Amersfoort en Omstreken 1872. No. 17. Zaterdag- 20 April. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie middelen voor Amersfoort. PAUPERISMUS. De laatste luchtreis van Hall. IV. gij?" VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs yoor Amersfoort per 3 maanden 0.65. Franco door het gehecle Rijk0.75. Afzonderlijke nummers7Vo Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regels ƒ0.40. Iedere regel meer71/a Cent. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd 0.25. Nederlandsche Centraal-Spoorweg Diligence-dienst naar Maarsbergen en Barneveld. Vertrek Tan. Amersfoort naar Utrecht 9.17, 1.42, 2.20, 8.6. Van Amersfoort naar Maarsbergen: Naar Barneveld Zwolle 9.14, 2.5, 4.19,8.25. 's morgens 6.45namiddag 4.30. des av. 8y2 n. aank. d. laatsten tr. Veel wordt tegenwoordig over dit on derwerp geschreven en gesproken, en er worden allerlei plannen voorgedragen, om deze kwaal te verhelpen. Eén middel is evenwel nog onvermeld gebleven. Wij wil len het thans aan de deskundigen voor leggen. De hoofdoorzaak van het pauperismus is deze dat de bevolking te veel toeneemt, zoodat de menschen, om maar te leven, voor veel te gering loon moeten arbeiden. Men poogt dit wel door werkstakingen te verhelpen, maar dit kan op den duur niets batenwant als na de verhooging der loo- nen andere arbeidersdie niet te eten hebben, arbeid komen aanbieden voor min der loon, dan zullen de loonen weer dalen. Vermindering van de behoeftige bevolking en voorzorg tegen te groote vermeerdering in het vervolg is het eenige, dat kan hel pen. Hoe dit te verkrijgen Het eerste is reeds elders gezegd. Oogenblikkelijke ver mindering is te verkrijgen door koloni satie van Suriname, waar wèl een zeer warm klimaat ismaar de landbouw ook veel minder werk vereischt dan hier, en waar kostelijk land in overvloed onbebouwd ligt. Maar hoe nu te waken tegen te groote vermeerdering in het vervolg? De oude gilden waakten er tegen door beperkingen in het aangaan van huwelij ken, daar een handwerksman niet trouwen mochtvoordat hij bepaalde voorwaarden vervuld had; doch dit gaat bij onze tegen woordige vrijheid niet. De eenige mogelijke beperking is diewelke Malthus noemt de zedelijke beteugeling. Hoe meer het denkbeeld algemeen wordt, dat men eerst zijn akker en dan zijn huis moet bouwen: dat iseerst voor broodwinning zorgen en dan kinderen verwekkenen verderdat men niet meer kinderen moet verwekken dan men kan grootbrengenhoe meer die gewenschte beperking van den aanwas der bevolking zal verkregen worden. Hiertoe nu zijn twee middelen noodig. Vooreerst verspreiding van gezonde éco nomische denkbeelden onder die klasse van menschen die er het minst van weten en die ze het meest behoeventen andere zulke lichaamsoefeningenwaardoor de ontwikkeling van borst en armen bevor derd en daarentegen de aandrang van het bloed naar de genitalia verhinderd wordt. Wij kunnen dit kort aldus uitdrukken de onzinnige vermeerdering der behoeftige bevolking kan het best gestuit worden door het invoeren van staathuishoudkunde en gymnastiek in de lagere scholen. KENNISGEVING. Personeele Belasting en Patentrecht. De Burgemeester en Wethouders van Amersfoort Gezien het besluit van den heer Commis saris des Konings in de provincie Utrecht van den 27. Maart 1872, No. 2 Az. (Provin ciaalblad No. 41), houdende bepaling van den tijd en de wijze der beschrijving voorde personeele belasting en het patentrecht over het dienstjaar 1872/73; Brengen ter kennis van de ingezetenen, dat de uitreiking der beschrijvingsbiljetten voor de