Amersfoort en Omstreken 1872. No. 16. Zaterdag- 13 April. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie middelen voor Amersfoort. Iets over coalities en grèves. De laatste luchtreis van Hall. in. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0.65. Franco door bet geheelc Rijk0.75. Afzonderlijke nummers7Vo Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regels ƒ0.40. Iedere regel meer7*/2 Cent. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Nederlandsche Centraal-Spoorweg Diligence-dienst naar Maarsbergen en Barneveld. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht 9.17, 1.42, 2.20, 8.6. Van Amersfoort naar Maarshergen: Naar Barneveld: Zwolle 9.14, 2.5, 4.19,8.25. 'smorgens 6.45namiddag 4.30. des av. 81/, n. aank. d. laatsten tr. Treffende samenloop van omstandighe den, niet waar? dat juist in een tijd, waarin »dat goede volck" van Nederland met zoo veel warme geestdrift het ontstaan zijner vrijheid en zelfstandigheid heeft herdacht, een wetsontwerp door de heide Kamers der Staten-Generaal is aangenomen, strekkende om betere waarborgen te geven voor de vrij heid en zelfstandigheid van een groot, en niet het minst belangrijk deel van dat volk den werkenden stand. Vóór het vrij- heidsfeest toch, den 9 Maart jl.zagen wij dat het ontwerp tot vervanging der artt. 414, 415 en 416 van het Wetboek van Strafrecht (Code Pénal) door andere bepa lingen (waarvan wij de voornaamste in ons N°. 12 hebben opgenomen) door de Tweede Kamer, zij het dan ook met eene bejamme- renswaardige meerderheid van slechts 3 stemmen, werd aangenomen. Thans na het feest, werd die beslissing in eene eenige zit ting van Woensdag 10 dezer na kalm beraad met 24 tegen 11 stemmen door de Eerste Kamer bekrachtigd. Vrijheid en zelfstandigheid der arbeiden de klasse, gelijkheid voor de wet, dat en niets anders wordt beoogd door de afschaffing van de bestaande uitheemsche verordeningen, die in het land zelf, dat ze ons gegeven heeft reeds sedert 1864 zijn vervallen, op grond van de klaarblijkelijke onrechtvaardigheid van die bepalingen. Geen wonder dan ook, dat de Regeering zich gehaast heeft om het bestaande onrecht, den werklieden aange daan, op te heffen, en het voorbeeld ten de zen door het praktische Engeland reeds in 1824, door België in 1866, door Oostenrijk in 1869, en verder nog door Duitschland Pruissen, Zwitserland gegeven, hoe eer hoe beter na te volgen. Geen wonder nog eens, dat de Regeering daarmede niet heeft willen wachten tot de tot geksSherens toe beloofde invoering van een nationaal Wetboek van Strafrecht. Van ontijdigheid kan alzoo in Nederland geen sprake zijn, waar het geldt gelijkheid voor de wet te brengen in de rechten van een ieder. De Code Pénal ziet die gelijkheid voorbij. Deze staat toe, dat in het algemeen de werksetsers zich mogen vereenigen en af spraak maken (coalition) om de werkloonen en werkuren als anderzins te behouden zoo als zij zijn, doch straft iedere vereeniging of afspraak der werk lieden om daarin veran dering te brengen. De Code schendt de Grondwetdie het recht tot vereeniging waarborgt voor allendoor dit recht met straf te bedreigen, waar het de arbeidende klasse geldt. Vrijheid van spreken, gemeen overleg, ernstige beraadslaging leiden tot verbetering van toestand, waar die door den loop en de verandering der tijden billijk en noodzakelijk blijkt te zijn. Als het tij verloopt, moet men de bakens verzettendit is een spreuk, die door alle eeuwen heen heeft gegolden en zal gelden. En moge ook al de gewoonte een tijd lang den bestaanden toestand handha ven, de natuur zal