Amersfoort en Omstreken 1872. No. 13. Zaterdag- 23 Maart. "Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie middelen voor Amersfoort. 1672 en 1772. De laatste luchtreis van Hall. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0.75. Franco door het geheele Rijk0.85. Afzonderlijke nummers71 A> Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regelsƒ0.50. Iedere regel meer0.10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0.25. Nederlandsche Centra al-Spoorweg Diligence-dienst naar Maarsbergen en Barneveld. Vertrek van Amersfoort naar Utreclit 9.17, 1.422.20, 8.6. Van Amersfoort naar MaarsbergenNaar BarneVeld Zwolle 9.14, 2.5, 4.19,8.25. 's morgens 6.45namiddag 4.30. des av. 81/» n.aank. d. laatsten tr. Nu we van alle zijden de toebereidselen zien tot bet 3e eeuwfeest onzer onafhanke lijkheid, rijst van zelf de vraag bij ons op hebben onze vaderen voor 200 en 100 jaren datzelfde feit ook feestelijk herdacht? en hoe hebben ze dat gedaan De benarde omstandigheden, waarin ons vaderland zich in 1672 bevond, lieten geen tijd tot bet herdenken onzer onafhankelijk heid, nu bet scheen, dat het gedaan was met onze vrijheidvervulden slechts vrees en kommer de gemoederen en in de harten was geen plaats voor eenig ander gevoel. Anders was het in 1772; het vorige jaar met zijne rampen van allerlei aard, als wa tersnood, brand, schaarschheid en de daar uit voortvloeiende duurte van levensmidde len was voorbij en geen wonder, dat nu 1772 zich beter liet aanzien, aller harten geneigd waren tot viering van het heuglijk feest. Het ligt voor de banddat bet gevoel van dankbaarheid zicb daar bet krachtigst open baarde, waar het Spaanscbe juk bet eerst werd afgeschudin die pletsenvan waar de zon der vrijheid ons het eerst bescheen. Den Briel ging ook toen voor en de re geering dier stad bepaalde den eersten Aprii tot een gedenkdag van de grondlegging der vrijheid; de Yaderlandscbe driekleur wap perde van den toren en de gebouwen in de stad en van de schepen in de haven; bet kanongebulder en klokkengelui verkondig de herhaaldelijk met krachtige stem, welk schoon feest binnen Brielle's poorten ge vierd werd, terwijl de Groote Kerk hare deuren ontsloot voor de onafzienbare me nigte, die, aangevoerd door den Baljuw dei- stad en alle regeeringsleden, zich in statigen optocht daar henen had begeven, om het be zielend woord aan te hoorenvan den predi kant Cornells Cleyn en door gebed en zang blijk te geven van haar dankbaarheid. Een prachtig middagmaal, waarop onder anderen een tempel met het beeld der Vrijheid prijkte, vereenigde nog eens de leden der regeering, de officieren van het garnizoen en de predi kanten der Nederduitsche en Waalsche ge meenten terwijl des avonds de huizen der inwoners even als de opgerichte eerebogen sierlijk verlicht waren. Een vuurwerk van den Major der Plaatsebesloot de feeste lijkheden. De regeering te Vlissingen had den zes den April als dag der feestviering aan gewezen en had den Prins uitgenoodigd het feest met zijne tegenwoordigheid te veree ren, maar deze moest bedankengelukkiger was zij met hare invitatie aan de Staten van Zeelanddie den Eersten Edelede Burge meesters der 6 stemmende steden, den Raad pensionaris en den Secretaris van Zeeland uit hun midden tot hijwoning der plechtig heid committeerden. Eerst werd dit hooge gezelschap feestelijk ingehaald en naar het stadhuis geleidvan waar zij zich met den Magistraat naar de Groote Kerk begaven om tegenwoordig te zijn bij het godsdienstig deel der feestvie- FEUILLETON. Op een schoonen dag van het jaar 1853 heerschte er groote opgewondenheid in het Iersche stadje Ballydorley. De bevolking van het stadje