Amersfoort en Omstreken 1872. No. 11. voos Zaterdag- 9 Maart. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie middelen voor Amersfoort. Nederlandsciie Centraal-Spoorweg Diligence-dienst naar Maarsbergen en Barneveld. Murk's Twaalfde. II. FEUILLETOISr. Beelden uit Noorwegen. WEEKBLAD Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden f 0.75. Franco door het gehecle Kijk0.85. Afzonderlijke nummers7Vo Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertcntiën van 15 regels ƒ0.50. Iedere regel meer0.10. Groote letters wurden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0.25. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht 9.17, 1.42, 2.20, 8.6. Van Amersfoort naar MaarsbergenNaar Barneveld 2> i» Zwolle 9.14, 2.5, 4.19,8.25. 's morgens 6.45namiddag 4.30. des av. Sl/2 n, aanlc. d. laatste tr. Onder al die waren toegeschoten om te verhinderen of te zien dat Murk den ongelukkigen heksluiter zou verdrinken; onder al die nuchtere plisolosophen, die stok- dragende politie-mannendie jammerende vrouwen niet een die hulpe bood. Ja, eene Eene non, eene liefdezuster erbarmt zich over 't arme schaap, en neemt het mede naar »'t gesticht." >De eerste dagen van zijn verblijf in het huis der liefdezusters, waren de paradijsda- gen in het leven van Murks Twaalfde. Zei ven gansch onschuldig aan zijn bestaan, vrij van alle moederlijk zelfverwijt konden de zusters onbelemmerd en in volle mate haar liefde aan het kind wijden en eene soort van geestelijke moederschap over hem uitoefenen, die hem in allen deele goed te stade kwam. Hij werd zacht gewiegd in hare vriendelijke armen en op zijn' mond regende het kussen van hare kuische lippen"»Zou het niet mogelijk zijn, dat dit kind een heilige in den dop was, bestemd om in de onheilige wereld, waaruit het kwam, een of ander groot werk te verrichten Men kan glim lachen hij de eenzijdige, maar liefderijke en vrome dweperij, doch ze dwingt eerbied af. Nogtans, menschenliefde en schitterende verwachtingen zijn niet altijd van langen adem, en 't is lastig voor jonkvrouwelijke zusters om steeds met den zelfden ijver een kind groot te brengen, vooral als dat kind een jongetje is't is moeilijk steeds een toe- komstigen heilige te zien in een schepsel dat zoo woelig is, zoo schreeuwt en zoon slecht maagje heeft. Maar nog ietsde scherpneuzige speurhonden van een Ge nootschap tot bescherming en bevordering van het Protestantisme" krijgen er den reuk van, dat een kind van protestantsche ouders door Katholieken welwillend wordt ver pleegd. Hemel en aarde in beweging Van dit oogenblik af is 't arme Murkje de twistappel van alle mogelijke kerkgenoot schappen, die elk voor zich aanspraak ma ken op 't zieltje van den vondeling. Ieder wil hem met zijn doopwater besprenkelen naar zijn systeem heformulieren, naar zijne geöctroieerde leerstellingen doen op- of ver groeien. Er worden door de verschillende partijen rechtskundige adviezen ingewonnen, advie zen met tweelicht, adviezen met licht en ad viezen met in 't geheel geen licht. Er wordt gepleit voor en tegen, twee langen, twee hreeden. Eene meeting wordt gehouden; sprekers van alle kleur en gehalte voeren het woord; ook sprekers zonder kleur en zonder gehalte. Er wordt geld bijeen gebracht, veel geld voor Murk den Xlle, en de heeren, die presidentje en secretarisje spelen, vermorsen het met commissoxialen omslag en deftig heid. Kortom, er wordt veel water over dik gemaakt en komt dus tot geene klaarheid. De schrijver van 't boek heeft in dit ge deelte vele zijner landgenooten op de teenen getrapt, wat zeer doet, vooral als men likdoorns heeften menige