Amersfoort en Omstreken. No. 15. Zaterdag- 6 April. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Commnnieatie middelen voor Amersfoort. Dé laatste luchtreis van Hall. II. 1872. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0.65. Franco door het geheele Rijk0.75. Afzonderlijke nummers7Vg Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regels ƒ0.40. Iedere regel meer71/2 Cent. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd 0.25, Nederlandsche Centraal-Spoorweg Diligence-dienst naar Maarsbergen en Barneveld. "Vertrek van Amersfoort naar Utrecht 9.17, 1.42, 2.20, 8.6. Van Amersfoort naar Maarsbergen; Naar Barneveld Zwolle 9.14, 2.5, 4.19,8.25. 'smorgens 6.45namiddag 4.30. des av. 81/2 n. aank. d. laatsten tr. AMERSFOORT, 6 APRIL 1872. Het feest van Nederlands onafhanke lijkheid is den 1 dezer binnen onze muren met bijzonderen luister gevierdna afloop der godsdienstoefeningen stroomde de tal- looze menigte van blijde feestelingenzoo uit de stad zelve, als uit de omliggende dor pen, naar het Kalfsveld, want daar was de verzamelplaats voor de deelnemers van den optocht, die blijkens de uitgegeven pro gramma's zeer schoon beloofde te zijn. En in deze verwachting werden we niet te leur gesteld, zooals blijken zal uit de onderstaan de beschrijving, waarin we echter slechts kort kunnen zijn. Gilden: De banketbakkers openden de reeks der wagens; met groote mildheid strooiden de H.H. LaseurZwier en (dekhui zen hunne zoete gaven en waren daardoor de aanleidende oorzaak tot zeer grappige tafereelen onder de menigtedat het echter niet voldoende is alleen voor het lichaam te zorgen brachten ons de volgende wagens o o o duidelijk in herinneringop den tweeden toch bevonden zich de H.H. A. H. van Cleeff en Blankenberg en Znmet een in werking zijnde drukkerij. De kleine pers, die daarop stond werkte zeer aardig en in ruime hoeveelheid werden de daarmede, ge durende den tocht, gedrukte versjes uitge deeld nu volgde de Heer A. M. Slothouwer boekhandel en steendrukkerij die zeer nette platen ten beste gaf, voorstellende Willem den Zwijger, en den menschen gele genheid wilde gevenzich geheel op de hoogte te stellen omtrent de beteekenis van het feest door het uitdeelen van het feest nummer dezer Courant. De H.H. Huetink en Bollatid stelden op de fraaie wagens de boekbinderij en de pho- tographie voor. Zeer aardig was de volgende wagen de cigarenfabriek en de iabakskerverij van de H.H. Donker en Gebr. van der Steur; de jonge negers, daarop voorkomend, schenen zich te verheugen in hun gewaad. De ver dere wagens wareneene in werking zijnde machinale paaschbroodbakkerij van den Heer J. B. Snathager. De spinnerij van den Heer M. van der Heijde. De metselaars van de H.H. van Daal en Abbenhuis. De tim merlieden van de H.H. Boks en Prins. De schilders van de H.H. ZwierBroers en van Gelder. De smeden van de H.H. BlokWol kers en van den Biezenbos. De koperslagers van den Heer van Nieuwenhuizen. De kui pers van de H.H. Penes en van Werkhoven. De kleermakers van den Hr. HuigenJr. De schoenmakers van den Heer van Slooten. Corporation. Hierbij hebben we aanstonds melding te maken van eenige zeer schoone costumes, waardoor we dieMrackt van vóór 300 jaren konden aanschouwen; die van Willem den Zwijger met twee edellieden waren allerprachtigst. De leerlingen der Hoogere Burgerschool stelden eenige der hoofdpersonen bij de in neming van den Briel voor en hadden daar toe