Amersfoort en Omstreken. 1872. No. 12. Zaterdag-16 Maart. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie middelen voor Amersfoort. Het gezantschap bij den Paus. VOOR it Blad verschijnt des ZateTdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden ƒ0.75. ranco door het geheele Rijk 0.85. Afzonderlijke nummers7Vo Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regelsƒ0.50. Iedere regel meer0.10. Grootc letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0.25. Nederlandsche Centraal-Spoorweg Diligence-dienst naar Maarsbergen en Barneveld. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht 9.17, 1.42, 2.20, 8.6. Van Amersfoort naar Maarsbergen: Naar Barneveld Zwolle 9.14, 2.5, 4.19,8.25. 's morgens 6.45namiddag 4.30. des av. 8ys n. aank. d. laatsten tr. BERICHT. Nu weldra het Weekblad voor Amers foort en Omstreken een vierendeel jaars zal bestaan hebbenneemt de Uitgever deze ge legenheid te baat om zijnen dank te betui gen voor de medewerkingdie hij van ver schillende zijden heeft ondervonden en zich verder beleefdelijk aan te bevelen. Het aantal abonnenten overtrof het ver wachte aantal zooveeldat de prijs van het blad kan gebracht worden op f 0.65 per kwartaal en 0.75 franco per post; en ten gerieve van het publiek zullen de adverten tiën geplaatst worden a 7 en een halve Ct. de regel. Hij hoopt zijn blad spoedig tweemaal in de week te doen verschijnen en laat het nog te Barneveld te drukkendaar alge meen erkend wordtdat het aan netheid niets te wenschen overlaat. Die zich voor het 2e kwartaal abonneert ontvangt de nog vóór 1 April verschijnende nommers gratis. DE UITGEVER. Aalmoezen. Dat weldadigheid een der schoonste trek ken is van ons volkskarakter isbehoeft nauwelijk herhaald te wordenzelfs onze nationale feesten worden dienstbaar ge maakt tot bereiking van weldadige doel einden; hoe uiteenloopend bijvoorbeeld de meeningen mogen zijn omtrent het meer of minder passende der feestviering op 1 April, in dat punt komen allen overeen getuige de groote sommen geldsdie van alle kanten toevloeien voor het asyl te Brielle, getuige de verschillende plan nen om een nuttige inrichting tot stand te brengen tot teeken onzer dankbaarheid. 't Is een groote waarheid>Zaliger te gevendan te ontvangen" en zonder ge lijke is het gevoel de oorzaak te zijn van het geluk eens anderenweinigen zullen er onder ons zijndie hun hart en beurs sluiten, als het er op aankomt onzen naaste te helpen, indien we slechts overtuigd zijn, dat onze gaven aan goede handen zijn toevertrouwd met andere woorden indien we maar weten, dat we werkelijk een weldaad kunnen bewijzen. Geen mensch toch zal durven beweren, dat een stuiver een weldaad genoemd mag worden, als hij wordt gegeven aan iemand, die hem zal gaan gebruiken of liever mis bruiken om zich iets onnoodigs aan te schaffenniemand denkendat hij iets goeds heeft gedaan, omdat hij een aalmoes gaf aan een ongelukkige, die zich in dien ellendigen toestand bevindt, omdat hij te lui is om te werken, en toch is het een treurige waarheid, dat er velen zóó te vin den zijn onder hen, die ons om een aal moes aanspreken, terwijl de meeste armoede geleden wordt door menschen, die zich schamen om te vragen en liever het erg ste willen lijdenvoor zij tot dit middel hun toevlucht nemen. Gelukkig zijn er overal kerkelijke en burgerlijke armbesturendie zich zooveel mogelijk, ook door persoonlijk onderzoek, op de hoogte stellen van de behoeften der aan hun zorg toevertrouwde gemeenten, en volgens hun beste weten de gelden ver- deelen, die zij te hunner beschikking heb ben gelukkig neemt de Maatschappij van Weldadigheid in hare Koloniën behoefti- gen opdie oppassend willen zijn, en dan ruimschoots gelegenheid vinden hun brood te verdienen maar daarom ook is bede larij ten sterkste aftekeuren en is het niet te verwonderendat overal gestrenge maatregelen daartegen genomen worden. Ook in onze stad bestaan zeker zulke bepalingenmaar toch vinden we geregeld bedelaars aan het station en de Utrechtsche poort; 't zou niet te verwonderen zijn, in dien vreemdelingen daardoor een zeer slech ten dunk kregen van de plaats onzer in woning; maar ook stedelingen moeten zich wel beklagen over de last, hun daardoor telkens aangedaan; en 't is begrijpelijk, dat menigmaal een aalmoes gegeven wordt met geen ander doeldan zich af te maken van de lastige bedelaars. Dit nu is ten eenenmale verkeerd, want we werken daar door de bedoelingen des wetgevers recht streeks tegen, en maken het handhaven der strafbepalingen der politie zeer moei lijk zoo niet volkomen onmogelijk. Geven we daarom geen aalmoezen aan den weg, maar zien we naar andere middelen uit, om de bedelarij te weren; stellen we ons niet tevreden met het besluit: »we geven niet," maar laten wij ook het recht daar toe verwerven, door ons te verzekeren, dat het bedelen niet noodig is. Zou bijv. eene commissie tot werkver schaffing aan behoeftigen geen goede dien sten kunnen bewijzeh, eene commissie, zoo als er op zooveel andere plaatsen bestaan, als te Nijkerkwaar zij een mattenfabriek heeft opgericht? Zouden de ingezetenen niet iets ten offer willen brengen, om 's winters de sneeuw door de zorgen dier commissie te doen wegruimen? We geven in bedenking, of niet reeds spoedig tot het tot stand brengen eener dergelijke commissie zou kunnen worden besloten opdat tegen den volgenden win ter alles gereed kunne zijn. Nu, terwijl we dankbaar zijn bij de herdenking onzer 300-jarige onafhankelijkheid, zou het ze ker passend zijn, indien we onzen armen medeburgers de zekerheid gaven van in het barre jaargetijde wat te kunnen verdienen, en hen dus ook minder afhankelijk deden zijn. Ongelukkigendoor zwakte of andere lichaamsgebreken verhinderd om te arbei den vallen geheel in de termen der bur gerlijke of kerkelijke bedeelingmaar dan is de bedelarij niet meer te verdedigen en zou het kwalijk geplaatste menschlievend- heid zijn, indien nog aalmoezen werden uitgereikt of de policie zich nog liet weer houden met kracht de wetten in toepas sing te brengen. In het Handelsblad van Woensdag 11. wordt een brief medegedeeld van een aan zienlijk R.-K. geestelijke, waarin Z. H. E. te kennen geeftdat hij als katholiek geen deel in de feestviering van 1 April kan ne men omdat ons gouvernement het gezant schap bij den Paus heeft afgeschaft. Deze brief is een treurig bewijs, hoe, zelfs bij hoog geplaatste personen, het gezond verstand door hartstocht kan beneveld worden. De schrijver van dien brief weet het onderscheid

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1