niet alleen, maar ook die van den omtrek, was op de been, en haastte zich naar de groote Markt, waar zich alles verdrong om een voorwerp, dat zich op het midden der plaats bevond. Het was een groote, schoon gekleurde luchtballon, die juist gevuld, aan touwen vastgehouden, majestueus boven de hoofden der toeschouwers zweefde en slechts op de komst van den koenen luchtschipper scheen te wachten, om zijn tocht boven de wolken te aanvaarden. »Daar komt hijdaar komt hijklonk het plotseling uit duizend keelen, en ieder een richtte het oog op een rijtuig, dat snel kwam aanrijden en waaruit de Heer Hall, een in Engeland en Ierland om zijn rijkdom bekend grondeigenaar, sprong. Hall was een klein, levendig mannetje, en behoorde tot de soort van menschen, die men gewoonlijk ongeluksvogels" noemt. Het gelukte hem b.v. zelden een kamer binnen te komen, zonder uit te glijden; te vallen zon der een of ander zijner leden te breken; brie ven te schrijven, zonder er inktvlakken op te maken; te eten, zonder al het mogelijke in het verkeerde keelgat te brengen. Bij zijne gymnastische oefeningen had hij 3 tanden verloren; bij het varen was hij vier malen bijna verdronken en op de jacht in de Schotsche moerassen had hij, in plaats van patrijzen, zich zelf twee vingers afgescho ten; een bijzondere voorliefde voor vuurwerk had hem van een groot deel van zijn haar, van zijn wenkbrauwen en zijn baard beroofd. Met de ongelukken, die hij op den spoorweg had gehad zou een heel boek kunnen gevuld worden. Nadat hij nu twee elementen wateren vuur voldoende beproefd had, kwam hij eens op de gelukkige gedachte, dat er nog een derde de lucht was, dat voor hem on mogelijk gevaarlijker kon zijn, dan een der beide andere. Daarom had hij een jaar gele den, toen hij zich nog op zijn landgoed in Devonshire ophield, een grooten luchtballon gekocht en het is ongeloofelijk, en toch waar had er reeds verscheidene tochtjes mede gemaakt, waarvan hij heelshuids was afgekomen. Heden nu was zijn plan over het eiland heen naaf Belfort te vliegen. Een vriend uit Londen, die juist op een viseh- partij in Ierland was, had hem beloofd de tocht mede te maken, maar scheen den moed verloren te hebben, althans hij kwam niet. Daardoor was Hall echter niet ontmoedigd en juist maakte hij zich gereed om in het schuitje van zijn ballon te stappen, toen een groote, krachtig gebouwde man, die er zeer fatsoenlijk uitzag op hem toetrad en hem, vriendelijk groetend, zeide: »Zouik U wel met een verzoek mogen lastig vallen?" »Met genoegen." sis het waar, dat ge van plan zijt naar Amerika te reizen?" ïNeen, maar, naar Belfort, als wêeren wind het toelaten." Belfort herhaalde langzaam de vreem deling, in een iet of wat vreemden tongval Belfort? Nu goed dat is juist de weg, dien ik ook inslaan moet; daar ik echter niet gaarne over land wensch te reizen, neem ik de vrijheid U te verzoeken mij als reisgezel mede te nemen." Hall aarzelde een oogenblik. Daar hij ech ter gaarne iemand op zijn koenen tocht wenschte bij zich te hebben en niets te zeg gen vond tegen den persoon des vreemdelings gaf hij zijne toestemming. Alleen maakte hij de opmerking, dat diens kleeding te licht zijn zou voor de koude gewesten, welke zij te doorreizen zouden hebben, »Bah!" luidde het antwoord, sik wel door andere klimaten gekomen en ben volstrekt niet gevoelig voor de koude." »Kom dan!" zeide Hall, terwijl hij de athletische gestalte van den vreemdeling met de oogen mat, »komhet schuitje is groot genoeg voor ons heiden." Spoedig had elk een plaatsje voor zich zei ven bereid, en het teekentot »loslaten' werd gegeven. Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1