zeer passende en fraaie kleeding uitgeko zen. Daarbij misten wij Lumey graaf van der Marck, die naar wij vernemen aan den optocht geen deel heeft genomen, maar de persoon, die hem zou voorgesteld hebben is onder een' anderen naam en op eene andere plaats wel aanwezig geweest. De volgelin gen van den Prins zagen er ook netjes uit. De bewoners der Oranjestraat toonden door hun gewaad op een alleraardigste wijze hun gehechtheid aan ons Vorstenhuis. Vergeten we ook niet de weerbaarheids- vereenigingen van Soest en Baarn te noe men, die er flink uitzagen en onzen dank verdienen, omdat zij zich zooveel moeite hebben willen getroosten tot opluistering FEUILLETON. »0hoe heerlijkriep Hall, »niet waar?" Toen hij hierop geen antwoord kreeg, keek hij eens naar zijn reisgezel. Deze lag met de handen krampachtig aan de touwen van den ballon geklemd, bijna plat op den bodem van het schuitje. »Zijt ge bang," vroeg Hall deelnemend. Geen antwoord. Intusschen steeg de ballon met razende snelheid naar boven en weldra waren de rei zigers in de wolken gekomen. Hall wendde zich op nieuw tot zijn gezel; deze bevond zich nog steeds in zijn vorige houding. s>Zijt ge niet wel" vroeg de luchtreiziger, terwijl hij hem licht aan den arm schudde. Nog geen antwoord. Nog steeds die doode, wezenlooze blik. Reeds waren zij op een onmetelijke hoogte aangekomen. Onder hen zweefden de wol ken, boven hen brandde de zon en rondom de oneindige, onbegrensde ruimte. Eensklaps sprong de vreemdeling op. Zijn gelaat was bleek, als dat van een doode. »Sneller! sneller!" riep hij met gebie dende stem, en wierp tegelijk drie zakken zand, die tot ballast dienden, overboord. »Ha!" ging hij op onheilspellenden toon voort, »hadat is reizen; de zwaluwen, den adelaar zelfs zullen we inhalen. Zoo opgewekt gevoelde ik mij nog nooit," zelfs niet, toen ik nog in de Abrugzen met de buks in de hand op reizigers loerde. Toen liep hun leven gevaar, thans is 't het mijne." »Heel mooi," dacht de eigenaar van den ballon, het schijnt, dat ik mij bevind in 't gezelschap van een italiaanschen bandiet." Nog altijd steeg de ballon met ijzingwek kende vaart. Beter is het te kampen met de elementen dan met grenscommiezen," bromde de vreemdeling halfluid, en wierp weder eenige zakken naar beneden. »Om Godswil;" riep Hall, terwijl hij zijn hand op den arm zijns makkers legde, blijf op uw plaats. Ons leven staat op het spel. Om uw dwaasheid weder goed te maken, moet ik al eenig gas laten ontsnappen." »Hoe gaat dat?" vroeg de vreemde nieuws gierig. »Ik trek aan dit touw, dat met de klep iu verbinding staat." »En wat zou het gevolg zijn, als u dit hulpmiddel ontbrak »Wij zouden stijgen en stijgen, tot alles bersten zou." Een oogenblik verzonk de vreemdeling in diep gepeins; toen haalde hij snel een lang mes voor den dag en sneed het koord der klep zoo ver af, als hij maar even kon. »Sneller! sneller:" riep hij op nieuw, terwijl hij woedend rukte aan de touwen van den ballon. De man was een reus, vergeleken met Hall, die, inziende, dat hij met geweld niets kon uitrichten, zijn toevlucht nam tot smeeken. »Mijnheer" zeide hij op biddenflen toon, »gij zijt zeker een christenen onze gods dienst verbiedt den moord?" Sneller, sneller." brulde de reus, en ter- wyl hij met gespierde vuist de overige zak ken met zand aanpakte, schudde hij den in houd uit op de onder hen drijvende wolken. Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1