toch eenmaal hare rech ten hernemen. Waar dan de natuur spreekt, zal daar de Strafwet tusschen beide moge komen en straf opleggen? Dit zou onnatuurlijk, en dus onrechtmatig zijn. Welnu het thans aangenomen wetsontwerp herstelt dit on recht, en bedreigt eerst dan straf, wanneer werkelijk de openbare rust en orde wordt aangerand of gestoord, maar laat het recht tot vereeniging voor de arbeiders vrij. En welk gevaar is daarin? Stelt dearbei- FEUILLETON. Hall viel op de knieën neder. »Ach riep hij in vertwijfeling uit, »als gij niets meer om uw leven geeft, verschoon dan ten minste het mijne. Heb medelijdenIk ben jong, rijk en gelukkigIk heb nog een moe der en een zuster in haar naam smeek ik u, uw hand slechts even uit te strekken naar de klep, om een weinig gas uit den ballon te laten ontsnappen, waardoor ge ons beiden van een afgrijselijken dood zult redden." j>Onzinwij kunnen volstrekt niet ver der," antwoordde de vreemdeling, trok zijn jas uit en slingerde die naar beneden. »Nu is de beurt aan u," riep hij, en voor de arme Hall er op verdacht was, had hij ook dezen de jas van het lijf gerukt en de zijne achterna geworpen. De ballondie door niets in zijn vlucht tegengehouden werd, steeg inmiddels hoo- ger en hooger. »Haha, ha!" zeide de vreemdeling lachend, terwijl wij nu zoo mooi bezig zijn naar den hemel te stijgen, zal ik u eens een geschiedenis vertellen." Zijn ongelukkige medgezel Hall bewoog zich niet meer, reeds stroomde door de buitengewone fijnheid der lucht, hem het bloed uit oogen en ooren. Luister! Voor 3 jaren woonde ik te Ma drid; ik was weduwnaar en leefde alleen met mijne dochter, een verrukkelijk schoone engel met prachtig lang blond haar. »Eens was ik 's morgens vroeg van huis gegaan, en toen ik des avonds te huis kwam, vond ik mijn kindmijne dierbare Lucia niet weder! Gedurende mijn afwezigheid waren bandieten mijn huis binnengedron gen en hadden mij mijn grootste kleinood ontroofd. Maarmijn vriendhebt ge geen kanon hier?" Werktuigelijk schudde Hall het hoofd. »0 hoe jammer! Anders zou ik Spanje gebombardeerd hebben. Van dezen tijd af aan doorkruiste ik geheel Europaom mijn kind op te sporen doch alles is ver- geefschMaar in het noorden van Ier land daar kan ze zijnHebt gij misschien ook een lucifer bij u De arme Hall schudde weder van neen. »Ook niet? O! als ik er maar één had dan zou ik den geheelen ballon in brand steken, en daardoor moest hij toch lichter worden. Toen gij mij dezen morgen zaagt, was ik juist bezig de domme gezichten van de menigte te onderzoeken, in de hoop dat van den vervloekten roover mijns kinds daarbij te zien maar te vergeefs Dat zijn reisgezel volkomen krankzinnig was had de ongelukkige Hall reeds lang met ontzetting bemerkt. Maar God zij dank daar scheen hem eensklaps een reddende gedachte in te vallen! »Hoe heet gij?" vroeg hij den krankzin nige »Luigi Toreno!" »Wat? zijt gij Luigi Toreno?" »Ja." »0 dan weet ik, waar de roover van uw kind te vinden is wij zijn nu juist boven de plaats open de klep van den ballon en binnen korten tijd zult gij uw Lucia kunnen omhelzen." »Neen, neen! gij bedriegt mij, goede vriend! Mijn Lucia is in den hemel, niet op aardedezen nacht verscheen zij mij in den droom, en zeide het mij. Daarom moet ik steeds hooger, want daar alleen kan ik haar vinden. Kom help mij daarbijLaten wij blazenzoo hard als onze longen het toela ten, en daar wij beneden zijn, moet dit den ballon naar boven stuwen. Blaas dus, vriend, blaas!" Te vergeefs beproefde Hall op te staan. (Slot volgt.)

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1