schoen geeft hij hun op keur, die ook menig Nederlander zou kunnen aantrekken. Zijn woord is scherp als een mes; en hij hanteert dit met de vast heid van eenen heelmeester en snijdt ook niet, waar geene ontsteking is. Murkje! Hoe is 't met hem? De gansche wereld werd over hem in rep en roer gebragt, en men vergat hem, liet hem verhongeren, verwaarloosde hem. Treu rige waarheid, ook voor onsKerkleer en redevoeringen zijn goedkooper dan brood en zorgende liefde. De jongen, op nieuw zijne ouders op 't dak gestuurd, andermaal te vondeling gelegd, komt eindelijk onder de hoede van eene club, waarvan Ministers, Lords en Parlementsleden deel uitmaken. Hier hooren wij, wat de hooge regeerings- personen, die ieder hun eigen stokpaardje beredenvan de toekomst van Murk's Twaalfde (dat is hier niet een arme, maar al de armende vierde stand) denken, en wat zij meenen ervoor te moeten doen. Ik wil alleen vermelden wat »een hervor mer van den echten stempel" er van zei. »Laat een millioen arbeiders naar andere streken verhuizen, zoodat althans die on- eene gevaarlijke vrijerij. II. Thore bleef 's Zondags te bed liggen, en toen 't Maandag werd, voelde hij, dat er aan opstaan nog niet te denken viel. Dinsdag kwam; 't was een heerlijke dag. 't Had 's nachts geregend; 't gebergte zag er zoo frisch groen uit, 't venster stond open, geu ren drongen naar binnen, boven op de weide klingelden de klokjes en zong er iemand met heldere stemwaarlijk, als zijne moeder niet in de kamer gezeten had, zijne oogen waren vochtig geworden, 't Werd Woensdag, en nog moest hij liggen blijven; Donderdag begon hij er over te peinzen of Lij Zaterdagavond niet weer ferm zou zijn, en "V rijdags was hij weer op de beenen. Hij dacht nu aan de woorden, die haar vader tot hem gezegd had»Kunt gij den volgenden Zaterdagavond bij haar bovenkomen, zonder dat Knud en zijne jongen 't verhinderen kunnen, zoo zult ge 't meisje hebben." Tel ken male keek hij naar boven naar Husaby's hoeve en dacht: »Het volgende kersfeest zal ik wel niet beleven." Er liep maar een pad naar de bergweide, zooals verteld is, doch een rappe gast moest toch ook buitendien wel naar boven kunnen komen. Als hij b.v. de landtong omroeide en aan de andere zijde aanlei, dan was 't mis schien mogelijk, al was 't daar ook zoo steil, dat de geiten ternauwernood konden opklau teren en die zijn anders zoo bang niet op 't gebergte. De Zaterdag was daar; 't was een heerlijke dag, de zon scheen, dat er leven kwam in de boschjes. Hoorngeschal en vroolijk gezang klonk van de bergen. Thore zat voor zijne huisdeur, toen de avond daalde, en een witte nevel opsteeg naar 't gebergte. Hij zag op waarts, 't was daar zoo stil; hij zag naar Husaby's hoeve, toen sprong hij in de boot en roeide de landtong om. Voor de herdershut zat Aslaug en had haar dagwerk volbracht; zij dacht daaraan, dat Thore dezen avond niet zou kunnen komen, doch hoe in zijne plaats wellicht nu verschei dene anderen zouden verschijnen. Zij maakte daarom den hond los en gaf zich aan hare mijmeringen over. Ze plaatste zich zoo, dat zij een uitzicht had over 't dal; doch daar steeg de nevel op, alles geheimzinnig en zwaarmoedig omhullend. Zij koos daarom een ander plaatsje en, zonder er bij te denken, ging ze zoo zitten, dat ze juistnaar den kant heen zag, waar de fjord lag; ze gevoelde zich zoo vredig in haar gemoed, als haar oog over het water heendwaalde Toen ze daar zoo zat, kwam ze in eene stemming, waarin ze lust gevoelde om te zingen, zij nam een weemoedig en langzaam liedje, en ver weerklonk het over de bei-gen.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1