Amersfoort en Omstreken. 1872. No. 7. Zaterdag110 Februari. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie middelen voor Amersfoort. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden f 0.75. Franco door het gchcelc Rijk0.85. Afzonderlijke nummers7Vg Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regels ƒ0.50. Iedere regel meer0.10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0.25. Nederlandsche Cestra al-Spoorweg Diligence-dienst naar Maabsbergen en Barneveld. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht 9.17, 1.42, 2.20, 8.6. Van Amersfoort naar MaarsbergenNaar Barneveld: n j> Zwolle 9.14, 2.5, 4.19,8.25. 's morgens 6.45namiddag 4.30. des av. 81/,, n. aank. d. laatste tr. AMERSFOORT, 9 FEBR. 1872. KENNISGEVING. De Burgemeester van Amersfoort, Doet te weten, dat tengevolge van het herstel der bestrating in de kamperbinnen poort de passage voor voertuigen, in plaats van over de Langestraat, gedurende eenige dagen langs het Singel zal geschieden, te re kenen van Maandag, den 12 dezer maand. Amersfoort, den 6 Februari 1872. De Burgemeester voornoemd, A. G. WIJERS. Nationale Militie. KENNISGEVING. De Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Gezien de aanschrijving van den Heer Com missaris des Konings in de provincie Utrecht van 17 Januari 1872, No. 10 N. M. en S. (Provinciaalblad No. 10); Gelet op artt. 27 en 28 der wet van den 19. Augustus 1861 (Staatsblad No. 72), benevens artt. 20 en 21 van het koninklijk besluit d. d. 8 Mei 1862 (Staatsblad No. 46); Doen te weten, dat de loting der in het vorig jaar voor de militie ingeschrevenen, behoorende tot de lichting van 1872, in het gebouw A m i c i t i a, aan het Plantsoen, tus- schen de Utrechtsche en Slijkpoorten alhier gelegen, zal geschieden op Woensdag, den 14. Februari 1872, aantevangen te twaalf uur, des middags. En voorts dat op Donderdag, den 8. Fe bruari aanstaande, 's voor middags van 10 tot 1 uur des namiddags, door of van wege de lotelingen (gesteund door twee getuigen) bij den Burgemeester ten raadhuize aanvraag kan geschieden voor de getuigschriften, ver meld in de 2. en 3. zinsneden van 53 der wet. ter hekoming van vrijstelling wegens broederdienst of op grond van te zijn eenige wettige zoon (zonder een of meer halve broe ders te hebben); luidende voormeld art. 53 in zijn geheel als volgt: »Om vrijstelling wegens eigen militairen dienst of dien van broeders te verkrijgen, moet men overleggen een paspoort of ander bewijs van ontslag, of een uittreksel uit het stamboek, of een bewijs van werkelijken dienst. Ter bekoming van vrijstelling wegens broederdienst moet men bovendien overleg gen een getuigschrift van den Burgemeester, waaruit het getal zonenvtot het gezin behoo rende, blijkt. Vrijstelling als eenige wettige zoon wordt verleend op overlegging van een getuigschrift van den Burgemeester, waaruit blijkt dat men eenige wettige zoon is." En art. 21 van aangehaald koninklijk be sluit Het bewijsstuk, vermeld in de eerste zin snede van art. 53 der wet, wordt ten minste tien dagen vóór den dag (den tweeden Maan dag in Maart) waarop de eerste zitting van den Militieraad wordt geopend, ingeleverd bij den Burgemeester der gemeente, in welke de loteling, die vrijstelling verlangt, wegens eigen militairen dienst of dien van eenen broeder of broeders, voor de militie is inge schreven." Amersfoort, den 5 Februari 1872. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, W. L. SCHELTUS. A. G. WIJERS KENNISGEVING. De Burgemeester en Wethou ders van Amersfoort, Gelet op art. 265 der gemeentewet, Doen te weten, dat het oorspronkelijk ko hier der plaatselijke directe belasting (Hoof delijke Omslag) over het dienstjaar 1872 door den Raad is vastgesteld en gedurende acht dagen, te rekenen van heden, alle werk dagen 's voormiddags van 10 tot 1 uur des namiddags, op de Secretarie der gemeente voor eenieder ter lezing zal liggen. Amersfoort, den 7 Februari 1872. