Amersfoort en Omstreken. 1872, No. 14. Zaterdag 30 Maart. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER Uren van vertrek der algemeene Communicatie middelen voor Amersfoort. APRIL 1872. BRIELLE. Kanongebulder kondigt ten 7 uur 's morgens het feest aan. Van 71/ tot 8l/„ onder het bespelen van het carillon uitdeeling van brood aan de armen. Van S1/, tot ÏO1/^ godsdienstoefeningen. 101/, ont vangst van de gedelegeerden der sub-com- missien in de lokalen der H. Burgerschool, van daarnaar het feestterrein, het Maaiiand- sche plein, li1/, wordt Z. M de Koning ver wacht, eerewacht. Eerste steenlegging voor monument en asyl, heiden op het plein te verrijzen. Feestrede van Prof. M. de Vries, getiteld »Neerland's bevrijding." Afwisse lend zang en muziekuitvoering. Van 11 tot 3 volksspelen. 3 uren: déjeuner dinatoire op het Raadhuis, en muziekuitvoering op de Groote Markc. Nafloop daai mn vertrekt WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags nam'ddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden f 0.75. Franco door het geheele Rijk„0.85. Afzonderlijke nummers7Vg Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Adrertcntiën van 15 regetef 0.50. Iedcvc regel meer0.10. Grootc lei tcrs worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0.25. Nederlandsche Centra al-Spoorweg Diligence-dienst naar Maarsbergen en Barneveld. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht 9.17, 1.42, 2.20, 8.6. Van Amersfoort naar Maarsbergeu: Naar Earneveld r> Zwolle 9.14, 2.5, 4.19,8.25. 'smorgens 6.45namiddag 4.30. des av. 8J/3 n. aank. d. laatsten tr. Algemeen is de feestvreugde. Even als een eeuw geleden ging ook dit jaar de oepstem uit van Brielle's veste, en vond wee klank bijna overal in Nederland. Ja zelfs Bi assel bleef niet achter; ook daar vormde zich eene commissie, om als vertegenwoordigers van Zuid-Braband in naam der destijds Zu'delijke Nederlanden het feest der bevrijding van het Spaansche juk te Brielle mede te vieren. En bleven nochthans vele Regeerin jen van gemeenten in ons vaderland hals iarrig wei geren mede te werken, zoodat op sommige plaatsen (zoo ls b.v. te 's Herioger ooch) de opgerichte feestcommissien faalden in hunne ijverige pogingen om eene waardige feest viering tot stand te brengen, nog vele ge meenten van Nederland, zoo groot als klein, toonden, ieder op hare wijze, meer belang te stellen in een feest ter herinnering van den dag, waarop voor Nederland de dageraad zijner vrijheid aanbrak. Wij weten, hoe Amersfoort feestviert, doch willen aan den belangstellenden lezer boven dien een overzicht geven van de onderschei dene feestelijkheden, die in de navolgende gemeenten van ons Vaderland op 1 April of eerstvolgende dagen worden gehouden, ten einde daardoor de waarheid te staven van ons zeggen: algemeen is de feestvreugde." Aalsmeer gedenkt den dag in een gecostu- meerden optocht, illuminatie en vuurwerk. Aalst: uitgifte van een boekgeschenk aan elk schoolkind. Almelo heeft ƒ1000 bijeengezameld voor de feestviering. Amsterdam ontving 13000 gemeente- subsidie. Het Paleis op den Dam wordt met 10000, de Hooge Sluis met 12000 lampions geillumineerd, verder het Raa dhuis en de ge heele stad, terwijl tweemaal de stad gelijk tijdig van 7 torens met Bengaalsch vuur ver licht wordt, en op den Amstel een vuurwerk zal ontstoken wo-den. Daarenboven hebben er volksfeesten plaats en een optocht van aim 4000 personen, zullende de schuiten voerders des avonds met fakkel! 'ebt een op tocht houden door de grachten; optocht van H. Burgerschool en Handelschool met mu ziek in 10 a 12 verlichte gondels. Verlich ting van het Raadhuis en het huis des Bur gemeesters met Drummond's kalklicht weêrkaatsende in prisma's (volgens de toe passing van Maju.) Den 2 April worden de kinderen op alle openbare armen- en tusschenscholen onthaald. St. Anna Parochie geeft een schoolfeest en vuurwerk. Apeldoorn, optocht, muziekuitvoering, il luminatie, vuurwerk, en onthaal der school jeugd. Nieuw-Appelscha laat 400 schoolkinderen feestvieren. Dok wordt er een feestrede in de Her v. Kerk gehouden, zangen muziek gehoord, en een vuurwerk afgestoken. Arnhem heeft