder al hare nieuwe kennissen was er geen, tot wie Ida zich zóó getrokken voelde, als tot Mevrouw Dean, de oude vriendin van haar moedef; daar die vriendschap van twee kanten scheen te komen, bracht zij bij haar al den tijd door, dien de talrijke partijen, waarop hare tante haar meênam, haar over lieten. Bij Mevrouw Dean liep het gesprek; dikwijls over Lionel Ward, die een neef van haar was. Met buitengewone en onverklaar bare belangstelling luisterde Ida naar al hare verhalen over zijne gewoonten en lief hebberijen, over zijne gehechtheid aan het huiselijk leven, de onverstoorbare harmonie, die er tusschen hem en zijn jonge vrouw had bestaan, over haar beminnelijkheid en goed heid en de kalmte en onderworpenheid waar mede zij den dood had afgewacht. Op zekeren morgen nam ze haar werk mandje meê, en ging naar Mevrouw Dean, waar ze den geheelen dag wilde blijven. Ze vond de gastvrouw niet in haar gewone zit kamer, en zocht haar daarom in de voorka mer, waar de porte-brisée gesloten was. Ook hier was niemand; maar Ida was er zoö goed als t'huis, en zonder te denken, dater iemand in de nabijheid kon wezen, zette ze haar hoed af, ging aan de piano zitten en begon een weemoedig lied te zingen, dat ze op verzoek van Mevrouw Dean had geleerd, die haar verteld had, dat Lionel, haar neef, er zoo meê ingenomen was, en dat zijn vrouw het hem vroeger dikwijls had voorgezongen. Ida had: geen krachtige, maar eene liefelijke stem eene stem, die men gaarne zou hoo- ren, als het hart niet droefheid vervuld is eene stem, waarvan de zachte toouen klon ken als vriendelijke woorden vfln deelneming

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1