personeele belasting en der gewone patentdeclaratooren een aanvang zal nemen op Donderdag, den 2. Mei e. k. en de weder- inzameling der ingevulde verklaringen op Donderdag, den 16. dier maand; terwijl de patentdeclaratooren voor de slijters, tappers, kroeg- en koffiehuishouders afzonderlijk, zoodra mogelijk na den ingang van het dienst jaar, aan hunne huizen bezorgd en binnen drie dagen na de bezorging teruggehaald worden. Wordende wijders aan de ingezetenen herinnerd: a. Dat het hun vrijstaat, zich betrekkelijk de drie eerste grondslagen te gedragen aan den aanslag van het vorig jaar, immers voor zoover in geen dier grondslagen eenige ver andering is voorgevallen, en zonderdat zulks zal kunnen verhinderen het gelasten eener herziening volgens art. 32 der wet van 29 Maart 1833 (Staatsblad No. 4). Dat echter eenieder ten ernstigste aange maand wordt, om, door eene nauwkeurige en juiste opgave van de huurwaarde, van het getal deuren, vensters en haardsteden, mits gaders van dienst- en werkboden en paarden, en de klasse waartoe zij werkelijk behooren, de kosten en beboetingen te voorkomen, waaraan men zich anderszins zal blootstellen. b. Dat eenieder gehouden is, de vragen in de biljetten, vermeld, onverwi jld stellig, dui delijk en zonder eenige voorbehouding te be antwoorden; zullende diensvolgens geene latere reclamatiën, gevolg van dubbelzinnige antwoorden, in aanmerking komen en zelfs zoodanige antwoorden als niet gedaan kun nen aangemerkt worden. Indien de biljetten niet op het tijdstip der ophaling aanwezig, of niet behoorlijk inge- FEUILLETON. »Bij mijn zielbrulde de reus, »we be wegen ons volstrekt niet meer. Komklim op mijn schouder en schuif den ballon voort. Wij moeten naar boven Met deze woorden pakte hij Hall aan, die meer dood dan levend was en hief hem als een kind boven zijn hoofd. »Nu er op los! Schuif! schuif!" De ongelukkige trachtte te gehoorzamen, maar hij werd verblind door het bloed, dat uit zijne oogen drong. Verschrikkelijk gons de en klopte het in zijn oor; bliksemstralen schenen naar alle richtingen uit te schieten. »Nu!" riep de krankzinnige; agaat het niet?" Op dit oogenblik raakte Hall toevallig het touw van de klep aan. Met inspanning zij ner laatste krachten trok hij er aan. Flui tend stroomde het gas door de opening en snel begon de ballon tot op de wolken te dalen. Watriep Toreno, »in plaats den bal lon naar boven te duwen, drukt ge hem naar beneden! Naar boven! Naar boven! zeg ik u, naar boven!" »Gij ziet toch, dat ik doe, wat ik kan." »Neen, neen, want de aarde is weder in het gezicht »Dat komt," kermde de arme Hall, om dat de wolken naar de hoogere gewesten stijgen »Goedriep de waanzinnige, terwijl hij Hall op den grond leide; »dat willen wij ook! Laten wij alles over boord werpen om den ballon lichter te maken!" »Wij hebben echter niets meer." Niets meer?" vroeg Toreno, terwijl hij Hall scherp aankeek. »En hoeveel weegt De arme luchtreiziger werd door deze vraag als door den bliksem getroffen. »0 zeer weinigNiet zooveel, dat het iets uitmaakt." »Zoo weinig? maar ook dat kan helpen." Door het dringende gevaar kreeg Hall zijn tegenwoordigheid van geest terug. »Mijn vriend!" zeide hij. »Uw dochter is niet dood ik zag haar voor een paar we ken dicht bij Belfaut. Zij woont bij eene fa milie, die haar liefheeft en haar als haar eigen kind behandelt. Als gij mij toestaat den ballon te laten dalen, zult gij binnen korten tijd bij haar zijn." De krankzinnige staarde hem woest en ongeloovig aan.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1