ƒ600 subsidie. Er heeft eene extra uitdeeling aan de armen plaats, een onthaal der schooljeugd, 's middags zanguitvoering, volksspelen, 's avonds con ceit, bal en vuurwerk. A-sen zal de inneming van den Briel aan schouwelijk voorstellen en een admiraalschip voor de stad laten komen, 's Avonds is er behalve illuminatie en vuurwerk, nog een allegorische optocht in 3 groepen: Verdruk king, veizet, vrijheid. Barneveldeerebogen, volksspelen op tocht van schoolkinderen en boeren te paard. Barsirgerhorn: armenbedeeling, school feest, optocht in costumes, illuminatie, vuui werk. Bath geeft een schoolfeest. Beekbergen een toepasselijk schoolfeest door de commissie der Christ. Nat. School. Eerg-Ambacht laat de schoolkinderen feestvieren. Bergschenhoek evenzoo. Beverwijk heef j behalve een schoolfeest, een optocht van kinderen van 6 tot 12 jaar met muziek. Oud-Beijerland geeft 3 April een feeste- lijken dag aan armen en schooljeugd, en houdt een alleg. optocht voorstellende de inname van den Eriel; illuminatie, vuur. NieuwBeijerland viert mede feest. Zuid-Beijerland geeft een schoolfeest. Bildt eveneens. Het Bildt (in Friesland) bovendien volks vermakelijkheden. Bleiswijk onthaalt de schooljeugd. Bolsward bestemt de voormiddaguren voor dejeugd. Namiddags is er een optocht met geuzen en een wagen met in werking zijnde drukpers, de armen ontvangen warme spijs; verder is er een geïmproviseerde kermis, il luminatie en vuurwerk. Boskoop geeft een schoolfeest, een toepas selijk tooneelstuk, vuurwerk enz. B rakel: uitreiking van boekgeschenk aan de schooljeugd. Breda: voorm: muziekuitvoering Groote Markt en volksspelen, 's avonds monster concert ten behoeve der algemeene armen. Z. M. met zijn jacht, begeleid door een es- cader van 2 ramtorenschepen en 3 monitors, 's Avonds 71/2, algemeene illuminatie; 8 uur, voor ieder toegankelijke soiree musicale in de beide feestlokalen; te 10 uur, vuurwerk huiten de Waterpoort. De Min. van Bosse, Jolles en Broex, de commissaris des Konings van Z. Holland, de President der 2e Kamer, Generaal Schönstedt en de Oud-Ambassadeur en geschiedschrijver J. L. Motley zullen dit feest mede hijwonen. De muziek bestaat uit die van den Heer Grundt te Arnhem, de staf- muziek van het korps mariniers te den Hel der en de hoornmuziek van het 3e bat. jagers uit 's Hage. Aan den Heer Hofdijk is opge dragen een gedenkboek van het feest te ver vaardigen. Brummen geeft een schoolfeest. Buren: optocht wees- en schoolkinderen, volksvermaken, muziek, illuminatie. Cappelle a/d IJssel viert op 3 April een kinderfeest. Charlois houdt op een April een feestalij- ken dag. Delshaven op 1 April een schoolfeest, op 6 April optochten, volksfeesten, en illumina tie van het Raadhuis. Delft houdt een toepasselijke avondgods dienstoefening. De Gemeenteraad gaf f 300 subsidie voor onthaal van kinderen der open bare scholen, f 2000 voor de feestcommissie, 200 als crediet voor B. W.en ƒ100 voor een concours van scherpschutters. Den 2 April brengt de optocht der Werkmans- vereeniging een hulde ter nagedachtenis van Willem den Zwijger aan diens graf in de Nieuwe Kerk. Delfzijl: optocht met fakkellicht en vuur werk. Deventer, subs. ƒ500. Ten 8 uur 's mor gens zal de melodie van gezang 69 met ba zuin- en trompetgeschal van den grooten toren weerklinken; houden van een op tocht 's avonds tableaux vivantsvoor stellende 1. den Bloedraad, 2. doodbed van Egmond en Hoorne, 3. de vrijheid. Ver der vuurwerk op den IJssel en bals. Dinxperlo onthaald de schooljeugd. Dirksland, Dodewaard, Doetinchem even zeer. Dordrecht gaf ƒ600 subsidie aan de com missie, en 1400 voor stedelijke illuminatie. De armen ontvangen extra uitdeeling. Een assaut heeft plaats op het Scheffersplein. 's Avonds toepasselijke tooneelvoorstelling. Feestcantate met apotheose. Groote optocht, vuurwerk. Drouwen geeft een schoolfeest. Eerbeek insgelijks. Enschede: concert van een Pruissisch mu ziekkorps, optocht ('s av. met fakkellicht), vuurwerk, bal. Fijnje heeft in ligging veel van den Briel, hetgeen aauleiding heeft gegeven om ook daar de inname dier stad aanschouwelijk

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1