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, W. L. SCHELTUS. A. G. WIJERS. De Burgemeester vaD Amersfoort. Gelet op het koninklijk besluit van den 17. October 1820 (Staatsblad No. 22); Brengt ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat tot het uitgeven van de P a- tentbladen aan hen die in het jongst- verloopen kwartaal van het dienstjaar 1871/72 deswege aangifte hebben gedaan, ten raadhuize zal worden zitting gehouden op Woensdag, den 14. Februari aanstaande, van 's voormiddags 10 tot 1 uur des namid dags, en dat de niet-afgehaalde patentbladen door den deurwaarder van 's rijks belastingen zullen worden bezorgd, tegen betaling van tien cents. Amersfoort, den 7 Februari 1872. De Burgemeester voornoemd, A. G. WIJERS. ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN AMERSFOORT VAN 6 FEBR. Voorzitter Mr. A. G. Wijers. Tegenwoordig zijn al de leden. De notulen der voorgaande vergadering worden na lezing goedgekeurd. FEUILLETON. 133 FANE. Vervolg. Waarlijk, tante," zei Lionel, »ik kan haar van daag niet weer ontmoeten: het zou mij te pijnlijk aandoen. Ik wil gaarne mijn best doen, om tegen een volgenden keer mijne zenuwen meester te zijn maar nu moet gij er niet op aandringen; ik zou mij niet goed kunnen houden." >Nu, zooals ge wilt, Lionel," antwoordde mevrouw Dean, smaar dit moet ik u toch nog zeggen, dat gij voor Ida geen vreem deling zijt; menigmaal zijt gij met al wat ge geleden hebt het onderwerp van ons gesprek geweest, en dikwijls heb ik tranen in haar schoone oogen gezien, als ik met haar over onze lieve Emily praatte." »Is zij zoo meêlijdend?" vroeg Lionel. »In dat geval, en als ze mijne geschiede nis kent, kan zij het niet vreemd vinden, als ik er soms met haar over spreek. En dat zou ik gaarne doen; want is onze smart ongeneeslijk, sympathie blijft toch het beste middel om haar te verzachten." 't Was geen wonder, dat een hartelijke en wederkeerige genegenheid het gevolg was van Lionel's kennismaking met Ida: alle omstandigheden schenen daartoe mee te werken. Mevrouw Dean, die al haar best deed om het geluk van haren neef te be vorderen moedigde de toenemende ver trouwelijkheid zoo veel mogelijk aan. Me vrouw Woburn kon zich geen betere partij voor Ida denken, dan Lionel Ward en zoo voedden ze beiden de opkomende vlam, totdat zij merkten, dat de vervulling van hare wenschen zich niet lang meer zou laten wachten. Binnen weinig tijd maakte het diepe meelijden in Ida's hart plaats voor de reine en oprechtheid der eerste liefde; en eer hij er nog over had kunnen denken, bleek het aan Lioneldat de liefde, die hij voor al tijd met zijne Emily meende te hebben begravenweer herleefd was voor het schoone en beminnelijke meisje. Hij begon zich haar meer en meer voortestellen als de geest van zijne verloren Emily, weer op aarde teruggekeerd om hem in zijne droevige verlatenheid te bemoedigen en te troosten. Mevrouw Fane was de eenigeop wie deze toenemende genegenheid een pijnljj- ken indruk maakte. Niet de vrees voor eene scheiding van haar kind, maar een heimelijk en onverklaarbaar voorgevoel van iets noodlottigs was het, dat haar in spijt van alle redeneeringen van haar gezond verstand, drukte en beangstigde. Vreemd mocht het zijn; maar toch, zij kon het zich niet uit de gedachten zetten. De winter ging voorhij en de lente kwam, en lokte haar van de gure voorjaarswinden

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1